TX19 viste in verboden zones GS niet akkoord met „halve" belastingverklaring gemeente Schietsport vereniging nam baan in gebruik Cjroen 2,rwarL-Jexelsin het harL, iwoï 16 e Kotter in Pishoekopgepikt Raad praat vrijdag weer over aardgas Liberty TV-reportage over Eierlandsche Huis SPOEDIG BOUW OVERDEKT ZWEMBAD? De TX 19 „De drie gebroeders" van schipper F. Krijnen, die donderdag middag samen met een Katwijker kotter door de Westduitse waterpolitie werd opgebracht, bevond zich zowel binnen de territoriale wateren (de 3 mijlgrens) als ook binnen de 12 mijlszone. ;n ht >nder af di in vai Ld erdj ir, te lit te n ver ir ont m uit er vai an [oor c teer >renge >oer. Volgens een visserijverdrag tussen Nederland, België, Denemarken en de Bondsrepubliek dat op 1 maart van kracht werd is het voor kotters met een motorvermogen groter dan 300 pk en meer metend dan 50 brutoregisterton (BRT) verboden binnen 12 mijl van de kust te vissen op platvis (tong, schol). Zo j£rd ons door het ministerie van ladBwuw en Visserij medegedeeld. De TX 19 kwam zaterdagmorgen in de haven van Oudeschild aan. Krijnen had vrijdagmiddag van de Westduitse autoriteiten toestemming gekregen te vertrekken nadat de borgsom was ge stort. Naar verluidt zou dat zo'n 20.000 gulden zijn. Schipper Krijnen gaat pro beren dat bedrag terug te krijgen. Hij stuurt een verklaring naar zijn contact- man in Duitsland en zal een advocaat in de arm nemen. Naast de borgsom moest Krijnen ook nog eens zijn netten en ge vangen tong terugkopen die verbeurd waren verklaard. Pishoek De TX 19 was samen met vele andere kotters aan het vfissen an de boahit bij Helgoland in een gebied ten noordwes ten van Ouxhaven dat in visserskringen ook wél „De Pishoek" wordt genoemd. De Katwijker en de Texeüse kotter la gen het dichtst bij de 'kust. Krijnen. „Onze radar gaf, gemeten vanaf het land, aan dat we 5,5 mijl van de vaste val en dus 2,5 mijl buiiten de Duitse ter ritoriale wateren lagen. Gemeten vanaf de uitertonnen, de verkenniimgstorens die zddh in de monding van een rivier en dus verder landinwaarts bevinden, la gen wij juiist 800 meter binen de 3 mijl- zone. Enkele Duitse kotters merkten dat open waarschuwden de ipolitie". Vanuit het havenplaatsje Büsum kwa men de gezagsdragers met een super snelle patrouilleboot aangezet en zij (sprongen aan boord van de TX 19 en van de Katwijker. Krijnen: „Op de Kat- wijkse kotter kwam een man met een machinegeweer aan boord, en bij ons een jonge knaap die zeer agressief deed". Beide schepen werden gedwongen te varen naar het haventje vam Büsum, „waarvain de ingang nog smaller is dan in OudesChlilld", aldus Krijnen, die zeer behoedzaam moest manouvreren om brakken te voorkomen. In Büsum wer den luitputtende en mede door de taal barrière zeer stroef lopende gesprekken met de -autoriteiten gevoerd die tot diep in de nacht duurden. De Nederlandse consul in Westduitsland en heit ministe rie van Buitenlandse Zaken werden in geschakeld -om Ite zorgen dat het beno digde igeld zo spoedig mogelijk naar Büsum kon worden gestuurd. Tot op het laatste moment -hebben de autoriteiten de TX 19 aan de ketting gehouden. Pas toen het geld iper banktelex binnen was lieten zij de kotter vrijdagmiddag om 12 uur gaan. Voor zover bekend is dit de eerste maal dat een Texelse kotter bestraft is voor het vissen binnen de territoriale wateren van een ander land. De aardgasproblemen zijn nog niet uit de wereld. Gedeputeerde Staten van Noordholland hebben laten weten geen genoegen te nemen met de on langs door de gemeenteraad gegeven belastingverklaring. Zoals bekend hield de belastingverklaring in dat de raad bereid is extra plaatselijke belas tingen te heffen als uit de garantieverklaring aan de Firma De Liefde (ƒ180,- per niet aangesloten perceel beneden een aantal van 2820) zodanige lasten zouden voortkomen dat de gemeentebegroting niet meer sluitend zou zijn. Aan deze verklaring had de raad na veel moeizaam gepraat de zinsnede toegevoegd dat de jaarlijkse netto lasten zonodig zouden worden geacti veerd en in een redelijk aantal jaren zouden worden afgeschreven. Dat laat ste was niet in overeenstemming