Cjroen Tjwartsjexeh in het hart- GS akkoord met bowlingcentra Koorn en „De Branding" Plannen gemeenschapscentrum De Waal zijn vrijwel rond TAXI BenW vragen minister weer om gesprek over aardgasverbinding B en W: voorlopig 40 mille extra voor VVV mms Multi-functionele akkommodatie gaat 3 ton kosten In afwachting van onderzoek „De Zeven Provinciën" Howling Hurricanes FA. KIKKERT, Tel. (02228) 215 A. DE WIJN Schilderend 81 tel. (02220) 2315 Vrijdag 17 januari 1975 TEXELSE 88e JAARGANG No. 8943 COURANT Uitgave: BV v/h Langeveld De Rooij 'ostbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaktie: Harry de Graaf, Keoeomlaan 43, Den Jurg, tel. (02220) 2403, en Ron LodewIJks, Noord wester 21, Den Burg, tel. (02220) 3986. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f8,65 p. kw. 50 cent Incasso; los 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert. 35 ct. p. mm excl. 4% BTW B. en W. vragen de minister van Economische Zaken alsnog om een gesprek over de 3,5 miljoen gulden die Texel, volgens de over al eenkomst met Gasunie, moet bijdragen in de onrendabele top van de aardgasvoorziening. Zij schrijven dit aan economische zaken als reactie op een brief van de minister, waarover wij dinsdag be richtten. In deze brief weigerde de minister over de onrendabele top te praten. „Er zijn geen mogelijkheden om u in de aansluitingskosten tegemoet te ko men", aldus Lubbers in zijn brief. „Ge- zien de verdeling van de aardgasop- brengsten tussen Gasunie en het Rijk wordt overigens door de staat al een bijzonder groot deel van de aansluit- ,i kosten voor haar rekening genomen". Teleurstellend B. en W. vinden dit antwoord zeer teleurstellend en wijzen op de eiland positie van Texel waardoor „van een bijzondere situatie sprake is". „Na jarenlange pogingen wordt Texel als één van de laatste gemeen ten in Nederland aangesloten op het aardgasnet. Het zo laat honoreren van - onze verlangens is er de oorzaak van, dat de Texelstroomcentrale niet meer op het aardgas mag worden aange sloten, hetgeen duidelijk gevolgen heeft voor de hoogte van de gemeen telijke bijdrage in de aanlegkosten van de aanvoerleiding. Ook heeft het zo lang ophouden van de aardgas aansluiting tot gevolg gehad, dat de Texelse inwoners jarenlang aanmerke lijk meer voor hun energievoorziening hebben moeten betalen dan elders in Nederland. En nu dan het aardgas komt, blijft Texel in wezen in eenzelf de situatie, maar in verscherpte mate. Wij menen, dat bovenstaande vol doende is om van een bij zondere situatie te spreken", aldus B. en W. in hun brief aan economische zaken. Maquette van het bowlingcentrum van Koorn: 1. bowlingzaal; 2 ingangspartij met hal, toiletten, garderobe, keuken etc.; 3. dagwinkeltjes, 5. Dorpsstraat; 6 Ver bindingsstraatje met de Nikadel. De be drijfswoning (4) zal waarschijnlijk pas later worden verwezenlijkt, zodat het hele cen trum in één bouwlaag wordt uitgevoerd. Gedeputeerde Staten zullen een ver klaring van geen bezwaar afgeven voor de bouw van twee bowlingcentra in De Koog: dat van de B.V. Aanne mersbedrijf v.h. Jan Koorn Mzn. en dat van de heer F. H. v. d. Broeck van Het is zo goed als zeker dat Texel een tweede multi-functionele akkommo datie krijgt. Na De Cocksdorp is nu De Waal aan de beurt. De plannen om een dergelijke akkommodatie aan de Redmer IJskaschool vast te bouwen zijn rond. Het gebouw gaat 3 ton kosten. De voorlopige exploitatie vertoont een overschot van 6.214 gulden. Het is de bedoeling dat de plaatselijke aan nemer P. J. Kooger (samen met de gebroeders Witte voor het metselwerk) op 1 maart met de bouw