Cjroen kwartsJexels in het harL, Zuidewind verbolgen over houding Gedeputeerde WONINGBOUW IN DE IJSKAST Oordeel over VVV overwegend gunstig Taxicentrale DE KOOG SAUNA Bijdrage gemeente te laag Kontributie niet omhoog SAUNABAD TEXEL Tel. (02228) FA. KIKKERT VRIJDAG 6 JUNI 1975 TEXELSE 88e JAARGANG No. 8980 Ultfav«: BV v/h Langevahl A De Roo(J postbus 11 Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaklle: Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den Burg, tel. (V23M) 2433, en Ren LedewIJke, Noord wester 21, Den Burg, tel. (02220) 3966. COURANT Verscty|nt dinsdags en vrijdags Postgiro 652. Abonnementsprijs f8,65 p. kw. 50 cent Incasso; los 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert 36 ct p. mm excl. 4% OTW Gedeputeerde Staten van Noordholland hebben het woningbouw- programma van de gemeente voorlopig in de ijskast gezet. Met uit zondering van 16 woningwetwoningen aan de Golfslag in het plan Noord-West in Den Burg wordt voorlopig niets meer gebouwd. B. en W. leggen zich daar niet bij neer. Wethouder Jan Zuidewind is zeer verbolgen over de houding van Gedeputeerde v.d. Knoop (PvdA), die voor de trainatie van de woningbouw verantwoordelijk Hij blijft proberen de provinciale bestuurder op korte termijn tot andere gedachten te dwingen en wil nog voordat deze 24 juli naar Texel komt concrete toezeggingen losweken. Zuidewind is helemaal niet blij met Van der Knoop. Hij noemt hem „auto- ~'itair" en „eigengereid". „Hij brengt He richtlijnen van minister Gruijters [Volkshuisvesting en Ruimtelijke Or dening) op bijzonder rigoreuze wijze praktijk. Het lijkt alsof wij als een itel goedwillende amateurs worden leschouwd en ook als zodanig be handeld. Plannen worden opgehouden raardoor de bouwmarkt in elkaar dreigt te storten, hetgeen de werkge- iegenheid in deze sector ernstig in ge- raar brengt". Ook de onzekerheid onder kandi daat-kopers neemt toe. Zij weten niet (neer waar zii aan toe zijn", aldus de VVD-wethouder. Belangrijkste conclu de: „De autonomie van Texel wordt roortdurend aangetast. De provincie beslist, vertraagt, kortom doet wat zij vil, en niet alleen op het terrein van woningbouw. De gemeente be paalt de behoeften door het vaststel en van een bestemmingsplan maar GS reguleren het tempo waarin het lestemmingsplan wordt geconcreti seerd door het toepassen van artikel 19. Op deze wijze brengen GS het i stukje bij beetje in praktijk voor dat zij het in zijn geheel goed keuren. 5e gemeente komt hierdoor niet aan sod. In feite lijkt het bestemmingsplan op het invullen van een totoformulier. 3e gemeente stelt de wedstrijden vast sn de provincie vult de kruisjes in op zekere afloop". Schrale troost: ,Vele gemeenten in Noordholland lebben daar last van". Terug naar de woningbouw. Wat is er srecies aan de hand? Om welke gebie- len gaat het? De gemeenteraad heeft inlangs twee bestemmingsplannen goedgekeurd: Noord-west in Den Burg |in De Koog. Beide plannen liggen bij ïedeputeerde Staten die de uiteindelij- te beslissing moeten nemen. Over het lestemmingsplan De Koog is een be- iwarenzitting geweest en GS moeten iu binnen het jaar een beslissing ne- nen Meegaan met de bezwaren waar- loor het bestemmingsplan gewijzigd noet worden of ze niet-ontvankelijk i-erklaren. In dat laatste geval kunnen bezwaarden nog in beroep gaan bij Kroon. „Dan zijn we totaal vleugel- Naar Texels voordeligste en j meest complete Finse in DEN BURG. TÜT Hele wee"k dag en nadht open ■fc Ooik besloten privébaden voor dezelfde prijs: ƒ8,tot ƒ10, Cabine met ElAga-verMtting (ideaal sauna-Mimaat). Zomneterras-luohtbad Solarium TÜT Ruim (6 m3) afkoelbassin. Keesomlaan 43 (zijweg 8) Den Burg, tel. (02220) 2403 lam. Dat wordt een eindeloze zaak", al dus Zuidewind. NOG 64 In het bestemmingsplan De Koog is het gebied achter de Strijbosstraat voor woningbouw bestemd. Via de artikel 19 procedure is al een aantal wonin gen gerealiseerd. Zo zijn acht wonin gen van aannemer Koorn bijna klaar; de bejaardenwoningen staan er en een aantal particulieren heeft een huis ge bouwd. 