Cjroen ^wartsjexeh in het harL, SCF: Bibliotheek moet in centrum blijven T™ Si (i Auto stort van dijk |lr. I. D. Sepers overleden Marinier ernstig gewond Rijkssubsidie niet hoger dan 75 pet. In Den Hoorn begraven iddenstanders in beroep egen verkeersmaatregelen Auto uit bocht gevlogen Straalzender betrokken bij hinderwetprocedure T oneelvoorstelling kon niet doorgaan i§u Zwarte vierling Geparkeerde auto aangereden Twee radiosondes gevonden Bingoavond voor kleuterschool Schaap doodgereden LEZING OVER KINDERBESCHERMING Koersen vreemie valula DINSDAG 11 MAART 1975 TEXELSE 88e JAARGANG No. 8958 Uitgave: BV v/h Langeveld De Roolj Postbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaktle: Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den Burg, tel. (02220) 2403, en Ron LodewIJks, Noord wester 21, Den Burg, tel. (02220) 3986. COURANT Verschijnt dinsdags en vrydags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f8,65 p. kw. 50 cent incasso; los 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Midd. Bank, Rabobank Advert. 35 ct. p. mm excl. 4% BTW DEN HOORN Op de begraafplaats ^an Den Hoorn is zaterdag rond het liddaguur de heer I. D. Sepers begra- n, hoofdingenieur directeur van de tndin richting in Zeeland. Op verzoek n de overledene had de plechtigheid alle stilte plaats en werd eerst nadien ekendheid aan het overlijden gegeven. De heer Sepers. tdie op 61-jiariige leef- jd (Overleed tim de nacht van maandag dinsdag was jarenlang houtvester m Staatsbosbeheer in Noordhollaaid. laarna werd hij hoofdingenieur direc- eur van Staatsbosbeheer Noordholland, i 1972, toen Staatsbosbeheer, Fauna eheer, visserij en cultuurtechnische ienst werden samengesmolten itot de ienst Landinrichting werd hij hoofd- igenieur direateur van de Landinrieh- ïig an Zeeland. Tot die datum had hij nauwe bemoei- nis met belangrijke (Ontwikkelingen op texel, meeslt iop het gebied van de reore- tie. Hij iwais voorziitter van de werk- >p recreatie die het reoreabiefacet- pan Texell van 1964 samenstelde en iruit steiik verbeterende contacten «n gemeente en staatsbosbeheer irtkwaimen. Staatsbosbeheer zorgde >r aanleg en verbetering van ibal van 'egen, stranldslagen en fietspaden met creatieve betekenis en herstel van bos. werkgroep die -alls uit werking en eo-r- itie van 'it facebplan het door de raad 1974 vastgestelde reoreatii-ebasisplam laakte wend lin de de wandeQ-img de missie Sepers" genoemd. De heer ts was de drijvende kracht achter Landschapsreservaart De Hogeberg het nabuurreareatiecentrum; op 28 fe- tan vorig jaar legde hij de eerste :n van diit oen/brum. Burgemeester W. H. Siprenger memo de tijdens de 'rouwdienst in het -mder kerkje dait de heer Sepers het bad Texel bijzonder (Liefhad, hetgeen ik is gebleken uit zijn wens om er te •rden begraven. )EN HOORN Een tiental winke rs. horecaexploitanten en logicsver- rekkers uit de Herenstraat te Den Dom neemt geen genoegen met het ^richtingsverkeer dat B. en \V. voor ze straat hebben afgekondigd. Zoals kend gaat deze maatregel volgende k in en is het hele jaar van kracht, 'noemde middenstanders vinden de latregel schromelijk overdreven en an in beroep bij de koningin. Ook m ze handtekeningen verzamelen om cis tot intrekking van de maatregel acht bij te zetten. fen van de protesterende otnderme- >rs vertelde ons het een-richtimgsver- o* (in de iridhbiing vam het Klif Red.) nodig te vimden. In de zomerperiode cr hoogstens veertien dagen sprake een zodanige verkeersdrukte dat atregelen gerechtvaardigd zouden nnen zijn. Vooral de winkeliers voe- zich gedupeerd. Mensen die van Sftd of Loodsmainsduim