Cjroen kwartsJexels in het harL, Landschapszorg tegen mogelijke uitbreiding veerhaven POLOERLASTEN DIT JAAR VERHOOGD Openbare vergadering trok weinig publiek Taxicentrale DE KOOG Tegenvallers voor Waterschap in 1974 iwmrnËmï IN BEROEP BIJ GS TEGEN APPARTEMENTENHOTEL DE KOOG Drie scholen Den Burg in voetbalfinale 1. ovo KADOBQNNEN Kijkje vanuit de straalzendmast LAATSTE BIJEENKOMST MUNTEN- EN ANSICHTENCLUB Tel. (02228) FA. KIKKERT TEXELSE 88e JAARGANG No. 8968 Uitgave: BV v/h Langeveld De Roo(J Postbus 11 Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaktle: Harry de Graaf, Keosomlaan 43, Den Burg, tel. (02220) 2403, en Ron Lodewyks, Noord- weeter 21, Den Burg, tel. (02220) 3986. COURANT Verschijnt dinsdag» en vrddags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f8,65 p. kw. 50 cent Incasso; los 40 cent. Bank: Amrobank, Ned. Mtdd. Bank, Rabofeank Advert 35 et p. mm excl. 4% BTW De Werkgroep Landschapszorg, een van Texels meest bekritiseerde ver enigingen hield dinsdagavond voor het eerst een openbare vergadering. De verwachting dat heel wat Texelaars van deze gelegenheid gebruik zouden maken om eens met de „eenzijdig denkende vogeltjesmensen" in het strijdperk te treden, werd evenwel niet bewaarheid. Ondanks het feit dat aan de bijeenkomst behoorlijk bekendheid was gegeven met de vermelding dat er gelegenheid tot discussie zou zijn, kwamen buiten de leden slechts en kele mensen opdagen. Van een ontmoeting van meningen was dan ook nauwelijks sprake, zodat de avond wat dat betreft teleurstellend verliep. Het is niet reëel om te verwachten dat Landschapszorg ooit een populaire club wordt. Er wordt nu eenmaal strijd geleverd tegen dreigende aantastingen van het natuurlijke milieu om en bij Texel en economische belangen worden daarbij niet gespaard. Ook prestigege- voel bij overheids- en andere mensen speelt een rol. Drs. W. Helder uit Oos terend zei vooral met weerstanden van laatstgenoemde aard veel moeite te heb ben. „Wie ons wil bestrijden moet dit doen met zakelijke argumenten". Ook om 1974 is Lamdsobapszorg weer Teer alktief geweest, zo bleek uit het jaarverslag vam secretaris L. J Dijksen. Nauw werd samengewerkt mét de Wad- denzeevereniigiimg en iheit Co-ntact Na- tuurbeschermiing Noordhollamd. Contac ten waren 'er ook mét de Stichting Na tuur en mdildeu, Staatsbosbeheer, Rijks waterstaat, Hoogheemraadschap Uifawa- terenJde Sluizen en het gemeentebestuur. Niet meer toeristen De nu 17 leden telende werkgroep windt dat de toeitiflt/enSüroom naar Texel oiet (verder mag groeien, om het 'karak ter van hert. éilaad en de resterende landschappelijke, cult uurhlsltonsche en natuurwetenschappelijke waarden zo goed mogelijk ite 'bewaren. De logiesca- paditedlt mag niet worden vergroot. Veel van de alktiviitdilten hangen met diiit uit gangspunt samen: bezwaar werd ge naakt itegen de bouw van tweede hui zen '(volgens de aalt. 19 procedure) dn De Koog, Itegen de bouw van een appante- menitenhotel aan idë iBadweg en tegen de het bestemmingsplan voor De Koog opgenomen appartementen. „In dit bestemmingsplan wordt volle dig voorbij gegaan aan de resultaten van de inspraakprocedure voor het streek- en structuurplan (geen bouw in meer dan twee lagen en geen vergroting van het dorp)". Landschapszorg is tegen dit inmiddels door de gemeenteraad astgestelde bestemmingsplan dan ook a beroep gegaan bij de provincie. Landschapszorg was ook tegen de bowlingbaan van Koom im De Koog. De ,aits (tegenover het endige historische monument van De Koog (ide kerk) werd »igeluk)kig gevonden en bovendien wordt een bowlingbaan beschouwd als aen (toeristentrekker. B. en W. en gede puteerde s/baten hebben naar aanleiding an dit .bezwaar opgemerkt dat er meer- ire storende élementen dn de Dorps straat zijn en dn het gevall van het ap partementencomplex dat al eerder gebou wen met meer dan twee lagen zijn neergezet Landschapszorg