CjTocn Twartsjexels in het Hoe reageert GS op gewijzigde belastingverklaring van raad Zeer goed spel UDI in ..Hartenvrouw CJ Blanken zwaaide om uit angst voor konsekwenties Meteropnemer B. v. d. Berg nam afscheid van „Texelstroom" Enorme deelname aan denksportenvijfkamp 99 Zondag Palmpaasoptocht in Den Burg 3IN9DAG 18 MAART 1975 TEXELSE 88e JAARGANG No 8960 Uitgave: BV v/h Langeveld De RooiJ •ostbus tl - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 ledaktie: Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den |urg, tel. (02220) 2403, en Ron Lodew|Jks, Noord wester 21, Den Burg, tel. (02220) 3986. COURANT Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ8,65 p. kw. 50 cent Incasso; los 40 cent Bank: Amrobank, Ned. MJdd. Bank, Rabobank Advert. 35 ct p. mm excl. 4% BTW Als gevolg van omzwaaien van het Pakt-raadslid F. Blanken heeft de gemeente raad vrijdagavond toch nog een belastingverklaring afgelegd. Dat betekent, dat de gemeenteraad zich bereid heeft verklaard extra belastingen te heffen als door garantieverlening aan het Gasbedrijf De Liefde zodanige tekorten op de ge meentebegroting ontstaan, dat deze niet met normale middelen gedekt kunnen worden. De andere raadsleden volhardden in hun oorspronkelijke houding, zodat het besluit met 8 tegen 7 stemmen werd genomen. Het dinsdagavond genomen besluit om de belastingverklaring te weigeren, werd ingetrokken. Donderdag avond had burgemeester Sprenger de fractievoorzitters voor een aparte vergade ring bijeengeroepen, waarbij hij had gewezen op de onoverzienbare consequen- van het weigeren van de belastingverklaring. Het was Blanken daarna duide lijk geworden, dat het stemmen voor de belastingverklaring de minst kwade op lossing was. Hij vertelde, dat de achtergrond van a aanvankelijk weigerachtige houding is: de hoop dat het toch nog zou luk- i de gasleverantie in handen te krij- i van 'n openbaar nutsbedrijf inplaats i het particuliere gasbedrijf De Lief- De burgemeester had hem verzekerd |t dit juridisch een onhaalbare kaart is, hetgeen werd bevestigd na het in nen van informatie bij de vereniging i Nederlandse gemeenten. (Blanken was voor de belastingverkla- omdat de gespreksmogelijkheid GS dan wellicht open blijft; bij wei- ig zouden de gemeentelijke aard- ïbesluiten ongetwijfeld worden afge- •d, wat tot een vertragende proce- zou leiden met enorme financiële quenties. 'De visie van Blanken niet overgenomen door de andere icties, ook niet door Blankens frac- genoten. Geen conflict Sen hunner, Daan Welboren, vertel- ons, dat Blanken gebruik heeft ge- akt van zijn recht om een afwijkend ndpunt te vertolken. De andere Et-raadsleden hebben daarvoor wel jrip, maar hebben ook rekening wil- houden met de progressieve achter waar men unaniem tegen de be- tingverklaring was. De heer Blanken de andere Pakt-raadsleden verschil- dus van mening in hoeverre de opi- van de achteihan het stemgedrag beïnvloeden. Volgens Welboren is ;er geen sprake van een ernstige uk, die tot opstappen van Blanken deiding zou kunnen zijn. Blanken zijn meningsverandering tevoren enover zijn fractiegenoten toegelicht. •lanken bevond zich in de raadsver- ering in een bijzonder onaangename itie. De verantwoordelijkheid van raadslidmaatschap kon op hem niet larder drukken, want het werd al iw duidelijk, dat alle andere raads- !n het been stijf hielden, zodat de iissing in deze uiterst gewichtige en emoties zwaar beladen zaak uitslui- d van hem afhing. „andere gezichtpunten" die de Sa- iwerkende Christelijke Fracties en jVVD hadden gebracht tot het indie- van een nieuw besluit, nadat de |21 en 22 maart in Eierlandse Huis oor de denksportvijf kamp, die het lende weekend wordt gehouden in Eierlandsche Huis is door 12 teams schreven, hetgeen een rekord is. Inemers