Cjroen 7jwarL-Jexels in het harL, Kees van der Werf wil zijn café de Karting verkopen niet van aan TAXI '74 RST-campings boekten in 24.000 overnachtingen méér 2000 Maar rechtbank chtte contract echtsgeldig Zwembadtekort steeds groter Na slecht begin zeer goed naseizoen Ze hebben misbruik gemaakt van omstandigheden" I FA. KIKKERT, el. (02228) Burgerlijke stand TAXI (02220) t steigertje VRIJDAG 21 MAART 1975 Uitgave: BV v/h Langeveld De RoeU postbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaktle: Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den Burg, tel. (02220) 2403, en Ron LodewIJks, Noord wester 21, Den Burg, tel. (02220) 3986. 88e JAARGANG No. 8961 TEXELSEWCOURANT Uitgave: BV v/h Langeveld De Roell .>1^» ees van der Werf voor het café „De Slufter", dat hij in 1937 liet bouwen en dat hij onder geen enkele voorwaarde wil verkopen Ik vertik het, ik wil niet. Ze maken me helemaal kapot, maar ik verkoop mijn café niet!" De 66-jarige, als de Texelse weerman algemene bekendheid tenietende Kees van der Werf uit Eierland is erg boos en voelt zich in het nauw gedreven. Alleszins begrijpelijk, want sinds december wordt hij elke dag 500,- armer; dat is de dwangsom die hem ertoe moet brengen zijn overeenkomst tot verkoop van zijn café De Slufter aan de Karting Texel b.v. na te komen. Met de verkoop gingen Kees en zijn toenmalige echtgenote in oktober 1971 akkoord, maar een paar dagen nadat de handtekeningen wa ren gezet kreeg hij spijt en hield de overdracht tegen door te weigeren de transportakte te tekenen. Goede noch kwade woorden (meerdere bemidde laars deden hun best) konden in die houding verandering brengen. Advokaten van beide partijen gingen aan de slag en de zaak diende in juli '73 voor de Alkmaarse arrondissements- rechbank. Deze stelde Karting in het gelijk door in het vonnis te bepalen dat van een rechtsgeldige overeenkomst sprake was, die door Van der Werf moest worden nagekomen. Van der Werf moest de kosten van het geding betalen en was een dwangsom van ƒ500,- schuldig voor elke dag langer op onthoud. Kees van der Werf tekende hoger be roep aan dat na enig uitstel in verband met het seizoen in het afgelopen najaar werd behandeld door het Amsterdamse Gerechtshof. Het hof bekrachtigde de uitspraak van de Alkmaarse rechtbank, na een scherp getuigenverhoor, waaruit de konklusic werd getrokken dat de be wering van Van der Werfs advocaat Mr F. Zeiler, als zou de Karting misbruik van de omstandigheden hebben ge maakt door de on dat moment in geeste lijke nood verkerende Van der Werf een handtekening af te troggelen, niet kon worden waargemaakt. In aassaitiie gaa/n bij de Hoge Raad had in idiit gevail geen zin omdat deze geen getuigen 'hoont zodait zich toch geen nieuwe gezichtspunten zouden aandie nen. Veiling Omdat het niet mogelijk is mede wer king bij het overdragen van onroerend goed met een vonnis van de rechtbank af te dwingen, gebeurt het indiirekit door mi'ddell van een dwangsom: Van der Werf moet zijn oafé verkopen om de dwangsom te kunnen betalen. De Alk- maajrse rechtbank zal op 27 maart een notaris aanwijzen diie deze veiling moet regelen. Mr Zeiler: „Ik hoop dart. het zover niet komt en dat Karting en Van der Werf alsnog tot een minnelijke oplossing ko men. Ik betreur het dait ik deze zaak niet heb kunnen winnen; on vergelijk bare andere gevallen is het me wel ge lukt. Juridisch kan nu niets meer wor den ondernomen; het hangt helemaal af van de bereidheid