Cjrocn ^warts-Jexels in het harL Onzekerheid in ontwerp-bestemmingsplan 't Horntje Voorlopig geen voorontwerp dubbeldekker „Neptunus" borg vistuig c?lypotijeel Eerste bergingskarwei buitengaats SVC-gym eindelijk in nieuwe zaal Teso wil veerhaven in het Balgzand Informeer nu naar de mogelijkheden voor gelden op gemakkelijkeen adres voor al uw geldzaken uue/t nederiand de nt er DINSDAG 27 MEI 1975 88e JAARGANG No. 8977 T E X E LS E w COU RANT Uitgave: BV v/h Langeveld De Roo(J Postbus 11 - Den Burg, Texel Telefoon 2741 Redaktle: Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den Burg, tel. (02220) 2403, en Ron Lodewijks, Noord wester 21, Den Burg, tel. (02220) 3986. Versch(Jnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f8,65 p. kw. 50 cent Incasso; los 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert. 35 et p. mm exd. 4% BTW TESO heeft de opdracht voor een voorontwerp voor een dubbel deksschip opgeschort. De ver voersonderneming is er niet ge rust op dat het ontwerp-bestem mingsplan 't Horntje een derge lijke capaciteitsuitbreiding moge lijk zal maken. Directeur T. Hoo- gerheide waarschuwt in zijn jaar verslag dat langdurige vertraging vergaande financiële gevolgen zal hebben. TESO deelt de opvatting van het Helderse gemeentebestuur in het struc tuurplan van de marinestad waarin de voorkeur wordt uitgesproken voor ver plaatsing van de veerhaven naar het Balgzand. Het jaarverslag: „Met vesti ging in het Balgzand zou de verkeers overlast die Den Helder van het boot- verkeer ondervindt tot het verleden kunnen gaan behoren, terwijl daar te vens ruimte kan worden gevonden om vereiste ontwikkeling in de veerverbin- ding tot stand te brengen. Ook op Texel dienen door aanpassing van het bestemmingsplan 't Horntje de moge lijkheden voor wijziging van de be drijfsvoering te worden vergroot", zo schrijft Hoogerheide. De vervoersonderneming spreekt zich uit voor de aanschaf van dubbel deksschepen. „Gezien de te verwach ten vervoersontwikkeling moet de eerstvolgende investering in nieuw bouw zodanig flexibel zijn dat op de minst ingrijpende wijze op deze sche pen kan worden overgeschakeld". Na belastingaftrek boekte TESO vorig jaar 154.421 gulden winst. In 1973 was dat ruim 151 mille. 4,5 mille van deze winst wordt uitgekeerd als dividend aan de aandeelhouders, 7,5 mille als tantième voor directie en personeel, 27 mille gaat in het reservefonds en 115 duizend gulden wordt bestemd voor de reserve voor nieuwbouw. Tariefsverhogingen De omzetgroei in 1974 van 595.000 gulden viel nagenoeg geheel weg tegen de enorme kostenstijging die dn hoofd zaak het gevolg is van de gestegen loon som met 359.000 gulden en de stijging van de brandstofkosten met ruim 88°/o: van 254 000 gulden tin 1973 tot 478.000 igulden vorig jaar. „De vervoersgroei", laldus Hoogerheide, „is onvoldoende om de kosten te compenseren. Ook as de winst ide afgelopen jaren te miager ge weest om bij een onvoorziene ontwikke ling de kostenstijging bij onvoldoende vervoersgroei op ie vangen". Het gevolg was dat de tarieven in 1974 twee maal verhoogd moesten worden en inmiddels alweer verhoogd zijn. AOT Het ministerie van Verkeer en Weter- staat dekt als gevolg van het gewijzigde subsidiebeleid, nu het volledige exploi tatietekort van de AOT. De Texelse au- tobusondernemiing werd namelijk inge deeld bij de streekvervoerbedrijven. De gemeente en TESO hebben door deze overeenkomst nu ieder één ton aandelen in de AOT. Twintig duizend gulden aan (zie vervolg pagina 2) 3341 OUDESCHILD - Het sedert enkele maanden bestaande Texelse duikbe- drijf „Neptunus" heeft zaterdag zijn eerste grote" karwei buitengaats uit gevoerd. Geborgen werd een vistuig ter v/aarde van /15.000,- eigendom van de TX 8 „Lodewijk Cornelis". Vorige week donderdag iliep de TX 8 20 mij! ten westen van Den Helder met het vistuig op een gezonken bok, die ondersteboven op de zeebodem ligt en waaronder een groot gat is uitgespoeld. Het nog