zijn de klaverjasclub De an, biljartclub De Zwaan, klaver- lub Vliegveld Texel, dam- en lakclub Oostcrend, jeugdsportver ing QP uit Den Burg, damclub Den f. schaakclub Den Burg, de bridge- s Texel 1, 2 en 3 en de klaverjas- De Cocksdorp 1 en 2. &ien de grote deelname ds het nodig biljarten over twee avonden te ig ku Ic*en- Op vrijdagavond komen de Tters van klaverjasclub De Zwaan, rtclub De Zwaan, klaverjasclub gveld, dam- en schaakclub Ooster- a€n de klaverjasclubs 1 en 2 van De :sdorp om 19.30 uur in het Eierland- Huis bijeen. andere deelnemers worden zater- vond om 19.30 uur verwacht, i het dammen zal per partij 15 mi- n per persoon worden gespeeld; bij ehaken eveneens. Bij biljarten wor- 15 beurten of 30 caramboles ge- bij het bridgen 4 partijen per en bij 'klaverjassen 8 partijen per belastingverklaring dinsdag was ver worpen, hadden voor Blanken geen en kele rol gespeeld. Niettemin kunnen de christelijke en liberalen tevreden zijn, want ze zijn erin geslaagd het oorspron kelijke besluit ongedaan te maken en tijd te winnen, waardoor een der weige raars kon worden omgeturnd. Over die andere gezichtpunten en vooral over de vraag of die gezichts punten iwel zo anders waren, is vrijdag avond tussen tien uur en middernacht nog uitgebreid gediscussieerd, in aanwe zigheid van een vijftigtal belangstellen den. Burgemeester Sprenger begon de be handeling met de mededeling, dat het tracee van de aardgasleiding door de Waddenzee zo goed als zeker geen be denkingen zal opleveren. De provinciale planologische dienst heeft geen bezwaar, welk feit door GS aan de minister van economische zaken is meegedeeld. Twee besluiten SCF en WD hadden twee ontwerp besluiten ingediend. De eerste was een voorstel om een belastingverklaring in te dienen met als verschil met het afge wezen b en'w-voorstel, dat werd be paald, dat de eventuele lasten die uit de garantieverklaring aan De Liefde voort vloeien over een redelijk aantal jaren zullen iworden uitgesmeerd, waardoor deze minder drukkend zullen zijn. Het andere ontwerp-besluit was een verkla ring dat de goede trouw van b en w boven iedere twijfel is verheven, dat GS de sahuld hebben van de moeilijkheden van de laatste tijd, dat het aardgas een goede zaak is, waar de gemeenschap zo snel mogelijk van moet kunnen profi teren, dat uitstel niet toelaatbaar is we gens de financiële risico's en onzeker heid, verder werd op de Texelse bevol king een beroep gedaan om zich positief tegenover het aardgas op te stellen. Van laatstgenoemd voorstel werd gedurende de besprekingen inge zien, dat het 't intrappen van een open deur was, niet van veel tact getuigde en dat het in feite beschamend zou zijn officieel te moeten verklaren, dat de goede trouw van b en w boven elke twijfel verheven is. Het voorstel werd daarom ingetrokken. In zijn pleidooi voor accepteren van de belastingverklaring bracht Mr. Sprenger naar voren, dat 'hij er nog steeds van overtuigd is, dat goedkeuring van GS van het garantiebesluit niet no dig is. Niettemin is goedkeuring gewenst om de verdere gang van zaken te be spoedigen en zekerheid te verschaffen aan gemeente, firma De Liefde en de ge bruikers van het gas, nog afgezien van beperking van het financiële risico (tijd winst), positieve uitwerking op de aktie van De Liefde om de Texelaars aange sloten te krijgen en minder problemen bij regeling van de baatbelasting en be grotingswijziging. Bezwaar maakte de burgemeester tegen de stelling van Blanken, dat de hele soesa nodig zou zijn om het „arbeidsloze inkomen veilig te stellen van een particulier, ivvaarmee af spraken zijn gemaakt, waarvan de rechtsgeldigheid nog in het geding is". Van arbeidsloos inkomen is geen sprake want bij De Liefde wordt er hard voor gewerkt en voor de raad mag de rechts