Cjroen ZwartsJexels in het harL, BenW: stoppen onverantwoord Forse kritiek Pakt en v. d. Heerik op VVV SCF-fractie en Welboten tegen nieuwe bibliotheek TAXI<«22a»2000 TAXI 215 DEK bestaat 50 jaar G.S.Aanleg gasnet moet worden gestaakt1 Fa. De Liefde gaat door B enW keuren handelwijze bestuur af GEEN NACHTTARIEF „HUISKAPPER" „De Zeven Provinciën" Probeer het! A.s. weekend! Subsidie verleend wel Niet eens met plaats KEJA Martien van de Wetering Den Burg Fa. Kikkert De Koog en nacht bereikbaar RIJD AG 24 JANUARI 1975 it- 88e JAARGANG No. 8945 TEXELSEWCOURANT Uitgave: BV v/h Langeveld De Rooij Pestbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaktle: Harry de Graaf, Keeeomlaan 43, Den Burg. tel. (02220) 2403, en Ron Lodewijks. Noord- wester 21, Den Burg, tel. (02220) 3986. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f8,65 p. kw. 50 cent Incasso; los 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Midd. Bank, Rabobank Advert. 35 ct. p. mm excl. 4% BTW VAN DE T.V. van K. Tel Gedeputeerde Staten van Noord- len holland hebben b en w laten weten l"" dat alle voorbereidingen voor aard- gasaanleg achterwege moeten blijven, zolang zij de raadsbesluiten met be trekking tot de gasvoorziening nog niet hebben goedgekeurd. Dit kan moeilijk anders worden uitgelegd dan dat GS willen dat de inmiddels begon nen werkzaamheden worden gestaakt. Burgemeester en wethouders vinden het evenwel onverantwoord daaraan er gevolg te geven omdat de konsekwen- ran ties niet te overzien zijn. Zij hebben >en Gedeputeerde Staten om mondeling ju-spoedoverleg gevraagd; gehoopt de wordt dat daarbij de bezwaren die orl GS teqen de aardgasbesluiten hebben 'lie uit de weg kunnen worden geruimd. 53- Vf Zoals bekend lieten GS vorige maand leeds weten dat er bedenkingen waren -ei" tegen de gemeentelijke aardgasplannen. ?g€ De desbetreffende besluiten werden ■floor de raad opnieuw genomen om tijd ^e" te winnen voor overleg Op 9 januari te" j.l. kregen b. en w. schriftelijk bevesti ging van genoemde bedenkingen. Geen marktonderzoek 1 Gedeputeerde Staten verwijten de ge- oü meente dat geen marktonderzoek is in- lar Besteld naar de bereidheid van de be- tor *woners van de in het garantiebesluit genoemde 2820 percelen om hun woning gg. ook daadwerkelijk op het aardgas te M laten aansluiten. „Wij zijn van mening, ds. dat gezien de hoge aansluitkosten, de binnen afzienbare tijd te verwachten gelijkstelling van de prijzen van aardgas B én olie en de door de bevolking op te brengen baatbelasting, een dergelijk on derzoek beslist noodzakelijk is. Immers •door het houden van een dergelijk on derzoek kan een duidelijk inzicht wor den verkregen in de financiële conse quenties die uit het raadsbesluit kunnen Voortvloeien". 'i GS delen verder mee, dat het tracee van de aardgastransportleiding Kims- werd-Oosterend nog moet worden goed gekeurd door de Planologische Werk- commis9ie van het Departement van Economische Zaken. Momenteel is de Provinciale Planologische Dienst nog bezig met een rapport over de tracering Van de leiding. Verder wordt er door de provincie op f gewezen, dat bij realisering van de aardgasvoorziening er twee openbare (nutsvoorzieningen op Texel werkzaam zijn die geen van beide hun kosten zul len opbrengen en maatschappelijk ge zien twee investeringen met een onren dabele top omvatten - met de andere nutsvoorziening wordt gedoeld op Texelstroom red.) Aansluiting van de Texelstroom-cen- frale op het aardgas wordt door GS