(from fjmrL-Jéxels in het MEER PROFESSIONELE OPZET JEUGD- EN JONGERENWERK i! O C. J. Witte: „Dagelijks bestuur reed scheve schaats" Twee beroepskrachten voor heel Texel Verzoeningspoging in sporthalconflict HARTELIJK AFSCHEID VAN MEESTER BAKKER H. MULDER NIEUWE DIRECTEUR MUZIEKSCHOOL DRAAIORGELCONCOURS 20 AUG. IN DEN BURG WL KADOBONNEN Geen sluitingsuur op 30 april en 5 mei Woensdag 30 april l DISCOTHEEK Donderdag 1 mei SL0TAV0ND EILANDCOMPETITIE t VOLLEYBAL m.m.v. Formatie f THE P0RR0TS De Nuts spaarbank geeft nog steeds Informeer naar de tarieven op een van onze 65 kantoren. gemakkelijkeen adres voor al uw geldzaken west nederfond DINSDAG 29 APRIL 1975 TEXELSEWCOURANT Uitgave: BV v/h Langeveld De Roo(J Postbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaètle: Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den lurgf tel. (02220) 2403, en Ron Lodewljks, Noord wester 21, Den Burg, tel. (02220) 3986. 88e JAARGANG No. 8971 Verschijnt dinsdags en vr(|dags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f8,65 p. kw. 50 cent Incasso; los 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert. 35 ct p. mm excl. 4% BTW Als de gemeentelijke- en rijksoverheid met de voorstellen ak koord gaan zal het jeugd- en jongerenwerk op Texel een professio nele opzet krijgen. Een initiatief tot samenwerking van de stichtin- gen ,,De Witte Burcht" en „Open Jeugdwerk" heeft er toe geleid M dat de Stichting Cultureel Werk in samenwerking met de Salco (Landelijke organisatie voor club- en buurthuiswerk) een plan heeft opgesteld waarbij vrijwilligers voortaan de steun van twee beroepskrachten krijgen: een cultureel werker en een aktiviteiten- leider. Voor het nieuwe jeugdwerkproject een begroting van bijna een kwart iljoen gulden opgesteld. De gemeen te zou hierin 84.515 gulden moeten bij dragen. Door een rijkssubsidieregeling het echter mogelijk van dit bedrag i°/o terug te krijgen zodat per jaar slechts zo'n 25.000 gulden (16 mille een bijdrage van 9 mille voor het zo- merrecreatiewerk) ten laste van de Texelse gemeenschap komt. Ter illus- Sponsors zyn onmisbaar Op woensdag 20 augustus zal in het kader van het folkloreprogramma op de Groeneplaats in Den Burg een draaiorgelconcours worden gehouden. Waarschijnlijk zal door tien orgels worden deelgenomen, afkomstig uit Den Helder, Alkmaar, Beemster, Enk huizen en andere plaatsen in Noord- jholland. Deelname uit andere provin- is niet nagestreefd wegens de liransportkosten die dan zeer hoog zouden zijn. Maar ook als de deelna me tot Noordhollandse orgels beperkt blijft is sprake van aanmergelijke kos ten die de Folklorestichting slechts ge deeltelijk kan dragen. Het bestuur is daarom bezig met het zoeken van' sponsors. Een zevental bedrijven is reeds met succes benaderd. Door het toezeggen van ƒ200,- kan men de deelname van één orgel verzekeren. Een orgélaonoouns is een voor Texel uniek evenement. Elders an het land, o.a. Enklhuizien, iwionden ze regelmatig ge houden en trekken veel 'belangstelling De fbliklorestiohltüing koesterde vaJl jaren geleden plannen om een dergelijk con cours op 't efiland te ihouden, maar sdhrok terug van *de kosten; door 'het sponsor systeem üis dilt probleem nu opgelost. De bedrijven die een toezegging hebben ge daan zijn J'Elleboog, Beerebar-Fr. Lan geveld, De Zwaan, J. Schoo centrale .verwarming, Karseboom, Fr. Hopman en de Mlddenstandsbank. TESO (heeft gezegd in hét vervoer van de orgels te zullen (bijdragen. Ter gelegenheid van het concours zall een speciaal blad wor den uitgegeven waartin over de deelne mende orgels bijzonderheden worden vermeld Alsmede de namen van de spon sors. Twee nummers De orgels zulllen voor de jury zowel een verplicht alls een vrij nummer ten gehore brengen. Daarbij wordt gélet op de (totale lindrnik van zowel orgel als draaier. Het geheél moet er netjes uit zien. Uiteraard komt het verder aan op de juiste draaisnelheid (motoraandrij- ving is verboden) en op de kwaliteit van het geluid. Er zulllen aantrekkelijke prijzen wonden uitgeloofd. ver te 7 Voor gehoorapparatenservice ELECTROHUIS tralie: de jeugd- en recreatieconsu lent Jen de Vries kostte 70 mille per jaar, een bedrag dat volledig ten las