Cjroen kwartsJexels in het harL> -VVD-leden niet onverkort achter jaar onderweg J nieuwe „open" koers bestuur De Liefde begint spoedig met voorlichting over gas Gouden bondsspeld voor trouwe DEK-leden Zomervakantie Mn Liberale vrouwen tegenwicht rooie vrouwen Brief was ruim drie 'S „HUISKAPPER" Veel schade door blikseminslag Boek nu uw Vlieg-, bus- en treinreizen, bungalows en appartementen gemakkelijkeen adres voor al uw geldzaken west nededond DINSDAG 28 JANUARI 1975 R< TEXELSE 88e JAARGANG No. 8940 Uitgave: BV v/h Langeveld De RooiJ •ostbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 ledaktie: Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den Burg, tel. (02220) 2403, en Ron Lodewijks, Noord wester 21, Den Burg, tel. (02220) 3986. COURANT Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ8,65 p. kw. 50 cent Incasso; los 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert. 35 ct p. mm excl. 4% BTW its „Wij willen de VVD veel meer open gaan gooien", zei voorzitter Brand- sen vrijdagavond tijdens de jaarvergadering van de liberalen in hotel „De Lindeboom-Texel", „wij hebben niets te verbergen, maar zijn juist gebaat bij optimale publiciteit om de partij intern op te kunnen bouwen. Openheid staat voor in het VVD-vaandel, en geen eng onderling gekonkel zoals bij andere partijen". Dat de 37 aanwezige, meest oudere, leden met onverkort achter de door het bestuur gewenste nieuwe koers staan bleek ti|dens stemming over openbaarheid van, nieuw ingevoerde, kwartaalvergaderingen van de libera le gemeentebestuurders Tine Vlas en Jan Zuidewind met de partijleden. Veertien leden stemden tegen en vijf voor terwijl de rest zich van stemming onthield. Het bestuur trok daaruit de 95 conclusie dat kwartaalvergaderingen I93 eerst intern moeten worden opgezet ,9(i en dat daarna alsnog openbaarheid ,25 kan worden overwogen. ,11 ,85 Overigens vertaalde voorzitter Brand- sen openbaarheid met „het toelaten van ,0V VVD sympathisanten en invité's die >gi nog geen partijlid zijn maar daartoe een stootje in de rug nodig hebben". Brand- sen sprak zich uit tegen volledige open- 1V1 baarheid omdat hij bang is voor wan ordelijkheden en geschreeuw van poli tieke tegenstanders die in dat geval dan ook naar deze vergaderingen mogen ko- men. „Wij willen dit liever voorkomen", zei hij. Jan Zuidewind was voor volledi ge openbaarheid evenals de heer Ten Cate. „Alles of niets", zei laatstgenoem de. Zuidewind: „Wij zijn nu wel in het I stadium beland dat we ons standpunt j tegenover iedereen kunnen verdedigen. Ei ook tegenover tegenstanders. Ik wil de Strijd niet schuwen. Mochten we het onverhoopt verkeerd doen dan weet ie- dercen dat ook". «J Turbulent Brandsen schetste in vogelvlucht het (afgelopen jaar dat „explosief en turbu lent was" „De VVD was de afgelopen 6 jaar duidelijk aan het verslappen en Borzaakte haar plichten. Mede door het succes van Texels Belang waren we op ons retour. Om diat te veranderen beslo ten we eerst extern de zaken aan te pakken (ledenaantal en invloed in be stuursorganen vergraten) en daarna tot interne reorganisatie over te gaan. Aan <dai laatste zijn we nu toe". Het ledental van de VVD is, aldus Randsen, met 30°/o gegroeid naar 125 221 "terwijl ook de 'liberale invloed in de ge meenteraad toenam Er werd voor de verkiezingen een public!teits annex pro- -moting-commi.ssie in 'het leven geroepen fdie de campagnes voor de raad- en sta tenverkiezingen voorbereidde en 't par- •6j program dn elkaar zette Brandsen- ,jDe VVD kwam op Texel als tweede partij uit de 'Statenverkiezingen te voor schijn met slechts 200 stemmen minder dan het Pakt. Hierbij heb ik bewust het 0. CDA niet als één blok gerekend omdat de samenwerking tussen de confessio nele partijen zowel landelijk 'als op Texel nog geen feit is. Het confessionele blok bad nn 'totaliteit 50 stemmen meer dan de VVD". De bijeenkomst met Hans Wiegel noemde Brandsen het hoogte- RG punt van heit algeslopen jaar. ,,Ik kan mij niet 'herinneren ooit zoveel mensen (3 a 400) voor een politieke bijeenkomst bijeen te hebben gezien". De dorpentocht noemde Brandsen V oor gehoorapparatenservice ELECTROHUIS (J VAN DE T.V. van K. Tel Weverstraat 36 - tel. 3658 geen succes. „Spijtig, juist omdat het vrij veel gekost heeft". Veelal waren de zalen leeg. „Texels Belang volgde ons voorbeeld maar wilde zich niet samen met ons presenteren, kennelijk bang