(jTOcn c2JwarL-Jexeh in het harL, „Sint Donatus" wordt biologisch dynamische boerderij TAXI '«a»»2000 IAXI «Ka»' 215 Carnaval iStalmest, preparaten en •kosmische krachten NACHTTARIEF MOGELIJK DANK ZIJ JOH. ADRSAANSTICHTING >»i Martien van de Wetering Den Burg Fa. Kikkert De Koog Dag era nacht bereikbaar „Zeven Provinciën"! TEXELSE Uitgave: BV v/h Langeveld De Rooij >E[ Postbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaktie: Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den Burg, tel. (02220) 2403, en Ron LodewIJks, Noord wester 21, Den Burg, tel. (02220) 3986. COURANT Verschijnt dinsdags en vrtydags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f8,65 p. kw. 50 cent Incasso; los 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Midd. Bank, Rabobank Advert. 35 ct. p. mm excl. 4% BTW ruieEfèdrijfsleider Piet Bakker (links) en zijn collega Henk Smit met op de achtergrond ,,Sint Donatus" i Texel krijgt een biologisch dynamisch landbouwbedrijf. In het leven is geroepen de besloten vennootschap „Biologisch dynamische ie bedrijven Texel", die per 1 januari j.l. de boerderij „Sint Donatus" van de heer W. H. Bakker heeft aangekocht. Dit 59 hectare grote bedrijf, thans nog vrijwel helemaal weide, zal in de komende jaren Lvoor een flink deel worden gescheurd ten behoeve van de voedsel- produktie volgend de biologisch dynamische methode, dus zonder kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen, maar met toepas sing van met preparaten bewerkte stalmest en met gebruikmaking ivan kosmische krachten. Met het gewonnen voedsel wordt het vee - schapen en koeien - aan de kost gehouden. Het zal een jaar of vijf duren voordat het bedrijf geheel op bd-basis zal werken en er zal nog meer tijd mee gemoeid zijn voordat van «en rendabele opzet kan worden gesproken. De verliezen in de beginjaren zullen worden gedekt uit de fondsen van de Johan Adriaan-stichting. Ber Bedrijfsleider is de heer P. A. Bakker e Dlie zich sinds enkele maanden met de jn techniek van de bd-methode vertrouwd cromaakt en daartoe onder meer stage w uèeft gelopen en reizen heeft gemaakt kswiiaar biologisch dynamische bedrijven in csdomen land en m Duitsland en Engeland. lij wordt terzijde gestaan door de heer ^^MSmit die zich voornamelijk met de ^HSverzorging zal bezig houden. „Sint lanatus" zal in Nederland een van de '^iBotste veebedrijven op bd-basis zijn. 1 ^>0 schapen zullen voor zover het geen okmateriaal is, op het eigen bedrijf ^Vorden afgemest. Verkoop zal waar schijnlijk niet via de gebruikelijke ka- 'jaden geschieden. Men wil ap Texel zelf eg markt voor dit vlees ontwikkelen. ,est let graan dat van „Sint Donatus" komt ar a| zijn weg naar de consument vinden je r het grote (200 ha) en landelijk meest eken de biologisch dynamische bedrijf (1eJLrf>Yerendale" te Serooskerken in Zee- -rnd Binnen enkele jaren zal de melk ze ,i eigen bedrijf tot kaas worden ge- ^etobH Geleidelijk j-f- De omschakeling van gewoon naar d-bedrijf zal geleidelijk geschieden. I' 5X1'et is niet mogelijk ineens op te houden rouViet het geven van kunstmest Dit voor- n, W jaar zal echter al worden begonnen met het prepareren van grote hoeveelheden stalmest. Voor zover de eigen veestapel (52 koeien en 300 schapen) deze niet op brengt, zal mest worden aangeocht. De financiële basis voor dit zeker naar Texelse begrippen zeer bijzondere projekt is verschaft door mevrouw L. J. van Rijsselberghe-Verboom (65) uit Dc Koog, die enige tijd geleden haar bedrijf Radio Modern (350 werknemers) ver kocht en nu de middelen verstrekt uit het naar haar overleden echtgenoot Jo han Adriaan van Rijsselbcrghe genoem de fonds. Ongetwijfeld zou het kapitaal op aantrekkelijke wijze belegd kunnen worden, maar mevrouw Van Rijsselber- ghe (die eerder op Texel een belangrijke rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het Maartenhuis) heeft zich laten leiden door overwegingen van idealisti sche aard. Ze stelt: „Het geld dat ik dank zij de arbeidskracht