(jroen ZwarL-Jexels in het harL, Bowling-kegelhuis „De Branding" vandaag open Bromsnor opent zaterdag kinderboerderij De I Taxicentrale DE KOOS Tel. (02228) 555 FA, KIKKERT iMiss-verkiezing Oudeschild Geen krant na Pinksteren Werkwinkel stopt een tijdje Gemeenteraad vergadert vrijdagavond 8.30 uur Liberty VRIJDAG 16 MEI 1975 88e JAARGANG No 8975 T E X E LS E'WCOU RANT Uitgave: BV v/h Langeveld De Roo(J Poatbu» 11 Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaktle: Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den Burg, tel. (02220) 2403, en Ron Lodewljks, Noord- weeter 21, Den Burg, tol. (02220) 3986. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f8,65 p. kw. 50 cent Incasso; los 40 cent. Bank: Amrobank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert. 35 ct. p. mm excl. 4% BTW imlaan 43 (zijweg 8) urg, tel. (02220) 2403 Dag en nacht. Badweg 1. Ook voor ziekenfonds. DE KOOG - Vrijdagmiddag (heden) om vijf uur opent de heer F. H. van den Broeck zijn bowling-kegelhuis „De Branding" aan de Boodtlaan te De Koog. De bowling- en kegelbanen zijn ondergebracht in een 35 meter lange hal die achter hotel „De Branding" is gemaakt. In dezelfde vleugel zijn ze ven nieuwe kamers gemaakt, ieder met een eigen entree zoals bij een mo tel, waardoor „De Branding" thans 16 kamers telt en tevens een volkomen vernieuwd aanzien heeft gekregen. Er zijn twee kegelbanen en twee 'bow lingbanen. Bowling en kegelen zijn op elkaar gelijkende sporten. In beide ge vallen gaat het om het met een zware bal omgooien van zoveel mogelijk ke gels. Voor ibowülüng, waarbij een veel bredere baan wordt gebruikt, gelden echter andere spelregels. Het belang rijkste verschil dis dat kegelen moeilijker is en daardoor aantrekkelijker voor de echite liefhebber idlan bowling, dat door iedere Texelaar of vakantieganger met kans op redelijk succes gespeeld kan worden. Het gezelligheidselement speelt daar bij een belangrijke rol. De heer Van den Broeck heeft er dan ook voor gezorgd dat de inrichting van de banenhal, maar in nog sterkere mate de aansluitende, hoger gelegen bar-ruimte er bijzonder sfeervol uitziet. Bij de bar bevindt zich een balustrade vanwaar men een prach tig uitzicht heeft over de banen. In de zelfde ruimte bevindt zich een vrij staande open haard alsmede vele knusse zitmogelijkheden. De kegel- en bowlingbanen betekenen een forse investering. Ze kosten meer dan het gebouw waarin zij zijn geïnstal leerd. De installaties werken volkomen lautomiaMsdh. De omgegooide kegels worden rechtgezet en de bal nolt terug laar Jde werper. Automatisch wordt ook Ihet puntental bijgehouden: dat ver- phijtnlt in elektronische letters op een «rebord. De Nederlandse kegelkam- iicen J. P. Brouwer uit Utrecht was de- week in ,De Branding" en heeft vast- itelld dat de banen aan de hoogste ei- :n voldoen. Elke passant as welkom om komen spelen. De meeste voldoening spelen tegen anderen; met groep- van ^ongeveer zes man gaat het 't ütigsrt. De heer Van den Broeck is in plan clubs te vormen van ongeveer 14 mensen die dam twee banen gebrui- :n. Veel animo Zal er voldoende animo zijn voor dit el? Volgens de heer Van den Broeck s het in hebseózoen in ieder geval geen s het in het seizoen in ieder geval geen blijkt voor bowling en kegelen veel and- De gemeenschap Oudeschild orgami- rt zondag eerste Pinksterdag de iiss Pimksterblom verkiezing", waar- mensjes tot ongeveer 15 jaar kunnen «Inemen. De verkiezing wordt 's mud- gs om -kwart iover drie in 'f SkÜtje ge- uden waarna de gekozen miss om l vier op een praalwagen door Oude- hHd zal irijiden, voorafgegaan door mu- iek. mo ite bestaan. Hij realiseert zich dat er in De Koog straks flinke concurrentie is un de vorm van heit bowling centrum van Koom en dat van Klok. Hij heeft daar bij het maken van zijn plannen re kening mee gehouden. Aanvankelijk wilde hij adhit banen, maar dat ojs nader hand tot ide helft teruggebracht. Omdat vooral de kegelsport nog zeer onbekend 'is iop TexCl will de 'heer Vam den Broeck binnenkort een kegeldemonStnastiie ge ven, met medewerking van Nederlands kampioen Brouwer. De bouw werd uitgevoerd door de fir ma C. H. F. Duin naar een ontwerp van architectenbureau A'lkema. Verder werkten mee: Elecitrohuis Bakker, schil dersbedrijf Bremer uit O osterend en het Centrale Verwarmings- en Isolatiebe drijf (CVI - Texel). Deze week werd de laatste hand gelegd aan de banen van bowling-kegel huis ,,De Branding"Op de foto wordt gewerkt cu sche installatie die de omgevallen kegels weer rechtop zet. Rechts de heer F. H. van den Broeck die ,,De Branding" in 1971 thans een hypermodern bedrijf van heeft gemaakt. vi de automatt- o vernam en er DEN HOORN - Veldwachter Brom snor, nationaal bekend als de eeuwige opposant van Swiebertje, komt zater dag hoogst persoonlijk naar Texel om de kinderboerderij „De Mient" van de heer Willem Kikkert officieel in ge bruik te stellen. Om twee uur 's mid dags is hij in de grote schuur van de boerderij om de daar verzamelde kin deren toe te spreken; daarna maakt hij samen met de kinderen een rond gang over het terrein waar hij onge veer een uur zal blijven. Ter gelegen heid van de opening mag ieder voor half geld (/1,25) de kinderboerderij bezoeken. Een kinderboerderij is iets nieuws voor Texel Hoe kwam Willem Kikkert, die zidh tot dusver voornamelijk met vairkensfokkenj bezig hield, op dat idee? Hij zegt: „Het ces min of meer noodge dwongen gebeurd. De varkenshouderij dreigde na 4V2 jaar als gevolg van veel tegenslag een flop te worden. Toen het interieur van de schuur helemaal ver nieuwd moest worden zagen we het niet meer zitten en gingen we denken aan wat anders. Het stallen van caravans was niet aantrekkelijk en het verbou wen van de schuur tot appartementen zou enorme investeringen vergen. Op nieuw beginnen mét het melken van vijftig koeien itrok ons ook niet zo erg, zodat we besloten de varkens op te rui men en 3V2 hectare van het bedrijf tot kinderboerderij te maken. De rest moest schapenhouderij blijven, uit te breiden tot 250 beesten". Op Terschelling is ook een kinderboer derij. Die trekt daar veel belangstelling en dat sterkt de familie Kikkert in de verwachting dat 'het op Texeil ook wel zal lopen. Zo'n kinderboerderij is ml. een echte trekpleister voor gezinnen met een bescheiden vakanta©budget. Voor een rijksdaalder mag je in de kinder boerderij blijven zolang als je wilt. Ér is behoorlijk toezicht, er zijn speelwerk- tuigen en er lis ook wat te drinken en te eten. Educatief Willem Kikkert wil van zijn boerderij geen kermis maken en ook een expositie van rairitedlten. „Het moet 'lijken op een boerderij uit grootvaders tijd", zegt hij. „Zoals ze staan getekend m oude kin derboekjes en schoolplaten. Met 'allerlei beesten diie op een kleine oppervlakte bij elkaar ite ziien zijn. Dus hélemaal het tegenovergestelde van een modem