vindt deze argumenten zwak. „De aanwezigheid ten «storende gebouwen mag geen vrij brief zijln voor het maken van nog meer tsienende gebouwen". Verder heeft Uiïdsdhapszorg bezwaar gemaakt telgen bouwvergunning voor een asfailtfa- •ek bij Oudeschriid, onder andere in terband met de hoogte. „Open landschappen zoals het Texelse zijn zeer gevoelig voor hoge bebouwing. Toen dan ook de plannen voor het in hoogbouw uit te voeren hoofdgebouw van het NIOZ bekend werden, hebben we in brieven aan B. en VV. en aan de Nederlandse Dierkundige Vereniging aangedrongen de plannen niet uit te voeren. Dit resulteerde in herziening van de plannen". Straalzender Landschapszorg toonde aan dat de be wering van de PTT dat de Straailzend- mast dn Den Bung noodzakelijk was om de telefoonverbinding tussen Texel en het vasteland te verbeteren onjuist was. Het werkelijke knelpunt was de dis- trictscenitirafle dn Alkmaar. De straal- zendmast was dn de eerste plaats nodig voor de communicatie met de booreilan den an de Noordzee. Het verzoek aan B. en W. om daarom de vergunning voor de llandschapsvervulilende mast te wei geren was echter vergeefs. De werkgroep kwam ook ün het ge weer tegen de helicopters die zowel eind maart-begin april als begin sep tember hindér op zuidelijk Texel ver oorzaakten. Tweemaal werd geklaagd bij ide minister van defensie maar er kwam geen antwoord. Op 'ïmlibiartnef van de hoofddirectie van Rijkswaterstaat kwam -in het afgelopen jaar het overleg 'tof stand itussen de mi- laeuorganiisatiies en Rijkswaterstaat over de dijkverzwaringen. De werkgroep Landschapszorg Texel was daarbij ver tegenwoordigd in de werkgroep dijken' van de Waddenvereniging en in de werkgroep 'zeeweringen' van de stich ting Natuur en Milieu. In dezelfde werkgroepen waren ook Natuurmonu menten en Staatsbosbeheer vertegen woordigd. Na studie van de dijkverho- giingsplanmen voor Texel werd een al ternatief plan opgesteld. Buitengebied Uitgebreid commentaar leverde de werkgroep Landschapszorg die daartoe een speciale commissie formeerde, op het ontwerp bestemmingsplan buitenge bied. Kritiek heeft de werkgroep op o.a. de verspreide recreatieve bestemmingen, (in strijd met de concentratiegedachte), vele toegestane bouwhoogten en de be- stemmingsvoorschriftcn bij de natuur gebieden. af Landsohapszcxrg zijn visie op hat afvallwaterprobleem van Texel. De dtelliing wordt gehu/bdigd dat het gezuiverde afvalwater (effluent) van rioolzuiveringsinstallaties miert: lim bin nenwater mag worden geloosd, tenzij derdetrapszULvering wordt tboegepast. De werkgroep hield zich het afgelopen jaar mert nog diverse andere zaken be- (Zie vervolg pagina 2) De finalisten van de schoolvoetbal- compctitie voor het basisonderwijs zijn bekend. In drie verschillende poules werden woensdagmiddag de restanten vande voorronden afgewerkt. In afde ling A bereikte de CVO-school de finale met een voorsprong van 3 punten op Thijsseschool II en Oudeschild. In poule B was het Thijsseschool I die finalist werd en in poule C waren het Oosterend met de bijbel en St. Jozef die met een gelijk puntenaantal naar de finale over stapten. Volgende week woensdagmid dag om vier uur treden deze 4 ploegen in het strijdperk om uit te maken wie zich dit jaar Texels kampioen school- voetbal mag noemen. De uitslagen: Poule A: De Wiaal-Oudesdhild 02 De Waal-Th ijssesohool II 05 CVO-Oudesahafld 70 CVO-De Waal 8—0 Thijsseschool Il-Oudesdhild 00 CVO-Thijssesohool II 60 Poule B EieiHamd-Oosterertd ol.s. 60 Oosterend ojl.s.