gaat beginnen. B. en W. vragen de raad met de plan nen akkoord te gaan. De plannen voor de multi-functione- Ie akkommodatie zijn fase voor fase uitgewerkt door een speciaal daar voor in het leven geroepen commissie bestaande uit vertegenwoordigers van I het dorpshuis „De Wielewaal", de Redmer IJskaschool, de oudercommis- Isie van deze school alsmede uit verte genwoordigers van de gemeente. Het door de heer G. van der Struijs (dienst gemeentewerken) uitgewerkte schets- plan werd, zo zeggen B. en W., ent housiast ontvangen door het ministe rie van CRM en door de inspecteur van het lager onderwijs. CRM heeft de subsidie meer dan verzevenvoudigd (van aanvankelijk 18.625 gulden naar 139 mille) terwijl drie particuliere in stanties een gezamenlijk bedrag var. 26 duizend gulden in de bouwkosten bijdragen. Dat zijn: het Koningin Ju- lianafonds, de stichting Madurodam en de fundatie Santheuvel Sobbe. B. en VV. vragen de raad akkoord te gaan met een verhoging van de gemeen telijke subsidie van 60.000 naar 75.000 gulden hetgeen 25°/n van de bouwkosten I is, terwijl zij hopen dat het provinciaal bestuur de toegezegde subsidie van 22.050 naar 30.000 gulden wil verhogen. 'j De Waalder bevolking zal 30 mille in de bouw steken. Van dit bedrag is 13.000 gulden al aanwezig. De stichting Dorps huis De Wielewaal gaat het nieuwe complex beheren. De gemeente draagt ook het beheer van de Redmer IJska- I school aan deze stichting over. Voltooien Er wordt naar gestreefd het centrum Kmog voor 15 september te voltooien. ,,Een spoedige start van de bouw is ook in het belang van de werkgelegenheid ;j zeggen B. en W., „te meer daar CRM aanneemt dat binnen drie maanden na de datum waarop zij subsidie heeft ge geven met de bouw kan worden begon nen". Gedeputeerde Staten hebben hun fiat aan het bouwplan gegeven. Voordat met de bouw kan worden begonnen moet eerst nog overeenstemming over verkoop worden bereikt mét de eige naar van een stukje grond waarop het ■gebouw onder meer zal komen te staan. Het dorpshuisbestuur hoopt op korte termijn de onderhandelingen over deze •grond af te ronden. „dat de kapitaalsuitgaven op de begro ting gedekt kunnen worden door sub sidies en bijdragen. De uitgaven zijn ge raamd op 22.500 gulden en de inkomsten op 28.714 gulden. Als de plannen doorgaan weet De Waalder bevolking eindelijk waar zij aan toe is. Al 'in 1972 waren er plannen om iets met het huidige dorpshuis te doen. Toen werd nog over verbouw (uit breiding) gesproken. De raad stel'de daar begin 1973 een subsidie van 60 mille voor beschikbaar. De totale kosten van dit verbouwplan, opgesteld door de Rot terdamse architect P. de Hoog, bedroe gen 150.000 gulden. CRM was niet be reid meer dan 18 mille subsidie te ge ven, en drong aan op alternatieve oplos singen. Nadat vorig voorjaar de kosten van het plan De Hoog tot 332.140 gul- Electrohuis-uitverkoop Stereo- apparaten (Adv. I.M.) den waren gestegen en alleen de ge meente de verbouw kon garanderen door een verhoogde subsidie werd dit plan als onhaalbaar afgewezen. Toen werden er ideeën voor een multi-func tionele akkommodatie geopperd in de •geest van het centrum in De Cocksdorp. „Het ziet ernaar uit' Dekking zegen B. en W., He» college stelt de gemeenteraad voor de VW Texel een extra bijdrage van ƒ40.000,- te verlenen om de VVV de mogelijkheid te geven op de huidi ge basis door te kunnen werken. Bo vendien heeft de VVV een voorschot van 35 mille op de in de gemeentebe groting geraamde subsidie gekregen, terwijl verdere voorschotten zullen worden verstrekt als de liquiditeitspo sitie van de WV daartoe