komen moe de Herenstraat mijden en verwacht JNt dat dit omzetdaling tot gevolg B. ien W stellen evenwel dart de B^^Bokondigide maatregelen het resultaat I Am} v^n langdunig en zorgvuldig tegen »aar afwegen van allerlei in het ge- De Samenwerkende Christelijke raadsfracties hebben er bij de andere leden van de gemeenteraad op aan gedrongen de nieuwe bibliotheek niet te bouwen aan de Drijverstraat-Bern- hardlaan, maar in het centrum van Den Burg. Bij de bespreking in de ge meenteraad van dit probleem hadden de frakties al laten blijken op de kwes tie te zullen terugkomen als zich wijzi gingen zouden voordoen in de situatie. Die wijziging is er nu omdat het vóór rekening van de gemeente komende deel van de kosten groter zal zijn dan aanvankelijk was geraamd (25% in- plaats van 10% „Gezien het karakter vain de .openbare bibliotheek is bet noodzakelijk dat deze gehandhaafd blijft dm het centrum van Den 'Burg. Het centrum heeft niet allleen een centrumfuobie voor Den Burg maar voor het hele eiland. Het struktuurbeeld vam het centrum Ilaat zlich als volgt om- sohirijven: een ,/rimg" bevattende het grootste gedeelte winkelvoorzieningen en vrijwel alle openbare voorzieningen. Vastgesteld kam worden dat openbare voorzieningen en winkelvoorzieningen elkaar dm funktie versterken". De christelijke frakties wijzen op het feit dat in het centrum Van Den Burg diverse gebouwen in vervallen staat verkeren of dit dreigen te gaan doen. Volgens de frakties zou het van slecht bestuur getuigen wanneer het gemeen tebestuur aan dit verval aktief mee werkt door een objekt dat zo uitgespro ken past en wezenlijk deel uitmaakt van dit centrum te gaan verplaatsen. De frakties zien oils bezwaren tbegen de aanvankelijk voorgenomen situering: de exoenitrrisdhe ligging; de strijdige be- sbemmimg van het iterreim en de ver keersdrukte met het daaraan verbonden gevaar en ongerief. De wens wordt geuit bouwmogelijk heden (te onderzoeken aan de Burgwal. Ook wordt gewezen op de plaats waar mu het vervallen „Boeski-ppehuus" dm de Weverstraat staat. Volgens de fracties kan 'in .deze op vrij korte termijn advies worden uitgebracht, zodat subsidiëring in het kader van de werkeloosheidsbe- strijding geen gevaar hoeft te lopen. Als de bouw van de openbare biblio theek in het kader van de maatregelen ter bestrijding van de werkeloosheid door het rijk wordt gesubsidieerd, zal de bijdrage niet 90% maar 75% bedra gen, zo hebben B. en W. de gemeente raad laten weten. Zoals bekend besloot de raad op 21 januari tot medewerking aan de bouw. Er werd toen een bouw som van f600.000,geraamd. B. en W. menen dat thans moet worden uitgegaan van ƒ640.000,waarvan dus 25% of Nabij Ceres vloog zaterdagochtend om half vier een auto, bestuurd door K. uit Den Burg, uit ide bocht vam de dijkweg. Volgens omwonenden was hert de derde keer im korte tijd (dal een auto hier uit de bocht raakt. Zowel auto als bestuur der bleven deze keer onbeschadigd. Aam desbetreffende imstanities zal het ver zoek worden gedaan voor waarschuwin gen iter iplaatse (te zorgen. De onlangs aangekondigde hinderwet- procedure ten behoeve van de uitbrei ding van de telefooncentrale te Den Burg moest een maand worden verscho ven omdat verzuimd was bij de stukken een tekening van de straalzender op te nemen. De straalzender wordt nu geacht tot het complex te horen. De tekening is nu toegevoegd zodat de procedure heden van start kan gaan. Gedurende 10 dagen bestaat gelegenheid schriftelijke bezwa ren in te dienen bij B. en W. De sbraalzendmast valt niet ouder de hiuderwet, (maar wel de diverse motoren met een vermogen van meer