van mijn perso neel heb verdiend wil ik op een verant woorde wijze besteden. Ik kom zelf uit een arbeidersfamilie en dat heeft een rol gespeeld bij dit besluit. Ik wilde ge woon iets zinvols in deze maatschappij realiseren". Mevrouw Van Rijsselberghe dacht daarbij te handelen in de geest van haar echtgenoot, die een groot liefhebber van Texel was en an Den Burg zijn laatste rustplaats heeft gekregen. Van belang was ook dat zij Piet Bakker bereid vond, een deskundige Texelse boer enthou siast, maar met beide benen op de grand waarin zij veel vertrouwen heeft. Geen experiment In tegenstelling tot wait menige lezer desondanks zal denken is „Sint Dona tus" op bdngebied geen experimentele sprong in het ongewisse. Meerdere be drijven hebben bewezen dat het kan volgens dit systeem en zelfs dat de pro- duktie niet achterblijft bij de gemiddel de produktie van gewone agrarische be drijven. Het probleem bij het opzetten van dergelijke bedrijven is dat er altijd wel idealisten zijn te vinden die willen meedoen, maar dat het ontbreekt aan vakkundige boeren die deze weg willen bewandelen. Als het aan mevrouw Van Rijsselber ghe had gelegen, zou „Sint Donatus" nieuwe stijl in alle stilte van start zijn gegaan, maar de geruchten over het op zienbarende plan gingen als een lopend vuurtje over het eiland en de vragen waren niet van de lucht. Bij nader in zien vond mevrouw Van Rijsselberghe het toch wel juist om serieus geïnteres seerden op de hoogte te stellen want wat op „Sint Donatus" gaat gebeuren kan het daglicht best verdragen. Dus werd vorige week zaterdagmiddag in een der zalen van hotel „Prinses Julia na" in De Koog een bijeenkomst belegd met de bedoeling genodigden informatie te geven over de biologisch dynamische landbouwmethode dn het algemeen en het project „Sint Donatus" in het bij zonder. Lezing Na een inleiding van mevrouw Van Rijsselberghe werd het woord gevoerd door Prof. Dr. D. Brüll uit Joppe die een uiterst interessante en oritische be schouwing gaf over de maatschappij waarin wij leven. Het voert te ver om het gesprokene in extenso weer te ge ven, maar prof Brüll heeft zijn ideeën in boeken neergelegd die voor ieder te koop zijn. Spreker wees er zijn gehoor onder meer op dat iemand die geld uit leent zich moet realiseren dat de minst schone zaken het grootste rendement geven. „Maar een rustig geweten is ook wat waard", zo voegde hij eraan toe. Geschetst werd dat tegenwoordig vrij wel ieder afhankelijk is. Ook in de meest vrije beroepen is men aangewezen op aktivitelten en toelevering van an deren. Boeren zijn het langst werkelijk vrij gebleven tot het ook daar afgelopen was na invoering van monoculturen, krachtvoer en kunstmest. Een andere markante uitspraak met betrekking tot de economie: „De koek kan maar één keer op. Dat is zo van zelfsprekend dat er duizenden econo men nodig zijn om ons van het tegen deel te overtuigen". En ook: „De geld- sluier belemmert de menselijkheid. De begeerte naar meer op elk gewenst mo ment houdt een maatschaippij systeem dn stand dat gericht is op de wereld van de duizend en een nacht". Ouders, die hun kinderen progressief meenden op te voeden, zal de schrik om het hart zijn geslagen toen zij van prof. Brüll hoor den dat het moderne systeem van kin deropvoeding en onderwijs deze ver werpelijke situatie in de toekomst zal bestendigen. Want de jeugd moet zo no dig welwillend tegemoet worden getre den. Kinderen moeten alleen plezierige dingen doen en nooit tot iets gedwongen worden in het belang van hun tere ziel tjes. „Daardoor wordt hun wilsJeven met tot ontwikkeling gebracht en zal hij het een volstrekt normale zaak vinden dat alles wait hij zou willen er ook moet komen, dat hij er recht op heeft en an ders ongelukkig is". Professor Brüll zag ook lichtpuntjes. Steeds minder jonge mensen laten zich nog langer door de economische „wetten" bedotten en pro beren het anders te doen, o.a. in com- muneverband, waar men alleen zinvolle uitgaven doet en zich