Cjrom 2tvartsjexels in het kart-, )orp in de winter: van alles wat ,iwrsrrkten Waterschap acht verwijt aan RWS niet terecht M (i Fanfare trad voor het eerst op met pijper "r Drukte weer overstelpend HOND RICHT SLACHTING AAN ONDER SCHAPEN Texel gaf 153 liter bloed VOOR TAIZE-REIS 40 AANMELDINGEN losterender amateuravond op zaterdag 1 maart Ier REAKTIE OP TV-UITZENDING RWS maakt haven Den Helder dieper Voor ;TEX ELSE w'COIJ RANT IWi UNSDAG 18 FEBRUARI 1975 88e JAARGANG No. 8952 Uitgave: BV v/h Langeveid De RoolJ ostbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 edaktle: Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den up; urg, tel, (02220) 2403, en Ron Lodewijks, Noord wester 21, Den Burg, tel. (02220) 3966. 20) De bloedtransfusiedienst van het Rode ruis heeft vrijdagavond op Texel ruim 13 liter bloed afgetapt. Van de 440 op- we eroepen donors waren er 306 komen rirppdagen. Met bestuur van de plaatselijke ode Kruis-afdeling was daarover wel en beetje teleurgesteld; het percentage [at niet op de oproep reageert is door- aans veel lager. Er hadden veel meer ors aan bod kunnen komen omdat men oor het eerst beschikte over de ruime urgcmeester De Koninghal. De oorzaak de kleinere opkomst was zo goed zeker het vrij grote aantal griep- atiënten. Het bestuur van het Rode ruis is de donors bijzonder erkentelijk, et is de bedoeling volgend jaar weer ;n bloedafname-avond te houden. Het mankeert niet 'aan belangstelling )or de jongerenreis naar de oecumemi- ihe leef- en werkgemeenschap Taizé in dden-Erankrijk. Tot dusver hebben h veertig personen aangemeld wait imschooits voldoende is om de ftrap (31 laart itoit 6 apri!l) Ite Haten doorgaan, asschien kan er nog een enkeling bij, aar omdat er erg veel bagage mee- lat iwiifl men lin de AOT-bus wait pHaajt- n vrijhouden. De groep zal kamperen dus ook ide eigen polt koken. De men- n die zidh hebben opgegeven worden srzocht niet danger ite wachten met het rermaJken van de ireisisom op rekening 25.45.634 van de RlaJbo-banik ten name m penningmeester Jan C. Joustra met aanduiding „Taizé". OOSTEREND De avond waarop xelse amateurs hun beste beentje zu!l- voorzetten is nu definitief vastge- »ld op zaterdag 1 maaht an het dorps- as De Bijenkorf. Er wordt een geva derd programma vastgesteld van zang, uziek, (toneel en voordracht. Belang eenden zullen iter bestrijding van de sten ƒ1,entree moeten betalen. Zaterdagavond 22 maart zal in „De jenkorf" de voorselectie worden ge ilden; deze dis uiteraard 'alleen toegan- ilijk voor aandidaait-medewerkers. Het bestuur van het Waterschap Texel vindt dat de Rijkswaterstaat geen ver wijt moet worden gemaakt over de stagnatie in het overleg betreffende de dijk verzwaring. De moeilijkheden zijn uitsluitend het gevolg van gewijzigde inzich ten ten aanzien van het milieu waardoor het al in 1970 vastgestelde dijktracee opnieuw onderwerp van overleg moest worden, aldus het bestuur. Hoewel niet wordt ingegaan op de geruime tijd die is verlopen tussen het verzoek om de natuurbeschermingsorganisaties bij het overleg in te schakelen en de start van dit overleg, wordt het toch noodzakelijk geacht een aantal feiten op een rij te zetten. Het bestuur van het Waterschap verzocht ons dan ook het volgende over zicht letterlijk op te nemen. „In verbaind met de vele onvolledige ■pu'blikabies böbrefende de uitvoering van ide Delta-wenken ap Texel, die gro tendeels ten behoeve vain het water schap Texel plaatsvinden, acht het Be stuur van genoemd waterschap het ge wenst, gezien de huidige ontwikkelin gen, om de gang van zaken ,tot op heden feitelijk weer (te geven. In 1960 wend