Cjvocn 'ZwarLrJéxels in het harL, Boeren vragen om ander dijktracee atuurrecreatiecentrum norgen gratis toegankelijk Taxicentrale DE KOOG Texels Fanfare treedt op met Rotterdams korps if I.Y Funny Face Voormalige Dageraad vaart in Angola assssimmm Koe wierp kalf van 78 kilogram KOM OP VERHAAL 18 HET OPEN BOEK Tel. (02228) 555 RIJDAG 28 MAART 1975 TEXELSE Uitgave: BV v/h Langeveld 4 De RoolJ stbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 daktle: Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den rg, tel. (02220) 2403, en Ron LodewIJks, Noord wester 21, Den Burg, tel. (02220) 3986. 88e JAARGANG No 8963 COURANT Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f8,65 p. kw. 50 cent Incasso; los 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert. 35 ct. p. mm excl. 4% BTW Zaterdag (morgen) zal het zojuist officieus in gebruik gestelde natuurre- reatiecentrum van 9.00 - 17.00 uur door ieder gratis kunnen worden bezich- gd. Deze mogelijkheid wordt geboden om vooral de Texelaars in de gele enheid te stellen kennis te maken met het Texels Museum nieuwe stijl zodat hun gasten kunnen opwekken er ook heen te gaan. ■♦♦«iet natuurrecrcatiecentrum zal zich ig houden met de voorlichting op het ied van natuur en recreatie in de :st brede zin. Voor het bespreken excursies in de brocdterrcinen van itsbosbcheer moet men voortaan in NRC zijn van 9.00 - 12.30 uur en van 0 - 16.00 uur, telefoon (02228) 741. r zal ook informatie gegeven den over allerlei vermaaksvormen iktiviteiten op Texel; concerten, vis- strijden, sportevenementen, auto- folklore etc. m <dalt optimaal te kunnen doen doet NRC een beroep op alle Texelaars de toerfislben iéts .te ventellen hebben, r het toezenden van een foldertje of fje mét gegevens kam men de man de balie het best op de hoogte bren- Htelt verstrekken van folders en re- i'em-ateri-aal zal echiter niet mogelijk alles igöbeurt miarudeOiimg. Als gevolg een en ander Is het iinfarmiatbe- en reekk-anJtoor van staatsbosbeheer in Koog opgeheven; de oaravam van ruit diilt werk gebeurde as opge- igt sju :-i- -■ 1 v.„ma*** \d. Hele jaar open mensen die winter toerisme willen itderen zullen er ongebwijfeld tevre- over zijn dat 'het N-a/tuuroecireaitie- rum het hele jaar open is (behalve omdagen) steads van 9.00 - 17.00 uur. dit moment wordt de laatste hand !d aan de inrtohltoing van de ver lende -tentoanstelltogsruflimten van NRC Bezoekers maken een tocht de zalen volgens een vaste route en len zo m de gelegenheid geStefl/d de Ischap die het NRC wil brengen op te iaben Inwerken. Route 'n beeld wordt gegeven van de wijze ■op Texel is1 gevormd, aanvankelijk de natuurkrachten, later ook door oen van de mens. De wandeling in NRC start derhalve bij het prille i, de ijstijd. Het door het ijs uit namaVië meegevoerde puin zette af en de kern van het euiland was rmd. De zee zorgde voor verdere roei en de mensen maakten polders, itieel dn het verhaal ds dat de van de mens heel lang posi Zaterdag - zondag was. Er ontstond een gevarieerd geheel van kleine landerijen die een duidelijke bündiing hadden met de omringende na tuur. Kunstmest, toerisme, grootschali ge aanpak van ids landbouw, ruilverka veling etc. brachten daar verandering tn. Er ontstond nivellering, verarming. Tjsnlballlen foto's en eawaufd/ige teksten maken dat duuddlij'k. Texel sbaat daarbij telkens model, maar heit voorbeeld gaat op voor onze héle westerse induistrdald- ssnenidie wereld. Nostalgie Het knusse, genoeglijke verdween. Niet -alleen werd menig .tufimwaflilenfliaind- schap vervangen door strakke groene biljartlakens maar ook de di-rekte om geving van de dorpelingen vergrauwde. Sterk vergrote repradukties van oude amsij:/hf.lkaarfcen naast- beelden van de hucid.ige toaébamd op idezélflde plaats