geldigheid van de afspraken niet in discussie zijn. Tot tweemaal toe is het garantiebesluit genomen. Het zou zeer onbehoorlijk zijn zich hieraan te willen onttrekken, tenzij sprake zou zijn van overmacht. Ook zouden er financiële risico's aan zitten, niet alleen voor de gemeenten, maar ook voor veel Texelaars, die al op het aardgas rekenen. Twee ruïnes De heer A. Rienstra lichtte de nieuwe voorstellen van de christelijke fracties en de VVD toe. Op 12 maart waren zo wel de voorstellen van b en w als van Texels Belang afgewezen. De SOF had den uit beide „ruïnes" de bruikbare bouwstenen gehaald en tot een nieuw voorstel gemaakt: de belastingverkla ring met uitsmeermogelijkheid van de mogelijke lasten. Verder was het be langrijk, dat naar buiten niet de indruk wordt gewëkt, dat de raad van het aard gas afwil, in tegendeel: ieder is ervan overtuigd, dat aardgas voor Texel wen selijk is. Mevrouw Vlas-van der Vlies (Zie vervolg pagina 2) Directeur B. Kleinhuis neemt offcieel afscheid van de heer B. F. v.d. Berg. De heer B. F. v.d. Berg, meteropnemer in dienst van Texelstroom N.V., heeft wegens het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd zijn functie neerge legd. Vrijdagmiddag werd hij op harte lijke wijze door directie en personeel uitgeluid tijdens een receptie in „Tuban- tia". De diverse sprekers lieten er geen twijfel over bestaan dat de heer v.d. Berg gedurende de 34 dienstjaren zijn verantwoordelijke functie zeer goed heeft vervuld en een goed collega is ge weest. De heer P. Groot, namens de mede zeggenschapscommissie van Texel stroom, was de eerste die de scheidende .99 Rederijkerskamer UDI heeft vrijdag avond in „De Oranjeboom" een uitste kende opvoering gegeven van „Harten- vrouw". Dit vier taferelen tellende blij spel, geschreven door William Douglas Home en vertaald door Alfred Pleiter, werd vertolkt op een wijze, die weinig onderdeed voor de televisieuitzendmg van hetzelfde stuk korte tijd geleden. Het publiek genoot daardoor met volle teugen van dit kwaliteitsstuk met zijn enorm lange, maar voor menige relatie bijzonder leerzame teksten. Het verhaal is, zoals bij de meeste echt goede stukken, nogal eenvoudig. De jeugdige Liz Walford vertelt haar veel oudere echtgenoot, dat zij een vriend heeft en daarmee wil trouwen. Voor de man is deze „nederlaag" na 15 jaar huwelijksleven geen enkele pro bleem. Hij wil de vriend direct uitnodi gen en op allerlei manieren van dienst zijn. Natuurlijk gaat hij ervan uit, dat Scene uit Hartenvrouw". Van links naar rechts Aris van Zeijlen als John Brownlow, Ineke Reitsma-Bakker als Liz Walford, G Pansier als Philip Walford en Nel Witte- Blom als Molly Forsyth. i b.t. at 22, 3341 Liz het dan ook helemaal niet erg vindt, dat hij zich met de fraaie secretaresse vermaakt. Van haat en afgunst is van de zijde van Phiilip Walford totaal geen sprake, in tegendeel zelden zal een medeminnaar zo feestelijk zijn inge haald. Dit is voor het jonge vrouwtje en haar vriend allerminst bevredigend en het eind van het liedje is dat Liz teruggaat naar haar wettige echtgenoot en tot de conclusie komt, dat de passie voor de ander „alleen naar fysiek" is geweest. Goede bezetting De rolbezetting was niet bijzonder groot: vijf personen. UDI kon ze vrij wel allen met zijn zwaarste geschut be zetten, zodat het succes er wel inzat. Het meest kwam het aan op de rol Philip Walford, de echtgenoot, die tegenover zijn avontuurlijke gade zijm bijzondere praattechniek moet ontplooien. De heer G. Pansier bracht het er schitterend af en leverde een prestatie van niveau De 'bijzondere intonatie, de schijnbaar on verschillige, maar o zo pientere bena dering van het echtelijke probleem, vergde om te beginnen een perfekte rol- kennis, waarbij het aankwam op elk woord. Daarnaast moest