(jroen Twartsjexeh in het harL, Na natuurbeschermers nu Rijkswaterstaat zelf beschuldigd van vertragend beleid Onderzoek VVV kost 25 mille Texels aardgasbeleid door KVO scherp veroordeeld TAXI Nu als verstandige mensen om de tafel gaan zitten Rapport in 6 weken klaar ui Ethervervuiling Weijdt: Het zweet breekt me uit Vlam in de pan FA. KIKKERT, Tel. (02228) 555 VRIJDAG 14 FEBRUARI 1975 88e JAARGANG No. 8951 Uitgave: BV v/h Langeveld De RooiJ ►ostbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 ledaktle: Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den lurg, tel. (02220) 2403, en Ron Lodewljks, Noord wester 21, Den Burg, tel. (02220) 3886. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f8,65 p. kw. 50 cent Inca960; los 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert. 35 ct. p. mm excl. 4% BTW Het verwijt aan de natuurbeschermingsorganisaties dat zij de voortgang van de dijkverzwaring vertragen, kan onmogelijk worden waargemaakt. Hen treft geen blaam! Dat is het belangrijkste feit dat naar voren kwam in de dinsdagavond door de gemeenteraad gevoerde discussie, nadat het al eer der werd toegegeven in de vorm van het laatste pré-advies van B. en W. In een eerder pré-advies van het college waren de natuurminnaars wel de ge beten hond, evenals in de oorspronkelijke motie die aan de gemeenteraad was voorgelegd. Het college zag evenwel in dat het geen been had om op te staan en kwam met een motie waar de scherpe kantjes afwaren. Deze motie werd dinsdagavond door de gemeenteraad aangenomen, maar de Pakt-leden Blanken, Ellen en Welboren stemden tegen omdat zij het zinloos vonden. Burgemeester Sprenger betuigde zijn sp ijlt over de igainig /van zaken die bet eesr- pjtv pré-advies opleverde en de publici- fegevioügien. „We hebben rte snel geraa id". Dat ide overlegprocedure over dijktnaoee en de daarbij samenham- nde zaken onnodig lang dis geweest, is het gevolg van de houding van de jatuurbesdhenmars. Da/t neesmit niet weg jat de bezwaren blijven tegen het feit jait well de natuurbeschermers, maar ^Jiet het gemeentebestuur bij het kenne- k nog niet afgeronde overleg sis be kken. Andere visie pm De burgemeester zei dat hem recerute- gJ®j k was gebleken dart Rijkswaterstaat dt' Deltawet anders (toepast dan vroe- r, toen Ide veiligheid prevaleerde bo- n aflle andere belangen. Volgens de mgemeester zou die veiligheid onder er eisen dart er een dijk van voddoen- hoogte komt, dat er vluchtwegen ko- Shen van voldoende breedte en hoogte en dat met de uitvoering de grootste >ed wordt betracht. Mr. Sprenger ij feilde eraan of de thans ter tafel lig- nide plannen van Rijkswaterstaat nog el aan deze criteria voldoen. Er waren (raadsleden die de kwestie kélij'k benaderden; anderen waren op meer emotionele [boer. Tolt de laatst genoemden behoorde duidelijk de heer D. Schilling van Texels Belang die de natuurbeschermers als een gevaar voor de veilighbiid van de Texelaars bleef zien. iDiit as -een belangrijke kwestie want het gaat om wed of niet overleven van een ramp", 'aldus Schilling, di'e ver der wees op de geringe overlevingskan sen die de in de laagste gebieden wo nende Texelaars hebben als daar onver wacht de Idijik doorbreekt. De bewoners van Het Noorden hebben een kans van 3°/o. Hij vond 'It streven naar natuurbe houd een goede zaak alls de bedoekng daarvan lis ide mens gelukkiger en zin voller Ite laten leven. Bij het lezen van het „Waddembullebm" (het orgaan van de landelijke vereniging tot behoud van de Waddenzee, die ook is vertegen woordigd om de stichting Nabuur en Mi lieu) was hem edhber duidelijk geworden dat hét hélemaal nliet om de mens gaart wamlt die (is „miaar een voorbijgaand ver- sahijmsel tin ide evolutie"Schilling bad