Groen jjmrtsjexels in het harL mmm Texelse Boys heeft grootse plannen Jan Daalder blij met onderscheiding minnAiniHi Taxicentrale DE KOOG Aktie voor clubhuis afscheid Hoilewalsweg CHOISE rel. (02228) 55 MflMHgi ÜÉgÜttVMT voorgevel Verzoek aan onze adverteerders KADOBONNEN dinsdag 6 mei de gehele dag GEOPEND en maandag 5 en donderdag 8 mei de gehele dag GESLOTEN FA. KIKKERT VRUDAG 2 MEI 1975 TEXELSE 88e JAARGANG No. 8972 Uitgave: BV v/h Langeveld De RoolJ postbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaktle: Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den Burg, tel. (02220) 2403, en Ron LodewIJks, Noord wester 21, Den Burg, tel. (02220) 3986. COURANT Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f8,65 p. kw. 50 cent Incasso; los 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert. 35 ct. p. mm excl. 4% BTW SSS---'= - -l f - A?Mi -LI. --'V. -•L' Zo ziet de voorgevel van het nieuwe clubhuis van Texelse Boys eruit. Van links naar rechts bevinden zichde kantine, de scheidsrechter skieed kamer, en de vier kleedruimtes voor de elftallen. Aan de met zichtbare achterzijde zijn gesitueerd: de bestuurskamer, berging, keuken, toiletten, verwar mingshok met cv.-ketel en geiser, en vier wasruimtes, die in verbinding met de kleedkamers staan. Het gebouw wordt ongeveer 250 vierkante meter groot. Ook door zelfwerkzaamheid wordt een hoop bespaard. Zo zullen fundering, riolering, warmwater- en centrale ver warmingsinstallatie zelf worden aange legd. Het is dan ook niet overdreven te stellen dat de zelfwerkzaamheid van doorslaggevende betekenis zal zijn. Zo wordt door het zelf aanleggen van de c.v.- en warmwaterinstallatie maar liefst 30.000 gulden bespaard. Niebtemiin is 'heit ook voor een finan cieel -goéd idmaaiien'de vereniging niet eenvoudig een clubhuis te bouwen „vol gens het goedkoopste sensteem dat het meeste biedt". Giften zijn dan ook bij zonder welkom. Inmiddels is zo'n 1000 gulden aan giften binnen. Ter onder steuning kan men geld storten via het gironummer 3625 van de Rabobank op nummer 46010 ten name van het bouw fonds Texelse Boys. Paalzitten Het 24 uur spectakel begint zaterdag morgen 7 juni al om 9 uur als de paal- zitwedstrijd van start gaat. De palen zullen langs het veld worden opgesteld en zijn ongeveer 2 meter hoog Er kun nen maximaal 30 deelnemers meedoen. Het inschrijfgeld bedraagt tot 1 juni 25 gulden. Paalzitters die reklame voeren betalen 50 gulden. De deelnemers zitten voor eigen risico. Zij mogen een secon dant meebrengen die hen terzijde 9taat. 's Nachts mogen de secondanten van de diverse paalzitters elkaar aflossen. De paalzitters blijven uiteraard op hun paal. Als na 24 uur nog meerdere paal zitters in de strijd zijn beslissen de se- cundanten in een hardloopwedstrijd met 'hindemissen wie winnaar 'wordt De eerste prijs bedraagt 150 gulden, de tweede 100 en de derde prijs 75 gulden. De paalzitters vormen tevens de jury die de beste speler, het sportiefste elf tal en het mooiste doelpunt van het voebaltoumooi bepaalt. Men kan tot 1 juni inschrijven bij Piet van Sambeek. Stenenipilaiats 5, Den Burg, (telefoon 2696. Veteranen Het voetbaltoumooi zal zaterdagmid dag 7 juni om 12 uur van start gaan. De aftrap wordt verricht door consul Nic. Ran. Eerst komen de pupillen in aktie, vervolgens junioren, senioren, dames en veteranen. Alle Texelse voetbalvereni gingen werken mee. De Boys brengen bij de veteranen het team op de been dat in 1963 promotiewedstrijden speelde om een plaats in de eerste klasse van de on derafdeling. Hei-man van