oök nog worden gespééld en dat lukte vrijwel voort durend. Leuk succes voor de heer Pan sier, maar ook voor regisseur Huïb Dros die hierover terecht erg voldaan was na er geruime tijd een hard hoofd in te hebben gehad. Voor het jonge vrouwtje Liz had UDI ook moeilijker iemand anders kunnen nemen dan Ineke Reitsma-Bakker. Het wat kinderlijke, kattige en op avontuur beluste karakter deed zij uitstekend tot zijn recht komen. Ook hier mankeerde het niet aan de rolkennis. Erie Remmers zagen we als een leuk spelende werkster mrs. Gray. Haar op merkingen hadden in het verhaal een verkwikkend effekt. Bevredigend speel de mevr. N. Witte als de secretaresse Molly Forsyth. Aris van Zijlen was het geknipte type voor de. vriend John Brownlow. Hij straalde iets uit van de vurige en verbeten minnaar wiens ge voelens net niet verborgen worden door de opgelegde vormelijkheid; een type dat im Engeland nog wordt gesignaleerd en in dit typisdh Engelse spel dus voor treffelijk tot zijn recht kwam. Het was erg jammer, dat de zaal vrij dagavond slecht was gevuld. Over het algemeen lijkt op Texel sprake te zijn van verminderde belangstelling voor amateurtoneel. meteropnemer de beste wensen voor de pensioenjaren kwam aanbieden. Hij bood een waardebon aan die het resul taat was van een collecte onder het per soneel. De heer v.d. Berg, die aan hob bies geen gebrek heeft, zou er wel raad mee weten. Goede herinneringen De heer P. Wit, die als directe chef 14 jaar met v.d. Berg had samenge werkt, zei goede herinneringen te bewa ren. „We hebben van elkaar wat geleerd en we hebben in harmonie gewerkt". Namens de administratie van Texel stroom overhandigde de heer Wit het boekwerk „Reizen zonder grenzen", als mede een tekening van Jan Bruin, die op zijn eigen wijze het bereiken van het pensioen door v.d. Berg naar voren had gebracht. De heer J. C. Bruin zei gedurende de lange tijd, die hij met v.d. Berg op het TEMJkamtoor doorbracht heel wat te hebben meegemaakt; de humor werd daarbij niet verwaarloosd. De heer Bruin had „een waardebon voor Ben en een bloemetje voor Trien". Directeur B. Kleinhuis noemde de scheidende commies een goede ambas sadeur van het bedrijf, die in belang rijke mate het gezicht van de onderne ming naar buiten bepaalde 'Kleinhuis memoreerde, dat de heer v.d. Berg des tijds voor ƒ86,66 per maand werd aan genomen; het bedrag werd tot ƒ100, afgerond wegens de verantwoordelijk heid die het innen van grote sommen geld inhield, alsmede een rijwielvergoe ding van 35,pér jaar. De directeur 'overhandigde een pakket, waarin naast een grote hoeveelheid ponskaarten een kostbare Rollei projektor bleek te zitten, precies het model dat de heer v.d. Berg altijd had willen hebben In zijn dankwoord maakte de heer v.d. Berg onder meer gewag van de uit stékende verstandhouding, die hij altijd met het publiek heeft gehad. In Den Burg en Oudeschild zullen zondag a.s. weer palmpaasoptochten worden gehouden. Wat Den Burg betreft wordt meegedeeld, dat deelname voor alle kinderen open staat en dat om kwart voor twee 's middags wordt be gonnen met opstellen op dé Groene- plaats. Om 14.00 uur precies wordt ge start. Traditiegetrouw verleent het Kon. Texels Fanfaire medewerking. De vol gende route wordt gelopen: Parkstraat, Weverstraat, Stenenplaats, Waalder- straat, Witte Kruislaam, Schoonoord- singel, stukje Kogerstraat, Jonkerstraat, Jan Dirkszoord, Rusthuislaantje, De Zes, Lijnbaan, Holle wal, Weststraat, Molen straat, Zwaanstraat en Groeneplaats. Alle kinderen, die met een palmpaas meelopen krijgen na afloop een verras sing. De organisatie is weer in handen van de buurtvereniging Schoonoord- singel, Witte Kruislaan, Kogerstraat. Voor gehoorapparatenservice ELECTROHUIS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1