aanleiding geeft. Dit in afwachting van een on derzoek door een onafhankelijk bu reau. Als tegenprestatie verlangen B. en W. van de VVV dat zij bereid is aan dit onderzoek mee te werken en voor lopig personeelsuitbreiding achterwe ge laat. Uit dit onderzoek moet volgens het college blijken of organisatie en per soneelsbezetting (met inbegrip van de voorgenomen uitbreiding met een di rectieassistent) verantwoord doelmatig zijn; en in hoeverre de VW werkzaam kan zijn in het openbaar belang. Ver der moet blijken in hoeverre het ge meentebeleid verandering heeft ge bracht in de taken van de WV. Op grond van de uitkomsten van het on derzoek zal moeten worden nagegaan of herziening van het huidige subsidie stelsel nodig is. „Wij hopen voor 1 mei nadere voorstellen te doen". Het college reageert met dit voorstel op de smeekbede van de VVV waarin de gemeente de enige werd genoemd die de VVV misschien kan redden. Zoals be kend verkeert de VVV in ernstige fi nanciële moeilijkheden. Het boekjaar 1973-'74 leverde al een tekort van 20.554,59 gulden op terwijl de begroting voor het nieuwe boekjaar maar liefst een tekort van 114.800 gulden laat zien. De bestuursleden waren het er over eens dat bij uitblijven van hulp er van de VVV weinig of niets zal overblijven. Oorzaak Als oorzaak van deze negatieve ont wikkeling wordt door de VVV aange voerd dat de werkzaamheden vooral ge richt op het verkrijgen van een seizoen verbreding sterk zijn uitgebreid en dat dit speciale voorzieningen ivoor het per soneelsbestand eist. De plannen voor het aantrekken van een directieassistent (kosten 30 mille) zijn daar een voorbeeld van. Niet afgerond B. en W, hebben de WV meegedeeld dat het voor de gemeente onmogelijk is op korte termijn met afgeronde voor stellen te komen. Het college: „Wel is het naar onze mening noodzakelijk di- rekt tussenmaatregelen te nemen, ge zien de 'bijzonder precaire financiële situatie van de VVV. Doen we dat inlet dan zal de VVV zelf maatregelen moe ten nemen, hetgeen inhoudt dat er per soneel moet worden ontslagen. Vermin dering van personeel heeft echter tot gevolg da't taken zullen worden afgesto- hotel „De Branding". Verwacht wordt dat de gemeentelijke bouwvergunning nu spoedig zal worden verkregen zo dat beide centra nog deze zomer in gebruik genomen kunnen worden. Zoals bekend pasten de plannen niet in hetthans nog geldende bestemmings plan van De Koog, zodat een artikel 19 procedure nodig was. In het kader daar van werden, zoals eerder uitvoerig ge meld, bezwaren ingediend tegen het plan Koorn door ide Werkgroep Land- schapszorg Texel, de heer J. Henriink en de heer H. J. Klok (eigenaar van het reeds bestaande bowlingcentrum in De Koog). Gedeputeerde Staten hebben dinsdag bepaald dat de plannen passen in de „ge mengde bebouwing" die ter plaatse ook dn het nieuwe bestemmingsplan zal gel den en hebben de bezwaren van de hand gewezen Een der overwegingen was dat bij de tervisiel egging van het nieu we 'bestemmingsplan voor De Koog he lemaal geen bezwaren zijn gemaakt te gen de voorgenomen bestemming waar de bowlingcxtra zijn geprojecteerd. Deze zomer klaar Wim en Jan Koorn vertelden ons met de grootste spoed aan het werk te zullen gaan. Er wondt gestreefd 1 juli klaar te zijn. Voordat de vertragende artikel 19 procedure begon, was het bedrijf voornemens hët centrum met Pasen in gebruik te nemen. Voor de exploitatie is een aparte onderneming in het leven geroepen: de commanditaire vennoot schap Bowlingcentrum Texel. Het ge bouw (42 x 28 meter) verrijst aan de Dorpsstraat, ongeveer tegenover de N.H. kerk