uit gesloten geacht in verband met de hoge investeringen, die de N V. Texelstroom daartoe zou moeten doen. Als bijkomend nadeel voor de centrale wordt het ge baar van overbelasting genoemd, dat ontstaat als bij eventuele storing van de gastoevoer tijdelijk van gas- op elek- 'triciteitsvervvarming moet worden over geschakeld. Monopolie Opgemerkt wordt dat bij de totstand koming van de nieuwe statuten in 1973 van „Texelstroom" op uitdrukkelijk ver zoek van de gemeente de doelstelling zo ruim mogelijk is gemaakt en niet is beperkt tot opwekking van uitsluitend elektrische energie. „We hebben ons dan pok afgevraagd waarom uw gemeente Electro-huis-uitverkoop Huishoudelijke apparaten. (Adv. I.M.) Stel je voor, dat je ontdekt, dat het gewoon een gezellige zaak is met een goede Disco en eigen sfeer. Goh! Waar moet je dan in godsnaam over roddelen Weverstraat 36 - tel. 3658 De raad ging dinsdagavond zonder hoofdelijke stemming, maar niet van harte, akkoord met de noodsubsidie van 40 mille aan de VW. Het bestuur van de vereniging kreeg forse kritiek te verduren. Het Pakt maakte bezwaar tegen de VVV in de huidige vorm die ongewenste economische groei in de hand werkt terwijl Texels Belang-raadslid T. van den Heerik het beleid van het VVV-bestuur laakte. DEK heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het dorpsgebeuren. Bovenstaande foto dateert van de zomer van 1957 toen het korps zich iedere dinsdagavond in zette bij de strijd om de man en de vrouw en dan optrad in de gedaante van ,,De Bietebouwers'' In het midden op de foto de heer G. Coevert, destijds beter bekend als Maistro Gerardo di Coeverti en leider van het dinsdagse volksfeest. DEN HOORN Gisteren was het 50 jaar geleden, dat het Iloorndcr muziek korps DEK werd opgericht. Het heuge lijke feit zal op bescheiden wijze worden herdacht. Zaterdagmiddag a.s. wordt in het dorpshuis „De Waldhoorn" receptie gehouden, aanvang 15.00 uur. Het jubi- luemconcert is gepland op vrijdagavond 31 januari, ook in „De Waldhoorn". DEK begon destijds met een bezetting van tweedehands instrumenten. In 1937 werden nieuwe instrumenten aange schaft; het benodigde geld was bijeen gebracht door een fancy fair. In 1946 ging het korps voor het eerst naar het concours en in 1948 kwam er een vaan del. In 1957 begon men opnieuw uit te kijken naar andere instrumenten. Het geld kwam uit renteloze voorschotten en uit een potje dat eigenlijk voor een muzieknis was bestemd. De meeste mu zikale successen van DEK dateren uit de jaren dat de heer U. Bousma dirigent was. Hij leidde het korps maar liefst 26 jaar en bracht het in de afdeling fan fare. Van grote hoogte viel DEK even wel diep, voornamelijk als gevolg van terugloop van het ledental. De muziek school betekende wat dat betreft echter een nieuwe impuls. De innige samen werking met het Kon. Texels Fanfare is ook van doorslaggevend belang ge weest, maar de leden van de jubilerende vereniging koesteren nog altijd de hoop dat men ooit weer zelfstandig zal kun nen voortgaan. D enHoorn is bijzonder trots op DEK. Dat men het korps een goed hart toe draagt bleek weer eens in oktober j.l. toen een financiële aktie 2600,op bracht Uiteraard is het bestuur ook dankbaar voor de 700,die men nu krijgt van het Anjerfonds; het geld zal worden besteed voor de aankoop van instrumenten. Van den Heerik: „Het is mij niet duidelijk waarom het bestuur het zo ver heeft laten komen. Zij heeft het schip eerst laten stranden en toen pas om sleepboothulp