Sambeek is uit dat elftal de enig overgebleven speler die nog in ihet eerste élfltal van de Boys spelt. Anderen hebben de vereniging inmiddels verlaten of spelen in een la ger Boys-elftal. Het tweede veteranen- elftal bestaat uit spelers tussen de 30 en 40 jaar. Er komen in totaal 18 teams van de Boys in aktie. Daarbij bevindt zich ook het vierde seniorenelftal, waarmee de vereniging volgend seizoen van start gaat. Om half vijf 's nachts speelt Texelse Boys 1 tegen het eerste elftal van S.V. Texel. Om 's nachts voldoende licht te hebben wordt nog een licht- agregaat neergezet. Evenementen Zalterdagochltend 7 juni om half elf maakt de drumband Margarétha Sin clair een -rondgaing door Den Burg naar het Boysveld. Het Texeflis Fanfare heeft toegezegd een show op hét Boysveld te zullen geven. Tijdens de voetbalwed strijden -die non-sltop doorgaan zijn nog twee evenementen gepland, 's Nachts een boksdemonstratie tussen Noordkop en de Texelse boksclub en overdag pa rachutespringen. Dut laatste evenement woildt gesponsord door vier bedrijven uit Den Burg. Texel Au-r werd bereid gevonden tegen voordelige voorwaarden de drie parachutisten van Texel-Spa de lucht din te brengen. Het is de bedoeling dalt. de parachutisten zaterdagmiddag torn hallf vijf iin Texelse Boystenue op de Door het uitvallen van 5 mei en Hemelvaartsdag als werkdagen worden de dinsdag- en vrijdag- krant samengevoegd tot een woensdagkrant. De inzendtermijn voor advertenties in deze krant sluit DINSDAGMORGEN 6 MEI OM NEGEN UUR. De voetbalvereniging Texelse Boys heeft grootse plannen. De club wil op het nieuwe sportcomplex een akkommodatie, met 4 kleedkamers en een kan tine, van 130 mille neerzetten, ƒ20.000,- moet nog op tafel komen. Via een lo terij hopen de Boys dat te realiseren. Voorts neem* de vereniging op zater dag 7 en zondag 8 juni met een 24 uurs gebeuren afscheid van het veld aan de Hoilewalsweg waar zij 43 jaar op gespeeld heeft. Deze non-stop manifes tatie is een aaneenschakeling van voetbalwedstrijden tussen elftallen van de Boys en de rest van Texel, die ook 's nachts gewoon doorgaan met daar om heen een aantal evenementen zoals paalzitten, parachutespringen en een boksdemonstratie. De loterij voor het clubhuis gaat op inaandag 5 mei van start, tijdens de jsugdmarkt. Daarna gaan alle leden boven de 16 jaar huis aan huis, over heel Texel proberen de loten a raison ran 1 gulden per stuk te verkopen. Er zijn 30.000 loten, 100 kollektanten en er moet 20 mille bijeengebracht wor- ien. De trekking zal zondagmiddag 1 juni om een uur of twaalf verricht vorden door de heer Duinker van de (NVB onder toezicht van de Rijkspo- itie. De hoofdprijs is een kleurentele- isie; de tweede prijs een vijfdaagse eis naar Parijs voor twee personen; !e derde een radio-cassetterecorder n de vierde een fiets. Voorts zijn er eg diverse etentjes in Texelse restau- ants te verloten. middenstip van hét BoysvëLd zullen lan- iden. Naast hét véld zal een grote tent wor den neergezet, waarun fancy faii-r zal woo den gehouden. Een (draaiorgel zal het 24-uurspéktakel van tijd tot tijd van muziiek voorzien. Ondanks dit al vrij luiiltgebrdi'de programma staat het actie comité open voor suggesties om het ge beuren nog levendiger te maken. Want 24 uur is een hele -nuk. Suggesties kan often doen -bij Willem Bakker, Keesom laan 20, Den Burg, telefoon 2113. Behalve het 24-uurgebeuren staan er nog twee festiviteiten op het program ma. In de Witte Burcht wordt vrijdag avond 23 mei een feestavond voor leden en donateurs gehouden. Een fancy fair