Cjroen ZwartsJexels in het D. van Heerwaarden wordt conciërge-beheerder sporthal cPeïèoorjlijke leningen. /paarbank Taxicentrale DE KOOG Aantrekkelijk door onze concurrerende voorwaarden eiling café „De Slufter" voorlopig uitgesteld TES0 VERVOERDE 15,8 PGT AUTO'S MINDER DAN VORIG JAAR Joyriding Tel. (02228) FA. KIKKERT Vandaag en morgen Hobbyclub „Aihena" viert derde lustrum Redmer IJskaschool won handenarbeidwedstrijd van Huishoudbeurs Politie had rustig paasweekeinde Mini volkomen vernield na botsing met vrachtauto RESTAURATIE PANDEN IN OUDE DORPSKERNEN Concreet beleid ontbreekt Trek naar Den Burg niet ten koste van andere dorpen Postwegfietspad wordt bij warm weer pas geveegd Ill -jöïï ff UgT SM?' Second Hand Junk gemakkelijk, één adres voor ai uw geldzaken WCzZ wast nadarlond j Uitgave: BV v/h Langeveld De RoolJ 'ostbus 11 Den Burg, Texel - Telefoon 2741 ledaktle: Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den lurg, tel. (02220) 2403, en Ron Lodew(Jk9, Noord wester 21, Den Burg, tel. (02220) 3986. RIJD AG 4 APRIL 1975 88e JAARGANG No. 8964 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f8,65 p. kw. 50 cent Incasso; los 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert. 35 ct p. mm excl. 4% BTW Kans op compromis De gedwongen veiling van het café )e Slufter van de heer C. van der Werf uitgesteld omdat de kans dat Karting exel B.V. en Van der Werf alsnog tot en compromis zullen komen. Op vrij- 18 april zullen beide partijen en hun iiiristen om de tafel gaan zitten. Zoals bekend verkocht de heer Van Ier Werf zijn café enkele jaren geleden an Kantóng, maar latter kreeg hij spijt n wilde niet aan de overdracht mee werken. Hij beriep er zich op in over mannen toestand zijn handtekening te 'ebben gezet. Zowel de AronidissemenJts- •echitbamk te AQSkmlaar als het Gerechlts- jof in Amsterdam achtten dut onjuist verklaarden de koopovereenkomst eohtsgeü'diig. Sindsdien is Van der Werf ian de Karttüng een dwangsom van 500,per dag sdhulldig. Om dit inmid- leLs hoog opgelopen bedrag te kunnen «Men zou hetoafé moeten worden ge- •0ild. Alls de heer Van der Werf allsnog lesluit mee te werken is Karting bereid dwangsom kwijt te schelden; Van Ier Werf zou hetoafé mogen blijven ex- iloiteren zolang hij wil. 'ESO heeft vanaf vorige week don- Ierdag tot en met dinsdag 15,8% lersonenauto's minder vervoerd dan lorig jaar met de paasdagen. Een te uggang die zich nog nooit eerder leeft voorgedaan. Hierbij moet wel in Aanmerking worden genomen dat Pa- i dit jaar erg vroeg viel en het weer de voorliggende periode niet al te iest was, hetgeen natuurlijk nooit een timulans is om op vakantie te gaan. ün gewoemlde periode vervoerde TESO 031 personenauto's vanaf Texel naar )en Helder en 6137 auto's naacr Texel; totaal 11.168 wagens. In dezelfde pe lade vorig jaar waren dat er 13.257, een öhteruitgang van 2.089. Vrijidag wer en de meeste auto's (1.725) naar Texel oeild. Die dag werd melt 2 schepen 14.00 tot 20.00 uur gependeld. De ïeeste gasten gingen tweede paasdag eer terug. Pendelend van 10 00 tot 1.00 uur werden 1.867 au/to's naar het aste land gebracht. Elke boot ging vol aar Den Hel'der. Donderdag tot en met aisdag werden twee schepen ingezet, iaterdag ma 15.00 uur echter was de be- atrtüng maar 50%; de tweede boot werd an ook na 19.00 uur uit de vaart geno ten. Dinsdag was het rustig. De tweede xx»t hield er om 17.30 uur mee op. Bij -al deze cijfers moet wel in de ga- ?n worden gehouden dat het hier gaat m een momentopname. Kijkend naar eaan- en afvoer van donderdag tot en iet dinsdag 'blijkt dat er 1.106 auto's leer naar Texel gekomen zijn dan naar iet vaste land teruggekeerd. Er zit dus og een fllinlk aantal gasten op Texel, waarvan niet te zeggen is wanneer zij •eer terug zullen gaan. Tevreden VW directeur Jaap Dekker zei tevre- len te zijn over de paasdagen. „Wij heb- •en