Cf roen Twartsjexeh in het harL> Raad praat vanavond opnieuw over aardgas Nu goede kans op spoedige bouw verpleeghuis Nieuwe bibliotheek niet op andere plaats Tarieven Texelstroom bijna 12°'. omhoog TAXI Initiatief SCF en liberalen Onderbezetting van 10 bedden lIsnog belastingverklaring naar G.S. Rioolzuivering wordt in juli uitgebreid VLIEGVELD TEXEL WORDT VERBETERD Jorritsma (Bolsward) gaat RSG bouwen Pogingen SCF tevergeefs TIJD LAAT GEEN ALTERNATIEVEN TOE Second Hand Junk speelt weer Vrouwengroep houdt bazaar FA. KIKKERT, Tel. (02228) VRIJDAG 14 MAART 1975 TEXELSE 88e JAARGANG No. 8959 Uitgave: BV v/h Langeveld De RoolJ 'ostbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 tedaktie: Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den )urg, tel. (02220) 2403, en Ron Lodewljks, Noord wester 21, Den Burg, tel. (02220) 3986. COURANT Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f8,65 p. kw. 50 cent Incasso; los 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Midd. Bank, Rabobank Advert. 35 ct. p. mm excl. 4% BTW De gemeenteraad gaat vrijdagavond (heden) om 10.00 uur op hieuw praten over de aardgasproblemen. In de raadsvergadering van dinsdagavond werd met 8 tegen 7 stemmen besloten de door b. en w. voorgestelde belastingverklaring niet te geven. Tijdens de voortzetting van de raadsvergadering woensdagavond j.l. deden de Samenwerkende Christelijke Fracties en de VVD het voorstel om het onderwerp opnieuw op de agenda te plaatsen, omdat zij van I mening zijn, dat inmiddels nieuwe gezichtspunten naar voren zijn gekomen. Zij hebben twee ontwerpbesluiten ingediend, waarover de raad zich vanavond gaat beraden. Dat had eigenlijk direct moe iten gebeuren, maar daar werd door het Pakt en Texels Belang I bezwaar tegen gemaakt, omdat Pakt-voorzitter F. Blanken niet I aanwezig was. Het raadsbesluit van dinsdag blijft zolang van kracht maar b en w zullen I het nog niet ter kennis van Gedeputeerde Staten brengen. Tegen het voorstel Evan b en w om de belastingverklaring af te leggen stemden de komplete [Texels Belang-fraktie alsmede de Pakt-fraktie met uitzondering van wethou- 1 der Westdorp. Het zal van deze tegenstemmers afhangen of de zaak vana- [vond weer open komt te liggen. dekt. De provincie heeft bezwaren tegen de financiering en de genomen risico's en heeft een belastingverklaring ver langd, waardoor de gemeente zidh ver plicht extra belastingen te heffen om de eventuele lasten, die uit de garantie verlening en de transportleiding (als de baatbelasting niet zou worden goedge keurd) zouden voortvloeien, te dekken. B. en W. willen dat echter alleen voor stellen voor de lasten, die (het gevolg van de garantie zouden kunnen zijn. Scherp De «heer Th. van den Heerik van Texels Belang hekelde in schérpe be woordingen het aardgasbeleid van b. en w Hij herinnerde eraan, dat hij destijds nadrukkelijk heeft gewaarschuwd, dat voor de aardgasbesluiten goedkeuring van de provincie nodig was. Toen v.d. Heerik had meegedeeld, dat de provin ciale griffie de aardgaskwestie be studeerde en er grote moeite mee (had, Uitwaterende Sluizen beginnen in juli met de uitbreiding van de zuiveringsinstallatie nabij Oude- schild. De Zuivelfabriek „De Een dracht" en de wasserij worden door middel van een persleiding op deze Z.I. aangesloten. Aldus mededelingen van wethouder Zui- dewind. had de burgemeester dat nadrukkelijk ontkend en v.d. Heerik toegevoegd, dat jui9t hij beter moest weten. De iheer Van den Heerik zei er verontwaardigd over te zijn dat b. en w. op 12 november hebben beweerd, dat voor de aardgas- besluiten geen GS-goedkeuring nodig was, terwijl zij een week tevoren al een brief van GS hadden gekregen, waaruit bleek dat GS him beslissing hadden ver daagd. Een verkeerde en onvolledige voorstelling van zaken. Het is een han delwijze, die op dit niveau en op deze plaats niet te pas komt en door ons dan ook ten stelligste wordt afgekeurd". De heer v.d. Heerik stelde dat op 12 decem ber, toen van GS werd vernomen dat er bedenkingen waren, de aanleg van de gasleidingen nog maar enkele