op de hoek van het verbindings straatje met de Nikadel. Het centrum zal 6 wedstrijdbanen tellen. Verder zijn in het gebouw drie te verpachten dag winkeltjes geprojecteerd, een horecage deelte (met een an een kuil gemaakte bar), biljartkamer, barbecue-ruimte, kmdercreche, garderobe, toiletten, keu kentje etc. Het ziet ernaar uit dat de oorspronkelijk geprojecteerde beheer derswoning later zal worden gebouwd. ten. De konsekwenties daarvan kunnen zo ingrijpend ziin, dat de economische ontwikkeling kan worden aangetast. Zulke maatregelen vinden wij te ver strekkend in een fase, waarin het eigen lijke onderzoek over de subsidiëring van de VVV nog moet beginnen", aldus B. en W. Het college wil de extra-bijdrage van 40 mille betrekken van dc toeristische reserve van 1975, en vraagt dc commis sie voor recreatie en toerisme of zij daar mee in kan stemmen. Het standpunt van de commissie zal voor de komende raads vergadering bekend worden gemaakt. Als het op bovenstaande wijze niet kan wil het college de 40 mille ten laste van de post onvoorziene uitgaven brengen. Als beheerder is inmiddels aangeworven de heer Aris van Zeijlen. Uitbreiding van het centrum is op den duur moge lijk door het aanbrengen van een boven verdieping. Ondanks het feit dat het aan concurrentie niet zal ontbreken zijn de heren Koorn optimistisch over de ex ploitatie. Ze willen deze stimuleren door het oprichten van bowlingsclubs, die vooral de stille winterperiode kunnen helpen overbruggen, De Branding; ook kegelen Dergelijke plannen heeft ook de heer F. H van den Broeck van hotel „De Branding". Hij kan nu beginnen met de bouw van een centrum waar men niet alleen het bowlingspel zal kunnen be oefenen, maar ook het erop gelijkende kegelspel. Het centrum omvat vier bowlingbanen en twee kegelbanen. Bovendien voorziet het bouw plan in zeven kamers met bad en toilet ter uitbreiding van het hotel. De nieuwbouw Is 16 x 34 meter groot en sluit aan op de reeds gebouwde ruimte met bar en open haard. De heer Van den Broeck is zelf een enthousiast kegelaar en bowlingspeler en onderhoudt al ge ruime tijd contacten met verenigingen die al hebben laten weten dat zij in voor- en najaar graag van de gelegen heid gebruik zullen maken om van het centrum „De Branding" gebruik te ma ken. Ook gesprekken met afgevaardig den van de Nederlandse kegelbond heb ben de heer Van den Broeck het ver trouwen gegeven dat het wel zal lukken de banen in voor- en najaar bezet te krijgen. In de zomer is dat in ieder ge val geen probleem. In andere vakantie- plaatsen blijkt zowel bowling als kege len erg „in" te zijn. De heer Van den Broeck zal er zijn best voor doen ook de Texelaars voor dit spel te winnen en wel door het oprichten van clubs Op de vraag of er werkelijk behoefte bestaat aan meerdere bowling- en/of 'kegelcentra blijft hij overigens het ant woord schuldig. „De tijd zal het leren", zegt hij. Klok Tenslotte ziin er nog de plannen van de heer H. J. Klok voor uitbreiding van zijn bowlingcentrum aan de Dorps straat. Hét is de bedoeling er drie banen alsmede winkeltjes bij te ma ken. Het vortig jaar door de heer Klok ingediende plan werd door gemeente afgewezen, onder andere op welstands- gronden. De heer Klok heeft inmiddels een nieuw ontwerp laten maken, dat binnenkort ter goedkeuring zal worden ingediend. Gehele week vanaf 5 uur 's middags Café - Biljart Zaterdag - zondag Bar - Dancing met jofele disco. A.s. weekend Je rot vervelen Mooi niet DE KOOG Ook voor rek. ziekenfonds Algemeen Assurantiekantoor is verhuisd naar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1