Cor de Wit erelid MAB-club Met rijkssubsidie slechts 25 mille ten laste gemeente I 5 mei: Veel animo'voor jeugdmarkt I JAN DAALDER GERIDDERD Nog deelnemers nodig voor behendigheidsspelen 5 mei Kollekte bracht ƒ3.300,op Raadsvergadering MENINGSVERSCHIL OVER KANTINEBEHEERDER SPORTHAL VERVOLG VAN PAG- 1 Jeugd- en jongerenwerk Van wie is jonge koe? Kind gewond door brandende benzine Inbraak Bakker-Douma kampioen klaverjaselub „De Zwaan" 1 Geen meierblis in De Waal Binnenkort gesprek tussen gemeente en bejaardenbond Kinderplastiek voor St. Jozefschool Sportuitwisseling •Jwwffliiïfr miri I riiHif'ri>f! De gaande en komende man. De nieuwe MAB-club voorzitter O. Agter dankt de heen C. N. de Wit voor zijn langdurige inspanningen. De heer O. J. Agter is vrijdagavond de heer C. N. de Wit opgevolgd als voorzitter van de Motor-, Auto- en Bromfietsclub Texel. De heer De Wit heeft 18 jaar in het bestuur gezeten waarvan 15 jaar als voorzitter. Hij meende dat de MAB-club langzamer hand te veel met zijn persoon wordt ver eenzelvigd en vond het mede daarom welletjes. Ook de heren A. Brans en D. van Egmond hadden zich niet herkies baar gesteld. In hun plaatsen werden respectievelijk Henk Gieze en Peter Daalder gekozen. Ook de heren Cees Ran, Jan Breman en Piet Scheringa werden in het bestuur benoemd. De nieuwe voorzitter bracht uitvoerig dank aan de scheidende bestuursleden voor hun inspanningen ón de afgelopen jaren. Düdk van Egmond maakte zich in zijn 9-jartLge bestuursperiode onder meer verdienstelijk asls medewerker bij de ritten en starter bij de autocrosses Ane Brans had er 15 beStursjaren opzitten. Als penningmeester deed hij het blijk baar goed want de dlub beschikt mo menteel over een batig saldo van maar liefst —6.589,96. De meeste lof had de heer Agter voor de scheidende voorzit ter De Wiit, die 't destijds wel een jaar tje tails bestuurder willde .proberen" maar er vijftien jaar van maakte en de dlub op knappe wijze zakelijk en organi satorisch leidde. Uit het feit dat De Wilt zich in zijn vrije tijd tegenwoordig met de paardensport bezig houdt '(1 pk!!) blijkt dat de interessen zich enigszins aan het verieggen zijn. De heer De Wit maakte evenwel duidelijk dat hij nc\g steeds ten volle achter de MAB-dlub staat. Het was vooral de sfeer van span ning en gezelligheid geweest dde hem Oud-wethouder Jan Daalder uit Oos terend is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen wer den hem hedenochtend opgespeld in de raadszaal, waar hij was heengelokt on der het voorwendsel dat er moeilijkhe den waren met de subsidiëring van tuin- wallen en schapenboeten. De heer Daal der kreeg de onderscheiding in de eerste plaats wegens zijn verdiensten als raads lid, wethouder en plaatsvervangend bur gemeester. Zieverder volgend nummer. Voor de cenltralle behendigheidsspe len die op 5 mei vam 19.00 tot 21.00 uur op de Groeneplaats dm Den Burg worden gehouden bestaat verheugend grote be- lamgstelling. Al vijf teams hebben zich aangemeld: voetbaldlub Smuilies Bar, buurtvereniging Jong en Oud, ploeg 't Gailjoen, Gyvo De Koog en buurtvereni ging 't Groentje. Nog meer deelnemers is uiteraard gewenst. Opgave is nog mo gelijk itot vrijdag a.s. bij de afdeling Culturele Zaken van het raadhuis. De ploegen moeten bestaan uit twaalf per sonen, bestaande uit zes dames en zes heren Het gaat om behendigheid. Deel nemers hoeven echt geen topsporters te zijn. De week van 3 - 10 mei belooft druk te worden. Bij gunsltug weer verwachten wij ook op 1 mei vooral Duitse en Befl- gisdhe gasten, die door het opnemen van een snipperdag een 'lang weekend kun nen doorbrengen. In verband hiermede verzoeken wij onze leden, ons een opgave van de be schikbare akkommodatie te versbrekken (voor zover dit nog niet gebeurde voor de lijst met vrije akkommodaities voor deze week). De collecte van de