het erg druk gehad". De hotel ar- angementen liepen beter dan voor- aande jaren. Alleen het bezoek van de ogenaamde onverwachte gasten (men en die niet van te voren geboekt heb- en) bleef wat achter, hetgeen volgens heer Dekker te wijten is aan het lechtc weer enkele dagen voor pasen. )e hotels en bungalows zaten zo goed Is vol. Ook rond de pinksterdagen oorspelt de VVV directeur een drukke eriode. Dag en nacht. Badweg 1. Ook voor ziekenfonds. De heer Dick van Heerwaarden (41) uit Den Burg is benoemd tot con- cierge-beheerder van de sporthal in Den Burg.Het centraal bestuur van de Stichting Cultureel Werk nam dit besluit in de dinsdagavond in Het Eier- landsche Huis gehouden vergadering en week daarmee af van het voorstel van hetdagelijks bestuur dat de heer C. A. de Grave had voorgesteld. Bij de eerste stemming werden op De Grave 8, op Van Heerwaarden 9 en op De Haan 2 stemmen uitgebracht. Bij de tweede stemming 7 op De Grave en 12 op Van Heerwaarden, waarmee de vereiste meerderheid was bereikt. Op de gaven aan de heer Van Heerwaarden. Welke andere gegadigden er waren vergadering werd niet duidelijk waarom de afgevaardigden de voorkeur werd buiten de kring van afgevaardigden niet bekend gemaakt. Een 32-jiairige ouwoner vaal De Koog diste zondagmiddag zijn Morris Minor ie hij bij Kocky's Kapsalon haid gepar eerd en het Sleuteltje in het contact- ot had laten zitten. De eigenaar vond e wagen later zelf (terug. Voor de functie hadden zich 43 oandi- daten geméld. Na een eerste selc/tie ble ven er 7 over waarmee een gesprek werd gevoerd. Daarbij vielen er nog eens twee af. De vijf resterende ontlie pen ëlkaar weinig in kwaliteit, maar de aporthalcommissie en het dagelijks be stuur van cultureel werk lieten uitein delijk hun keus valllen op De Graive. Het centraal bestuur werd voorgesteld deze benoeming ite bekrachtigen. De heer Geense verklaarde niet zo gelukkig te zijn mat het voorstel. De Grave is bol- lenkweker en Geense had liever een man mét technische kwaliteiten be noemd gezien. Gezien het stemmings- verlloop werd die mening blijkbaar ge deeld. Onder andere op verzoek van de 'heer J. C. Roeper werd over de kwestie schriftelijk gestemd. De heer Van Heerwaanden is thans nog werkzaam als timmerman bij de firma C. H. F. Duin. Hij heeft meer dan 20 jaar geturnd bij de Gymnastiekver eniging Texel en hajd daar tien jaar zit- .ting in het bestuur. Van Heerwaarden is verder enthousiast voetballiefhebber en heeft een brede interesse voor aller lei andere sporten. Hij zal de functie in juni aanvaarden. Tweede kracht Aan de sporthal zal nog een tweede kracht verbonden worden; een assistent concierge beheerder. Hij zal waarschijn lijk tevens de ikamltine beheren. Over de exploitatie van de kantnne is hét laatste woorld nog niét gezegd. Het dagelijks beSbuur voelt voor een fifty-fifty rege ling, waarbij de helft van de opbrengst dus ten goede komt van de sporthalex- ploitatre. De heer P. Daalder uit Oodter- end vond dat de volledige baiten ter be schikking van de kanitinelbehearder moeten komen, maar administrateur G. A. Oskam herinnerde eraan dat betrok kene in feite gratis beschikt over ge bouw en inrichting en ook geen kosten heeft voor liohlt, verwarmtmg e.d. Op brengst uit de kantine kan bovendien niet worden gemist in de exploitatie. Het dagelijks bestuur heeft vijftig sporthallen in Nederland gevraagd om allerlei gegevens met betrekking tot be heer en exploitatie; er is veel interes sant materiaal binnengekomen. In Texelse horecakringen wordt ge voeld voor een gezamenlijke verpach ting van de kantine, zoals ook in Me- demblik schijnt te gebeuren. Geïnteres seerde Horeca-mensen zouden daartoe een BV in het leven kunnen roepen, waarbij de kantinebeheerder in dienst komt. De sporthalcommissie vindt dat weinig aanlokkelijk. Met de Horeca zal nog nader worden overlegd. Instruktie 