nadrukkelijk bzwaar tegen deze visie. Aan de veiligheid 'als hoofddoel mocht volgens hem beslist met getornd wor den. ,,Niog langer (onderhandelen geeft vertraging of men begiinlt, wtaar hert minder nodig is. Hoe langer we wach ten, hoe groter de kans op een door braak. We mogen geen offers brengen op helt altaar van de natuurbeschermers. Werk door en rust muët eerder dan dat 't veilig lis". Schilling verlangde diat ie mand van het college de iraad voortdu rend zal rapporteren over de voortgang van ide plannen. De heer F. Blanken van het Pakt trok zakelijker van leer. Hij wees erop dat vanaf het moment dat de Rijkswater- staat-top liet weten dat bij het bepalen van het dijktracee de natuurbescher mingsorganisaties moesten worden be trokken het 21 maanden duurde voordat dit overleg ook werkelijk begon (op 25 oktober 1973). Al die tijd heeft men ge daan alsof die brief er niet was. Het is duidelijk dat de natuurbeschermers daarvan de schuld niet dragen; het is Rijkswaterstaat zelf die de inspraak van natuurbeschermers en de gemeente (die in het ongewisse werd gelaten) hoog moedig heeft veronachtzaamd. En nu krijgen de natuurbeschermers, die nota bene positief stonden tegenover de dijk verhoging, de schuld. Het eerste pré advies van B. en W. noemde Blanken een blunder van de eerste orde en hij vond dat het erkennen van die misstap best wat breder uitgemeten had kunnen worden als genoegdoening jegens de na tuurbeschermers. De nieuwe motie vond Blanken deels onduidelijk („Wat wordt bedoeld met mogelijke vertraging?") en voor de rest overbodig. Vervolgens 'kwam weetr een emortao- neeil .raadslid aan 'bad; de heer H. Beum- kes (Baikt). Hij wees op de gevaarlijk slechte dijiken '(„ituunwalltjes") en op het feirt dart oneer idan 20 jaar <ma ide (ramp van '53 aam ide (gevaarlijkste plekken nog niets os gedaan. Hij wais voorsbamder van de nieuwe motie. Hij sloot met ud!t dat „plaatselijke mensen die onderhandelin gen voeren" schuldig zijn aan de veritira- gimg. De heer L. J. Weijdit voelde zich persoonlijk aangesproken en reageerde boos. Beumkes zei da't hij 'hert niet per soonlijk ihad bedoeld „Mijn opmerking kan op iedereen alaam". De heer J. A. Wiitlte van de Samen werkende Christelijke Fracties stelde enkele kleine verbeteringen aan de mo tie voor io.-a. de term „have en goed" moest vervangen worden door „mense lijk leven". Hulde Wethouder Jook Nauta 'betreurde de aanval van Schilling op de maltuurbe- besohenmers. Hij (stélde dat de naltuur- beschermfimgsongamisabies nog hélemaal geen verbragungen hebben veroorzaakt, in tegendeel. Tegen de plannen voor de verbouw van de uitwatering van Dijk manshuizen en de verhiogiimg van een stuk dijk aldaar 'hadden ze wel bezwa ren maar hebben deze met laiben gelden om de doorgang van het werk niet te dwarsbomen. De verwijten zijn nu ge richt aan het adres van Rijkswaterstaat. Veider was er volgens Nauta sprake van onduidélij'kheid (het door élkaair lopen van 'een Delta- en een bestemmiimgsplam- precedure), misverstanden en communi catiestoornissen. Hij wilde daar niet ver der op ingaan en vond dait alle betrok kenen als verstandige mensen om de ta fel moesten gaan zitten. De standpunten liggen niet zover uit elkaar, zodait spoe dige overeenstemming er fimzirt. Nauta zag zelfs bepaalde gevaren als de motie zou worden aangenomen en ingediend. Bij stemming bleek dart hij aan die ge varen niet zwaar lilde want hij ver stoorde de eenheid van hert aollege niet. Onaanvaardbaar Mr. sprenger zei bereid ite zijn de raad regelmatig rte (informeren over de voortgang van de plannen. Het breder uitmeten van de onschuld van Natuur en Milieu leek hem overbodig. De door Witte voorgestelde wijzigingen wilde hij graag (in de moitlie aanbrengen. Of