tot onderhandelen van de rechtstreeks betrokkenen". Soepel De heer C. N. de Wit, directeur van Karting Texel b.v. zegt dat hij Van der Werf buitengewoon soepel tegemoet wil komen. „We hebben hem aangeboden dat hij tot zijn dood in het café mag blij ven zitten en het gewoon mag blijven exploiteren. Als hij aan het transport meewerkt willen we de inmiddels ver schuldigde dwangsommen nog wel ver- Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f8,65 p. kw. 4- 50 cent Incasso; los 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert. 35 ct p. mm excl. 4% BTW geten en het spreekt vanzelf dat er ook is te praten over redelijke schadeloos stellingsregeling, omdat wij de plannen met het gebouw voorlopig niet kunnen uitvoeren. Het heeft er op een bepaald moment naar uitgezien dat Van der Werf hierop in zou gaan, maar later wil de hij er niets meer van weten. Hij wil helemaal niets". Kees van der Werf bevestigt dat. Hij houdt staande dat hij destijds dn wan hoop en overspanning heeft gehandeld, wiil dat het papiertje wordt verscheurd en dart nergens meer over wondt ge praat. Geen basis De Wit vindt dat geen basis van over leg. „Ik hoop dat Van der Werf anziet hoe gunstig het is «om ons aanbod met beilde handen aan t>e pakken. Hij mag bllij zijin dat hij met ons 'te maken heeft in plaats van een overkantsse beleg gingsmaatschappij, want dan zou hij er allang uitgezet zijn". De Karrtmg-ddirec- teuir acht het ondenkbaar dart zijn on derneming van de aankoop afziet. „En ails ik dat persoonlijk wel zou willen, zouden de aandeelhouders daarmee geen genoegen nemen. Die vinden nu al dat we te gemakkelijk zijn geweest". De heer De Wit is bang dat veel mensen ontvankelijk zuillen zijn voor de gevoels argumenten van Van der Werf en - on danks twee rechterlijke uitspraken - ge loof zullen hechten aan de bewering dat die Karting-mensen een gemeen stelletje uitbuiters zijn, die een in-zielige oude man erin hébben laten lopen. Hij vindt hert prima dart de juiste toedracht in de krant komt >en dart er de nadruk op wordt gelegd daJt Van der Werf met al leen strikt juridisch gezien korrekt ds behandeld, maar ook menselijk. „Als er iemand misbruik van omstandigheden maakt ds het Van der Werf zelf die don ders goed weet dat wij verschrikkelijk tegen die gedwongen verkoping opzien en er op speculeert dat we daarom wel zullen terugkrabbelen". De heer De Wit zou nnet weten wat het Karfemgbastuur verder nog kan on dernemen om het veilimgdrama te voor komen. De laatste hoop is gevestigd op bemiddeling van wijze en invloedrijke zijde, maar gezien de ervaringen dn het reoente verleden ds hij niet erg oprtómis- fcisoh. Twee rechtbanken oordeelden dat de Xipovereenkomst rechtsgeldig was en sarom moest worden nagekomen. Edat Kees van der Werf zich ets van de dwangsom aantrok, staat nu al voor zo'n halve ton bij de Kar ig in de schuld. Zoveel geld heeft hij et. Het slat en hoogtepunt van de tra1- idie nadert nu dn de vorm van ge dongen verkoop, noodzakelijk om de vangsom te kunnen betalen. De Alk- aarse rechtbank zal volgende week ti notaris aanwijzen die de zaak moet gelen Mert dit eirnd vain de 'misère ds bestuur van de Karting allerminst Nog steeds wordt gehoopt dart het 1 lukken itot een minnelijke schikking komen. Initiatieven daartoe zullen ideren moeten nemen, want het Kar- igbestuur zegt zelf al tot het uiterste zijn gegaan. Interesse In oktober 1971 werden Kees van der erf en zijn vrouw Elsbeth Anna