dorpscommissie Den Burg voor de organisatie van ko ninginnedag- en 5 meiviering heeft 3300 gulden opgebracht. aan de Club hadden gebonden. Het voor stel van de heer Agter om de heer De Wit tot erelid te benoemen werd met applaus begroet. Alle aftredende be stuursleden kregen een geschenk dat nog van mscnpbie zal worden voorzien. Programma In de MAB-dlub vergadering werd verder besloten de contributie ongewij zigd te laten Het programma voor het komende verenigingsjaar vermeldt twee autocrosses (6 juli en 3 augustus)puz- zelnbten op 28 september en 19 oktober, de snertrit op 7 november, de simter- klaasit op 30 november en de kerstrit op 27 december. Dindagiavond 6 mei, aanvang half adht vergadert de gemeenteraad. De agenda ziet er als volgt uit: 1NobuLen. 2. Ingekomen stukken en mededelin gen. 3. Bespreking van een aan de gemeen teraad gerichte brief linzake verkeers maatregelen te Den Hoorn. 4. Vaststelling wijziging Algemene Politieverordening 5. Vaststelling wijziging Bouwveror dening. 6. Vasbstelling gemeentelijke monu- mentenverordewing. 7. Bespreking nota nationale parken en nationale landschapsparken. 8. Wijziging van de begroting van de dienst gemeentewerken voor 1974. 9. Wijziging van de begroting van het sociaal werkverband De Bolder voor 1974. 10 Wijziging van de gemeentebegro ting voor 1974. 11. Wijziging van de begroting van de dienst gemeenteweiken voor 1975. 12. Wijziging van ide begroting van het sociaal werkverband De Bolder voor 1975. 13. Wijziging van de begroting van het grondbedrijf voor 1975. 14. Wijziging van de begroting van de sociale dienst voor 1975. 15. Wijziging van de gemeentebegro ting voor 1975. Cultureel Werk heeft het voorstel van de gezamenlijke horecaonderne mers in Den Burg verworpen om de assistent beheerder-kantinebeheerder in dienst te nemen van een door de Den Burgse horeca op te richten be sloten vennootschap. „De functies be- heerder-concierge en assistent-beheer der - kantinebeheerder zijn zodanig met elkaar verweven dat wij het niet acceptabel vinden als beide functio narissen een verschillende werkkring zouden hebben, aangezien hierdoor bij uitwisseling van weekenddiensten en tijdens vakantieperiodes moeilijk heden practisch onafwendbaar zijn", aldus Cultureel Werk in een brief aan de horecaondernemers. In een reactie op deze brief zeggen de horeca-ondernemers het niet met deze visie eens te zijn. „Belangrijk argument voor ons voorstel is dat bij evenementen door ons de servicever lening beter uit te voeren is dan bij uw voorstel omdat wij op eenvoudige wijze extra personeel in kunnen schakelen", aldus de horeca-ondernemers van Den Burg. De gedachten van het dagelijks c.w.- bestuur over (het aantrekken van een assistent-beheerder kantinebeheerder werden op 1 april door het centraal be stuur overgenomen en zullen dan ver der uitgewerkt worden. inhoud van de bestaande aktïvitedten willen verdiepen en uitbreiden. AKTIVITEITEN Het beleid van De Wibte Burcht richt zidh op jongeren van 8 tot 15 jaar, ter wijl Open Jeugdwerk zich concentreert op de 16- 'tot 25-jangen Dat geldt ook voor hert zomervakamtiawerk. De akbivi- teiiten worden onderscheiden ün: recreatieve laktiviteuten, gericht op ontspanning en ontmoeting (film, in stuif etc:, dans). creatieve activiteiten, gericht op het vergroten van individuele uitings mogelijkheden (handenarbeid, mu ziek, toneel, balllet, etc.). vormende aktiviteiten, gericht op de persoonsontwikeliing. Hierbij wordt vooral gelet op de relatie tussen het individu en samenlevingsver banden zoalls het gezin, de school, het werk, de groep, de buurt en de maart- schappij (sociale en politieke vor ming, gespreksgroepen, lezingen, enz.). Hulpverleningmateriaal (service verlening. zoals het beschikbaar stel len van apparatuur, alkkommodatie en informatie aan groepen, vereni gingen, 