'Meerdere afgevaardigden hadden be zwaar tegen de voorgestelde fimSbruktie De hobby en handwerkclub Athena in Oudeschild viert vandaag (vrijdae) en morgen (zaterdag) haar derde lustrum. Morgenmiddag om half vier zal burge meester W. H. Sprenger het van bin nen vernieuwe clubhuis heropenen, waarmee tot 6 uur een receptie wordt gehouden. Half zeven is de trekking van de loterij metaansluitend een dansavond voor de jeugd vanaf 14 jaar die tot on geveer 11 uur zal duren. Het zaterdag- ochtendprogramma bestaat uit een over zichtstentoonstelling van de afgelopen 15 jaar. De vrijidag is gereserveerd voor de jeugd. Vanochtend van 10.00 itot 12.00 uur kunnen allerlei spelen beoefend wonden in dorpshuis 't Skliltje zoals ballen gooien, sjoelen en grabbelton. Het middagprogramma ook in 't SkiMje) wordt verzorgd door de St. Niicolaas- Stiïdhltiing Uiit Den Helder. Enkele onder delen zijn: popperikast, clowns en disco theek. voor de conOi'erge-heheerder van de sporthail. In het omvangrijk stuk wondt nauwgezet omschreven wart; de betref fende functionaris allemaal moet doen. Dalt wel op de plichten maar nauwelijks op Ide rechten van de conderge-haheer- der werd ingegaan, vond men cxnjuisft. Blijkens de verschillende artikelen heeft de ambtenaar spiorttzaken (momenteel de heer G. PraamiStra) erg veel macht, iets waaraan onder meer de heer A. Keizer zich ergerde. De heer Oskam zei dait bij de samenstelling de inStrukttiies van an dere -sporthallen als voorbeeld zijn ge nomen. Bij geschillen kan de func/tiona- ris bij het dagelijks bestuur zijn recht zoeken. Bovendien is oök de vakbond er nog. De heer Joh. de Graaf vond dat de rechten en plichten van de conctorge- beheerder in een arbeidsovereenkomst moet worden vastgesteld die dan moet worden getoetst aan bestaande soortge lijke CAO's. Besloten werd de instruk tie nog niet vast te steden. Hogere subsidie Aan het begin van de vergadering werd meegedeeld dat GS de provinciale subsidie voor het dorpshuis De Waal hebben verhoogd van ƒ22.050,tot ƒ30.000,Alle belemmeringen zijn thans uiit de weg geruimd; met de bouw is begonnen. De Waalders leveren een aandeel in de werkzaamheden door Slo pen en opruimen. Sportvereniging ZDH heeft een in vesteringssubsidie van ƒ2.500,ge vraagd voor de aanschaf van een lange mat De EÜamldsChufters vragen een soortgelijke subsidie voor aanschaf van drie oefenborden, 14 pijlen en tien doe len met bokken; totaal ƒ3.710, DorpShUis De Bijienkorf Oosterend had over het afgelopen jaar een batig saldo van ƒ6.472,dorpShuis De Wald hoorn te Den Hoorn had een saldo van 825,en dorpshuis 't Sklltje 1.737, GS hebben muziekkorps DEK een sub sidie van ƒ1.957,toegekend voor aan schaf van muziekinstrumenten en heb ben de subsidie voor de aanleg van de ovninstialllatie in De Waldhoorn ver hoogd van ƒ2.250,tot ƒ2.648, Drumband Voorwaarts Mars vraagt subsidie voor de aanschaf van een pauk, handschoenen en laarzen. In Midden- Eierlanld Wil men een speetgelegenheid voor de jeugd maken. Een beroep wordt gedaan op de zg. 1/3 regeling, wat bete kent dat een derde van de kosten zelf wordt betaald, een derde wordt bijgelegd door de gemeente en de rest wordt ver strekt in de vorm wan een lening. De afdeling Den Buig van de Bejaar- denbond heeft gevraagd het huidige bi bliotheekgebouw als ontmoetingsruimte in gebruik te mogen nemen als de nieu we bibliotheek klaar is GS hebben de muziekschool Texel een subsidie van ƒ8.445,toegezegd voor 1975. Texelse Boys heeft een lening van ƒ40.200,gevraagd voor de bouw van een dubbele kleedkamer-kantine op het nieuwe terrein bij .het voormalige „Ons Genoegen". In augustus verblijft gedurende drie weken een Duitse jeugdgroep op Texel. Deze kinderen van 12-15 jaar zoeken in die periode contact met een Texelse jeugdgroep. Geïnteresseerden worden verzocht hetbureaiu Gulturele Zaken te benaderen. De provinciale