wordt 24 en 25 mei gehouden in dezelf de akkommodatie. Attrakties zijn onder meer: een schiettent, sjoelen, hallen gooien, pijltjes gooien enz. Tijdens deze fancy fair kan men meedoen met een prijsvraag voor de naam van het nieuwe sportcomplex. De plannen voor het clubhuis zijn rond. Het architectenbureau Jarima in Roden (Drerute) heeft hét ipQiam voor sy steembouw ontwikkeld. De muren zul len [worden opgetrokken uit asbestpla- ten, opgevuld met kurk. De akkommo datie komt net achter de plaats waar eens „Ons Genoegen" was. Ervoor zal een parkeerterrein worden aangelegd. De Boys hopen, dat als zij de financiën rond 'hebben, het gebouw in de loop van de zomer te kunnen neerzetten zodat bij de start van het nieuwe seizoen de aik- ikommodatie 'in gebruik kan worden ge nomen. Voor het 130 mille kostende ge bouw krijgen de Boys 35.000 gulden subsidie van de gemeente. Verder heb ben zij 16 mille aan de Nederlandse Sportfederatie gevraagd. Een verzoek om 12 mille subsidie aan het provin ciale fonds voor sportakkommodaties werd niet gehonoreerd. Van het reste rende bedrag wordt 40 mille gedekt door een gemeentelijke lening en hopelijk 20 mille door de aktie. Veertien mille wordt door de vereniging direkt op ta fel gebracht. De Boys hebben de laatste jaren door een goed financieel beleid veel kunnen sparen en mogen dan ook iwel een „rijke" vereniging worden ge noemd. Op de jeugdmarkt 's ochtends 5 mei p de Groeneplaats hebben de Boys een land waar naast loten ook balpoints iet de naam van Texelse Boys alsmede dekers, ontworpen door Henk van ambeek, worden verkocht. Ook kan ien doelschicten op een net met drie aten en voor de kleintjes is er een rabbelton. dit even met de PTT-baas van Daalder te zullen regelen Reeks functies De heer Daalder heeft zich naast zijn dagelijks weiik (landarbeider, metse laar, groentenhandelaar en sinds 1946 {zie vervolg pagina 2) De geit van de 12-jarige Jacqueline ooi, Rozendijk 25, heeft het leven ge- thonken aan vier kinderen. Dat is een iraelijk zeldzame gebeurtenis. Om die eden en omdat zo'n dartel geitegezin- etje een mooi lcnteplaatje oplevert, laakten we bovenstaande foto. De sitjes (allen van het vrouwelijk ge acht) vermaken zich in de zon op het eitje van de buren, de familie Spren- „ln de tijd dat ik wethouder was heb ik wel eens kritiek te verduren ge had. Je moest wel eens nee zeggen te gen de mensen. Niet altijd bestond daarvoor begrip en dat heeft wel eens aan me gevreten. Naast kritiek heeft een mens ook waardering nodig. Ik zie dit ereteken als 'n duidelijke waar dering en ik ben er dan ook erg blij mee". Aldus de heer J. Daalder (63) uit Oosterend dinsdagochtend in de raadszaal naar aanleiding van zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Zoals eerder gemeld was Daalder on der valse voorwendselen naar de zaal gelokt. Ambtenaar Stam had hem ge vraagd te komen 'in verband met moei lijkheden rond subsidiëring van scha- pemboeten- en tuinwallenherstel. (Het was niet eens helemaal een leugen want de provincie wil inderdaad niet vlot over de brug komen m dit opzicht Red.). Daalder, voorzitter van de nog steeds bestaande tuiniwallen- en scha- penboetancommiissie, (trapte erin al vond hij hét (tijdstip bijzonder beroerd Er was immers afgesproken dat vergaderingen altijd 's middags zouden worden gehou den, zodat het PTT-werk er niet onder leed? De heer Stam zegde evenwel toe Maandag 5 mei a.s, de groep Onze zaken zijn WINKELIERSVERENIGING DEN BURG Dag en nacht. Ook voor ziekenfonds.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1