dagen te- (zie vervolg pagina 2) Het vliegveld Texel zal verbeterd wor den. De Rijksluchtvaartdienst heeft b en w laten weten de verbetering als werkgelegenhcidsobjekt te hebben aan vaard. Minimaal 75°/o van de kosten zul len voor rekening van het Rijk komen. Burgemeester W. H. Sprcnger liet woensdagavond tevens weten dat ook de plannen voor restauratie en verbouw van de doopsgezinde vermaning in Den Hoorn goedgekeurd zijn. Dit gebouw zal worden ingericht als scheepvaart museum. Het bouwbedrijf Jorritsma b.v. uit Bolsward is de laagste inschrijver voor het gebouw van de Rijksscholengemeen schap, dat aan de Emmalaan in Den Burg moet verrijzen. Het bedrijf schreef in voor 3.446.000,- exclusief 16% btw. Tweede was De Rooij uit Haarlem en derde J. de Nijs uit Castricum. Voor de bouw hadden 67 bedrijven inge schreven zo bleek uit de dinsdag in Den Haag voor de Rijksgebouwendienst ge houden aanbesteding. Tot de inschrij vers hoorden ook de Texelse bedrijven Drijver en Duin. Ze hadden echter geen schijn van kans want meer dan 25 be drijven schreven lager in. [Gedeputeerde J. IJff vertelde ons woensdagochtend als reactie op het ver- Jerpen van de belastingverklaring, dat e gemeenteraad niet voldaan heeft aan i noodzakelijke voorwaarden, die door i waren gesteld om de aardgasbeslui- i goedgekeurd te krijgen. De besluiten lillen dus niet worden goedgekeurd en [tt zal wel betekenen dat het aardgas tor Texel van de baan is". Maar zelfs de door b. en w. gevraagde belas- gverklaring toch nog zou komen, daarmee de goedkeuring van GS niet vast, want van provinciezijde I méér verlangd. De verklaring moest Jet alleen betrekking hebben op de ga verlening aan De Liefde, maar de financiële risico's dekken van de isportleiding door de Waddenzee, [ff: „Ik betwijfel of het zoveel verschil pakt. Wat wij hebben verlangd was minste, dat de gemeente moest Uit impasse komen aktie van WD en SCF heeft, zo elde A. Rienstra woensdagavond mee, t doel om de impasse, waarin de ge- nte zit, te doorbreken. Naast een iverp-besluit, waarin onder meer gesteld dat de provincie Noord- Jlland de communicatiestoornissen [eft veroorzaakt, hebben beide partij- voorstel gedaan om de jaarlijkse dgaslasten, die 'kunnen voortvloeien garantieverlening aan „De Lief- voor de gemeente te activeren en in i redelijk aantal jaren af te schrij- Verder komen WD en SCF in voorstel tot de conclusie wel een |astingverklaring af te leggen, „die r ihe/t oordeel van GS voldoende is". [i standpunt, dat zij ook dinsdagavond 'ligden. Beide partijen nemen hier- het (verworpen) college-voorstel over. Zij spreken net als B. en W. over een belastingverklaring voor [baatbelasting, hetgeen ook een eis i GS was. VVD en SCF willen een •epsprocedure bij de Kroon vermij- „Het kan wel een jaar duren", zei istra, „voordat de Kroon een besluit nt. Het is zeer de vraag of de aanleg i 'bet gasnet in die periode wel mag [rgaan. Het staken van de werkzaam- levert alleen maar tijd- en geld- lies op. Daardoor is er geen weg te- de raadsvergadering bestond ■dag grote belangstelling. Er was 1 honderd man komen opdagen, zo- er heel wat stoelen moesten wor- aangesleept. Burgemeester Spren- |üet weten, dat het eindelijk is gelukt ister Lubbers van Economische Za- zover te krijgen het gemeentebe- r voor een onderhoud te ontvangen. gesprek, waarbij b. en w. zullen hten een rijksbijdrage voor de aan- I van de transportleiding door de fdenzee los te krijgen, zodat er geen [bader baatbelasting kan worden ge- pn, zal worden gehouden op dinsdag, Fn ander prettige mededeling was lover de gevolgen van het aardgas de plaatselijke leveranciers van I en flessengas, overleg is geweest Ide middenstandsvereniging en en- J^afgevaardigden van het Koninklijk ~nd van Ondernemers. Het is een goed gesprek geweest, waarbij van b. en w.