met de verlangens van GS en zij accepte ren dit dan ook niet. Verder hebben B. en W. en de raad geen gevolg ge geven aan de eis van GS om ook een belastingverklaring te geven ter dek king van de lasten die zullen voortvloeien uit de overeenkomst van de ge meente met de Gasunie om gedurende 10 jaar, 20 termijnen van elk ƒ298.982,- aan de Gasunie te betalen in de onrendabele top van de leiding door de Waddenzee. Ook deze afwijking van de door GS voorgeschreven lijn wordt niet geaccepteerd. Tij'dens een geheime voortzettoting van de (dinsdagavond gehouden raadsverga dering las burgemeester Sprenger de brief van GS aan het college voor. „Bei de afwijkingen van de concept belast/ing- verklarlilng betekenen dat deze dermate is uitgeh-oiid dat wij daaraan praktisch weinig betékenis kunnen hechten", al dus Gedeputeerde Staten, ddie vender op merken: „Deze stenke afzwakking heeft ons ón hoge mate verbaasd; temeer daar de raad van uw gemeente zidh reeds op 6 augustus 1974 zeer duildélijk heeft uit gesproken voor de aanleg van een aard- gasvoorzieniing in uw gemeente en dat de raad daarbij tevens alle financiële consequenties ter zake heeft aanvaard. Bovendien deelt u tin antwoord op één van onze opmerkingen mede, dat het aardgas uit een oogpunt van analieudiy- giëne, openbare veiligheid en bedrijfs zekerheid zodanige voordelen biedt, dat een onrendabele tap (ten laste van de gemeente en de gem eenten aren) verant woord as. I| Zaterdag 17 mei en zondag 18 mei de groep Aangezien wij lin tegenstelling tot uw opvatting en die van de raad onze twijfels hadden en nog hebben omtrent de financiële haalbaarheid van de aard- gasvoorzi'enimg dn uw gemeente, hébben wij om uiit de impasse te geraken, een bélastiingverklariing -gevraagd voor de uiit de aardgasvoorziening voortvloeien de lasten. Nu de raad een voor ons van geen of althans van weinig betekenis zijnde be lastingverklaring heeft -afgegeven en derhalve aan onze wensen niet is tege moet gekomen, hébben wij ons afge vraagd of wij aan deze aardgas voorzie ning wel onze medewerking zouden 'kun nen verlenen. Tegen de -achtergrond van de ver schillende aspecten 'die bij deze aange legenheid dn hét geding zijn, menen wij, na -am-péle overweging, onze medewer king aan -de aaildgasvoorziemng in uw gemeente niet te kunnen verlenen, zo lang -de raad van uw gemeente de door ons gevraagde bélastingveiMaring miiet heeft verstrekt. Wij nodigen iu daarom uit de raad van uw gemeente voor -te stéllen de bélas tingveiMaring, zoals deze óp de op 20 februari j.l. gehouden bespreking aan de voorzi/tter van uw college is overhan digd, alsnog -af te geven. In verband met de termijn, waarbin nen wij een beslissing op het garantie- besluit dienen te nemen, verzoeken wij u -ons het standpunt van de raad van uw gemeente kenbaar te maken vóór 21 mei 197-5". Uit het bovenstaande blijkt dat de si tuatie thans bijzonder moeilijk is gewor den. Het is denkbaar dat B. en W. de raad zullen voorstellen het hoofd te bui gen voor GS, maar ook een procedure bij de Kroon hoort tot de mogelijkheden. B. en W. beraden zich momenteel over hun pré-advies. Dat moet vrijdag a.s. klaar zijn, want dan komt de raad in ex tra zitting bijeen om over de kwestie een oordeel te vellen. DE COCKSDORP Een opnameploeg vam de NOS is op Texel geweest om een reportage te maken over „Het Eierlamd- sohe Huis" in De Cocksdorp, zoals be kend een Nederlands unicum. De repor tage za'l woensdagavond in het program ma „Van gewest tot gewest" worden uitgezondenNederland 1,19.05 uur. Er is een kans dat binnen afzien bare tijd kan worden overgegaan tot de bouw van een overdekt zwembad in Den Burg. De gedachten gaan uit naar een bad van 25 x 15 meter plus een instructiebad. De totale kosten zullen omstreeks anderhalf miljoen gulden bedragen. De fdnanaierung zal niet moeilijk zijn als het lukt het bad als werkgelegen- heidsprojokt aangemerkt ite krijgen. Als zodanig is het plain reeds aangemeld. Bij erkenning zal het -rijk 65% van de kos ten subsidiëren. Als Texél een zg. arti kel 12 gemeente wordt, bedraagt de rijksbijdrage zelfs 90%. In september moet een bestekilaar plan