Staande ovatie voor succesvol Excelsior Volgend jaar één Texels carnaval TAXI /paarbank l'^rLrna.r,^oT^Noo,d" Uroen /warts Uxeis iu foei foarL^ A Winter uitvoering was weer uitstekend Twee gewonden 'bij aanrijding Veerdienst lag drie uur stil rg ZOMERVAKANTIE uue/t nederland «s ,95 i fj Op straat overleden Jongelui met auto de sloot in Zwalkersburcht mag blijven Doorgereden na aanrijding FA. KIKKERT, Tel. (02228) boek nu Uw Goed en voordelig *4djpSDAG 11 FEBRUARI 1975 k 88e JAARGANG No. 8S50 TEXELSEWCOURANT Uitgave: BV v/h Langeveld De RoolJ Verschijnt dinsdags en vrijdags. jus tl Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Postgiro 652. Abonnementsprijs f8,65 p. kw. kil.: Harry do Graaf. Keeaomloan 43. Don X""V C"T ("TTl 7 a'^. 7a» a,/ 7a» raaaE 5°'0S Ce'"- ÏR 1,S 'g OOSTEREND - De winteruitvoering sie de christelijke muziekvereniging «Excelsior" zaterdagavond in „De Oiijenkorf" heeft gegeven, was van —eer goed gehalte. Onder de bekwa- (g ie leiding van dirigent A. Kuik werd iet alleen goed, maar ook ontspan en gemusiceerd. Aan het slot van de Jslvond mocht het 46 man sterke korps ^'en staande ovatie in ontvangst ne- 0jien. Bijzonder gelukkig mag de ver eniging zich prijzen met het lidmaat- :hap van de dames Betty Bakker en anny Dros die met hun knappe solo- rerk diepe indruk maakten. Zeer te- NAteden kan dirigent Kuik zijn over zijn l.ifachtige en talentvolle bugelsectie ook nu weer voor een betrouwba- basis zorgde. 1 Olie ooi i basi ing, Drumband ing Voor gehoorapparatenservice 2,9 ELECTROHUIS Q drumband bestaat vijftien jaar en de heer Medema liet weten dat nn het kader van dit j ubileum nog wel het een en an der zal gebeuren. Heit gëbodene was van goede kwaliteit al wordt een grcxte tram node gemist. Er vtiel qua stijl en ritme veel te genieten. Aan discipline man keert het nog; met name de dames on der de tamboers hadden moeite met het in de plooi houden van hun gezucht en het beheersen van hun gjiechelmijgingen. Bij het in de Meren steken van de ma jorettes hadden zich problemen voorge daan. De beschikbare kostuums waren merendeels te groot voor deze juist be gonnen meisjes zodat allen in een tijde lijk uniform (rode truitjes en zwarte pamties) voor het voetlicht verschenen. Hoogtepunt Na de pauze ging de muziekvereni ging verder met de Modern March van Waintier die geen problemen opleverde. Daarop volgde de Jamaican Folk suite van Walters die we een van de hoogte punten van het concert vonden. Er werd prima gespeeld en de sfeer was overtui gend VooraJl de trombones waren voor treffelijk Virtuoos was oök de vertolking van de SI edepaardj es-galop, waarbij het Succes voornamelijk voor rekening kwam van de „raapaardjes" Betty Bak ker en Janny Dros. De „Mixed FicMes" van Max Lee mans bood van alles wat. Diverse me- lodiëen en diverse rhytmes uit Zuid- AmeitLfca en West Imidië. Het was pure swinging music waarmee Excelsior wei nig moeite leek te hebben. Dalt gold nog 9terker voor ,,A banda" {„Recht toe, recht aan", zei Kuik) waarna als sluit stuk Going Dutch" werd gespeeld, een arrangement van Pd Scheffer van be kende Nederlandse volksliederen in mo derne stijl. Het was een geinig geheel, uitstekend gebracht en een beslte uit smijter. Maar er kwam nog een toegift. Op verzoek van mevrouw Oosterhof werd nog eens het bekende „Amen" gespeeld, waarmee vorig jaar zo'n succes werd geboekt. Hg Dat neemt natuurlijk niet weg dat Hs toch een enkel foutje werd ge naakt Met name ibij de pistons en trom petten werd wel eens een aanzet gemist 1,5i Jde kniesoren onder het publiek jjHkronder uw recencent) meenden één een niet door de componist bedoel- Slassonant te horen, maar dat wias be ng aalci niet om van wakker te liggen. Het programma was veelzijdig en na 5 e pauze zelf populair. „Excelsior" ver- A'Sioöhende echter haar 'traditie niet en l.bagde ook voor enkele .geestelijke" bij- Na het bekende 'koraal „Ich batte an """"^■Macht der