Cjroen 2TwartsJ~exels in het harL, Mevr.Amsing slaagde voor lascursus Aanleg aardgasleiding door Iwaddenzee gestart Taxicentrale DE KOOG Leendert 3 zevende stier K.l.-station Texel Bij IJzeren Kaap Tel. <02228) 555 FA. KIKKERT demonstratie met motormaaiers Bakker's Ijzerhandel Taptoe Texel 75 op 26 juni U) verzicht van de werkzaam heden bij de Ijzeren Kaap iuidhoiliamid i ïd-Kimswend .-.er Dag en nacht. Badweg 1. Ook voor ziekenfonds. Zaterdag 31 mei op het voetbalveld van S.V. Texel van 's morgens 10 uur tot 's middags 4 uur. TEXELSE COURANT Uitgave: BV v/h Langeveld De Roo(J I Postbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 iRedaktle: Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den |gurg, tel. (02220) 2403, en Ron LodewIJks, Noord wester 21, Den Burg, tel. (02220) 3986. Verschijnt dinsdags en vr(jdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f8,65 p. kw. 50 cent Incasso; los 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert. 35 cl p. mm excl. 4% BTW ■VRIJDAG 30 MEI 1975 88e JAARGANG No. 8978 OOSTEREND - Woensdagochtend is aan de Waddenkust bij de IJzeren I Kaap begonnen met de aanleg van de aardgasleiding door de Waddenzee. Na voorbereidende werkzaamheden die drie werkweken vergden en waar bij ruimschoots boven zeeniveau tot halverwege het dijklichaam een gat werd gemaakt, werd een lengte van 250 meter pijp gelegd, waarna het gat I direkt weer werd gedicht en glooing en teen van de dijk werden hersteld. Las-ster Donderdag 26 juni wordt op de Groe- neplaats in Den Burg de zevende „Tap toe Texel" gehouden, een evenement waaraan vrijwel alle Texelse fanfare korpsen en drumbands meewerken zo dat ongeveer 260 muzikanten zullen aantreden. Het programma telt 22 num mers en zal ongeveer een uur vergen. Vanuit verschillende richtingen ko men de korpsen de Groencpaats opmar cheren waar om precies acht uur met de Taptoe wordt begonen. De organisatie is in handen van de heer Dick Haker. Deze keer wordt gezorgd voor zitplaat sen ten ibehoevc van bejaarde en andere slecht ter been zijnde luisteraars. De buurtvereniging Schoonoordsingel, Kogerstraat, Witte Kruislaan zorgt voor orde en begeleiding. Het gat m de dijk ,met de zojuist gelegde stalen gas pijp Op het Texelse K.I. station is dit jaar voor de .tweede keer een nieuwe stier gearniveeild. Deze keer is het een pro- dukt van eigen bodem; een stier gefokt .uit de stal van de heer C. Verbeme aan \de Laagwaalderweg, hoeve „Agricola". De sitier wend 22 februari 1974 geboren en lis dus ruim een jaar oud. De vader lis de békende eiwit vererver Frans IJ 256 eigendom, eerder, van de K.I. ver eniging „Ceres" te Stompetoren. Toen deze staer öin januari 1973 stierf was op Texel mog een diepvriesvoorraad sper ma van hem voorradig. Om dut ten vollle ite (benutten werd een achttal van de 'beste fokkoeien op Texel met dit sper ma geïnsemineerd met de opzet hieruit een toekomstige K.I.-Stier te fokken. Deze adhlt koeden brachten vuer kui- en vier stier kal ver en. Besloten werd de stier van C. Verbeme, genaamd Leen dert (3) aan te kopen /met als voorwaar de dat hij aan alle K.I.-eisen welke door het Stamboek en de Stichting Gezond heids Dienst voor Dieren worden ge steld, zou voldoen en deze eisen zijn niet gering Leendert 3 slaagde voor zijn examen en is inmiddels bij het zestal reeds op het KI.-station aanwezige stieren gevoegd. De moeder van Leen dert 3 as de zeer produktiieve Lena 50, voor de Texelse veehouders een beken de koe omdat ze al eerder op provin ciaal niveau furore maakte als deel neemster (in de keurgroep van 24 koeien op de Westfriese Flora tin Bovenkarspel en nogmaals in een adhttal uitgeselec teerde dochters van ide staer Keimpe 13 van ide Beukenhof, welke haar vader is, •op de Provinciale Fokveedag in Schoorl. Van ide béide Texelse K.I.