te van Texel kwam. SAMENWERKINGSVERBAND De plannen omvatten een samen werkingsverband tussen De Witte Burcht en Open Jeugdwerk en Cultu reel Werk. Daarbij behouden de beide eerstgenoemde stichtingen hun eigen indentiteit. Cultureel Werk zal als be heersstichting fungeren en zich niet be moeien met het beleid van de beide jeugdwerkstichtingen. Die garantie zal in een zogenaamde detacheringsover eenkomst worden gewaarborgd. „Het is echter wel wenselijk", zo staat in het beleidsplan, „dat ,een begeleidings commissie van bijvoorbeeld 6 perso nen (twee van elke stichting) wordt gevormd die de coördinatie van akti- viteiten op de werkkrachtverdeling van de beroepskrachten zou moeten bespreken. In deze commissie kan ook overlegd worden omtrent verzoeken van andere jeugd- en jongerenorgani saties op Texel om ook gebruik van de twee jeugdwerkers te mogen maken en omtrent de opzet van zomervakan- tie-aktiviteiten. Belangrijk daarbij is dat de beroepskrachten in dienst van cultureel werk komen en door deze stichting te werk worden gesteld. In het beleidsplan wordt nadrukke lijk gesteld dat ook andere jeugd- of jongerenorganisaties elders op Texel de mogelijkheid moeten hebben zich bij het genoemde samenwerkingsver band aan te sluiten. Een meer professionele opzet van het jeugd- en jongerenwerk heeft tot doel te komen tot een betere continuï teit, kwaliteit en kwantiteit alsmede het bevorderen van een verdere integratie, op Texel. VRAAG-AANBOD „Het W'andit moeilijker ite beschikken over voldoende kader voor de begelei ding van het jeugd- en jongerenwerk", zo dtaat -in de 'beleidsnota. „Vooral door de verlenging van het toerfisbensöizoen wordt hét aanbod van vrij wiillligers klei ner ïterwijl de vraag naar een goéde op vang van de jeuigd toeneemt". Inherent daaraan dis de toenemende \Araag naar meerdere en andersoortige akibivlteiJten terwijl het aanbod, beperkt os gebleven. Wat de kw'allilteiit van het jeugdwerk be treft streven De W\iit.te Rurdhit en Open Jeugdwerk er naar de jongeren te be trekken bij 'de ontwikkelingen van de Texelse samenleving terwijl zij ook de (zie vervolg pagina 2) De heer H. Mulder uit Doetinchem volg* de heer Heertjes op als direc teur-leerkracht koper van de Muziek school. Van de zes sollicitanten werd Mulder door de sollicitatiecommissie als de meest geschikte kandidaat naar voren geschoven; een voordracht die vrijdag door het centraal bestuur van Cultureel Werk werd overgenomen. De heer Mulder is sinds 1968 verbon den aan de muziekschool in Doetin chem als docent trompet, koperensem ble, kwartet, blokfluit (ook voor vol wassenen en voor staatsexamen). Mul der houdt zich, als coach, ook bezig met muzikale vorming bij het kleuter* en basisonderwijs en is tevens dirigent van de harmonie Terborg. Daarnaast houdt hij lezingen en demonstraties op ouderavonden en op vormingsin stituten. De opvolger van Heertjes sbaik met kop ien schouders boven zijn medékandd- datten uit. „Wij hadden no out durven dromen zo'n man nog eens naar Texel te kunnen halen", zed c:w.-voorziitter Witte. „Mulder fis een kracht die wij eclht niet lang voor Texel zullen kunnen behou den. Hij lis kwalutaJtlef zo goed dat hij ongetwijfeld bannen enkele jaren weer zal vertrekken. Toch «is gemeend hem naar Texel te moeten halen omdalt hij vooral bij het samenstellen van muzi kale lesprogramma's op de lagere scho len van bijzonder grote waarde is", al dus WdrtJte. Ook voor de vacature leerkracht dwars- en blokfluit was een geschikte kandidaat gevonden in de persoon van mejuffrouw M. Smits uit Maastricht. Zij heeft echter laten weten inmiddels een benoeming elders te hebben aanvaard zodat een nieuwe sollicitatieprocedure zal moeten worden gevolgd, om de func tie, die nu nog bekleed wordt door me vrouw J. Cadée-Coenen, te bekleden. Mevrouw Cadée, die om ontslag had ge vraagd, zal worden verzocht voorlopig haar lessen nog voort te zetten. Het centraal bestuur van cultureel werk stelt pogingen in het werk om het conflict, ontstaan rond de benoeming van een concierge-beheerder voor de sporthal, uit de weg te ruimen en de heren H. Witte, J. Kiljan, C. A. de Grave, Fr. Schellinger en A. Keizer terug te halen. Het bestuur