'instellingen en personen) en immaterieel (het uitbrengen van ad viezen). „Hierbij kan het jeugd- en jongerenwerk als brandmelder fun geren waarvoor een goed contact met andere hulpverlenende instan ties als maatschapelijk werk, medi sche diensten (huisartsen) onderwijs en kerken noodzakelijk is". CONCIERGE Om dit beleid te kunnen realiseren menen beide stichtingen naast twee be roepskrachten ook de beschikking te moeten hebben over een concierge of twee part-time concierges die voor het onderhoud van de beide akkommodaties („De Witte Burcht" in de Molenstraat en ,,'t Asiel" aan de Burgwal) moeten zorgdragen. Zowel voor een concierge als ook voor huisvestingskosten is geld op de begro ting uitgetrokken. „Beide panden zijn naar hetoordeel van de besturen diirekit bruikbaar voor het jeugd- en jongeren werk. Wel zullen enige bramdibeveiM- gimgsvoorzieningen moeten worden ge troffen terwijl ook het dak van 'rt Asiel aan reparatie toe is. Exitra aandacht ver- Vrijldag werd in de tuin van hotel Gertje aan de Kogerstraat een zwairt bonte punk aangetroffen. De politie wiist het beest met enige moeite te vangen en vast te zetten. Omdat de eigenaar onbe kend is, heeft de gemeente zich over de pink ontfermd en tijdelijk in de nood- slachtplaats op stal gezet. Volgens de re gels zal het dier openbaar worden ver kocht als de eigenaar zich niet voor 4 mei a.s. meldt. De 6-jarige Boy Hofker werd gisteren met brandwonden dm het gezicht naar het ziekenhuis gebracht. Het kind of zijn vriendjes hebben waarschijnlijk met lucifers gespeeld bij een autowrak op het parkeerterrein aan de Emmalaam. Daarbij is een restje benzine óm de tank ontbrand, wat een kort durende steek vlam tot gevolg had. In de maciht van zaterdag op zondag t-ntwaakte omstreeks half drie de aan •iet Schilderend wonende mevrouw B. Als gevolg van geluid. Toen ze pools hoogte mam zag ze nog juist demand wegvluchten. De persoon was door een raam binnengedrongen De volgende ochtend werd uit het hok achter het huis een konijn vermist, het dier werd later dood teruggevonden bij het Mavo gebouw op korte afstand van de warning. De pöLirttie heeft dit merkwaardige geval in onderzoek. De finale-avomd van de (klaverjas- competitae had een zeer spannend ver loop. Na 2 spellen van de 4 was Ihet wel duidelijk dat Bakker-Douma hoge ogen gooiden, maar de andere koppels ston den vrijwel gelijk. Het 4e spel bracht echter de beslissing met de volgende uitslag: le Douma-Bakker 7277. 2e Merks-Dros 6722. 3e eahtp. P. van Heenwaarden 6450. 4e Wiersma-Eelman 6252. 5e Beers-Vinke 5822. 6e Veeken-Witte 5816. 7e Bakker-Vinke 5643. 8e Zijm- v.d. Vis 5410. Eerste in de drive waren Jaap en Theo Witte ZDH-gymnastick Met ingang van 3 mei zijn de lesuren op zaterdag gewijzigd: jongens van 8-9 uur; kleuters van 9-10 uur. diient een aparte voorziening van waar uit de belde beroepskrachten kunnen werken", aldus de beleidsnota. WERKPLAN Er is ook al een werkplan voor de drie stichtingen opgesteld dat gericht is op het instandhouden van reeds bestaande aktiviteiten en op uitbreiding. Voor cul tureel werk is in dit plan, naast de reeds bestaande taken in de organisatie van vakantiespelen en -aktiviteiten en re creatie voor volwassenen en jongeren, ook een taak toebedacht in de opvang van probleemgroepen tijdens de vakan tiemaanden en in kadertraining- en -werving (coaching en begeleiding van vrijwilligers). Taken die door de be roepskrachten zullen moeten worden uitgevoerd. WITTE BURCHT De Witte Burcht heeft in het werk plan die volgende aktiviteiten: kinder- 9pëlgroepen op woensdag en zaterdag middag (kan nu niet, wegens gebrek aan leiding); handenarbeidsgroepen van maandag itoot en met vrijdag van 14.00 itot 16.00 uur (idem); een jeugdimstuif op woensdag- en zondagmiddag (nu alleen zondagmiddag met een gemiddeld be zoek van 60 