-stieren Keim pe 33 van de Beukenhof en Tonia's Adem a 17 werden iln dut voorjaar zeer veel stieren aangewezen voor de pro- ivinciaile ötierenkeuringen liln heel Ne derland. Tonia's Adema 17 stond wait het aantal (inzendingen betreft op de tweede plaas en Keimpe 33 van de Beu kenhof op de Vierde plaats. Bijna dage lijks wordt van deze stieren sperma ver zonden naar véle landen wn Europa, Afrika en AZië, iim verse vorm of alls idiepvriessperma iper auto, boot of vlieg tuig. De Texelse veehouders profiteren 'hiervan ten volle. Aan insemnnatiiegeld betalen ze de laagste omslag in vergelij king mefde 'andere verenigingen un Ne derland, doordat ze vüioft hun overtollig fokvee van de hand kunnen doen, maar dn de eerste plaats door het opbouwen van een goede produktieve veestapel. Mevrouw Amsing vertelde ons dat ze al vier jaar lang van plain was lassen te 'leren ,,Maar nik durfde me niet op te ge ven. Ik dacht dat ze me allemaal zouden uitlachen Maar vorig jaar heb ik het toch maar gewaagd". De mens lijdt met meest door het lijden .dat hij vreest, zo bleek ook dn dit geval Directeur Bouwman van de LTS had geen erukel bezwaar tegen een vrouwe lijke cursist aan de NIL-lascursus die «in september van start ging met totaal 18 deelnemers. Hobby Mevrouw Amsing Wul het lassen voor lopig Uitoefenen als hobby. Ze gaat 'kan delaars {van hoefijzers) maken, krante- 70 centimeter waardoor ze ook op de bij eb droogvallende gedeelten van de Wad denzee kunnen werken, zij het Uiter aard alleen bij hoog water Volgens een continu en vergaand au tomatisch systeem worden de door bo ten vanuit Harlingen aangevoerde pij- .pen aan elkaar igeüast, röntgenologusch op lekken onderzocht, met een bescher mende banld omwikkeld, 'afgezonken en in de zeebodem gespoten. De pijp komt één tot twee meter li/n de bodem te zit ten. Hét tracee naar Kimswerd dis niet ikaarslecht; er Zitten itwee .knikken an. De duikwandige pijp heeft een doorsnee van 20 centimeter. Het gas zal er straks met een druk van 40 atmosfeer door stromen. Grote pontons Op dit moment wordt bij het werk van 550 ton gebruikt, komt er nog een pij penslegger die tweemaal zo groot ds. De pontons een diepgang van slechts 60 tot Zeker in het jaar van de vrouw kan men zich vrouwen als beoefenaars van vele beroepen voorstellen. Aan een vrouw als metaalarbeider moet je nog wel even wennen, althans in deze ge westen. Vandaar dat er een boeket ro zen aan tepas kwam toen mevrouw H. Amsing-Mosk uit Oosterend vorige week het getuigschrift van de cursus elektrisch lassen kreeg uitgereikt in de technische school in Den Burg. bakken ed. die mogelijk tun de toekomst .alls bijverdienste te koop zullen worden 'aangeboden. Verder vindt ze het leuk dat ze 'haar man (dae ais monteur bij de VTB \venkJt) af en toe eens kan helpen als dat zo uitkomt. Ze is van plan vol gend jaar ook de lascursus voor gevor derden te volgen. Pas tegen het najaar zal de dijk aan landzijde worden opengemaakt en de verbinding met het dan gereed lijnde Texelse hoof dl odrngnat tot stand vonden gebracht. Op de plaats waar het s aan land 'komt zal de dijk direkt op dta-awaar.te worden gemaakt. Het leggen van de zeeleiding wordt itgevoerd door het handels- en aanne- tersbedrijf Hanab uit Valkenburg in Dezelfde onderneming leg- mdertijd de leiding naar Terschel- Na het afwerken van de dij'kdoor- steek gaat men dingdag direkt verder m ri'dhting. Het traject Ooster ss 36 kilometer lang. Men .per dag 12 prodUktaeuren te ma- Als er zich niet .ai te veel peah in vorm van slecht weer voordoet, i vordt m augustus of september de kust bereikt. Leendert 3gefokt door C. Verbeme

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1