voor een confrontatie". Vrouwenbundeling Enige vrouwelijke VVD leden hebben besloten een liberale vrouwenafdeling op Texel op te richten die zich niet zo zeer politiek maar meer sociaal en maat schappelijk gaat opstellen. Hierbij wordt gedacht aan invloed in de over koepeling van vrouwenorganisaties en in schoolbesturen die, aldus Brandsen, veelal rood getint zijn. „Door bundeling van de rechtse, liberale krachten moet een itegenwioht voor de (rooie vrouwen gevormd worden, idie in vele organisa ties '(sport, cultureel) moet doorwekken. Het wordt een zuivere vrouwenaange- legen'heid waarvan de VVD de handen aftrekt. Binnenkort zal een eerste verga- deking worden gehouden". Boswijk De VVD heeft een systeem van gespe- cialiseede commissies ontworpen om 'de druk op de overbelaste raadsleden zo veel mogelijk te verlichten. De samen stelling van het bestuur is slechts op één plaats gewijzigd. Joh. Baiklker van de Scholleboe, die reglementair niet meer herkiesbaar was, werd opgevolgd door de enige kandidaat Mr. Hans Bos wijk, kandida^t-notakis en zoon van de bekende ,arts dr. Boswijk. Voor de an dere twee aftredende bestuursleden Jac. Keijser en Gerard van der Kooi (die wel herkiesbaar waren) werden ook geen te genkandidaten ingediend zodat zij be stuurslid 'bleven. Brandsen: „Dat hebben we bewust niet gedaan omdat het be stuur nu eindelijk eens goed draait. Wel zal een aftredingsrooSter worden vast gesteld zodat fris bloed het bestuur in blijft stromen. Paradepaard In zijn beschouwing zei 'paradepaard' Jan Zuidewind dat hij als raadslid niet altijd door de pers geroemd werd. „Ik werd vooral op het laatst als de grote afwezige afgeschilderd". Dat is nu an ders geworden want door inkrimping van mijn bedrijf kan ik genoeg tijd (ge middeld 40 uur per week) voor het wet houderschap vrijmaken". Zuidewind schetste de samenwerking binnen het college als bijzonder goed. „Rechts en links kunnen het goed met elkaar vin den, de wonderen zijn de wereld nog niet uit". Openheid Zuidewind zei verder voorstander te zijn van openbare vergaderingen van commissies die zaken van a'lgemeen be lang raken (zoals Ruimtelijke Ordening Onderwijs en Verkeer). Hij sprak zich echter uit tegen openbaarheid van de commissie financiën, en tegen het mee spreken van het publiek .tijdens raads vergaderingen. „Dan heb je geen raad meer nodig", ze'i !hij. De wethouder toon de zich ook geen aanhanger van aktie- groepen die de overherdsaktiviteiten liever vandaag dan morgen bevriezen. Zuidewind deelde mee dat het college voor de raadsvergadering van 11 febru ari met 'n pre-advies zal komen over 't uitstel van de dijkverzwaring door het overleg tussen Rijkswaterstaat en de natu u rbesoherminigsorganisatiesO v er Een brief van de Nederlandse Middenstandsbank (kantoor Den Burg) bestemd voor de Texelse Olie Combinatie, is ruim drie jaar onderweg geweest. Het betrof een bankstaat die op 17 november 1971 door het NMB-kantoor was ver zonden en vrijdagmiddag j.l. bij het TOC-kantoor aan de Emma- laan werd bezorgd. Bij de PTT kon men ons geen verklaring geven. Hoewel er tal van mogelijkheden zijn, komt het uiterst zelden voor dat een brief voor langere tijd of definitief zoekraakt. In dit geval zijn geen ernstige problemen ont staan omdat de TOC destijds de bankstaat miste en bij het NMB- kantoor een kopie vroeg. de problemen van de Texelse visserij door invoering van de quotering op de visvangsten zei de wethouder dat de vissers het gemeentebestuur over hun problemen moeten benaderen. „De plaatselijke overheid zal er alles aan doen vervangende werkgelegenheid te vinden", aldus Zuidewind. OUDESCHILD Tijdens het onweer van donderdagavond sloeg de bliksem in de toren van de katholieke kerk in Oudeschild. Zo groot was de ontlading, dat de bliksemafleider niet alles kon af voeren, zodat een deel van de spanning een weg naar de aarde zocht via meta len voorwerpen. Zo kwamen het mechanisme dat de klok doet slaan onder spanning te staan, alsmede een staalkabel en elektrische bedrading. Texelstroom N.V. moest de huisaansluitkast, de meterleiding en de meter vervangen. Electrohuis Bakker vernieuwde verschillende ^onderdelen van de huisinstallatie, waaronder de groepenkast. Ook in de aangrenzende pastorie was sdhade ontstaan. Het he melvuur sloeg toe over een breed front. In de omgeving van de kerk raakten minstens tien televisietoestellen defekt. Sommige