-zijde begrip is getoond voor de problemen van de betrokken onderne mers, maar waarbij is vastgesteld dat de situatie rwaarin zij verkeren met anders is dan in andere gebieden, waar het aardgas zijn intree heeft gedaan. Even tuele compensatie zal dan ook gelijk moeten zijn aan de compensatie die in andere gebieden is geboden. B. en W. willen het KVO steunen in de pogingen om tegmoetkoming te krijgen. Geschiedenis In een korte samenvatting van de re cente Texelse aardgasgeschiedemis bracht de burgemeester onder meer naar voren dat de raad in augustus vo rig jaar een unieke kans terecht heeft gegrepen. Hij noemde de baatbelasting een juiste financiering, omdat deze al leen wordt betaald door mensen, die van het aardgas kunnen profiteren. In lan delijk verband gezien is de 3V2 miljoen, die Texel voor de transportleiding moet betalen echter onbillijk. Hoewel de prijzen van olie en aardgas elkaar sedert augustus zijn genaderd, is er nog steeds een belangrijk prijsvoordeel, waaruit de extra kosten die de Texelaars voor het gas moeten betalen, kunnen worden ge- Het bestuur van de stichting „Samen Eèn heeft gekozen voor realisering van een Texels verpleegtehuis. Hoewel het volgens wethouder Westdorp, die voorzitter van het stichtingsbestuur is, nog niet zeker is dat het verpleegte huis er door dit besluit ook werkelijk zal komen (er moet nog met diverse in stanties worden overlegd) moet de kans op verwezelijking groter dan ooit woeden geacht. Westdorp liet weten dat het een uiitersit moeilijke beslissing ós geweest, na een (lijdensweg die a/1 óm de jaren 63/64 be gon. Het aanjtall bejaarden dat voor op name dm dit tehuis in aanmerking komt lis namelijk niet voldoende voor een ma ximale bezetting van de 37 bedden. Uit een recentelijk e bespreking met de Texelse huisartsen waarbij enkele slui merende gevallen naar voren kwamen, bleek dat er uiteindelijk 12 bejaarden op Texel voor plaatsing dn aanmerking komen. Dit aantal, gevoegd bij de 15 De Samenwerkende Christelijke Frak- ties hebben tot het uiterste geprobeerd de nieuwe bibliotheek, die nu aau de Drijverstraat naast het gewestelijk ar beidsbureau is gepland, in het centrum van Den Burg te krijgen. Ook wethou der Nauta sloot zich bij zijn fraktiege- noten aan, alsmede Daan Welboren (Pakt). Toen na mededelingen van de burgemeester echter bleek dat een nieu we plaats volstrekt uitgesloten was hiel den alleen Jan Witte en Welboren zich aan hun oorspronkelijke standpunt en stemden tegen de bibliotheek. Wittes fraktiegenoten, alsmede Nauta en T. v. d. Heerik (Tex. Bel.) gingen, met tegen zin akkoord. Zoals bekend heeft de gemeente het Rijk verzocht de bibliotheek op de lijst vam werkgelegemheddsprojektem te plaatsen. De karns dat diiit verzoek op korte termijn wordt ingewilligd wordt vrij groot geacht. Burgemeester Spren- ger zei dat een gunstige uitslag zeer spoedig kam afkomen. Immiddels is wel een Rijksbijdrage in de realisatie vam 90 tot 75% teruggebracht, hetgeen een tegenvaller voor de gemeente is. Mr Sprenger heeft de raad woensdag avond sterk ontraden een andere plaats voor de bibliotheek aan te wijzen. „Wij hebben geen keus, het is Ja of Nee te gen het plan. Zeggen wij nee dan is de kans verkeken. De raad moet het een voudig nemen. De tijd laat geen alter natieven toe. Het zal overigens nog wel moeite genoeg kosten om binnen de door het Rijk vastgestelde termijn met de bouw te beginnen. De aanbesteding zal voor 1 juni moeten zijn gedaan, ter wijl voor 1 juli met de bouw een aan vang moet zijn gemaakt". Jam Woitfce was het móet met de burge meester eens en zei ibegeloven dat o<p korte .termijn een alternatief plan am het centrum kam worden ontwikkeld. Met name dachten hij en zijm fraiktie atam de plaats van het Boeskóippehuus im de Weverstraat. Dat hadden zij ook al im een brief aian de raad laten weten. Wiitte: „Dit pand vam de firma Drijver is te koop en op deze plaats kunnen zon der bezwaar /twee bouwlagen worden gerealiseerd". De SCF zijm vam mening dat de bibliotheek een centrumfumktie voor Den Burg maar ook voor het hele eilamd heeft. Tegen de plaats wij zógimg van de nieu we bibliotheek werd ook het ajrgumesnt gebruikt dat de plannen reeds lange tijd rond zijm en bestekkliaar liggen. Mr Sprenger: „Met het vorige college heb ben wij van alles geprobeerd om de bi bliotheek im