Bouw appartementenhotel irebo nog onzeker W. Nijholt nieuwe groepscommandant Cjroen kwartsJexels in het harL, AVONDPROGRAMMA 5 MEI krijgt andere opzet Twee uitersten mm Van Bosrandweg naar Nikadel? Belgische televisie maakte programma rond Cor Ellen Geen krant na Pasen Ravage bij aanrijding op Pontweg DE WITTE VLEESHAL Teamspet met vervolgevenementen Gevaarlijke stoffen opgevist tevrrtimt SAV&W-- tm&xrjf it&YX? rs tscxfU.,,'. B. en W. hebben Drebo B.V. te Roden vergunning gegeven voor de bouw van een groot appartementencomplex aan de Bosrandweg nabij De Koog. Het gebouw komt op de plaats, waar eerst het om streden bouwplan voor een gigantisch appartementenhotel van de Exploitatie maatschappij Flakkee zou worden ver wezenlijkt. Het nu goedgekeurde Drebo- plan (van architect L. Coops uit Assen) betreft een L-vormig gebouw met vleu gels van 60 en 80 meter. De 60 apparte menten zijn ondergebracht in twee bouw lagen, waardoor de totale hoogte niet meer dan 6Va meter bedraagt. De gemeente is niet 'blij met het ge bouw op dit terrein, maar hel; plan vol deed aan de bestemmings- en andere eisen en kon dus niet worden geweigerd. Drebo heeft laten blijken van de bouw op deze plaats te iwillen afzien als ver vangende grond voor appartementen- bouw kan worden verkregen aan de Ni kadel in De Koog. De appartementenbe stemming van de grond aan de Nikadel is evenwel nog een omstreden zaak. Als het lukt binnen een maand of vier de problemen te regelen, waardoor de ap partementen aan de Nikadel mogen ko men, zal Drebo van de bouw aan de Een team van de Belgische televisie is woensdag en donderdag op Texel ge weest om filmopnamen te maken voor een tv-programma rond de strandjutter Cor Ellen uit Oostcrend. De Belgen wa ren door de NOS die onlangs aandacht aan Cor Ellen besteedde in het progam ma „Eén op Zondag" getipt. De Belgi sche uitzending die deel uitmaakt van de serie „Terloops", is echter veel uitge breider. Verslag zall warden gedaan vam een 'dag uit het lieven vam een juititer Gefilmd werd hoe Cor ElJlen op zijn fiets vam •huis vertrekt en via Zevenhuizen, Oost en de Molen vam het Noorden naar de kust gaat om te zien of iets is aange spoeld van de coaster, die de dag tevo ren bij Terschelling was gezonken. Bij de vuurtoren ontmoet hij een collega. 's Middags werden de vraaggesprek ken opgenomen en werd uitgebreid aan dacht besteed aan de vele aangespoelde •artikelen, die Cor Ellen in zijn „open luchtmuseum" aan de Adhtertune 'heeft liggen. De datum van de uitzending is nog niet vastgesteld. Ontvangst hs op. Texel overigens a'lleen mogelijk onder zeldzaam gunstige atmosferische om standigheden en dan nog met een spe ciale antenne. Voor gehoorapparatenservice ELECTROHUIS Bosrandweg afzien en met gemeente een grondruil aangaan. Op 2 april zal worden begonnen met het slopen van de bouwvallige boerderij op de hoek Boodtlaan-Badweg in De Koog, vroeger eigendom van de familie Kuip. Drebo heeft vergunning om op dit terrein een uit drie lagen bestaand ap partementenhotel met restaurant te rea liseren. De bedoeling is voor de bouiw- vakvakanie met de werkzaamheden te beginnen. Drebo, diie op Texel eigen mensen aan het werk heeft (Orchis- mient) zal het werk zelf uitvoeren. In verband met Pasen, waardoor maandag 31 maart als werkdag uitvalt, zal de Texelse Courant van dinsdag 1 april NIET ver schijnen. Abonnees en adverteer ders worden verzocht daarmee re kening te houden. Directie Texelse Courant Gisteravond tegen half zes deed zich op de hoek Pontweg-Akenbuurtsweg bij Den Burg een aanrijding voor, waarbij een enorme materiële schade ontstond. Twee mensen werden licht gewond. Viam ide Akenbuumtsweg uiit de rich ting Den Hoorn kwam een Sim ca 