apparaten kregen stroom via 'de antenne; anderen via het Hichtnet. De meeste toestellen zijn tegen redelijke 'kosten te repareren. Als gevolg van de schokgolf, die met de inslag gepaard ging, ontstond nog ander ongerief. In sommige woningen vielen alle planten van de vensterbanken. Het gasbedrijf De Liefde zal binnen veertien dagen beginnen met de ver spreiding van informatiemateriaal over aardgasaansluiting. Alle inwoners van de dorpen alsmede de woonkernen Oost, Zuid- en Midden-Eierland zullen circu laires krijgen met gegevens, waaronder prijsvergelijkingen tussen olie en aard gas. Dat niet eerder met deze voorlich- De dames Kiljan en Koopman voorzagen hun echtgenoot van het gouden speldje van de Algemene Nederlandse Unie van muziekverenigingen Links de heer W. A J. Witmer, die namens provinciaal en hoofdbestuur van de Unie de D E K -re ceptie bijwoonde. D.E.K.-secretaris E. Drijver zorgde namens de vereniging voor een bloemenhulde ting kon worden begonnen, hangt sa men met het feit, dat pas een dezer da gen de nieuwe aardgasprijzen bekend zijn geworden. Bij het voorlichtingsmateriaal bevindt zidh een formulier dat moet worden in gevuld door degenen, die zich op ihet gasnet willen la'ten aansluiten. Dit for mulier kan (zonder portokosten) worden opgestuurd naar 'het gasbedrijf. Op grond van de aldus venkregen gegevens doet het gasbedrijf prijsopgaaf en biedt een definitief aanvraagformulier ter on dertekening aan. Verder wordt in overleg met de be woner de plaats van de meter bepaald en maa'kt de installateur een schéma met prijsberekening voor gasbinnen- leiding. Er zijn op Texel twaalf instal lateurs waarop men een beroep 'kan doen. Zij staan echter onder supervisie van De Liefde, die de door hen gemaak te schema's controleert. Voordat de gas meter wordt geplaatst, moet de gelegde binnenleiding worden gekeurd en op dichtheid geperst door het gasbedrijf. Verder zal het gasbedrijf zorgen voor prijsopgaaf voor het ombouwen van bestaande gastoestellen. Het is de bedoeling dat in april per dorp nadere voorlichting zal worden ge geven door middel van kleine tentoon stellingen van gasapparaten, dn nauwe sa menwerking met de Texelse installa teurs. Mensen, die geen aardgas willen heb ben, kunnen dit op de meest duidelijke wijze laten blijken door de desbetref fende vraag in het formulier met „nee" te beantwoorden of door het formulier niet in te zenden. In het laatste geval krijgt men echter wel huisbezoek van de firma De Liefde, omdat men er daar vanuit gaat dat veel formulieren uit laksheid niet worden ingezonden. Van gemeentewege vernamen wij, dat niet alle voorlichtingsaktiviteiten in handen zijn van het gasbedrijf. Ook de gemeente zal voor informatie zorgen. Men wil het 'beleid afstemmen op de reacties, die de voorlichting van de firma De Liefde eventueel oproepen. Overigens is de gemeente volledig op de hoogte van de 'informatie, die De Liefde nu gaat verstrekken. DEN HOORN De heren J. Kiljan en Jac. Koopman hebben zaterdagmid dag de gouden speld voor veertig jaar trouw lidmaatschap ontvangen van de Algemene Nederlandse Unie van mu ziekverenigingen. De speldjes werden uitgereikt door de heer W. A. J. Witmer, die als vertegenwoordiger van het hoofd- en provinciaal bestuur van de Unie aanwezig was op de receptie die de muziekvereniging „Door Eigen Kracht" in het dorpshuis hield ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan. De recep tie werd druk bezocht en kenmerkte zich door een zeer groot aantal sprekers. Velen van hen brachten geschenken mee, meest onder couvert. De rij werd geopend door voorzitter J. Kiljan, die uitlegde dat het gouden jubileum door middel van deze een voudige receptie werd gevierd omdat een feestavond te kostbaar werd be vonden. Terugblikkend op de afgelopen vijftig jaar (waarvan Kil jan er zelf als 'lid 47 heeft meegemaakt) bracht hij in herinnering hoe destijds onder primi tieve omstandigheden werd gestart. Een collecte bracht 325,- op, wat te weinig was om tweedehands instrumenten aan te schaffen. Het ontbrekende Wierd ge lukkig voorgeschoten door de heer Com mandeur, een overeenkomst waaraan tien borgen te pas kwamen. Het eerste dagelijks beötuur van DEK bestond uit de heren H. Kiljan (vorz.), A. Slegh (seer.) en H. Heerdig (penningmeester). De twee eerstgenoemden zijn nog in le- (zie vervolg pagina 2)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1