Cjroen Vzwartsjexels het Zomervakantie „Anna Margaretha" maakte geslaagde proefvaart Concert KTF/DEK stond op hoog peil „0 God, wat is uw zee groot en mijn schip klein" EL fe, Oud-raadslid L. Zijm overleden Boek nu uw Vlieg-, bus- en treinreizen, bungalows en appartementen gemakkelijk, een adres voor al uw geldzaken Ê^emeenteraadvergadert Joyriding op brommers west ncderiand 1 Uitgave: BV v/h Langeveld De RoolJ betbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 jedaktie: Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den jBurg, tel. (02220) 2403, en Ron Lodewijks, Noord wester 21, Den Burg, tel. (02220) 3986. COURANT Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f8,65 p. kw. 50 cent Incasso; los 40 cent. Bank: Amrobank, Ned. Mldd. Bank. Rabobank Advert. 35 ct. p. mm excl. 4% BTW De verblijven voor de opvarenden ziien er bijzonder goéd uiit. Menige (huisvrouw 'op de wad zou er trots op zijn. In (tegen stelling tot wat gebruikelijk is, zijn douche en toilet gescheiden uitgevoerd. Ook ideze uitvoering overtrof de vori ge weer in kwaliteit waarmee uiteraard niet is gezegd dat er 'helemaal niets meer 'is aan te merken. Als gevolg van overgevoeligheid voor een soms harde waarheid werden onze recensies in het verleden niet altijd dn dank afgenomen Het ds maar gelukkig dat de destijds veelgeuite veronderstelling dat de muzi kanten de moed zouden verliezen en hun toeter erbij neer zouden gooien, niet is bewaarheid dn tegendeel. De ene aanmerking van betekenis op het con- DINSDAG 4 FEBRUARI 1975 88e JAARGANG No 8948 OUDESCHILD - Texel heeft er een prachtige kotter bij: de TX 66 „Anna IMargaretha" van Wim J. M. Boom uit Oudeschild. Zondag heeft het schip dat ruim twee miljoen gulden heeft ge kost met een grote schare genodigden de officiële proefvaart op de Wadden- bilzee gemaakt waarbij tevens de over dracht plaatsvond. Ondanks de quo- terings- en andere problemen die de toekomst voor de visserij zorgelijk hebben gemaakt, ging het er feeste- G lijk toe. De hoop dat het allemaal nog hf.Wel zal loslopen, de buitengewoon goede vangsten van de laatste weken, het schitterende weer en de weten- schap dat de geschiedenis van de vis- 315S«rij altijd ups en downs heeft gekend, bepaalden de stemming aan boord. ilDe Anna Margaretha, genoemd «naar mj)é vrouw van de schipper-eigenaar, is §1,50 meter lang, 7,80 meter breed en mater hol. Er staat een Stonk- ^^.Wierkspoor dieselmotor in van 1490 pk bij 850 toeren. Dit vermogen kan desge- Rnst worden opgevoerd toit 1900 kg. Er 5'* jDinsdagavond 11 februari, aanvang 2,9hialf aCht, vergadert de gemeenteraad, o jDe agenda luidt .als volgt: 5,Of 1 Notulen. 279; 2 Ingekomen stukken en mededelin- 19,lS*n 3 Bespreking dijkverhoging 4 Behandeling van het beroepschrift 4,9vain de heer F. Voskuil, wonende K 89b, 3ijtegcn de weigering van een bouwver- jgumn.ng. 15 Behandeling van het beroepschrift 4,van Kanting B.V. te Den Burg tegen de ^flweigering van een bouwvergunning. 17 9^6 Wijgering bestemmingsplan Den 19'oB|rg - Oost. 7. Vaststelling bestemmingsplan Den 8,%ürg - Noordwest. 10- 8. Wijziging begroting van de sociale 13»^Ëinst voor 1974 14,9 9 Wijziging van de gemeentebegro- 22jtimg voor 1974 JIO. Wijziging begroting van de sociale livjlifen.it Voor 1975 10,0 11 Wijziging van de gemeentebegro- 2 skiing voor 1975. 