personen in de leeftijds groep 12-16 jaar); incidentele aktivirted- rten als jeugdbiljarten, kaarten, films, theater, 'dans, tafeltennis en koffiebar, het verlenen van onderdak aan andere groepen, voor zover de akkommodatie dit toelaat. De bejaardensocieteit (we kelijks) en de hulisvrouwengroep van de R.K. vrouwenvereniging *.t Gilde, die maandelijks haar bijeenkomsten houdt, kunnen van De Witte Burcht gebruik blijven maken zolang „ide -ruimte niet voor jeugdwerk -nodig is", zo wordt me degedeeld. OPEN JEUGDWERK Het Open Jeugdwerk krijgt 'in het werkplan onder meer een taak toebe deeld in de sahblierenopvang op school dagen van 10 30 tot 17.00 uur. De ge meente heeft dit bij wijze van experi ment gesubsidieerd van 1 j anuari tot en met 29 april. Br zijn gemiddeld zo'n 70 scholieren per -dag tdue van deze moge lijkheid gebruik maakten. Uit een, nog mi-at gepubliceerde, enquête zou blijken dat -de schooljeugd de opvang gewaar deerd heeft. Tevens wordt het Open Jeugdwerk, -netals -nu, belast -met de or ganisatie van een jongeren-sooieteit tij dens de weekenden van 19.30 tot 1 uur 's nachts (zondag tot 24.00 uur). Deze societeut wordt door gemiddeld 150 jon geren van 16 itat 25 jaar bezocht en om vat in hoofdzaak ontspanning zoals mu ziek, dans, film. Ook krijgt Open Jeugd werk -de taak itwee of meer dagen per week voonlidhtings- en discussiebijeen komsten ite organiseren. Er zij-n op dirt moment een aanfcall gespreksgroepen die zich bezig houden met voorlichting over drugs, ide derde wereld, NVSH etc. Het werkplan spreekt met bebrekkwng tot het Open Jeugdwerk ook over project groepen, die tijdens de weekenden bij een 'komen om over bepaalde thema's te pra/ten en over incidentele aktiviteiten als schaaktournooien, tentoonstellinge en fietsexcursies. BEROEPSKRACHTEN Zoals reeds eerder vermeld wojidt i het ontwerp-jeugdwerkproj ekt uitge om gaan van ibwee beroepskrachten die ziel spi dus -ridhlten op het jeugd- en jongeren e t werk en op het zomerrecreabiewerk. He mi is 'helamaall niet te zeggen dat CRJ n hiermee 'akkoord zal gaan De gemeen beraad zal zich -nog -over dit projek-t moe ers ten uitspreken en pas als deze akkoon spr gaart zal -het mamisrterie de aanvraag behandeling nemen. Het is ook nog niet te zeggen of CRü zal kiezen voor jeugdleiders die akkom modatiegebonden zijn of voor een zog e naamde ambulante functionaris. pi tel h In het eerste geval wordt ook een con te ai-erge (of twee part-time concierges) s de subsidieregeling opgenomen. He aanstellen van een ambulant jeugd wer Ö;u ker heeft voordeel dat dan ook het zo merrecreatiewerk gesubsidieerd kaj worden Daar staat tegenover dat de te gemoebkoming van het rijk i-n de hius vesbingskosten wegvalt. Er is in Noord holland echter nog nauwelijks enige er varó-ng met een ambulant jeugdwerke hoewel 'in SCbagen en Wleringermee! een soortgelijke ontwikkeling gaande is ,ol Het centraal bestuur van culturee werk ging vrijdagavond akkoord me het jeugdwerkplan, maar maaktlpj daarbij de aantekening dat de bellfl roepskrachten voor heel Texel beiw schikbaar moeten zijn, en niet alleei R voor De Witte Burcht en't Asiel. BEHEERDERSFUNCTIE n Joh C Roeper zei liever te hebbei j§ dat ide verenigingen het jeugd- en jon Li gerenwerk zelf, zonder inmenging vas r de gemeente, doen. „Met zoveel gek jfe- hebben vrijwilligers helemaal geen amb '4i_ itenaren nodig" De her Van der Eijnder van ide Salao, die een toelichting op plannen gaf onderstreepte het bel au van een igoed financieel beheer. „Het i belangrijk dat het beheer niet af'hauik lijk -is van een toevallige pennungmee ter die het in zijn vrije tijd moert doenl zei hij daarmee -doelend op het belanj van ide beheerdersfuncbie van culturee werk. Maar Van der Eijnden benadruk te nog eens de vrijheid van handeletj die Open Jeugdwerk en De Witte Burohj genieten. De