gevraagd. In juli '73 werd de CAO voor het personeel vastgesteld. De gevolgen (30 millle) waren toen al bekend. In 1974 bleek tijdens besprekingen over herziening van de tarieven dat het er met de VVV slecht voorstond. Vorig jaar zomer bestond bij het opmaken van de be groting ook duidelijkheid over de po sitie en toen is er niet om hulp ge vraagd. Nu kunnen wij niet anders doen dan subsidie geven. Deze han delswijze van het VVV-bestuur keur ik af. Hoewel de gemeente een verte genwoordiger in het bestuur (gemeen tesecretaris P. Beemsterboer, red.) heeft komt deze zaak nu pas in de raad. Ik ga onder protest akkoord". Van den Heerik wilde nog een onder werp aan het onderzoek van de VVV toevoegen: is het verantwoord dat de vereniging bepaalde taken afstoot om zo een besparing op de exploitatiekosten te krijgen? Verder merkte hij op: „De fractie van Texels Belang zal zich nu en straks geheel vrijblijvend tegenover de VW op blijven stellen. Wij hebben be paalde ideeën en opvattingen over het huidige VVV apparaat, die wel eens af zou kunnen wijken van de rapportage in het onderzoek. Wij zeggen daar nu niets over maar adviseren de vereniging ogen en oren open te houden en een betere iL thans zonder enig vooroverleg de ver zorging van de openbare gasvoorziening in handen van een particuliere onder neming stelt, die door middel van een gemeentelijke concessie in een monopo liepositie wordt geplaatst". De provincie wil verder graag weten waarom de ge meente zich ten opzichte van De Liefde verbonden heeft derden niet in staat te stellen gas of andere energie (behalve elektriciteit) aan anderen te leveren. „Wij zijn van mening, dat deze bepaling ten opzichte van de plaatselijke leveran ciers van „verpakt" gas e.d te veel ruimte geeft aan de concessionaris". Tenslotte verlangt de provincie dat alle „voorbereidende maatregelen met betrekking tot het ter hand nemen van de uitvoering van de werkzaamheden" achterwege blijven. Zoals bekend is op dit moment al niet meer uitsluitend van voorbereidende maatregelen sprake, maar van daadwerkelijke uitvoering. De provincie gaat er blijkbaar van uit dat de gemeente na het nemen van de raadsbesluiten in afwachting van de goedkeuring van GS niets meer heeft gedaan. B. en W. hebben onlangs ver klaard niet te hebben geweten dat voor een dergelijk raadsbesluit provinciale goedkeuring nodig is. Intussen zijn in De Cocksdorp, Ooster end en De Waal reeds de buizennetten aangelegd. Als gevolg van het slechte weer is men nogal op het tijdschema achtergeraakt, zo vertelde ons directeur Metz van het gasbedrijf De Liefde. Ge hoopt wordt op een droog voorjaar, zo dat de achterstand kan worden ingelo pen en men volgens plan op 11 juli klaar zal zijn. Zeer binnenkort zal huis aan huis informatie (waaronder prijzen) over de aardgasaansluiting worden ver strekt Bij de aansluiting van de perce len zullen meerdere Texelse installa teurs zijn betrokken, die inmiddels de nodige instrukfcie hebben ontvangen Aktie De botte weigering van minister Lub- (zie vervolg pagina 2) De SCF-froktie en het PAKT-raadslid Daan Welboren stemden dinsdag avond tegen de bouw van een nieuwe bibliotheek omdat zij het niet eens zijn met de plaats waar het gebouw zal komen te staan; bij de Drijverstraat tussen de Thijsselaan en de Bernhardlaan. Zij vinden dat de bibliotheek een specifieke centrumfunktie moet houden en willen het gebouw op de huidige plaats handhaven. Het college had de nieuwe biblio theek samen met