Liebe" van Bortmanski ng ing voorzitter Th. Medema voor in ge- ra. en sprak een welkomstwoord tot de gevulde zaal, waarbij hij zich in etabijzonder .richtte tot onder meer het ^Hjemeestersechtpaar, ere-voorzitter flÉlll'der, afvaardiging van KTF-DEK. '^Ed en oud-dirigept C. Bremer, oud- jden (waarvan sommigen zelfs speciaal ng dot deze gelegenheid naar Texel waren ïfcomen) en de leerlingen. Geestelijk werk De parafrase van „God de Heer is MRt" en „Es iat besbimmt in Göttes aith" waren goed van Mank en stem- amg en werden op de gewenste, gedna- in8ïn-pledhftige wijze gebracht. Dart geldt Hvoor de vertolking van „Heer ik r 5or. van J. Nau'ta. De verschdlien- [*A pecties (bugels, trombones, bassen) 3,feiten de prettig in het gehoor liggende 0 Otelpdie horen. Enkele kleine foutjes 'even echter niet verborgen. De ouverture Jan Klaassen en Katrijn ingm de onlangs overleden Gerard Boe- H werd zonder meer uitstekend ge- -acht. Hot is belangrijk daft met dit r enk door „Excelsior" hoge ogen werd l,35gooid op het concours. De diverse ■j'mmmingen kwamen expressief naar Soliste Betty Bakker kwam haar ta- jngnlt bewijzen Sn „Grootvaders Mok" van ought y. Getuige de enthousiaste reak- LLcL - - A~«^Lrr.Ê3&tZóAA MZ Dit bleef over van de Triumph personenwagen die woensdagmiddag op de Hoofdweg werd aangereden. Bestuurder A. S. Langeveld kwam er ongedeerd uit van het publiek gebeurde dat over- [SCtajgend Betty speelde foutloos; de be- lfSfliefiding van 't korps was korrekt. Mo- Iylijk zou het geheel nog wat minder jvijf kunnen overkomen. De pittig klinkende mars „Union" srd geroutineerd afgewerkt, waarna L.EN? (drumband van „Excelsior" onder led- 2,;ng van Jan Beijert aan bod kwam De EIERLAND De 74-jarige P.D. werd donderdagmiddag ernstig gewond toen hij op het kruispunt Muijweg-Hoofdweg verzuimde voorrang te geven en werd aangereden door de 23-jarige A. S. Lan geveld in zijn Triumph personenwagen. De bij D. in de wagen zittende 16-jarige M. E. Heerschap moest ook naar het zie kenhuis worden gebracht. De bejaarde D. is later verder vervoerd naar een zie kenhuis in Alkmaar. De aanrijding deed zich voor om 15.40 uur. D. kwam van de Muijweg en wilde met zijn Volkswagen de Hoofdweg op rijden. Hij zag ide uilt zuidelijke richting over de Hoofdweg naderende Triumph iet, volgens zijn verManmg omdat hij door de laagsbaande zon werd verblind. De heer Langeveld ideed een vergeefse po ging om de VW te ontwijken. Na de bot sing kwam de Triumph nog tegen een betonnen paaltje /terecht, buitelde over de sloot en veranderde daarbij iin een onherkenbaar, totaal samengedrukt wrak. Dait de heer LaingeveLd slechts enkele schrammen opliep komt waar schijnlijk omdalt hij uit de buitelende wagen werd geslingerd. De bejaarde heer J. C. v. d. Hoek mt de Ada van Hollandsbraat werd gistermid dag itoen hij tegen half zes mat zijn echt genote over de Emmalaan fietste onwel en stierf ter plaatse De in de macht patrouillerende politie ontdekte Iin de isllodt van de P-ostweg ter hoogte van hoeve Lou Christy een Austin personenauto. Bij onderzoek bleek er niemand meer dn Ite zitten. La ter wend vernomen dat de wagen uren tevoren, om negen uur 's avonds, als ge volg van een klapband of ilëkke band in de sloot iterecht was gekomen. De zes inzittenden, jongelui uit Bunschoten, waren met de schrik en met een nat pak vrijgekomen en hadden hulp gevraagd bij de familie Van Exiél. Storing in bedieningscircuit De veerdienst is gisterochtend van 9.30 tot 12.20 uur onderbroken ge weest als gevolg van een defekt in het bedieningscircuit tussen machineka mer en brug van de diesel-elektrische veerboot „Texelstroom". Het ongeluk wilde dat geen reserve beschikbaar was omdat de „Marsdiep" juist voor de periodieke onderhoudsbeurt naar Amsterdam was vertrokken. De storing, die al om acht uur was ontdekt had als (gevolg dat ndert het vol ledige madhimevermogen op de schroef kon worden gezet. Aanvankelijk