dam 2 pk 'die onder meer nodig zijm voor de voe ding vam de zendinstallatie. Zonder deze motoren kam de zender miet werken. Zie verder .de publicatie dm de rubriek „Vam hetraaJdhuis" elders dm dit nummer. ƒ160.000,ten laste van de gemeente zal komen. De jaarlijkse lasten zullen dus aanmerkelijk hoger worden: niet ƒ6.600,maar 17.600,De raad is voorgesteld een en ander door wijziging van de begroting te regelen. Bij een poging een omzicht te geven vam de te verwachten -exploitatie vam de bibliotheek, wijzen B. en W. op de nieuwe 'bibliotheekwet .die op 1 juli in werking aal -treden. De voor dut jaar gdldenide overgangsbepalingen zijm evenwel -nog niet bekend. Ben vam de belangrijkste elementen vam de wet is dalt de subsidiëring 'heel -anders word-t Tot dusver werd het bibliotheekwerk' gesteund .door -rijk, provincie en ge meente. De nieuwe wet gaart uirt vam subsidiëring door rijk en gemeente. Uit eindelijk zullen de volledige personeels kosten en 20% van de overige kosten voor -rekening komen vam het rijk; het -rest-ant bebaal-t de gemeente. Verwacht wordt dart krachrtens het overgangsrecht am 1976 de personeels la-sten voor 70% door het rijk wonden vergoed, om 1977 85% en im 1978 100%. Daarna worden -im 1979, 1980 en 1981 resp. ook 5, 10 en 15% vam de overige -lasten betaald totdat dm 1982 de subsi diëring krachtens de wet volledig vam -toepassing zal zijn. Exploitatie Hoewel het moeilijk as een exact ex- plodjbajbi©overzicht -te geven, verwacht het bestuur vam de -openbare bibliotheek im 1976 een exploitatietekort vam 98.527,dat dus .ten 'laste vam de ge meente komt. Voor 1977 wordt dit ge raamd op ƒ94.897,en voor 1978 ƒ87.760,De raad wordt -door B. en W. geadviseerd het -gemiddelde van deze bedragen elk jaar -im (de gemeentebegro ting op te nemen, dus 93.728,B. en W. komen -tot -de komklluslLe dat de biblio theek dm 1978 -Uitgaande vam een nieuw gebouw en een exploitatie in overeen stemming met de bibliotheekwet, nage noeg niet meer zal kosten dam het geval zou zijm ibij de huidige subsidieregelin gen. De uit Zeist afkomstige marinier P.S. werd gisteravond ernstig gewond toen de auto waarin hij zat op de Loswal bij „Krassekcet" uit de bocht vloog, van de dijk stortte en in de sloot terecht kwam. S. werd met meerdere gebroken ribben, inwendige kneuzingen en verwondingen in het gezicht per extra boot naar het ziekenhuis in Den Helder vervoerd. De auto werd onherstelbaar beschadigd. De wagen, een -vrij mii-euwe Aubobian- öhi, -werd bestuurd door A.K. uit W-asse- DEN HOORN Wegens ziekte vam een der medespelers, mevrouw Heijmen- vam 't Veer kom de herhailimg van het succesvolle /toneelstuk „Als de klok waarschuwt" door De Vriendenkring vrijdagavond met doorgaan. Omdat alle plaatsen waren besproken (de zaal was •uiitverkocht) was het mogelijk de bezoe kers -een vergeefse gan-g -n-aar het dorps huis te besparen d-oor ze allemaal o.p te bellen of op een -andere marnier beri'cht ite doen. Deze service van het Virienden- kringbestuur werd im Den Hoorn zeer op -prijs gesteld. IJs en weder dienende zal de uitvoering mu 'vrijdagavond a.s. wor den gegeven. Op het bedrijf van de Gebroe ders Huisman in „Bargen" heeft een schaap een zwarte vierling ter wereld gebracht, een hoogst zeld zame gebeurtenis. Zowel moeder als kinderen maken het uitstekend, mede dank zij de toegewijde zorg gen van de trotse fokker de heer Freek Huisman. Het 3-jarige moc- derdier had al een erg produktieve reputatie. Als cnterling kreeg het een tweeling en het jaar daarop een drieling .Op de foto het zwar te schapengezin in de stal. Woensdagavond omstreeks 21.00 uur werd de -aam de Wagenmakerstraat ge parkeerde auto van -de heer J. Driehuis door een onbekend gebleven {vnacht?)