nieuwe tuig brak af. De eige naars Ellen en Bremer gaven de heren Jac. Böbsema, Flip Duinker en Leo Vlas (firmanten van „Neptunus") opdracht hebtuLg boven water te kalen. Direkt werd een noging gedaan, maar deze mislukte mede door het minder gunstige weer. Er werd een boei op de plaats achtergelaten om deze makkelijk te kun nen terugvinden. Zaterdag was het weer gunstig en om half vijf 's morgens koer ste de TX 8 met de duikers naar de plek. Om kwart over zeven gingen de duikers maar beneden, bevestigden touwen rond liet ituig en de "lier van de kotter deed de rost. Het werk was im een uur geklaard, wat mede ite danken was aan het feiit dat het tuig bij de vorige duik al was vrijge- trokken. Omstreeks het middaguur liep de Lodewijk Cornells de haven van Ou- desdhild binnen met 't zwaar gehaven de tuig aan stuurboord. De boom was bij -het vastlopen zo krom 'als een boog geworden. Het net was echter vrijwel onbeschadigd. Hot tuig zal bij de firma Boom worden hersteld. Het verliezen van een vistuig door een kotter is geen zeldzame gebeurtenis, maar het is niettemin een van de ergste schadeposten waarmee de vissers te ma ken kunnen krijgen. Meestal lukt het niet het verloren tuig terug te krijgen. Voor het bergen was men tot dusver aangewezen op duikers van het vaste land. „Neptunus" houdt ziah meesbal bezig met minder speataculaire karweitjes. De duikers opereren in de haven waar ze schroeven, roer ed. van de kotters in specteren. Het komt vaak voor dat een stuk touw, draad of 'ander materia a! in de schroef verwikkeld raakt. Dat hangt samen met het feit dat op zee steeds meer rommel ronddrijft. Contract Onlangs kreeg de TX 99 een stuk mimplex (soort nylon) in de schroef. Het (taaie spul wrong zich zodanig achter de schroef dat de koppeling defekt raakte. Veel rommel ris afkomstig van boor eilanden. Verschillende kottereigenaars heben met „Neptunus" al een jaarcon tract gesloten Voort één bedrag wordt dan gedurende een jaar alle inspeobie en '(kleine) reparatie onder water uitge voerd Voor gehoorapparatenservice ELECTROHUIS CJ aEtV-Wr. 0%'jXZ: »%-. - De TX 8 meert af aan de lange dam met aan boord het geborgen vistuig en de trotse duikers. Staande voor het tuig van links naar rechts ]ac. Betsema, F up Boon (die als handlanger" af en toe assistentie verleent) en Flip Duinker. in de nieuwe zaal. Beeld van de DE COCKSDORP - Onder heel wat gunstiger omstandigheden dan de af gelopen jaren hield de gymnastiekaf- deling van de Sportvereniging Cocks- dorp zaterdagavond de jaarlijkse uit voering. Eindelijk was er volop ruimte om het programma tot zijn recht te la ten komen; bovendien werd het als een luxe ervaren dat kon worden be schikt over een serie splinternieuwe toestellen. Bij de uitvoering waren vrijwel alle afdelingen van de ca 160 man sterke SVC-gym 'ingeschakeld. Onder leiding van de heer Ham Brusselaars gaven ze een vlotte uitvoering die niet altijd even perf ect was maar wel 'm spontaan kaïrk- ter had en dn ieder geval de waardering van de vele toeschouwers. Geopend •werd met een toespraakje van voorzit ter G. Maiiinus en een vaandelgroet. Die 'plechtige vaandelgroet was voor het Eieiilandse publiek blijkbaar iets nieuws want met uitzondering van de afvaardi ging van GVT uit Den Burg bleef ieder rustig zitten. Een bankoefening door de kleuters gaf veel hilariteit. Vrij aardig slaagde een oefening met de springbok door de jongste jongens en wie niet al te kri- tuetsjes van 12 IS jaar oefenen op de brug met ongelijke liggers. 'tisch toekeek 'kon ook veel genoegen beleven aan het nummer evenwichts- balk door meisj es van 6-7 jaar. Lekker vlot oefenden de meisjes van 10-11 jaar met de miniitrmp; sommigen gaven zelfs enkele salto'tjes weg. Invaller Meisjes van 8-9 jaar voerden een vrije oefening uit op Troika-muziek. Een der meisjes kon wegens waterpokken niet meedoen waardoor het goede ver- (zie vervolg pagina 2)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1