Sche- benaderd door het bestuur van Kaïr- Deze onderneming met 20 aandeel- kers wul een rol spelen bij de ont- kkeling van recreatiemogelijkheden Texel en heeft onder meer een groot k grond bij Akebuurt '(met o.a. de Ringbaan) in bezit en het srtoomboort- hehuis in Oudeschild. Karting had I interesse dn het café van Van der irf met de bedoeling dart ite zijner tijd verbouwen, hoewel het bestemmings- DE KOOG Ook voor rek. ziekenfonds plan daartoe bescheiden mogelijk heden ibiedit. Overeenstemming was er betrekkelijk snel. Van der Werf was be reid zijn café met 1200 m2 grond alsme de een stukje grond aan de andera kant van de weg te verkopen voor ƒ150.000,-. Omdat hij erg aan de omgeving van de Slufter is gehecht had hij als voor waarde gesteld dat hij in de buurt zou kunnen blijven wonen. Daaraan kon te gemoet worden gekomen want de hand kon worden gelegd op het huisje „Mor genrood" van Frans Stark aan de 's Hertogenbosch weg. Zolang de verkoop geen feit was (Van der Werf moest wachten op het beschikbaar komen van „Morgenrood") wilde Karting ƒ10.000,- huur per jaar geven plus een renteloos voorschot van ƒ2000,- per jaar, dat zou worden verrekend als een en ander zijn beslag zou krijgen. Ook het verstrekken van een renteloos voorschot van ƒ30.000,- om de aankoop van „Morgen rood" mogelijk te maken werd betrok ken in de provisorische overeenkomst, waaronder Van der Werf en zijn vrouw hun handtekeningen zetten. Maiair itoen boekhouder P. Sludsmam (die tussen Karifcing en Vam der Werf 'als konitaikltmiain had gefungeerd) met de transportakte 'kwam, wiilde de weerman ndet tekenen. Hij had spijt gekregen van dé verkoop en wilde deze ongedaan ma- kien. Jullie moeten da/t briefje ver scheuren". Wanhoopsdaad Waarom veranderde Kees van der Werf van gedachten? Hij zegt: „Ik heb eigenlijk nooit willen verkopen, maar ik leefde in 1971 in grote spanningen met mijn vrouw die wèl voor verkoop was. Dat ik tekende was een wanhoops daad om haar gunstig te stemmen in de hoop dat ze zou blijven. Want ze dacht al aan echtscheiding. Daar kwam bij dat ik erg moe was aan het eind van het seizoen en het daarom niet zo helder meer zag". Van der Werf is inmiddels geschei den. Zijn vrouw, nog steeds voorstan der van de transaktie met Karting heeft „Morgenrood" gekocht en betrokken. Het feit dat zij recht heeft op de helft van hert vermogen van baiar gewezen echtgenoot is een probleem op zich, want al zou Kaïrtring van de transaktie willen 'afzien, dan is te verwachten dalt de vrouw daarmee geen genoegen zal nemen. Het werd een rechfteaaik toen Kees van der Werf nsiert bij de Helderse notaris verscheen, waiair de aikrte moest worden ondertekend. Op de campings „Kogerstrand" en „Loodsmansduin" van de Recreatiestich ting Texel werden in het afgelopen jaar 23.949 overnachtingen méér geregi streerd dan in 1973, aldus blijkt uit het een dezer dagen verschenen jaarverslag. De stijging is vooral te danken aan het gunstig aansluiten van de vakanties van Nordrhein-Westfalen op de Nederlandse bouwvakvakantie. De maand juni was bij zonder slecht. Bij het begin van het top- seizoen waren ruim 31.000 overnachtin gen minder geboekt dan in dezelfde pe riode van het jaar ervoor. Augustus en september maakten deze achterstand meer dan goed: in deze twee maanden waren er 52.000 overnachtingen meer dan in dezelfde maanden van 1973. In het naseizoen werd derhalve 25% (in 1973 15%) van de gehele seizoenomzet gehaald, hetgeen door het