stuurt hen een brief waarin zij voor een gesprek worden uitgenodigd. In afwachting van dat ge sprek worden de opengevallen plaatsen (op één na) nog niet door anderen ingenomen. Uitgangspunt daarbij is dat het da gelijks bestuur van cultureel werk, bij monde van voorzitter C. J. Witte, vrij dagavond tijdens de vergadering van het centraal bestuur toegaf een scheve schaats te hebben gereden. Het dage lijks bestuur heeft verzuimd de leden van de sporthalcommissie in kennis te stellen van haar beslissing het centraal bestuur niet de keuze uit één maar uit vijf kandidaten te laten maken. Die be slissing werd genomen nadat met de sporthalcommissie was overeengeko men slechts één man als „de kandi daat concierge-beheerder" voor te dragen. Na stemming, waarbij ook le den van het dagelijks bestuur aanwe zig waren, werd dat de heer C. A. de Grave. Het dagelijks bestuur heeft daarna de kandidatuur van De Grave ook werkelijk gesteund maar gaf het centraal bestuur daarnaast de keuze uit vier alternatieven, „omdat", zo zei Witte, „wij het niet verantwoord von den het centraal bestuur, dat de beslis sing over benoemingen en ontslagen moet nemen, uit slechts één kandidaat te laten kiezen". De gevolgen van deze overigens for meel met loaijuidbe 'handelswijze van het dagélijiks bestuur. '(Witte: „Wij hebben de sportihalloomimlissie er herhaaldelijk op gewezen idalt haar advies met bin dend kon zijn") zijn genoegzaam bekend. De heren Witte, Kliljan en De Grave stapten op als (dagelijks bestuur van de Texelse Sportraad. De Grave, Watte en ScheMling er stelden tevens hun plaats in de sportihalcommiissie 'ter beschikking ter beschikking terwijl De Graive, als afge vaardigde van de sportraad, later ge volgd door A. 'Keizer ook bedankte als M van hét centraal bestuur van cultu reel werk. Automatisch moest De Grave daardoor ook zijn plaats om de zomende- creatie- en in de subsadiecommissie af staan. De laatste functie wordt mogelijk tijdelijk vervuld door de heer J. Daalder omdat de subsojdfiecommiissie nu nog slecfhts uit twee leden bestaat en er op korte termijn talrijke beslissingen over subsidieaanvragen moéten worden ge nomen. Daalder hield vrijdag overigens nog een slag om de amm. Verzoening Het initiatief van het centraal bestuur (zae vervolg achterpagina) De Texelse horecabedrijven zullen op de avond van koninginnedag en bevrij dingsdag onbeperkt open mogen blijven. De muziek moet echter om 01.00 uur zijn gestopt. In vele toonaarden is gistermiddag officieel afscheid genomen van de heer S. Bakker als hoofd van de Jac. P. Thijsseschool. Dat gebeurde tijdens een door de gemeente aangeboden receptie die werd gehouden in de aula van de school. Iets minder officieel ging het er 's avonds toe, toen de ou ders van de gelegenheid gebruik maakten meester Bakker en zijn familie de hand te schudden. Voor een toe gift zorgt vanavond de jeugd. Burgemeester Sprenger had een aan- ital il 00 jaar oude gedichten van „(de schoolmeester" doorgenomen, ontleende daaraan wijsgerige opmerkingen en merkwaardige parallellen. Aldus werd tot (UatdrUkkug gébracht de 'Uitstekende wijze waarop de heer Bakker zijn leer lingen niet alleen kennis bijbracht maar ook levenswijsheid. De Inspecteur van het lager onderwijs de her TuikStera zei dat Ide heer Bak ker hoort .tot Ide garde van leerkrachten id/ie het oude onderwijs rtrat on alle op zichten öledhit vinden. Waar mee hij niet wilde zeggen dat Bakker aan hét verle den bleef hangen, maar een wijze keus maakte uit nieuwe mogelijkheden en deze soepel inpaste. De heer Turksbra zet/te zich af tegen „v emi1 euwiimgsfan a - triidi" die hij zélfs gevaarlijk noemde we gens hun (intolerantie jegens degenen die menen dat ier vroeger op de school ook wél eens iéts goéde gebeurde. „Zij (zie vervolg 'achterpagina) De heer Veldhuis, hoofd van de CVO-school was een der velen die gistermiddag af scheid nam van de heer Bakker. Bij de keuze van cadeaus hadden de verschillende spre kers afspraken gemaakt, zodat alles elkaar prachtig aanvulde. De heer Bakker kreeg luidsprekers, projectiescherm, dia-projector, projecttetafel en ('s avonds) geluidsappara tuur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1