15,07 25,oT"~ '(Voor xo, geheerapparatenservice ELECTROHUIS De bemanning van de 66 bestaat naast sohipper Wim Boom uit Jaap van der kooi, Theo Blom, Jan Bruul, Hans Enne en Dirk Kuiper. Overdracht Om twaalf uur predies werd de kot ter stilgelegd en kwamen allen aan dek voor de .officiële overdracht. De heer J. A. Haak van de scheepswerf 'Haak' b.v. te Zaandam vertelde daarbij dat hij met zijn opdrachtgever op bijzonder prettige wijze had samengewerkt. Het cadeau van de werf aal bestaan uit een fraaie saheepsbel met 'inscriptie ter her innering aan de overdracht Alfcxns Boom kwam de beste wensen aanbieden namens de hele familie. Hij stelde een wandbord, Ma'kkumer aardewerk, in het vooruitzicht mdt een tekst die tot uit drukking brengt dat de opvarenden maar voor een klein deel het succes van hun onderneming in de hand hebben- ,,0 God, wat is iuw zee groot en wat as mijn schap klein". Namens Stoirk-Werkspoor overhan digde de 'heer A. Reitsma enkele fraaie 9ieraden aan mevrouw A. Boom-Wiitte. De familie Van der Veer bood namens alle bewoners van 't Buurtje (waar de sohipper woont) een mooie foto van de (haven van Oudeschild aan. De politie werd het afgelopen week end op de hoogte gesteld van twee ge vallen van joyriding. In de nacht van zaterdag op zondag had D. Oositerhof uit Zuidlaren zijn brommer (niet afge sloten) neergezet bij De Zeven Provin ciën te Oudeschild. Toen hij maar huis wilde gaan was de brommer verdwenen en werd de volgende middag terugge vonden bij het slag van Wuis te De Koog. 'Een soortgelijke ervaring had R. F. Witte uit 't Noorden. Hij had zijn brommer neergezet bij De Bijenkorf in Oosterend. De brommer werd de volgen de (dag teruggevonden bij de kleuter school Maris Stella dn Den Burg. Na een kortstondige ziekte is vrijdag de heer L. J. Zijm uit Den Burg over leden. Hij werd 65 jaar. De begrafenis heeft hedenochtend plaatsgehad. De heer Zijm, architect en tot voor enkele jaren vader van de KVC-jeugd herberg De Eijercoogh, was van 1966 tot 1970 voor de KVP lid van de gemeente raad. Tot zijn overlijden was hij be stuurslid (penningmeester) van de plaat selijke KVP-afdeling. Verder is de heer Zijm nauw betrokken geweest bij het jeugdwerk. Als bestuurder van de Mar garetha Sinclair-gidsen was hij een der oprichters van de Margaretha Sinclair drumband. Hij nam ook het initiatief tot verbouwing van het voormalige Sint Janshuis in de Molenstraat tot het jeugdcentrum De Witte Burcht. zijm twee hulpmotoreneen Scania Va- bis van 220 pk voor de wunch en de electriciteit en een Daf van 110 pk. De zaak as zo geïnstalleerd dat de hoofdmo tor uitsluitend voor de voortstuwing wordt gebruikt. De TX 66 is uitgerust met een 2,50 meter grote schroef die in een (Hodi) straalbuis met een doorsnee van 2,52 meter is geplaatst. Toegepast is een Kuipers keerkoppeling met 20% oververmotgen. Vermeldenswaard is ver der de Promac scherfijsmaühine met een capaciteit van 2 Vz ton per etmaal en een koelinstallatie die het zeer grote visruim continu op 10 graden onder nul kan houden. De ,,Arma Margaretha" is zo universeel mogelijk ontworpen en der halve geschikt voor alle te verwachten vormen van visserij. Veiligheid Schapper Boom gaf de werf opdracht de hoogste voorrang te geven aan vei ligheid. Als gevolg daarvan wordt ge vist met dubbele lijnen (waardoor even tueel vastlopen soepel wordt opgevan gen) en zijn zg. powerbldkken toegepast die het hele net in een keer aan boord kunnen halen. De winch trekt met een snelheid van 60 meter per minuut. In- plaats van de bekende galgen achterop zijn uitstulpingen aan de achterste por- itaalmast gemaakt waardoor men aan dek geen hinder heeft van de draden. De elektronische installatie in de brug omvat een zend-ontvamger, twee spoet niks van elk 16 kanalen, een Atlas radar waarvan de antenne m de voormast is geplaatst zodat geen hinder wordt on dervonden van het eigen schip. Van de twee schrijvers (visdetectors) werkt er een