gereed zijn. Voor gehoorapparatenservice ELECTROHUIS (J Burgemeester Sprenger en de com mandant van het Amfibisch Oefen kamp Texel hebben zaterdagmiddag op De Mok de schietbaan van de Schietsportvereniging Texel in gebruik gesteld. Burgemeester Sprenger drukte op de knop om het relais in werking te stellen van de afwerpinrichting voor kleiduiven. Inplaats van een klei duif kwam echter een aantal luchtbal lonnen tevoorschijn die luitenant-kolo nel Morie met een welgemikt schot ha gel aan flarden schoot. Vervolgens traden de leden van de schietvereni ging naar voren om voor de genodig den een demonstratie kleiduiven schie- Luitenant-kolonel Motie opent de baan door de ballonnen stuk Ie schilen. Links voorzitter Peikema; naast hem burgmeester Sprenger die op de knop mocht drukken om de afwerpinrichting (ondergebracht in het hokje links) tn werktng Ie stellen. ten te geven. De schietbaan os aangelegd bij het noordelijke strandje van De Mok. Er wordt richting Mokbaai geschoten, maar de zich op de veerhaven bevindende mensen hoeven niet bang te zijn want het effektieve bereik van een schot ha gel bedraagt weinig meer dan vijftig meter. Onder de mensen (onder meer van Staatsbosbeheer) -die zich verant woordelijk voélen voor het welzijn van onze broedende vogels heerste aanvan kelijk nog wél enige bezorgdheid. Op korte afstand van de sdhiietbaan bevindt zich Texels enige broedplaats van dwergstems. Het ziet er evenwel niet naar uit dat deze dieren zich iéts van het wékélij'kse schieten zullen aantrek ken. Ze zijn trouwens héél wat erger lawaai gewend -want op ongeveer de zelfde plaats plegen de mariniers de oorlog van tijd tot tijd zo realistisch mogelijk na te bootsen. Niettemin heeft bosbouwkundig hoofdambtenaar M. Maantje uit De Koog op de leden van de vereniging het beroep gedaan zich in de maanden mei en juni beperkingen op te Onschuldig Het onschuldige karakter van deze vorm van schietsport werd meerdere malen benadrukt tijdens het officiële openingsgebeuren van zaterdag. De ge nodigden kwamen bijeen in een der ge bouwen van het Amfibisch Oefenkamp waar de heer J. K. Feiikema, voorzitter van de jonge vereniging een welkomst woord sprak. Hij verwelkomde onder meer de commandant en eerste officier (C. Hardenbol) met hun resp. echtgeno tes en de vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat. Aan allen werd dank gebracht voor de verkregen faciliteiten waardoor de ver eniging op de meest legale en veilige wijze uit de voeten kan. Dank werd ook gebracht aan de enthousiaste leden van de vereniging (w.o. P. Kunst, J. Lange- véld, J. van Lenten, S. Keijser en G. Eel- rnan) die veel vrije tijd hebben gespen deerd aan het opbouwen van de baan, een karwei dat dn 14 dagen werd ge klaard. Glazen huis De organisatorische voorbereidingen namen heel walt meer -tijd in beslag: een jaar. „De schietsport zit an een glazen huis want alles wat knalt en naar wa pens niëkt 'heeft miiet bepaald de welwil lende aandacht van het publiek", aldus de heer Feikema, due er echter op wees, dat het bij kleiduiven schieten niet gaat om doden of vernietigen. Het is zuivere sport waarbij 'het wedstrijdelement pri mair is. De belangstelling ervoor neemt de laatste tijd Sterk toe. Er zijn in Ne derland zo'n 25.000 schuttens, die meer dan 300 banen in gébruik hebben. Bij de schietsport 'kan men van verschillen de wapens gebruik maken, pistool, licht geweer, zwaar geweer etc. De Texelaars houden het voorlopig bij het (haged)- jachtgeweer. Het -is niet bepaald een goedkope sport, maar het streven is erop (zie vervolg pagina 2) TEXELSE COURANT Uitgave: BV v/h Langeveld De Roo(J postbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 fWdaktle: Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den Burg, tel. (02220) 2403, en Ron Lodewyks, Noord- weeter 21, Den Burg, tel. (02220) 3986. Verschijnt dinsdags ao vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f8,66 p. hw. 50 cent Incasso; los 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert. 35 ct p. mm exsl. 4% BTti DINSDAG 13 MEI 1975 88e JAARGANG No. 8974

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1