RST-bestuur als een buitengewoon verheugend ver schijnsel wordt beschouwd. Dat op zoiets ook in volgende jaren kan worden ge rekend, zal helaas wel een vrome wens zijn De stijging op „Loodsmansduin" was veel minder spectaculair dan op „Koger strand". Op eerstgenoemde camping werden 158.981 overnachtingen geboekt tegen 157.363 in 1973. Op Kogerstrand steeg het aantal kampeerovemachtingen van 275.602 naar 297.933. De gemiddel de verblijfsduur zakte iets: op „Loods mansduin" bedroeg het 8,7 (9,7) dagen en op „Kogerstrand" 9,1 (9,6) dagen. Het noodkampeerterrein aan de Em- malaan in Den Burg, dat in gebruik werd genomen toen op 13 juli alle ter reinen vol waren, voorzag weer in een behoefte, maar op deze wijze werden veel minder kampeerovemachtingen venwerkt dan vorig jaar, nl. 1009 tegen 3632. Zwembad Wegens het overwegend vrij slechte weer is het bezoek aan het zwembad Molenkoog te Den Burg aanmerkelijk teruggelopen. Om deze reden, maar ook in verband met de sterk gestegen sala rissen, olie- en andere prijzen is het exploitatietekort flink gestegen). Het aantal bezoekers zakte van 111.180 naar 92.880. Het gemiddelde dagbezoek nam op werkdagen af met 14,6%, op zaterdag met 24,4% en op de tegen het verminderde aantal baders. Het nadelig saldo van zwembad Molen- koog steeg daarom van ƒ59.600,tot (Zie vervolg pagina 2) zondag met 20,6%. De houders van abonnementen maakten 60.352 keer ge bruik van het bad; (in 1973 72.616), wat gemiddeld 30 maal (40 maal) per persoon is. Aan Ihet schoolzwemmen werd dit jaar ook deelgenomen door de leerlin gen van de 3e, 4e, 5e en 6e klasse van het basisonderwijs, alsmede door leer lingen van de Beatrixschool. Het voort gezet onderwijs deed niet aan 'het schoolzwemmen mee. Bij de school- zjwemexamens slaagden 226 (300) leer lingen. Omdat de temperatuur van het bad water iets werd teruggebraoht, was aan merkelijk minder stookolie nodig dan dn 1973, nl. 72.206 tegen 87.794 liter. Door de sterk verhoogde olieprijzen na men de kosten desondanks toe nl. met ƒ7088,Bij het gebruik van chloor deed zich hetzelfde verschijnsel voor: het gebruik zakte van 23.000 naar 20 000 kg maar de prijs werd hoger. De perso neelslasten stegen met ƒ6817,De to tale uitgaven voor het zwembad stegen van ƒ161.593,— tot ƒ173.636,—. Omdat de zwembadtarieven werden verhoogd namen de baten toe met 5342,maar deze stijging woog niet op van 12 tot en met 18 maart 1975 Geboren: Cornells Jan, zv. Jacobus Bostelaar en Gesina Stark; Marco Simon zv. Johannes B. Witte en Aafke Kloos terman; Patrick Sietse, zv. Rinze van der Zwaag en Allegonda W. de Jong; Carolina Alida Frou'wtje, dv. Jacob de Haas en Naantje van Lenten; Erik, zv. Johan Wuis en Christina Bremer, Ma nke, dv. Hans R. Westerlaken en Maatje Dros. Cornells Jan, zv. Frans Zoetelief en Maria C. A. Duijzer; Simon Klaas Johannes, zv. Pieter Daalder en Trijntje van der Star. Overleden: Gerrit Bakelaar, oud 77 jaar; Maria de Porto ev. Van Heerwaar den, oud 87 jaar. Ondertrouwd: Albert de Wijn en Jacomina T. Bas. MARTIEN VAN DE WETERING Ook voor rek. van Ziekenfonds Vrienden en bekenden Onze voorjaars-sdhoonmaak is ten einde. Wij kunnen u ontvangen in een geheel verfrist „Steigertje". Nu meer dan ooit komrt u bij ons tot rust. Daarvoor is onze sfeer èn gezel ligheid iets unieks Vanaf vrijdag a.s. staan wij iweer geheel voor u klaar. Tot ziens. Jaring Moll (Ook voor de meest onrustige onder U!)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1