agra risch bedrijf met voersillo's, oarmussel- stallen en grootschaligheid. Wat we to nen moet niet alleen leuk maar ook leerzaam zijn. Het is goed om kinderen te laten Zien dat er naast de bekende zwart-bon'te koe nog verschillende an dere koeienrassen bestaan en dat naast het bekende Texelse schaap nog diverse andere schapensooriten worden en wer den gehouden din Nederland. We vertel len erbij om wellke economische redenen 'die bepaalde soorten uiteindelijk de overhand hebben gekregen" Mooie plek Hel gedeelte van De Mient dat tot kinderboerderij is gemaakt is mooi ge legen aan de Rommelpots wegAan de voorziide ongerepte duinen en aan de adhterzijde een fraai landschap met het ongeschonden dorpssilhouet van Den Hoorn aan de horizon. Of zo'n publiek trekkende kinderboerderij nu juist hier moest komen is een vraag waarover de meningen zouden kunnen verschillen. Wie er niet gelukkig mee ds kan zich troosten met het feit dat de stinkende varkenshouderij met de (lelijke voer sillo's en de geweldige hopen mest tot het vedleden behoort en dat de geboden attractie onmogelijk dis „oneigenlijk" kan worden aangemerkt. Veertig dieren In „De Mient" zijn zo'n veertig ver schillende dieren te zien. Er zijn vijf soorten schapenhet Texelse, de Merino, het Drentse heidesChaap '(met indruk wekkende hoorns), de Hampshire down en het Oostfriese ras. Kalveren verte genwoordigen vier (rundveerassen. Ver der drie soorten geiten, diverse pony's (waarop op een grote wed mag worden gereden), een ezel, diverse soorten pluimvee (eenden, pauwen, kalkoenen, krielkippen, duiven, enkele soorten var kens, de grappige Chinese bangbuik- z wijntjes, het Nederlandse land varken, de Yorkshire, de Pi train en binnenkort misschien ook enkele wilde zwijnen). Bij De Mienit hoont verder een hertenkamp en ook de kleine dieren (konijnen, mar motten) zijn goed vertegenwoordigd. In de zomer zal in het hoofdgebouw nog een muiizenstad worden gemaakt. Nog niet is alles voltooid Ook na de opening moet er nog heel wat getimmerd en ver fraaid worden. Dat Willem Kikkert en zijn vrouw de ju'iste mensen zijn om zo- Willem Kikkert bij een koppel zwaar gehoornde Drentse heideschapen, een van de vele diersoorten die vanaf morgen in ,,De Mientzijn te zien. In verband met Pinksteren (waardoor de maandag als werkdag uitvalt) kan de Texelse Courant van dinsdag 20 mei niet verschijnen. iets te beginnen staat wel vast. In te genstelling tot menige andere exploitant van een kinderboerderij is Kikkert boer van huisuiit en heeft verdoende vakken nis iom verantwoord met de dieren om te gaan. Daarbij is hij bepaald niet boers in negatieve zin; hij iis een gezellige ver teller die zich als een aardige gastheer kan presenteren. En dat ds minstens zo belangrijk ails de bezienswaardigheden die hij biedt. De Werkwinkel heeft het ophalen van oud papier, vodden e.d. tijdelijk ge staakt. Nadere berichten volgen. Het is wdl mogelijk zelf papier te bezorgen in de containers bij het voormalige „Ons Genoegen". De gemeenteraad vergadert vrijdag avond niet om 19 30 uur zoalls eerder gemeld werd maar om 20.30 uur. Zoals bekend komt de aardgasproblematiek on deze vergadering opnieuw aan de orde. Texels meest complete "en voordeligste sauna is weer dag en nacht open. ir Ruim afkoelbassin vergroot zonnc- terras/luchtbad ook privébaden. Zaterdag 17 mei en zondag de groep 18 mei

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1