mat de Provinciale Wa tersbaat van Noordhodland, de Rijkswa terstaat annonriissemen't Hoorn en de zeedijkbeherende waterschappen op Texdl overeengekomen, dat de afdeling Nieuwe Werken „Dijken en Havens" van de Rijkswaterstaat, alle in het kader van de Deltawet uiiit ,te voeren dij'kwer- iken op Texel zou voorbereiden en onder haar directie uitvoeren, hetgeen be krachtigd wand in het schrijven d.d 4 november 1964, onder nummer 61427, afd. A. van de Directeur-Generaal van Ide Rijks waiters baat. Een len ander heeft geresulteerd in de voltooiing van de navolgende werken: 1. De rijkszeewering „het Molwerk", uitgevoerd 1962 - 1963, 2. De zeewaterkering langs de hoven 't Horntje, de binnendijk tussen de pol der 't Horntje en de Prins Hendrik pofllder en de zeedijk van de Prins Herfdriik polder met 'inbegrip van het Ceres poHiderttje, uitgevoerd 1961 - 1963; 3. De aanpassing van gemaal Eijerland, uitgevoerd 1965 - 1967; 4. De zeedijk van polder Eijerland met inbegrip van de binnendijk van de polder Wassenaar en de aansluitende zanddijk nabij de Robben jager, uit gevoerd in 1967 - 1969, 5. De aanpassing van gemaal de Schans, uliitgevoerd 1969 - 1970; Het Koninklijk Texels Fanfarekorps heeft zijn drumband onlangs uitgebreid met een groepje pijpers. Bij de zaterdag avond in de Burgemeester De Koning hal gegeven winteruitvoering trad dit pijperskorps voor het eerst voor het voetlicht. Het waren er slechts vier, zo dat van een bescheiden begin kan wor den gesproken. KTF-voorziitter P. J. Koorn vertelde dat de pijpers aanvankelijk onder lei ding stonden van de heer Joosten van de Kon. militaire kapel. Hij moest als gevolg van 'Overplaatsing deze taak neerleggen, zodat de leiding nu berust bij Ide heer Dungs van de marinierskaped. De heer Koorn hoopte dait 'dit nieuwe element in het Kon. Texels Fanfare het publiek zodanig zou aanspreken, dat er nog wat meer leerlingen komen. De be- der len DE COCKSDORP - „Het is geweldig n. Een enorme belangstelling en veel leuke reacties!", aldus Anneke Kik- Irt, organisatrice van de manifesta- „Dorp in de winter" die zaterdag zondag in de zaal Kikkert in De icksdorp werd gehouden. Evenals rig jaar was het vooral zondaqmid- ig overstelpend druk. Het is haast denkbaar dat „Dorp in de winter" een vast jaarlijks gebeuren zal ïrden. Toch wil Anneke Kikkert zich larop niet vastleggen. „Ik weet het g niet. Misschien moeten we naar n andere opzet zoeken". ils moeilijk een omschrijving te en van „Dorp In de wfiiniber". Het inemenlt zou een tentoonstelling van itiViiteilt in Ide meest iruime zfim ge- unfd kunnen worden, maar helemaal 'kend :is deze aanduiding niet. Vrije school fVait er feitelijk buiten viel maar er u-onderlij k goed 'in paste was de hriiiahtlingsEitand van de Vrije School J Bergen. Een groep Texelaars is bezig Ibelangst'ellliinig voor dat schooltype te nuleren dn de 'hoop dat er voldoende zal komen om op Texel een vrije looi op ite irichiten. De Virije School van Vgen (7 klassen, 3 kleuterklassen en peuterklassen) was daarom gewaagd j gelegenheid van „Dorp dn de iwlimter" informaltile ite geven. Mensen die |anjgdbeil!limg hadden voor ie Vrije pedagogie konden een formulier f rillen ien er zlidh daardoor van verze- 'en dat zij van alle iboekccnsrtrjge akti- jriten op de hoogte zullen worden ge ilden. De bedoel mg ès binnenkort een fcniiöhtïmgsavcmd 'te organiseren waar- yer nog nadere berichten vdlgen. De me School, gebaseerd op de pedagogi- ideeen van Rudolf Sbe/iiner wliil kin- len de mogelijkheid bieden zich hair- Nisch ifcot evenwichtige mensen te ont- kkelen door naast de linJtdlledtuele pvrkkelrimgen 