het Postwegprojekt en de visserijsteiger op het verlang lijstje gezet om in aanmerking te ko men voor extra overheidsmiddelen ter stimulering van de werkgelegenheid. „Dit is de kans op realisering van de ze bestekklare objekten die nu al ja ren op ons verlanglijstje staan, maar nooit konden worden uitgevoerd om dat de financiële middelen ontbra ken", aldus wethouder Zuidewind. Pas zeer laat tijdens een warrige discus sie waarin vooral van Texels Belang- zijde de snelheid van besluitvorming werd aangevochten deelde burge meester W. H. Sprenger mee dat voor 1 februari op provinciaal niveau eent» beslissing hierover zal worden geno men. „Als we nu niet onmiddelijk re ageren zijn we te laat en is de kans verkeken", zei de burgemeester die sprak van een noodsituatie ontstaan doordat de circulaire van de staatsse cretaris van Binnenlandse Zaken pas op 13 januari binnenkwam. „Daar moet u de staatssecretaris boos voor (Zie vervolg pagina 2) Tweedekamerlid spreekt op Texel. Zie pagina 3. navigatie en stuurmanskunst toe te pas sen dan tot nu toe". Grootste moeite Daan Welboren schetste de ideeën van het P^kt, dat ernstig bezwaar heeft tegen de huidige vorm van de VW, om dat zij gelooft dat de VW de recreatie- groei bevordert. Het Pakt wil die groei juist beperken. „Maar", zei Welboren, „wij vinden het om sociale redenen on verantwoord subsidie te weigeren". Het Pakt wil onderscheid maken tussen reservering en voorlichting. Welboren: „De voorlichting over Texel moet alge meen, onafhankelijk en objectief en geen wervingspropaganda zijn". Zijn fractie genoot Beumkes zei in een stemverkla ring, dat hij de grootste moeite met het voorstel van B. en W. heeft gehad, juist omdat naar zijn mening de VVV recrea tie bevordert, hetgeen in strijd is met het Paktprogram. „Schoorvoetend geef ik mijn goedkeuring aan de subsidie. Bij dit oordeel heeft de werkgelegenheid van 10 mensen voor mij zwaar gewo gen", aildus Beumkes. Kees Koom zei dat de SCF tot de con clusie waren gekomen om subsidie aan de VVV te geven. Koorn: „Maar wij zijn er niet blij mee, dat de commissie voor recreatie en toerisme een deel van het geld uit de toeristische reserve wil pompen en de andere 20 mille uit de algemene middelen Hiermee gaat de commissie buiten haar boekje, omdat dit laatste een zaajk des B. en W.'s is". Afkeuring Wethouder Nauta zei dat als de com missie besluit 20 mille uit toeristische reserve te halen, de andere 20 mille automatisch ten laste van de algemene middelen komt. „Maar misschien had het wat anders gesteld moeten worden", aldus de wethouder. Nauta was het niet met het Pakt eens dat de VW onge wenste recreatieve groei mogelijk maakt. „De vereniging maakt geen pro paganda voor het hoogseizoen, maar probeert met haar voorlichting juist de recreatie buiten het zomerseizoen te stimuleren. Zij sluit daarmee aan op de beleidsnota van B. en W." De SCF- wethouder zei dat het college van me ning is, dat er een scheiding wordt aan gebracht tussen werving en algemeen belang. Hij was het eens met Van den Heerik, die de handelswijze van het bestuur om de moeilijkheden pas zo laat bekend te maken, afkeurde: „Ook wij betreuren het, en keuren af dat wij zo laat in kennis zijn gesteld van de pro blemen. Overigens zal het u wel duide lijk zijn, dat de VW slechts mondjes maat geld uit de beschikbare voorraad krijgt, afhankelijk van de geldnood", al dus Nauta. OOK VOOR REKENING ZIEKENFONDS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1