-St. Jozef II 02 Thijsseschool I-St. Jozef 'II 40 Thijsseschool I-Eiierlanld 10 Thijsseschool I-Oosterend o.'l-s. 60 EierLamd-St. Jozef TI 31 Poulle C Oosterend m. d. bijbel-Den Hoorn 41 St. Jozef I-Den Hoorn 20 St. Jozef I-De Koog 90 Gasterend m. d. bij-bel-De Koog 130 St. Jozef I-OoSterend an. d. bijbei 22 jStoggjJBfajfoe. «",/v - Den Hoorn-De Koog Eindstand poule A: 2. Thijsseschool II 3. Dudesdhold 4. De Waal Eindstand poule B 1. Thijsseschool I 2. Eierl'and 3. St. Jozef II 4. Oosterend oJl.s. Eünldsband pouQe C: 1. Oosterend m. d. bijbel 2. St. Jozef I 3. Den Hoorn 4. De Koog 3—0 6 puntten 3 punten 3 punten 0 punten puntten punten punten puntten punten punten punten punten Programma1 «wioensdag 23 april op hert terreöm van S.V. Texel; aanvang 16.00 uur: Véld B: Oosterend m.d.b.-Thijsseschool Veld A: Sit. Jozef I-CVO 16.45 uur, veld A: verliezers om de derde envüerde plaats 17.15 uur, veld A: winnaars «om eerste en /tweede plaatts Gezicht op Den Burg. Het is geen luchtfoto maar een opname die is gemaakt vanuit het topje van de 70 meter hoge straalzend mast van de PTT aan de Waalder- straat. Op de voorgrond Waalder- straat, Weverstraat en Burgwal. Op de achtergrond in de richting Zuid-Ilaffel ziet men onder meer de in aanbouw zijnde sporthal en het LTS-gebouw. Het plaatje werd voor ons gemaakt door de heer Zevenbergen die vorige week werkzaamheden in de mast ver richtte. Slice öosf m Loüpiaafs Het Waterschap Texel heeft voor dit jaar de polderlasten verhoogd. Grondeigenaren gaan in plaats van 54 gulden 66 gulden per hectare betalen (een stijging van 12 gulden) terwijl woningeigenaren 21% van de belastbare opbrengst van hun huis, vastgesteld door het kadaster, aan het Waterschap moeten afdragen (was 17%). Het is voor het eerst sinds 1973 dat de polder- lasten weer omhoog gaan. aan de Provincie moest terugbetalen over 1971, omdat toen te veel was uitgekeerd. Bij elkaar was dat een te genvaller van 150 mille. Daardoor ver toont de begroting van het Water schap Texel voor het eerst sinds 1970 geen overschot maar is precies slui tend. Deze stijging is te wijten aan de gestegen loonkosten (10 tot 12%) en de verhoogde materiaalkosten (zo werd asfalt vorig jaar maar liefst 30% duurder) en moet gezien worden tegen de achtergrond van de verlaagde Rijkssubsidie voor het onderhoud van wegen Het Waterschap kreeg vorig jaar 80 duizend gulden minder dan in 1973, terwijl het ook nog eens 70 mille De ilaad- en losplaats achter Oo9t, een fdto tdii'9 omstreeks 1915 gemaakt moet zijm van de rtoen druk dm gebruik zijm.de loswal. De plaat komt uöit de kollektie van de heer R. Hamer u/ilt Den Burg, lid van ide Texelse munten- en amsidh'ten- Club. De club houdt maandagavond a.s. nn hotel De Zwaan de laatste rufJlbeurs vam dart seizoen. Alvorens met ruilen wordt beg-onmen zullen dia's vam oude Texelse foto's worden geprojecteerd. Alleen leden hebben toegamig; nieuwe leden zijm uiteraard ook welkom. De totale begroting beloopt een be drag van 3.906.255,24 gulden. Daaruit blijkt dat het Waterschap, net als vorig jaar geen geld uittrekt voor verbetering van de door haar beheerde en onder houden wegen. Daarentegen zijn de uit gaven voor het onderhoud van wegen en dijken weer groter dan de rijkssub sidies hiervoor. Voor het dijkonderhoud krijgt het Waterschap 125.000 gulden terwijl het 2 ton uitgeeft; voor het we- genonderhoud bedraagt de subsidie 314.250 gulden en zijn de kosten 331.497 gulden. Het Watersahap Texel besteed dlit jaar een hoger bedrag dam andere jaren aan .taludverbètenimig bij ide gemalen. Verder is lim de begroting 1975 een overschot vam 99 miillle uilt 1974 opgenomen. Zoals ireeds eerder verméld as ide ver- hogiiing vam de polderlasten de eerste sinds 1973. Het levert het Waterschap dit jaar 896.000 gulden op. Vorig jaar had igeen verhoging plaats, terwijl ook in de periode 1970-4971 de polderlasten niet werden verhoogd. Dat was te dan ken aam een achterstallige «rij ksuutikeiumg voor het wegenonderboud. Zoals bekend heeft het Waterschap op gebied van de waterhuishouding dit jaar een taak minder. Immers, het kwa liteitsbeheer is met ingang van 1 januari overgegaan in handen van Uitwaterende Sluizen. Dag en nacht. Badweg 1. Ook voor ziekenfonds.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1