roe pen Idaarbij de nostalgie wakker. Ook de problemen rond de water verontreiniging worden uit de doeken (Zie vervolg pagina 2) De voormalige TESO-veerboot „De Dageraad", later de „Noord-Nederland" op de lijm Harlingen-Tersche/llinig vaart thans onder de naam „Kalluia" dn het Afrikaanse Angola waar het schip de verbinding onderhoudt itussen Luanda en Oalbiinida. Dat is een tocht van 25 uur; de boot ós 'telkens afgeladen val met on geveer 1200 passagiers. Op de foto ziiet men de voormalige Dageraad de haven van Luanda binnenlopen. Het plaatje werd gemaakt door de heer M. Noot, een Nederlandse zeeman uit Hairlimgen. De oversteek van Nederland naar An gola is redelijk goed verlopen, maar in de Golf van Bósaaje kreeg het schip een defekt aan schroef en roer, zodat de re paratie in Lissabon vertraging veroor zaakte. Op dit moment logt de Kafl.ua" voor de wa-1 omdat er voor de beman ning hutten op gebouwd moeten wor den, waardoor in het gebrek -aan slaap gelegenheid wordt voorzien. Beeld van de vlaggenparade, waarmee het NRC dinsdag officieus in gebruik werd gesteld. De door H. A. de Reiger ontwor pen NRC-vlag bestaat uit drie banen in groen, geel en zwart. De bovenkant van de gele baan is gegolfd. Het groen en zwart is van de Texelse vlag afgeleid, de golvingen stellen de duinen voor; de groene baan is de zee; het zwart het land. De heer De Reiger, die de heraldiek als hobby beoefent, sprak de hoop uit dat de vlag een herkenningspunt zal zijn voor ieder, die uit is op informatie en educatie op het gebied van cultuur en natuur. De vlag werd gehesen door voorzitter S Bak ker van de Stichting Texels Museum. Het directeursechtpaar De Haan hees de na tionale en de Texelse vlag. OOSTEREND - Zestien mensen uit Oosterend en omgeving hebben zich tot Rijkswaterstaat gewend met het verzoek om het dijktracee nabij Nieu- weschild anders te leggen dan thans is voorgenomen. Volgens de bestaande plannen zal de Deltadijk tussen Dijk manshuizen en Nieuweschild met een bocht landinwaarts lopen, zodat van enkele boeren grond zal moeten wor den aangekocht. De oude bochtige dijk blijft ongewij zigd liggen en het land tfcussen de oude en imeuwe dijk zall volgens het 'bestem mingsplan natuurgebied worden, al is over die bestemming mag móet het laat ste wiooald gesproken. Onlangs werden de boeren in clilt ge bied 'benaderd door een ambtenaar vam Rijkswaterstaat die zich een tinldimk wil de vormen omtrent de bereidheid tot grondverkoop. Hij liet tevens enkele schetsen Zien van mogelijke andere dijk- traaeeis, waaronder een ontwerp voor een dijk door zee. Naar aanleiding daar van -w-erd door de betrokken boeren en enkele -andere belangstellenden een ver gadering belegd waarop werd besloten een brief aan de heer L. J. Weijdt te schrijven en daarin de voorkeur voor een dijk door zeeulilt te spreken. Als zo'm plan. verwezenlijkt zou worden ontstaat -nelt laiLs detsltijlds bij Ceres een poldert je dat eventueel met zout water gevuld kan 'blijven door toepassing van een hevel zodat de oude dijk met de erach- Bij het duidelijk maken van de desastreuze ontwikkeling, waarin ons leefklimaat zich bevindt, is gebruik gemaakt van vele oude en nieuwe foto's. Op woensdagavond 2 april, aanvang 19.00 uur wordt op de Groeneplaats een taptoe gehouden waaraan wordt mee gewerkt door het Kon. Texels Fanfare- DEK met drumband alsmede het tam boer- en trompetterkorps „Dockyard" van de Rotterdamse Droogdok Maat schappij uit Rotterdam. Ook de majo- rettenshowgroep Mirabclla uit Pijnac- ker doet mee. De Rotterdammers ma-ken een uit stapje naar Texel ter gelegenheid van hun 60-jarig bestaan. Hét gezelschap treedt veelal op In samenwerking mét de majorébtengroep uit Pijna-okor. Het geheel omvat 58 personen. Ze verblijven vier dagen om de