Cjroen "2tmrtsjexels in het harL, Opvarenden TX 8 per vliegtuig van en naar visserij Zomervakantie Bejaarde op tijd uit brandend huis Voordeliger dan varen I Hete kachelpijp ontstak plafond Uitspraak kantonrechter Loonvordering werknemers Sabena niet terecht Ruit stuk gegooid Boek nu uw Vlieg-, bus- en treinreizen, bungalows en appartementen gemakkelijkeen adres voor al uw geldzaken Schade door honden verontrust schapenfokkers Gemeente en provincie spraken over aardgasmoeiüjkheden DINSDAG 25 FEBRUARI 1975 88e JAARGANG No. 8954 TEXELSEWCOURANT I IllnauO1 R\/ u/fi I onnaualrl fL no Paan Uitgave: BV v/h Langeveld De Rooij Postbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaktie: Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den Burg, tel. (02220) 2403, en Ron LodewIJks, Noord wester 21, Den Burg, tel. (02220) 3986. Verschijnt dinsdags en vr(Jdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f8,65 p. kw. 50 cent incasso; los 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert. 35 ct. p. mm excl. 4% BTW De opvarenden van de Lodewijk Comeltsslappen aan boord van het vliegtuig dat hen naar rechts schipper Harry EUen, Piet Bet/ving, Arie van de Plas, Jaap Dijker en Klaas v Voor gehoorapparatenservice ELECTROHUIS De Helderse kantonrechter heeft be paald dat de voormalige Sabena-mede- werkers H. J. Smit en P. A Bakker geen recht hebben op uitbetaling van het vol gens hen achterstallige loon. Zoals be kend namen genoemde medewerkers van de inmiddels failliete stichting des tijds geen genoegen meer met de uitbe taling volgens de onderlinge arbeids overeenkomst. Namens hen eiste hun vakband, de r,k. b'and voar werknemers m de (agra rische, voedmgs- en gen.o!tmiddelenbe- drijven, betaling met terugwerkende kradhlt volgens de CAO. De heer Smit verlangde bovehdrien schadeloosstelling voar het ontslag op staande voet dat volgens ham met terecht was. De rech ter heefit oip grond van uitvoerige over wegingen en bergkoningen die vele pa gina's on beslag nemen, deze eisen afge wezen en de kosten van het geckng bij de eisers on rekening gebracht. Van de zijde vam de genoemde vak bond vernamen wij dat geen hoger be- roep es aangetekend omdat (dit, nu de stichting failliet .is, itodh niets zou ople veren. Geen fraude De grote verliezen die tot het faillise- ment van de stichting Natuur en Land schap hebben geleid zijn niet het gevolg van enig misdrijf. Aanleiding voor ingrijpen door de jus titie is er derhalve niet. Aldus de be- iangilkste conclusie van de politie die de boekhouding van de failliete stich ting heefit laten onderzoeken om vast te stellen waardoor de grote verliezen van juist de laatste tijd zijn veroorzaakt. Het wachten is nu alleen nog op de rechtelijke uiitspraak inzake de klacht over het beleid van het bestuur van de stichting. Een 19-jarülge jongeman uit Den Burg gooide de afgelopen nacht om kwart over twaalf een ruit in van de voorma lige ULO-sdhoal aan hét Schilderend. Een voorbijganger herkende ide knaap en «gaf zijn naam door aan de politie. De jongen verklaarde te hebben gehandeld 'ih een black out, als gevolg van alcohol en drugs. menteel Studeert voor het tweede ge deelte van zijn sbuurm ainsdiploma en /daarom alls bemannlingslrild dn reserve wordt gehouden. Jammer voor 'hem werd van de vaste bemanning niemand ziek zodat hij het nakijken had ALKMAAR Niet alleen op Texel maar ook elders in Noordholland vallen onder de schapen steeds meer slachtof fers als gevolg van loslopende honden, die de dieren in de sloot jagen of dood bijten. In de donderdag