dn de door Blanken genoemde langdurige pe riode hélemaal niets was gebeurd zei hij niet rte kunnen beoordelen. Feit blijft dait dn 1971 de indruk as gewelkt da/t de plannen klaar waren om uitgevoerd (te worden. Het is onaanvaardbaar dat we in 1975 feitelijk nog even ver zijn, on geacht wiens schuld dait 'ils. De vertra ging in het overleg is niet meer ite ver helpen, maar gehoopt moet worden dart (zie vervolg achterpagina) De VVV Texel zal ten koste van ƒ25.000,- worden onderwerpen aan een efficiencyonderzoek door het bu reau Bakkenist, Spits en Co. Het eigen lijke onderzoek kost ƒ20 mille; de rest is btw en reiskosten. Er zal zeer voort varend tewerk worden gegaan: het rapport met bevindingen en adviezen zal eind maart a.s. al gereed zijn. Door het goedkeuren van een be grotingswijziging is de gemeenteraad dinsdag met deze uitgave akkoord ge gaan. Van de uitslag van het onder zoek zal mede afhangen in hoeverre v Uioti - bwlUo *ar«etvoorU&rnti rf 4* rtjtlrilt'f De mobilofoons die gebruikt worden brandweer, ipoLLtie, artsen en taxi's kunnen worden afgeluisterd door ierr (die over een radio beschikt die 1 1 ontvangst van ide betreffende golflengte 3 Bestaat. Br zijn /tegenwoordig veel men- in die zo'n radio hebben en uit pure 'uwsgiiemghertd naar deze mobilofoons rteren. Het wordt de 'hoogste /tijd dait it name de taxichauffeurs zJich daar ikensehap van geven. Ze doen dat nu g niiet allemaal, blijkens 'klachten die verneem over de taal die sommige eauffieums uitslaan. Klanten, horeca- ememers, toevallige voorbijgangers •rden via de radio diruk beoommemta- ■erd op een soms schunnige wijze, dat het kon gebeuren dait mensen die hadden beluisterd aan mij kwamen agen of het soms mijn chauffeurs wa- _|n die ziioh aan dilt onfrisse gedoe be- v# mdigden. Daarom wil ik nadrukkelijk ty allen: bij ons wordt de apparatuur jtai leen gebruikt voor zakelijke medede- igen, zoals is voorgeschreven. Als de za; .deren dart oök doen, -is aan deze vorm n ethervervuiling een eund gemaakt. Nel Smidrt, r taxi 2323, Den Burg hu Dinsdagavond ontstond een begin van and in de keuken van de familie J. W. van der Meer aan de Westervveg Weltevreden") bij Den Burg. Een pan ituurvet op het elektrische fornuis kte oververhit. Toen mevrouw Van Lixa r Meer-Langeveld in een ander ver- va ik was, sloeg de vlam erin. De afzuig- all< p verbrandde gedeeltelijk en het pla- n nd werd geblakerd. Hot was voor mevrouw Van der Meer imo£elij'k om '^et brandende vet te 9 wven door het döksöl op de pain te 'leg- want door de daag boven heft fornuis ngebrachte 'afzuigkap stuwden de immen naar varen waardoor de pa/n bereikbaar was. De vlammen werden doofd met 3 ipoederblussers; welkome jdat ?p da rbij werd verleend door buur- igfe ln C. Veeger va/n „Lftindehoeve" De >loe widweer doofde de vuurresten in de mis ^ömkap. Damik zij ihet brandwerende ifond bleef de schade zeer beperkt. „We hebben er een kwaaie tegen stander bij", aldus de heer L. J. Weijdt van Texels Belang in de rondvraag van de dinsdagavond gehouden raadsver gadering. Weijdt doelde op het Ko ninklijk Verbond van Ondernemers (KVO) dat in zijn orgaan „Zelfstandig ondernemerschap" het gemeentelijke aardgasbeleid in krasse termen heeft veroordeeld op grond van ongeveer dezelfde bedenkingen als door Gede puteerde Staten van Noordholland naar voren zijn gebracht. De heer Weijdt zei de aansluiting van Texél op het landelijke aardgasnet nog steeds een goede zaak te vinden omdat ook Texel over energie moeit kunnen blijven beschikken als door politieke oorzaken de oliestroom stagneert, maar de onzekerheid waarin men verkeert als gevolg van de 'bezwaren van de provtiin- aie vond hij wel erg drukkend, vooral omdat de flinma De Liefde intussen