was dat geen bezwaar omdat er weinig stroming was um het Marsdiep, maar na 9.00 uur werd doorvaren niiet langer verantwoord geacht. Het duurde geruime tijd voordait het defekt was onitdekt. Het herstel op zichzelf was een Medmiigheid: het ver wisselen van een zekering. Intussen had zach een groot aantal wachtende auto's op het haventerrein verzameld. Om deze ,,op te ruimen" werd tot half drie 's middags gependeld. Op onze vraag waarom men uitgere kend iin de crocusvakanltie een der sche pen naair dok laat gaan, antwoordde di- rekteur Th Hoogerheide dart de dok- beurit maanden géleden al Üs besproken. De rtoeristendrukte tijdens deze mirrn- vakantie overtrof bovendien de ver wachtingen. Tot dusver gaf de periode rond carnaval nooit een zodanige diuk- tepie,k ite zien dat het onverantwoord was in dié tijd een der schepen voor on derhoud uilt de vaart te nemen. Het bestuur van Schouting Texel (Je- roengroep) hoeft voorlopig niet uit te kijken naar een ander onderkomen ter vervanging van de Zwalkersburcht aan de Beatrixlaan. Het gebouw mag van de gemeente blijven staan en zelfs worden uitgebreid volgens de reeds bestaande plannen. De gronld waar de Zwalkersburcht staat ós eigenlijk bedoeld voor 'it nieuwe bejaardenhuis Sint Jan. De bestem- mingsomschrijvting in heit vanavond vast te stellen bestemmingsplan noord-west ludjdit: Gebouwen voor openbare en bij zondere doeleinden. Zowel de Zwal- kersburchit als een bejaardenhuis val len onder ideze bestemming. De plannen van Sint Jan zijn echter zeer vaag en de eerste jaren zeker miert aan verwezen lijking 'toe. Er ds nu een overeenkomst op privaatrechtelijke 'basis gesloten waarin is bepaald dait Surtt Jeroen ver vangende grand krijgt als het terrein van De Zwalkersburcht ftoch voor be- jaardenhuisbouw nodig zou zijn; in dat geval zal schadevergoeding aan Jeroen worden betaald. De gemeente hald in het bestemmings plan wel een ander terreimtje voor Je roen geprojecteerd (nabij de hoek Ponrt- weg-Akenbuurtsweg) maar dat vond het bestuur ongeschikt. OUDESCHILD Zondagochtend om Vier uur werd op de Heemskeirckstraat te Oudesöhiid een geparkeerde Volks wagen, eigendom van de heer Th. Swaan, aangereden. De wagen werd zwaar beschadigd. De politie heeft groe ne verfsporen gevonden en tracht de da der te achterhalen Gistermiddag hebben prins Gerardo di Coeverti de Eerste met zijn raad van elf van de carnavalsvereniging De Kollekedottcrs de officiële intocht in Den Burg gemaakt. De belangstelling viel niet eens tegen. De stoet trok heel wat kijkers waaronder toeristen die meenden de carnavalslcut elders te zijn ont vlucht. Ook de ludieke plechtigheid op het terras van hotel „De Lindcboom- Texel" werd naar schatting door tweehonderd mensen gadegeslagen. De prins en zijn iraaid waren vergezeld van de vrouwelijke raad van elf onder leiding van prinses Radima de Eerste uit Oudesdhiflid. Oök de Oudesöhülder prins van vorig jaar (Jarimg) was van de par tij, zodalt er op de Jan Plezier waarmee de teohit werd gemaakt nauwelijks plaats genoeg was. De luidsprekerwagen en het draaaiorgël De 'Het lieten muziek door de sbraten schallen, de confetti (re gende onophoudelijk, het docxr trompet- fanfares .ondersteunde „Ailaaf" was niet van Ide lucht. Nog even en de zuiderlin gen kunnen hier nog walt komen leren Huldiging Loco-burgemeester J. J. West-dorp liet zich op de Groeneplaaits zeer positief uit over het Texelse carnaval. Hij noemde het initiatief van De Kollëkedortters een stimulans voor het verenigingsleven. Prins GeraTdo benoemde vervolgens Joppe Rijk tot ere-lid van de Kolleke- (zie vervolg pagina 3) DE KOOG Ook voor rek. ziekenfonds De Jan Plezier met de vrouwelijke raad van elf van de Scharrekoppen uit Oudeschild en de raad van elf van de Koliekedotters uit Den Burg. In het midden poseert prins Ge rardo. VLIEG-, BUS- EN TREINREIZEN BUNGALOWS EN APPARTEMENTEN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1