j.l. in het Land- bouwhuis te Alkmaar gehouden jaar vergadering van het Texcls Schapen stamboek in Noordholland werd veront rusting over dit verschijnsel geuit. Tien tallen moederdieren zijn gesneuveld; an deren hebben hun ongeboren lammeren in een te vroeg stadium verworpen. Be sloten werd een schrijven te richten aan het Landbouwschap met het verzoek naar maatregelen te streven. (zie vervolg pagina 2) De opvarenden van de kotter TX 8 „Lodewijk Cornells" (Firma Bremer Ellen) maakten van een chartervlieg tuig gebruik om het weekend bij hun familie te kunnen doorbrengen. De kotter bleef intussen liggen in het En gelse Grimsbey. Op dezelfde wijze op zijn de vissers gisterochtend weer naar hun werk vertrokken. Een rekensom metje heeft geleerd dat deze methode voordeliger is dan het tijdrovende en door de hoge olieprijzen kostbaar heen en terug varen met de kotter. G. Het is een experiment dat misschien wel navolging krijgt", aldus schipper Hairry Ellen. ,,Of het voordelig is of niet hangt van veel facitoren af. In ons geval is vliegen goedkoper dan vairen, maar als de schol étra'ks minder zou opbren gen of de vangaten zouden teruglopen, wordt het natuurlijk anders". Naast de TX 8 oefenen momenteel verschillende andere Texelse kotters (de TX 19, 20, 94 en 99) de visserij uit in het gebied van de Doggersbank niet ver van de Engelse kust. De sdhol wordt geveild in Grimsbey waar deze vis aanmerkelijk meer waard is dan in Den Helder of IJmuiden. De tong en tarbot daarente gen is in eigen land duurder. Een be langrijke faotcxr iin de berekeningen is voorts dat de gaisolie dn Engeland weer aanmerkelijk duurder as, zodat 't de be doeling is om de ene week naar huis te vliegen en de andere week te varen zo dat thuis k'an warden gebunkerd. J Retourtje Om zijn idee om -Vliegend met week end te gaan te kunnen verwezenlijken nam Harry Ellen vorige week contact op met de man die in Grimsbey de contac ten 'tussen visserschepen en veiling e.d. onderhoudt Via hem trad hij in verbin ding met de Engelse luchtvaartmaat schappij Lease Air die bereid was om vanuit het naburige ^vliegveld Humber- side een retourvlucht uit te voeren met een 6-persoons Piper Aztec. Willem van de Jiadhit zou als wachrtsman het week end op de TX 8 doorbrengen. Omdat Lease Air niet wist dat Texel over een Vliegveld met internationale faciliteiten besdhilkt, zette oapta/m Fleming het (toes tel aan de grond op Schiphol (voor douain ©bezoek) alvorens door te Vliegen naar Texel. Gisterochtend werd de terugtocht rechtstreeks gemaakt. Nagewuifd door enkele tientallen familieleden die het toch wel een bar spannend avontuur vonden, verdween het toestel 'om tien voor elf in heft beüge blauw van de lucht. De afstand van 380 kilometer werd in een uur en vijftien minuten af gelegd. Een min/der plezierig ogenblik was dat voor de jonge Lodewijk Bremer die mo- Gedeputeerde Staten van Noordhol land hebben verschillende mogelijkhe den aangegeven om tot een oplossing te komen van het conflict over de door de gemeenteraad genomen aardgasbeslui- ten. Dat gebeurde donderdag in het pro vinciehuis te Haarlem, waar burge meester Sprenger en wethouder Zuide- wind de kwestie toelichtten tegenover de gedeputeerden IJff en Laan. De wet houders Westdorp en Nauta moesten wegens ziekte verstek laten gaan. Wethouder Zu ide wind vertelde ens de indruk te hebben dat het is gelukt mis verstanden uit de weg fe ruimen. Welke mogelijkheden van GS-zijide zijn aange geven om de zaak fe klaren, wilde hij niet zeggen. De gedepuiteerden zullen zich op grond van de nu