voortgaat met hét aanleggen van hert gasnet „Mét een ontstellende voortva rendheid", aldus Weijdt. „Als het fout loopt, is het igóéd fout. Het zweert breekt me uiit!" Gesprek Burgemeester Sprenger zei dat op donderdag 20 februari over de proble men gesproken zal worden met het pro vinciaal bestuur. Hopelijk zal dat ver duidelijking brengen. Omstreeks die tijd zal het misschien ook lukken om met de minister van economische zaken te pra ten. „Het zweet breekt mij nog niet uit", aldus de burgemeester. Het .artulkel an het KVO-orgaan waar op Weijidt doelde, draagt de kop „Op Texél 'wordt mét ondernemers- en con sumentenbelangen gesold". Melding wordt gemaakt van de 'bekende maatre gelen .die de gemeenteraad nam om Texel op 'hét (aardgasnet aangesloten te krijgen. Gesproken wordrt van een „zon derlinge" regélJiing. Het blad schrijft verder. „Een en ander komt er op neer, dat het aardgas per saldo voor de con sument duurder zal worden dan de hui dige energliemogelijkheden. Middéls for se ovefhéidsuöJtgaiven bereikt men dat de consument er 'Slechter van wondt. Bovendien en da/t is het tries te van ideze zaak ontneemt men de geves tigde -olie- en polyigashamdel iedere be staansmogelijkheid. Hét concessieoom- itraat bevat bovendien een 'bepaling, in houdende dat de gemeente zich ver plicht alles in staat te stellen, om te voorkomen dat derden (lees: de geves tigde zelfstandige ondernemers) energie leveren. Resumerend moet worden gesteld dat het gemeentebestuur er an 'geslaagd is om met behulp van overheidsgeld (rechtstreeks verhaald op de burgers) een „dienst" ite presenteren, die door de bevolking zeer onvoordelig Is. Voorlo pige berekeningen wijzen op een mini maal tekort van vtier ton rt.o.v. de hui dige energlievoorznleming, daarbij geen rekenhing houdend met de nog stijgende aandgasprijzen' Bovendien wordt het bestaan van een aanJtal ondernemers (werkgelegenheid) aangetast. Helemaal onverteerbaar iis dat hert de ze ondernemers warden gedwongen, via een baatbelasting hun eigen ondergang te betalen. Het KVO heeft de besluiten, zoals de ze thans iter tafel (liggen in een brief aan Gedeputeerde Staten van Noondhollamd iaan de kaak gesiteld. Het moet onaanvaardbaar worden ge acht dait er op deze manier mét de be langen van de .ondernemers wordt om gesprongen, (te meer daar hier de fun damentele fout wordt gemaakt, dat a prilori dis aangenomen dait het verzorgen van de energievoorzieningen door een aantal 'kleinere bedrijven wel duurder zal zijn dan door één onderneming. De cijfers itanen wat betreft Texel het /te gendeel aan". de gemeente de in financiële nood verkerende VVV tegemoet zal komen en welke voorwaarden aan hulp zul len worden gesteld. Wethouder J. Nauta zeli dart een 'keus is 'gemaakt ulift vier bureaus. Bdkfcenist Is gekozen omdaJt 'het een goede repu tatie heeft en ervaring heeft bij het on derzoeken van VW-organisatiesHet bureau Bakkenist flfclhrtrte (indertijd de Algemene Nederlandse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (ANVV) door, wat iléidde itat de oprichting van hert NaftianaaJ Bureau voor Toerisme. Ook de VW's van Rottendam en Den Haag werden door dit bureau onder zocht. Nauta zei er mliét 'aan te .twijfelen dat het bureau Bakkenist (140 pesoneeis- leden) een kwalitatief hJoogwiaandiig rap port zal afleveren. Het bureau krijgt uiteraard richtlijnen. Het zal onder meer nagaan fin hoeverre de VW een algemeen openbaar 'belang behartigt, of de structuur en efficiency van organi satie, bestuur, admmiistnatie verbeterd kan worden etc. Ook wordt bekeken of de itaak van de VVV overeenstemt met het 'gemeenrtélij'ke ir.ecreafciebeleid terwijl verder het subsidiebeleid onderwerp van studie zal zijn. Kostbaar De heer C. Koom vond