9terke nadruk te leg- Verschljnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f8,65 p. kw. 50 cent Incasso; los 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert. 35 ct. p. mm excl. 4% BTW 6. De hoof/Jwaterkerinig llamgs de werk- haven van Oudeschild en het koel- waterbassin van de elektriciteitscen trale „Texelsbroom", uitgevoerd 1971 - 1973; 7. De omitingdijk om de haven van Ou deschild, uitigevoerd 1973 - 1974; 8. In u/Jbvoerimg ós momenteel het aan- paisringswerk van gemaal Dijkmams- huizen en een aansluitend gedeelte zeddijk ter lengte van 300 meter. Na voltooiing van de aanpusslmg van gemaal Eijerland heeft de RWS, arron dissement Hoorn, een voorstel ingediend voor -alle na 1968 nog te maken dijkwer ken. Hierover ds overleg gepleegd met o.a. de landschapsoonsulen/t van Staats bosbeheer en het waterschap, terwijl (zie vervolg pagina 2) Naar aanleiding van zijn optre den in het televisieprogramma „Een op zondag" kreeg strandjut ter Cor Ellen een telefoontje van iemand uit Appingedam. Deze had Ellen in de uitzending gezien met een stuk van het stuurwiel van de Groningse coaster „Capella" die van 7 op 8 januari 1958 bij Texel met man en muis is vergaan. De man uit Appingedam vertelde dat zijn broer destijds tot de slacht offers behoorde; nadien was het voor zijn schoonzuster altijd een nare gedachte geweest dat van de „Capella" nooit iets was terugge vonden. In het bezit van de familie kwam alleen een op het Texelse strand gevonden tas met papieren maar van het schip zelf leek nooit iets te zijn aangespoeld. Toen uit de televisieuitzending het te gendeel bleek gaf dat in de familie wel enige sensatie. Ellen kon ver tellen dat nog meer wrakstukken van de „Capella" in zijn bezit zijn, waarop de afspraak werd gemaakt dat de familie spoedig naar Texel zal komen om een en ander te be kijken. zetting is nu /wait magertjes. Wait hét viertal liet honen klonk nog niet volmaakt, maar het ós idiam -ook niiet zo eenvoudig. De verder uilt 7 tamboers en 9 majo rettes bestaande drumband met het KTF bracht .enkele nummers redelijk vlot. De show van ,de majorettes zal on getwijfeld nog aanmerkelijk beter ver lopen als 'eir itnouw wondt geoefend. De heer Koorn bnacht hulde aan de leidster mevrouw Van der Vliis; de dankwoorden werden onderstreept door de jongste ma- jorëtite die een boeket bloemen overhan digde. De heer Koorn maakte van de ge legenheid gebruik om zijn waaadering uit ite spreken voor de ijver waarmee met name de leden uilt Oudesdhild de re petities bezoeken. Voor hët overige was het programma gelijk aan de uitvoering die onder het vaandel van DEK twee weken eerder un Den Hoorn werd gegeven. OOSTEREND De komende zomer zullen in Oosterend vier rommeltjes- markten worden gehouden, op de zater dagen 21 juni, 5 juli, 19 juli en 2 augus tus. De markten krijgen ongeveer de zelfde opzet als in vorige jaren. De ba ten zijn deze keer bestemd voor drie goede doelen: verbouwing van het dorpshuis, de verlichting van het trai ningsveld van SVO en het instrumen tenfonds van de Chr. muziekvereniging Excelsior. De grote schoonmaak staat voor de deur. Daarom doen de organiserende dn- sbamlbies nu een beroep op alle Texelse huisvrouwen om spullen die mogelijk interessant zijn om op de rommektjes- markben verkocht be worden apart /be houden. In aanmeilking komen antiqui teiten en curiositeiten in de meest brede zin. De 'Snt.ikelen worden afgehaald na dat bericht 'is gedaan aan J. Drijver, Achitertune, /telefoon (02223) 371; C. Vla ming, Blazersbraat; KI. Burger, Wier- straat 1, telefoon (02223) 262 of P. Bak ker, Mulderstraat 17, .telefoon (02223) 616. DEN HELDER De Dienstkring Den Helder van Rijkswaterstaat heeft plan nen voor het enigszins uitdiepen van de fuikhavcn aldaar om de moeilijkheden die de veerdienst bij laag water onder vindt te verminderen. Vrijdag hebben duikers een onderzoek ingesteld en daarbij geconstateerd dat de uit zink- stukken bestaande fuikbodem zeer on regelmatig is. Onder andere bevindt zich een aanzienlijke „rug" in het ver lengde van de korte fuikarm. Onlangs zijin dn de haven wed baiggea*- werkzaamheden uitigevoerd, maar de genoemde uit rijshout bestaande bar rière kon daarbij niet worden verwij derd waardoor öm feil te geen verbetering optrad. Er zal nu 'ainder materieel wor den omgezet. Zondag is weer eens ondervonden welk een ongerief de ondiepe Heidense veerhaven veroorzaken kan. Alls gevolg van een door oostenwind extreem lage waterstand f1.70 NAP) wais binnen varen -onmogelijk en moest TESO de veerdienst van 14.00 - 18.15 uur stilleg gen. Ter compensatie zijn onmiddellijk daarna bebde schepen gaan pendelen tot dat ide wachtende auto's waren „opge ruimd". Bij TESO heeft men de indruk dat ide situatie van de 'Heflderse veerha ven ns venslechlberd. 'Enkele jairen gele den werd .de veerdienst Stilgelegd als hetwaber zakte tot 1.40; tegenwoor dig moet dat ail bij 1.10 meter. Bijzon der llage waterstanden komen overigens alleen óm ideze /tijid van het jaar voor. Het is vrijwel uitgesloten dat de dienst om die ireden én het zomerseizoen moet wor den gestaakt. In de winterperiode zal men m?t dergelijke vertragingen moe- ben leren leven wanlt ook na de werk zaamheden zal de Heidense haven nog lang niet diep genoeg zijn om onder allle omstandigheden bereikbaar ite blijven. LANDELIJKE BIERTAPCOMPETITIE START OP TEXEL De eerste van ide serie landelijke bier- lapwedsbrijiden, georganiseerd door het centraal brouwerij kantoor, wordt op 18 maart gehouden urn de zaal van „De Oranjeboom" ite Den Burg. Deelnemers van zowel Den Helder -als Texel zullen in het Strijdperk ibrëden. Beeld van de modeshow waarbij allerlei van afgedankte kleding gemaakte creaties werden getoond, merendeels vervaardigd door Anneke Kikkert zelf. (foto's J Haag) i(zie vervolg pagina 2) Lot Kombrink, begeleid door gitaren en bas, zingt op Dorp in de winter". In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft een hond een ware slachting aangericht onder de schapen van de veehouders G. Kuip van „Op Ruimte" en E. P. Keijser, H 106. Totaal kwamen zes drachtige schapen om, waaronder twee van Kuip. Sommige schapen ver dronken toen zij in paniek de sloot in- renden; anderen werden doodgebe ten. Een vrij groot aantal dieren liep verwondingen op. Inmiddels is komen vast te staan dat de dader een baSbaard Labrador Re- triever ds, eigendom van mevrouw K. uit de Dennen. Deze hond giirng er vrijdag- avonid vandoor en 'bleef toit diep in de nadhlt weg. Een zoökalktie van de eige naresse, waarbij ook burgemeester Spreniger was betrokken, leverde geen resultaat op. Het ibeest kwam ibegen ballf .twee 's waChlbs Itorug: vuil, malt en pluk ken schapenwol iop 'de huóJd. Mevrouw K. verwittigde zelf de politie. Dieren arts N. Kas onderwierp de hond aan een braakproef die edhlter negatief uitviel. Toen laber ook de omul/asfing werd on derzocht, bleek zidh daarin schapenwol te bevinden zodat het bewijs wel ge leverd wordit geadhït. .Er us 'een vrij gnoite kans dat veel van de overlevende schapen hun lammeren zullen verwerpen, zoldait de schade dan nog aanzienlijk gnolter zal zijn dan zich nu laat 'aanzien. gehoorapparatenservice ELECTROHUIS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1