jeugdherberg 'De Eijer- ooogh'. Het aomtaot mét de Texelse mu zikanten kwam tot stand via oud-Rot terdammer H. J. Viink, aktaef 'lid van het KTF. De band wordt in Rotterdam en Pijm- adker 'afgehaald door de AOT. Dit bleek voordeliger te zijn dan een busonderne ming van hét vasteland. Hét programma -op de Groenepl-aats wordt afgewerkt zoals gebruikelijk ds bij de Texelse taplüoes. Er gaat ongeveer een uur inzitten. Er is een gezamenlijk optreden aan het Slot mét de mars Le Tambo enmait re V'an de heer Vink vernamen we dat het in d-e naaste toekomst waarschijn lijk vaker gaat gebeuren dat muziekge zelschappen van het -vasteland samen met de Texelse vereniging optreden. Dergelijke contacten blijken wederzijds zeer stimulerend le zijn. ter liggende brakke watertjes zijn na tuurwetenschappelijke waarde kan be houden. Grondbehoud Als belangrijk argument voeren de briefschrijvers aan dat aldus geen cul tuurgrond vert-oren gaat en dalt de reore- aitie «aan zij-n trékken kan komen waar bij wo-rd't -aangétékend dat mogelijkhe den moéten worden geschapen voor ^brandvoim'mg. De 'brief -vermeldde als afzenders B. Vlaming, L. Boonman, C. Dekker, J. N. Bakker, T. Slik, F. Duónker sr., P. Duim- ker, J. Dumker, G. Roeper-Eèlman, Ge broeders Vlaming, C. Ellen, J. Maantje, Man-tje-Maas, K Maintje en Ph. Bas. Een hunner, mevrouw G. Roeper- Eélman, is enthousiast Ld van de Lan delijke Vereniging .boft Behoud van de Waddenzee maar noemt de nu door het land (geprojecteerde dij'k primitief en lelijk. Weliswaar gaat er bij het door h-aar bepleite .alternatief een stukje van de Waddenzee af, maar dat weegt vol gens haar ruimschoots tegen de voorde len op. Niet mogelijk Desgevraagd vertelde .ons de heer Weijdt dat heit schrijven waarschijnlijk voor kennisgeving zall worden aangeno men. In het beginstadium is Rijkswa terstaat 100k overwogen de (twee kapen" met een rechte dijk (toe verbinden maar m-ede om milieuredenen is daar later van afgezien. Het bochtige karakter van de oostelijke kustlijn van Texel zou er door tentet wodden gedaan. Het -overleg over het nu geprojecteer de .traoee is ihovenidmen zo ver gevorderd dalt het nliét .gewenst is de zaak weer op héél -andere wijze .te benaderen. De kans c.p succes zou -bovendien kleun zijn want bij -voorbaat mag worden aangenomen dat d-e vertegenwoordigers van d-e Stich ting Nabuur en Miilieu waarmee naar verwachting op korte termijn tolt over eenstemming wordt gekomen, hét door de bertefschrijvers bepleite alltemaltiief (inpoldering van een stukje Wadden zee!) aanvaardbaar zullen vinden. Ook hét ui-tg bel idat mogelijk zou ontstaan wordt nliét meer gepikt. De plaatselijke vertegenwoordigers van Natuur en Milieu zijn niét bij het initiatief van de briefschrijvers betrok ken. V-an «die zij.d'e vernamen wij dat hét overleg uitsluitend betrekking heeft op details -van een dijk'traoee dat over hét land looiplt en dat 'hét wachten is op de volgende gespreksronde, die naar ver wachting .medio aprtil zall -beginnen. De 7-jarige koe Nel 6 van C. Vlaming „Utopia" schonk zondag het leven aan een kalf van maar liefst 78 kilogram. Dat is het dubbele van het normale ge boortegewicht. De bevalling was een moeizame en -riskante aangelegenheid en was moge lijk door de -keizersnede De dierenart sen Kas, Beékman en praétikant A. Ot- -tenvanger wa-ren er anderhalf uur mee bezig. Móéder en 'ktnd maken -het thans uitstékend. Geen der betrokken dieren artsen heeft iets dergelijks ooit eerder meegemaakt. Hét zware kalf is Nel 78 gödoopt. Uit het boëk „Opgeruimde verha len" van Jan Donkers hebben we het stukje ,,-De Verrassing" over genomen. Een verrassend verhaal, voor verrassend weinig geld te krijgen in Ook voor rek. ziekenfonds

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1