ƒ25.000,wél erg veel geld voor 6 weken werk. Hij betwijfelde of hét mogelijk is dn zo'n korte Itijd een goéd beeld te 'krijgen van réilen en zeilen van een organisatie die gedurende het hele jaar wenkt en on el ke periode andere talken vervult. Wet houder Niaiuta deelde die vrees aller minst. „We verwachten dart we waar voor ons geld krijgen". Een gereserveerde houding van de gemeenteraad jegens dergelijke onder zoeken is 'begrijpelijk womlt fin het verle den .is 'het voorgekomen dat onderzoeken niet volledig wanen, zodat de raad op nieuw met .geld over de brug moest ko men. Ook lis hot gebeurd dart mét een eenmaal uitgebracht .rapport in feiite niets gebeurde. Portugal De heer C. Ellen toonde er zich an de rondvraag teleurgesteld over da/t B. en W. geen vergunning hebben willen ge ven voor de kofllékfte dn 'het kader van de alktie „Houd Portugal vrij". Zoals be kend was hetgöld bestemd v,oor het verkiezaingsfon'ds van de socialisten in Portugal en ide iaktie wals georganiseerd door de Famtij van de Arbeöd. Ellen wees erop datt Ide meeste gemeenten, waaron der Vlieland en Terschelling, wél ver gunning hebben gegeven. Mr. Sprenger zei da/t hét centrale linllichitmgen- en ad- Viesorgaan voor hert abizameJliingswezen had geadviseerd de koliek te niet toe te staan, maar dart hert college ook los daar van van menmng was dart in dut geval geen algemeen beroep op de offervaar digheid kan woatden gedaan. Wethouder Westdorp, zelf lid van de Pari ij van de Arbeid, zei dat 'heft advies van hét oenltrale adviesorgaan bij zijn beslissing geen rol had gespeeld. Hij vond „Houd Portugal vrij" een sympa thieke alktie, maar niet een zodanig al gemene zaak idat hiervoor iedereen met de koQiektebus benaderd zou moerten worden. Het zou bovendien de konse- kwemtie hebben dat soortgelijke aan vragen van andere polutjidke groeperin gen ook gehonoreerd moeten warden. Ellen vand hert blijkbaar een slecht ex cuus. Hij zed da)t een dergelijke aktfie van „andere kanten" miert (te verwachten was. „We zullen helt onthouden", voegde hij er '(onbedoeld?) dreigend aan toe. Stroom Ellen had er zich ook aan geërgerd datt 'op zijn verzoek om wat zuiniger mert stroom Ite zijn door een aantal straat lantaarns uit te schakelen, nog mielt was gereageerd. Hij verlangde dait er nu ein delijk eens dets ging gebeuren. Omdalt dergelijke kwesties itot de portefeuille van Ide niet aanwezige wethouder Zuade- wfimd horen, kon Ellen ook deze keer geen toezeggingen krijgen, al had hij zo als gewoonlijk de (Lachers op zijn hand door zijn curieus woordgebruik. Ellen kreeg steun van Daan Welboren die hert college verzocht voor de volgende (raads vergadering in iéder geval met /een dis- ousslieStuk over dit probleem te komen. Sprenger beloofde heft verzoek aan Zuï- dewind te zullen doorgeven. In de vorige vergadering had de heer Ellen de burgemeester min of meer de opdracht gegeven om naar Den Haag te gaan en niet eerder terug te keren dan nadat hij met minister Lubbers over vergoeding van de onrendabele aardgas- top had gesproken. Op de vraag hoe het was afgelopen zei de burgemeester dat er wel langdurig contact met het mini sterie is geweest, maar dat het wachten nog is op bericht van de minister per soonlijk. Op een vraag van Wéiboren zed Mr. Sprenger dait spoedig zal worden beslist over de bouwplannen voor de biblio theek. De uiitvoerilng hangt af van de beslissing op de subsidieverzoeken; ui terlijk deze maand woodt 'antwoord ver wacht. Aardgas De heer D. Schilling zei het voorlich- timgsmatemaal van de firma De Liefde te hebben ontvangen. Desgevraagd kreeg hij te horen dart ook de gemeente i(zie vervolg pagina 2) DE KOOG Ook voor rek. ziekenfonds

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1