niet laat aanpra ten dait materiële zaken geluk brengen. Professor Brüll wist duidelijk te maken dat zijn beschouwing meer te maken had met alternatieve vormen van land bouw dan men op het eerste gehoor zou denken en oogstte een dankbaar ap- In 't hoekje van de Oesterstraat J 't Strender Salonnetje J voor een goed verzorgd en modieus kapsel. Neem een voordelig abonnement. T Tel. (02223) 436 Karin Didden In een wervelende storm van konfetti, serpentines en schuimend bier, verscheuren daverende Carnavalsstampers de stilte over 100 m2 A.s. weekend dus Alaaf plaus, ondanks dat niet ieder zich niet zomaar uit de geldsluier kon losmaken en het een wel erg theoretische benade ring vond. Hocus, pocus Een indruk over hoe het toegaat op een biologisch dynamisch landbouwbe drijf werd gegeven door vertoning van een door Jan Boon gemaakte film. Een van de meest frappante onderdelen was het duidelijk maken dat kosmische krachten van grote betekenis zijn voor het plantaardige leven Het erkennen van kosmische krachten doet denken aan hocus, pocus", aan niet-reële my stiek en dat is de belangrijkste oorzaak van de bezwaren die men met name in wetenschappelijke knng heeft tegen de biologisch dynamische methode. Als men op een biologisch dynamisch be drijf gaat zaaien, wordt o.a. gelet op de plaats van de maan in de dierenriem. Radijs.of biet bijvoorbeeld moet worden gezaaid als de maan in een der „aarde- tekens" staat, want dan wordt de knol vorming bevorderd en de bladvorming geremd. Als wordt gewacht tot de maan in waterteken staat (waardoor de sten gel- en bladvorming gestimuleerd wor den) ziet men het omgekeerde gebeuren. Men kan zich nauwelijks permitteren dit niet te geloven want het wordt al se dert tientallen jaren in de praktijk be wezen. De biologisch dynamische boer beschikt dan ook over een zaaikalender die jaarlijks wordt uitgegeven door de Duitse Maria Thun, een bekende naam in biologisch dynamische kringen. Steiner Grondlegger van de methode en te vens van de antroposofische levensbe schouwing was in 1924 Dr. Rudolf Stei ner. Het eerste Nederlandse bd-bedrijf dateert van 1926. In 1937 werd de Ne derlandse Vereniging tot bevordering van de biologisch dynamische land bouwmethode opgericht. De consulent R. L. ten Siethoff uit Woudenberg is in dienst van de vereniging en zal ook het project op Texel deskundig begeleiden. De aanhangers van de bd-methode gaan er van uit dat de landbouw volgens de gebruikelijke moderne systemen bezig is een heilloze weg te gaan. Door de indus triële aanpak (schaalvergroting, afsto ting kleine bedrijven, vergaande me chanisatie) dwingt men de landbouw zich in te passen in een hem wezen vreemd stelsel. Industralisatie is funest voor een bedrijfstak die met levende mensen, dieren, planten en bodem werkt. Uitputting en sterilisatie van de grond, aantasting van landschap en mi lieu, grote economische risico's bij de monoculturen en vermindering van de kwaliteit zijn gevolgen die ieder op dit moment reeds kan vaststellen. Anders De bd-mensen zeggen dat het anders kan: Levende wezens kunnen zich al leen gezond ontwikkelen als zij vanuit (zie vervolg achterpagina) Architect C. R. Alkema maakte deze schets van ,,Sint Donatus" zoals het er in de naaste toekomst mogelijk zal uitzien. Men ziet de bestaande bedrijfswoning (1), het bestaande gebouw (2) waarin de boter en kaasmakerij, proefbakkerij en studen tenverblijven komen; potstal voor rund vee (3); potstal voor schapen (4); paar- destal (5); varkens (6); pluimvee, geiten e.d. (7); bijenkorven (8); moestuin met di verse bessenstruiken (9); kruidentuin (10); boomgaard (11); graskuilen (12);; com- postbereiding en mestverwerking (13); kalverwelde (14); lammerenweide (15). Op enige afstand van het op de tekening zichtbare oppervlakte is ook nog een een devijver en een vogelbosje geprojecteerd. OOK VOOR REKENING ZIEKENFONDS VRIJDAG 7 FEBRUARI 1975 88e JAARGANG No. 8949

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1