op de gebruikelijke manier (uitstra ling van het signaal vanaf de bodem van het schip) en een met een zg. met9onde, die met het net mee naar beneden gaat. Geoombineerd gebruik van beide appa- Om de genodigden een indruk te geven van de snelheid die de TX 66 kan bereiken, werd een tijdie gelijkop gevaren met de Texelstroomvan TESO, die op dat moment een vaart had van ongeveer 10 mijl. De kotter kon hem inhalen. Zo passeerde de TX 66 ,,Anna Margare tha" gisterochtend 't Horntje op weg naar de visserij. raten maakt een nog betere opsporing van >de vis mogelijk. Verder is een Dec- oa-apparaat met plotter, een „vonker" (voor dieptemeting), intercom en auto matische puloot. Met uitzondering van de Decea (die van INA komt) is alles gele verd door Radio Holland. Met Uitzondering van de gieken is alle tuigage gemaakt door de Fa. Boom uit Ouidesch'ild. De netten werden ver vaardigd door de heer J. Sleutel, ook uit Oudesdhild. Het programma opende met een op treden van de DEK-drumband die dn mei vorig jaar '12% jaar bestond en de Dubbele Von Sion 1974 heeft gekregen. Helaas was de heer S. Zijm, leider van de band verhinderd. Om die reden moesten twee van de zeven aangekon digde nummers vervaillen en was de lei ding in handen van tamboer-maitre Le- miie Bakker. De meisjes deden 't in 't alge meen heel goed. Ernstige fouten werden niet gemaakt. Ook de majorettes deden het ileuk; vooral ibij het laatste nummer „afmars" maakten ze een vertederende indruk. De bewegingen zouden nog iets strakker mogen zijn; ze hoeven echt niet bang te zijn voor een overgedisdpli- neerd resullbaat. Jeugdorkest Daarop was de beurt aan het jeugd orkest van KTF en DEK onder de va derlijke leiding van Klaas Modder. Het orkest dat vorig jaar te Venhuizen een (zie vervolg pagina 2) „THE MESSENGERS" In plaats van zaterdagavond, vrijdag avond repetitie om 7.30 uur. Nieuwe leden van harte welkom. In 't hoekje van de Oesterstraat 't Strender Salonnetje Voor een goed verzorgd en modieus kapsel. Neem een voordelig abonnement. X Tel. (02223) 436 Karin Didden DEN HOORN - Het concert dat vrijdagavond door de combinatie Kon. Texels Fanfarekorps-DEK werd gegeven in „De Waldhoorn" stond op hoog peil. De totale uitvoering omvatte een optreden van de drumband van DEK, het jeugdorkest van DEK-KTF onder leiding van de heer Klaas Modder en de eigenlijke combinatie onder leiding van de heer P. Heertjes. Het programma was afwisselend en lag vooral na de pauze erg prettig in het gehoor van mensen die vooral op populaire muziek zijn ingesteld. Het was een vlotte uitvoering in gemoedelijke sfeer. Dat laatste was mede te danken aan de heer J. Wieten die de verschillende nummers op geestige wijze aankondigde en toelichtte. eert van vrijdag zullen we direkt maar- lanceren. Die aanmerking betreft het werk van de bugelselectae. Er wordt daar met enthousiasme en inzet gebla zen maar teahn'isdh perfect ds het nog niet. Er mankeert wel niet zo erg veel aan, maar als de bugölhlaizers niet hele maal 'kunnen meekomen valt da't extra op omdat ze een essentiële rol spelen bij de figuratie. Herdenking De avond werd geopend door voor zitter J. Kil jan van DEK die in zijn toe spraak de vorig jaar overleden heer Pool heiïdaaht. Pool ds zeer lange tijd lid van de vereniging geweest; hij werd destijds onderscheiden met de gouden speld van de Algemene Nederlandse Unie van muziekverenigingen wegens 40 jaar trouw lidmaatschap. Verder las de voorzitter een 'brief voor van me vrouw C. R. Sprenger-Pool waarin deze meedeelde diaJt zij en haar man deze keer niet present konden zijn

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1