- wagen aangereden, met een flinke deuk im het reehtervoorspatbord als gevolg In korte itijd zijn op Texel twee radio sondes, afkomsti-g vam weerballons vam het KNMI, gevonden. Dinsdag werd een sonde dm de Sluiter aangetroffen door de heer Pranger en donderdag werd er een -gevonden -aan de Hoofdweg bij „De Volharding" door een politiepatrouille. 'Een sonde bestaat uit zend- en tregistra- tieapparatuur alsmede batterijen. De po litie zal de -apparaten maar de meteo im Den Helder sturen. DE COCKSDORP Vrijdagavond 14 maart wordt dn de kleuterschool te De Cocksdorp een bingoavond gehouden ter versterking vam de kas. Het begin is om 8 uur en jong en oud zijn welkom. Het bedrag, dat -deze avond zal opleve- -ren zal worden gereserveerd voor ver vanging vam het -söhoolbusje. maar. Rijdend over de Loswal merkte hij de -schenpe bocht maar -rechts bij „Kras- sekeet" miet itii'dig op, waardoor hij (rechtdoor treed met het vermelde gevolg. De bestuurder zelf werd mliet ernstig ge blesseerd, ook itwee andere inzittenden kwamen met -de schrik vrij. Ze bevrijd den hum -gewonde kameraad en legden hem aan de slootkant. V-ia het bouwland kon hij later niet de brancard maar de ziekenauto worden -gebracht. Hert vier tal verbleef in verband met herhalings oefeningen op De Mok. De marechaus see (heeft het geval in onderzoek. Op de foto de dm de sloot zittende wagen; -de voorkant was totaal dm elkaar gedrukt. De Texelaar P.J.H. treed vrijdag op de Postweg een schaap dood. Het dier, ei gendom van de heer L. was ontsnapt van het weiland en stapte onverwacht -de weg op. De auto van H. werd bescha digd. De zaak werd onderling geregeld. De heer R. Broekman uit Heerhugo- waard zal een inleiding houden op de ouderavond van de Rijksscholengemeen schap op vrijdag 14 maart a.s. in hotel „De Lindeboom-Texel". De heer Broek man is unithoofd van de raad voor de kinderbescherming te Alkmaar en zal uitgebreid ingaan op allerlei aspecten van zijn werk. De tbaalk vam de kinderbescherming, die momenteel om de oCirtische belang stelling staat, zal worden toegelicht en verduidelijkt met voorbeelden uit de dagelijkse -praktijk. De naad houdt zich onder meer bezig met het geven vam -adviezen aan de rechtbank bij kinderza ken, heeft bemoeienis met toewijzing van kinderen in echtscheidingsprocedu res en bij beperking van het ouderlijk gezag, onder rtoezidhtstell-i-ng, ontheffing en (Ontzettimg. De heer Broekman ver telde ons dat hij een bijzonder a-ccenrt zal leggen op de m-i-lieufactoren die (mede)oorzaak zijn vam ontsporingen van kinderen. De -ouderavond valt in meerdere on derdelen -uiteen De heer Broekman be gint met een inleiding over de historie van ide kinderbesohermiimg. Na een pau ze wordt een toelichting op de taken ge geven, -alsmede voorbeelden. Na een tweede pauze worden uit de aanwezige ouders gespreksgroepen geformeerd die over de naar voren gebrachte onderwer pen ga am discussieen waarna rappo-rtage en forumsgewijze behandeling volgt. Gezien de functie en ervaringen vam de heer Broekman en het feit dat veel opvoeders zidh ongetwijfeld betrokken zullen voelen bij de problematiek, wordt op een grote belangstelling gerekend. Westduiifcse marken Franse f rames Belgisdhe frames Zwitserse frames Zweedse 'kronen Amerikaanse dollar Engelse pond 100 ƒ100,75 100 55,— 100 6,66 100 95,97 100 58,50 1 2,29 1 5,56 Oostenrijkse schilling 100 14,35 Italiaanse li-re-s 10.000 35,75 Voor gehoorapparatenservice ELECTROHUIS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1