verkregen in formatie verder beraden en nog van zich laten horen. Helt staat wel vast dat de gemeenteraad op bas&S van het een en ander in cle vergadering van 11 maart (of eventueel nog eerder) bepaal de besluiten zal moeten nemen. zeer aanzienlijk. Met uitzondering van de buitenkant zal vrijwel ialHes moeten wor den vernieuwd. Kachel De oorzaak van de brand moet wor den (gezoöht bij de feil brandende kolen- kachel iln de voorkamer. Deze is moge lijk als gevolg van de aanwakkerende oostenwind erg heet geworden. Hert hout rood de plaats waar de kachelpijp door het houten plafond liep was helemaal weggebrand, zodat het hier waarschijn lijk is begonnen. Maar het is ook niet uitgesloten dat het houten schort vlak aohlter de kachel 'door de straling vlam heeft gevat. In ieder geval was sprake van een zeer brandgevaarlijke situatie. Er lis nog even gedacht dat een rekje met drogend wasgoed bij de kachel in brand lis geraakt. Het hekje hing echter op meer dan een meter afstand; -ook de felst brandende kachel zou dit niet kun nen laten om/tvlammen. De heer Kooger sliep in het achterliggende, ongesloten verbrek. Hij vertelde dat hij na het wak ken worden d'oor de rook onwel was ge worden en herinnerde zich niet dat hij naar de voordeur was gekropen. Geluk kig was de deur niet afgesloten. Boekhouding Van de inboedel bleef weinig over. Kleding, beddegoed en andere textiel werd zodanig door vuur, rook en water aangetast dat deze ook wel als vernie tigd kan worden beschouwd. Tort het verloren meubilair hoorde onder meer een fraai (antiek kasltje. De boekhouding die de heer Kooger voor zijn aanne mersbedrijf bijhoudt, kon eohiter wor den behouden hoewel veel papderen wa ren natgeworden of geschroeid. De brandweer heeft het vuur onder controle. Brandwacht H. Slapers ma is bezig in het dak een gat te maken met behulp van een ket tingzaag. Aldus werd doorgedrongen tot de bovenverdieping zodat deze kon worden nat- ge houden. rechtstreeks naar Engeland zal brengen. Van Itm Klaas van der Meer. DE WAAL - Zaterdagochtend is de aan het Hogereind staande woning van de 73-jarige weduwnaar Pieter Jan Kooger door brand zeer zwaar beschadigd. De bejaarde bewoner die al enkele dagen met griep op bed lag kon worden gered. Met uitzondering van de keuken ging de gehele bene denverdieping verloren. Het vuur werd tegen negen uur ont dekt door buurvrouw A. Burger-Koop man. Ze zag grote iroökwolken uit de kap slaan en waarschuwde de aan de andere kant van de straat wonende zoon Henk Kooger. Deze snélde hot huis van zijn vader binnen en trof hem liggend aan in de gang. De man was door de rook wakker geworden en was door de verstikkende atmosfeer in de richting van de voordeur gekropen. Of het hem gdlukt zou zijn zich te redden zonder dat iemand hem tegemoet was gekomen, is twijfelachtig. Hij bleek ongedeerd te zijn, afgezien van enkele onbetekende verwondingen aan de benen die waren ontsbaan toen hij naar buiten werd ge sleept. Fel Op dat moment brandde het huis niet bijzonder fel Door het openen van de voordeur en hét door de hitte knappen vain de ramen van de huiskamer trad echter zuurstof (toe en laaiden de vlam men hoog op. Zélfs 'hét belendende pand, door een Steeg gescheiden, liep enige ogenblikken gevaar Wamt de vlammen uit 'een der kozijnen blakerden muur en dakgoot. De snel gearriveerde bnamd- weer had het vuur betrekkelijk gauw Bonder controle. Het werd geen echte uit- Mslaamde brand en zelfs bleef de boven- verdieping gespaard. De schade is echter

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1