organisatie Toer In heeft voor het zomerreoreatiewerk een subsidie van ƒ1,175,toegekend. De Redmer IJskasdhoöl uit De Waal is door een uit 6 leden bestaande jury uitgeroepen tot winnaar van de landelij ke handenarbeidwedstrijd, georgani seerd door de internationale huishoud beurs in samenwerking met Staatsbos beheer, dat 75 jaar bestaat. De jury vond unaniem dat de Redmer IJska school het leukste werksbuk over bomen (het onderwerp) had gemaakt. De eer ste prijs wordt zaterdagochtend 10 uur in de Amsterdamse RAI m ontvangst genomen. De huishoudbeurs is dan al een dag aan ide gang. Aan de handenarbeidwedstrijd heb ben vale Nederlandse scholen (waaron der veel tedhnlisChe scholen) deelgeno men: incluis de Redmer IJsoaschool vie len er 13 in de prijzen. Het bomenwerk- sbuk van de Waalder school werd ge maakt onder leiding van mevrouw M. H. Wdeten, die als vakleerkracht hand vaardigheid aan de school verbonden is. De kruinen van de bomen bestaan uit breiwerk, waar oök de jongens hun steentje aan bijdroegen; de stammen be staan udt maoramé terwijl de verbin dingen van weefwerk zijn vervaardigd. Het werkstuk werd gemaakt gedurende twee periodes (in oktober en februari) van vier weken (IV2 uur per week). Bij de politie heeft men het tijdens de paasdagen wel eens drukker gehad. Het aantal aanrijdingen en andere perikelen waarbij de hulp van de politie door gaans wordt ongeroepen, week niet af van een .gemiddeld" weekend. Het was zelfs irustlg 'als het grote aanbad toeristen in aanmerking wordt genomen. Plannen van B. en W. B. en W. hebben plannen om in de dorpskernen een aantal panden aan te kopen, te restaureren en dan te ver kopen of in gebruik te geven voor permanente bewoning. Het college wil daarmee de oude dorpskernen zo goed mogelijk tot hun recht laten ko men. Om welke panden het hier zal gaan is nog niet bekend. De plannen moeten nog concreet worden uitge werkt. Er zijn in het college nog geen con crete beleidslijnen om de leefbaarheid van de buitendorpen te waarborgen door de trek van inwoners van deze dorpen naar Den Burg te reguleren. Dat blijkt uit een mededeling van B. en \V. naar aanleiding van gronduitgifte in het bestemmingsplan Den Burg Noord-West die sneller is gegaan dan in de bedoeling lag vanwege de grote vraag naar bouw grond voor een eigen woning. „Dit kan gevolgen hebben voor de verdere ont wikkeling van Den Burg en de overige dorpen", aldus het college dat in de na bije toekomst nader op deze zaak wil terug komen. „Er moet voor worden ge waakt dat de trek vanuit de andere dor pen naar Den Burg zo groot wordt dat de leefbaarheid in het gedrang komt". Het rijwielpad langs de Postweg zal bij warm weer nogmaals worden ge walst en (tussentijds nog enkele malen worden geveegd- Zoals bekend veroor zaakt de ftoplaag van dit fietspad talrij ke leJkke handen. De vrijwel nieuwe Austin mini van een 21-jarige matroos uit Beverwijk werd vrijdagmiddag vernield bij een botsing met een vrachtwagen op het kruispunt Pontweg-Westdijksweg. De ma/troos kwam van de veerhaven de vrachtauto, bestuurd door een 27- jarige Texelaar, kwam uit tegengestelde richting en wilde linksaf de Westdijks- weg inslaan. Voor het nemen van de boChlt week hij te sterk naar Links uit waardoor hij de ononderbroken witte streep op de weg overschreed en ge deeltelijk op de iinkerwegheflfit kwam. Voor de ma/troos kwam de wagen on verwacht opdoemen; zijn uitzicht werd 'belemmerd omidat de Pontweg hier over de PH-dijik loopt. De mini kwam ondanks een poging om op het laatste moment naar links uiit te wijken onder ide vrachtauto terecht; de föto laait zien dat er weinig bruikbaars van overbleef. De matroos (Liep wat schram men en schaafwonden op waarmee hij zich onder doktersbehandeling moest dtellen. A.s. zaterdag en zondag de Texelse formatie

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1