1000 personenwagen, bestuurd door de 26- jairige F. E. uüt Den Hoorn. Hij zag de :op de Pomtweg uit de richting De Koog komende wachtwaigen, bestuurd door J. C. E. -uiiit Den Burg, niet of te laait. De 'botsing kwam zo hard aan dalt de vrachtwagen 'ondersteboven ging (foto) en ide rijbaan geruime tijd versperde. De wagen werd itataail vernield. E. en een medeinzittende werden gewond en moesten ziidh onder doktersbehandeling stellen. DeSimca idraiaiilde om zijn as en was eveneens ito,tail loss. De bestuurder bleef ongedeerd. Extra mooie hamrollade kilo 8,45 Eunderrosbief kilo 11,75 Runderstoofrollade kilo 8,55 Vismarkt 8, Den Helder Zie onze advertentie elders in dit blad. De 55-jarige W. Nijholt uit Schiermon nikoog is per 1 mei a.s. benoemd tot commandant van de groep Texel van de Rijkspolite. Hij is de opvolger van adju dant J. A. Winkel, die per 1 december werd benoemd tot groepscommandant te Medemblik. In de tussentijd heeft opper wachtmeester Timmer waargenomen. De heer Nijholt is thans nog opper wachtmeester, maar zal tegelijk met het aanvaarden van zijn nieuwe functie worden bevorderd tot adjudant. Eilandervaring Wieger Nijholt werd op 7 januari 1920 geboren in Workum. Hij woonde in di verse plaatsen in Friesland en Noord- holland. Zijn politieloopbaan begon in mei 1945 in Grouw. Per 16 januari 1956 werd hij postcommandant in Rauwerd '(groep Baard enadeel). Twee j'aair later volgde de benoeming tot rayoncomman dant van ihet forensendorp Tietjerk. De heer Nijholt heeft sinds 16 december 1963 ervaring met het politiewerk op de Waddeneilanden, ivvant ingaande deze datum werd 'hij ray on commandant van Midsland op Terschelling. Twee jaar later werd hij postcommandant op Schiermonnikoog. Verandering De benoeming op Texel betekent een hele verandering. Op het 800 inwoners tellende Schiermonnikoog bestaat de politiemacht uit twee man, dn het zo merseizoen aangevuld met drie gedeta- cheerden en enkele vakantiewerkers. Opperwachtmeester Nijholt vertelde ons dat hij Texel nauwelijks kent. Voor zijn sollicitatie was hij er nog nooit ge weest. De eerste indrukken vindt hij eahter heel gunstig. De heer Nijholt is getrouwd en heeft drie zoons: de oudste van 26 iwierkt op het stadhuis in Hoorn. De tweede van 25 is de enige die gehuwd is en heeft een functie bij de Marechaussee te Schalk haar. De derde van 18 is nog thuis en studeert aan de HAVO in Dokkum. DINSDAG 25 MAART 1975 TEXELSE 88e JAARGANG No. Uitgave: BV v/h Langeveld De RoolJ Postbus 11 Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaktie: Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den Burg, tel. (02220) 2403, en Ron Lodewljks, Noord wester 21, Den Burg, tel. (02220) 3986. COURANT Verschijnt dinsdags en vr(|dags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f8,65 p. kw. 50 cent Incasso; los 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert. 35 ct. p. mm excl. 4% BTW Het avondprogramma van vijf mei krijgt een ander karakter. Zoals be kend was het de bedoeling de hele avond te besteden aan het dorp tegen dorp-spel, maar onder meer vanuit Oosterend is verzocht naar een andere opzet uit te zien. Naar alle waarschijnlijkheid zal nu van 19.00 - 21.00 uur op i' de Groeneplaats een „teamspel" worden gespeeld. De groepen van mensen 1 die daaraan deelnemen hoeven niet persé dorpsvertegenwoordigingen te 1 zijn, maar kunnen ook bedrijven zijn, sportverenigingen of „zomaar" groe pen van mensen de elkaar voor deze gelegenheid hebben opgezocht. Dus ongeveer zoals wordt deelgenomen aan de eilandcompetitie volleybal. Over- 1 leg is onder meer gevoerd met de plaatselijke horeca, die zich positief ten opzichte van deze gewijzigde aanpak heeft uitgesproken. Na hst teaimapel komit ar een vervolg in de vorm van een ciomcerit door koren en korpsen tin de N.H. 