het centrum te krijgen maar een geschikte plaats was er een voudig miet". Volgens Daan Welboren is de huidige plaats de meest gesch/ikte. Dat er dam een stukje vam het park zal moeten verdwijnen vond hij niet zo'n ramp. Het bestuur van de OB Texel stelde zich in een brief aan het gemeentebe stuur achter het oorspronkelijke plan (bij Bcrnhardlaan-Drijverstraat), dat ook door de rijksinspectricc is goedge keurd, omdat de bibliotheek dan rede lijk dicht bij het centrum ligt, goed be reikbaar is en doeltreffend geëxploi teerd kan worden. Zij wees er op dat er diverse bibliotheektechnische bezwa ren aan een situering op de plaats van het Boeskippehuus kleven. Texelaars die dm verpleeghuizen op de vaste wal zijn opgenomen brengt de to tale potentiële bezettingsgraad op 27 bedden, hetgeen een onderbezetting van 10 bedden betekent. Ondanks de onderbezetting heeft het verpleegtehuis toch de voor 37 plaatsen benodigde personeelsbezetting nodig. Dat betekent ongeveer 1 personeelslid per 2 patiënten. De bezetting vam 37 bedden is aan zienlijk minder dan enige jaren geleden. Toen kwamen mog ongeveer 50 mensen voor plaatsing dm aanmerking. De mi nister had bij wijze vam uitzondering itoestemmimig gegeven voor de bouw vam een verpleegtehuis met een capaciteit van 37 bedden. Normaal moert een ver pleegtehuis minstens 70 mensen kunnen plaatsen. Het bestuur heeft gezooht maar oorzaken vam de terugloop in het aam tal kandü/daben. Er werd gekomkludeerd dat ondertussen op Texel een aantal zeer goede plaatsen, zoals Starkemburg, wa ren gekomen waar de bejaarden ziich thuis voelen, en goed begeleid worden. Nog een komklusie was dat demand zich sneller op Texel in een verpleegtehuis zal laten opnemen dan op de vaste wal. Na larnge tijd non actief te zijn ge weest (o.a. wegens ziekte van Bart Heij- nen) speelt de Texelse band Second Hand Junk zaterdag avond <a.s. weer dn 't Asiel, de basis van de Stidhting Open Jeugdwerk. Vanaf omstreeks half tien wordt muziek gemaakt. Jongeren heb ben vrije toegang. Het bestuur van Open Jeugdwerk streeft naar meer le vende (amateur)muziek im 't Asdel en doet daarbij een beroep op de ongetwij feld zeer vele Texelaars die vocaal of instrumentaal dobs naar voren kunnen brengen. OOSTEREND De Hervormde vrou wengroep van Oosterend houdt zater dagmiddag en-avond een bazaar dn het Gebouw voor Christelijke Belangen. De opbrengst ós bestemd voor het zendings werk 'im Australisch Nieuw Guinea van mej. Klooster, vroeger als onderwijze res werkzaam in Oosteremd. Vanaf 14.00 uur kam men in het gebouw terecht om er allerlei door de dames vervaardigde handwerken te kopen. Jong en oud kunnen zich vermaken met spelletjes als balgooien, sjoelen ed. Het rad van avontuur ontbreekt niet. Deelgenomen kan warden aan een verlating. Wde iets voor de bazaar beschikbaar wil stellen kam dot bezorgen bij mevrouw Van der Vis, Mulderstraat 35. Texelstroom N.V. heeft zich genoodzaakt gezien de elektriciteitstarieven van brandstoffen, lonen, materialen en diensten. Ook de toegenomen rente met bijna 12 procent op te trekken als gevolg van de sterk gestegen kosten en lasten hebben een rol gespeeld alsmede achterblijven van ontvangsten omdat de vraag naar elektriciteit minder sterk is toegenomen. Evenals PEN heeft daarom ook Texelstroom de tarieven moeten aanpassen en wel per 1 /anuari van dit jaar, dus met terugwerkende kracht. De prijs per kilowattuur stijgt voor woonhuizen van 12,5 tot 14,3 cent. Het nachttarief stijgt van 7,1 tot 8,3 cent. Voor de overige tarieven verwijzen wij naar de advertentie van „Texelstroom" in het volgend mummer. De directie van Texelstroom wijst er op, dat de tariefswijziging de gelijktrek king van de Texelse tarieven met de Noordhollandse niet doorkruist. De vastrechttarieven komen per 1 augustus van dit jaar in de derde af- bouwfase aan de orde. Dit vastrecht is gemiddeld bij Texelstroom ƒ18,per jaar hoger dan bij het PEN. Van volle dige gelijktrekking is uiterlijk in 1978 sprake. DE KOOG Ook voor rek. ziekenfonds

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1