heer N P Slijderink vond dat dj beroepskrachten moeten worden vast gepind op het jeugdwerk. Mevrouw A C. Hin-de Porto zei bang te zijn do het zomerrecreatiewerk zoveel tijd if beslag zal nemen dat de Texelse jeugd 's zomers aan zijn lot wordt overgelo- ten. G. Oskam: „Daarom is het zo be langrijk dat er twee functionarissen ko men. Krijgt Texel er één dan moet df prioriteit duidelijk bij de Texelse jeugrr liggen, terwijl voor het zomerrecreatie werk een andere oplossing moet wor den gevonden". ik Voor de jeugdmarkt op 5 mei zijn 24 inschr ij ringen binnen, met een diversi teit aan activiteiten. Het showelement zal bestaan uit demonstraties van de gymnastiekverenigingen uit De Koog en Den Burg, uit het optreden van het jeugdcorps van Texels Fanfare en van het draaiorgel de Tiet. Cultureel Werk heeft b en w gead- viserd ook nu weer een 'kwartje per in woner voor de 30 april en 5 meiviering beschikbaar te stellen. Het overleg met de horeca in Den Burg over haar bijdrage aan het avond- gebeuren op 5 mei heeft enige moei lijkheden opgeleverd. Het programma is wat magerder dan verwacht. Maar door de op korte termijn gewijzigde programma-opzet waren vele groepen al bezet, terwijl anderen te duur waren. In de J'Elleboog treedt de popgroep „Ohoise" uit Volendam op; in hotel de Lindeboom een pianist-organist; in de Oranjeboom waarschijnlijk een orga nist-zanger; in de Zwaan het duo „Les Amis" terwijl het kontaktorgaan zang en muziek een concert in de NH kerk organiseert. 4 mei-herdenking Wat de herdenking op 4 mei betreft is een suggestie van het Texels theolo- genconvcnt overgenomen om vooraf gaand aan de stille tocht een korte be zinningsbijeenkomst te houden. Die zal plaatsplaatshebben om 19.00 uur in de Hervormde kerk te Den Burg. Sprekers zijn: burgemeester W. H. Sprenger en dominee Kuitse. De bijeenkomst zal een half uur duren. Daarna begint de stille tocht. Sporthal De bouw van de sporthal verloopt vlot. Begin juni is men toe aan de af werking waarna de hal op 15 augustus door de scholen in gebruik wordt ge nomen. Het programma voor de mani festatie rond de opening is in grote lijnen rond. Vrijdagmiddag 19 november opent gedeputeeilde Zuurbier het gebouw, twaama de marinierskapel 's avonds van 7 tot 8 uur een concert geeft, ge volgd door demonstraties van diverse Texelse sportverenigingen. Zaterdag 20 november wordt onder meer een zaalvoetbalwedstrijd tussen een Texels team en een Helders selectieteam gefst speellid en houden mariniers een demon stratie van krachtsporten. Verder geeft de zaailhamdba-lvoreniigunig Aitiiiila ui: e- Utrecht een demonstratie. Dat doen oo's oe de gymvereniging Quick uit Leeuwar- ia den en een keurteam van heren en jon n gens van het Gymnastiékverbond. Dcjas manifestatie eindigt zondag 21 septem- ber met tennis-, badminton- en basket- baldemonstraitiie. IE De meierblis in De Waal gaat dit jaai niet door. Er kon geen geschikt terreis gevonden worden. In plaats daarvan e zullen er activiteiten in het dorpshui worden georganiseerd. In De Cocksdor? wordt niets aan de koninginnedagvie ring gedaan. Op bevrijdingsdag worden^ kinderspelen gehouden. De bejaardenbond afdeling Den Burf heeft binnenkort een gesprek met de gemeente over plaatsvervangende ruimte v-oor de sociëteit als De Witte Burcht niet meer voor de bejaarde: beschikbaar is, wegens uitbreiding va* de jeugdactiviteiten. B. en W. hebben mevrouw Wilntf Mantje-Bakker in Oosthuizen opdracht gegeven 'm kimderplastiek voor de speel plaats van de Jozefschool te maken. Di? op advies van de commissie kunstop- o drachten. Iedere Texelaar met een visakte kar ook mee met de sportuitwisseling naar Winterswijk. Daarvoor dient men z/icr 5l ze spoedig mogelijk op te geven bij dl afdeling culturele zaken van het raad huis.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 2