'kerk, een caba retvoorstelling, een tienarevenement met (levende muziek, of een dansavond voor ouderen in diverse zalen. Uiil dit aanbod van mogelijkheden moet nog een keus wonden gemaakt; meerdere vervolgevenementen" tegelijk is even veel mogelijk. De discussie hierover is aog in volle gang. Mensen die sugges- 2ÖS hebben kunnen terecht bij de afde- ng culturele zaken op helt raadhuis. Overigens zijn met dille dorpen even g©r lukkiig met de voorgenomen wijziging, let name Oudeschold heeft bezwaren zou liever iets in* eigen dorp houden. Misschien ais een compromis mogelijk. Het middagprogramma (kinderspelen nide dorpen) blijft in ieder geval onge- njz/igd, evenals het ochtendprogramma, 3e feestmainkt in Den Burg. naam). Enkele ideëen voor de markt: ballen gooien, kaashappen, hengeden, puddingismijiten, grabbelton, schiettent, waifelbakken etc. Prijzen zullen worden beschikbaar gesteld voor de meest ver zorgde, meest attractieve of meest ori ginele bijdragen. De markt duurt van 10.00 tot 12.00 uur en wordt officieel door de burgemester geopend. De TX 68 „Vertrouwen" viste op 30 mijl ten westen van Camperduin 6 plas tic jerrycans op, die gevuld waren met een gevaarlijke vloeistof. Ze zijn vrijdag via de Rijkspolitie overgedragen aan de gemeente, die voor tijdelijke opslag zorgt. De herkomst van de jerrycans is onbekend. Feestmarkt De afdeling Culturele Zaken zal dn- ichrij vingsformiil ieren sturen aan de verenigingen, groepen en individuen die aogelijk anteresse hebben om aan de eest m arkt deel te n emen. Op het for- nul.or moet worden ongevuld of men en mairktstal nodig heeft (door de ge- neen te te verstrekken) en zo dat niet iet geval is, hoeveel ruimte van het jarktplein nodig is. Verder kan worden gevuld of tijdens het mairktgeibeuren «paalde demonstraties zullen wonden •egeven en of daarbij van het venrijd- ere podium gebruik moet worden ge naakt. Ooik wensen en suggesties kun- en warden ingevuld. Wie geen formu- er krijgt toegestuurd maar toch aan e mankt mee will doen, kan er een af- alen bij de afdeling Culturele Zaken. De deelnemers aan de feestmarkt lordit er op gewezen dat de kramen er o feestelijk mogelijk moeten uitzien, laggetjes, slingers en achtergrondge- eltjes kunnen worden toegepast, traaf muzikanten en -zangers zouden iet mogen ontbreken. De verkoop van Bestantikelen, zelf vervaardigde antike- 3i of normaal niet in de winkel ver- njgbare artikelen verdient de voor- eur. Reclame dis toelaatbaar mits deze ch richt op redlame-antikelen die door e jeugd zijn te gebruiken (bijv. uitrei- ing van ballonnen en feestartikelen e zijn voaraien van merk- of fiirma- De itavee lammeren diie met Wiil- co Witte op deze foto poseren zijn even oud. Beiden werden vrijdag geboren op het bedrijf van M. A. Witte in Driehuizen. De kleinste weegt slechts 12 ons en is dus niet zwaarder dan een speelgoedbeer- itj e van een kmd. De andere daar entegen weegt IOV2 kilogram, wat een extreem hoog geboortege wicht kan worden genoemd De bevalling verliep dan ook moei zaam; het spreekt haast •vanzelf dat het een éénling wias. Het muni lammetje as van een tweeling. Het andere dier was van normaal for maat. Het is wonderlijk dat het 'kleinste dier even levenslustig is alls andere lammeren. Het stond diredt op de poten. Het probleem was echter dat het te klein was om de spenen van de moeder te bereiken. Omdat men bij de fami lie Wibte in de drukke lammeren- tijd niet om extra werk verlegen zit, is het mini-lammetje inmid dels aan een veehandelaar ver kocht dfie het met de fles verder zal opfokken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1