64 woningen kunnen nu nog ge bouwd worden en dan met name pre miekoopwoningen. Omdat GS het be stemmingsplan niet hebben goedge keurd gebeurt er, door de bevriezings maatregel voorlopig niets meer. BRANDBRIEF In plan Noord-west in Den Burg is het zelfde aan de hand. Ook dit bestem mingsplan is nog niet goedgekeurd zo dat elke bebouwing die op de goedkeu ring vooruitloopt via een artikel 19 pro cedure gerealiseerd moet worden. Aan nemer Duin heeft een dergelijke aan vraag ingediend. Het gaat hier om een gecombineerd project: 16 woningwet woningen voor de woningbouwvereni ging aan de Golfslag en 20 premie koopwoningen aan de Gasthuisstraat- Schoorwal (bij hoeve Astrid). Van deze laatste woningen had de Stichting Ei gen Wonmgbezit, opgezet in samenwer king met de woningbouwvereniging om doorstroming te stimuleren, er aanvan kelijk 16 geclaimd. Hiervoor bestond voldoende belangstelling maar goedkeu ring van GS, die door adspirant-kopers en gemeente al in februari werd ver wacht, bleef uit. Het aantal belangstel lenden daalde en op dit moment zijn er nog vijf over, te weten P J. van Heer waarden, A. C Eelman, B Oostra, F. A. P. Brozius en R. W. N. Rijk, allen werknemers. Deze vijf hebben een „brandbrief" aan Gedeputeerde v. d. Knoop geschre ven waarin zij met klem aandringen op een duidelijke uitspraak, „zodat wij weten waar wij aan toe zijn". De onze kerheid knaagt aan deze mensen. En kelen verkeren in een zeer moeilijke po sitie. In de brief motiveren zij hun be weegredenen. De vijf zien alleen kans door het kopen van een huis een be hoorlijk onderkomen te krijgen. Bij de gemeente kregen zij nul op het request: er waren geen huurwoningen voor hen. De noodzaak voor sociale woning bouw dient zich aan. Zuidewind: „Na dat wij v. d Knoop met alle mogelijke informatie duidelijk hadden gemaakt dat de voorraad woningwetwoningen op Texel uitgeput is gaf hij toestemming voor de bouw van 16 dergelijke wonin gen, met de restrictie dat aannemer Duin deze huizen los moet koppelen van de premiekoopwoningen. Wat dat voor invloed op de prijs van de 20 koophui zen zal geven, weet ik niet". BEMIDDELING Zuidewind memoreert dat de gemeen te aan GS gedetailleerde cijfers heeft overlegd om „onze nood aan te tonen. Wij hebben een lijst met 172 woning zoekenden gestuurd Hierbij zijn 112 ur gente gevallen. Uit pure nood, om de noodgevallen het hoofd te bieden, is de gemeente er door bemiddeling in ge slaagd een aantal woningzoekenden tij delijk onder te brengen in 20 bunga lows aan de Bernhardlaan, gebouwd door aannemer Weel uit Grootebroek. Dat kon omdat er tot dusver maar wei nig kopers voor deze bungalows zijn geweest; ze zijn duur in vergelijking met woningen die in de nieuwe premie regeling van het Rijk vallen". WACHTEN De wethouder hoopt dat als de 46 wo ningen in plan Noord-west klaar zijn er „weer wat lucht komt", daarbij doe lend op het onderbrengen van een aan tal woningzoekenden. Dit bestemmings plan voorziet nog in de bouw van 154 woningen met inbegrip van het artikel 11 gebied tussen Noordwester en de Beatrixlaan. Dit gebied is reeds voor woningbouw gereserveerd. De concrete planning wordt door B. en W. bepaald, zo staat in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. De bebouwings dichtheid is al bekend: 20 woningen per hectare, hetgeen inhoudt dat daar 36 huizen zullen worden gebouwd. Ook is bepaald dat de gehele bouw in dit gebied door één aannemer moet wor- (zie vervolg pagina 3) Jan Zuidewind: ..Autonomie van Texel door G S voortdurend aangetast" De wijze waarop de VW haar taken vervult kan over het algemeen effi ciënt en kwalitatief goed worden genoemd. Aldus de belangrijkste konklusie in het rapport dat is uitgebracht na het onderzoek naar het functioneren van de WV Texel. Zoals bekend werd het onderzoek verricht door het bureau van de organisatieadviseurs Bakkenist, Spits en Co uit Amsterdam in op dracht van de gemeente. Aanleiding was het VW-verzoek om meer finan ciële steun van de gemeente om een eind te maken aan de ernstige finan ciële problemen. In het rapport komt drs. J. Kroes, die het onderzoek in on geveer twee maanden uitvoerde, tot de konklusie dat de huidige gemeente lijke bijdrage in de zuiver informatieve kosten inderdaad te laag is. De leden van de VW Texel leveren relatief een belangrijke bijdrage aan de inkom sten; verdere verhoging daarvan wordt in het algemeen dan ook niet mo gelijk geacht. Evenmin vindt het bureau Bakkenist het gewenst de verschil lende taken van de VVV te scheiden of sommige taken naar andere instellin gen over te hevelen. Verder wordt in de konklusies en aanbevelingen ge steld dat de aktiviteiten die de VW Texel ontplooit zowel van particulier als van algemeen openbaar belang zijn. De wervende en promotionele aktivi teiten zijn gericht op de periode buiten het zomerseizoen. „Ook en mis schien vooral, in een situatie waarin duidelijke beperkingen worden opge legd aan de omvang van het toerisme is er plaats voor een VW". Het bureau BakkenisJ vindt dat uit breiding van de VVV aktiviteiten met een volledige akkommodatiereserve- ringsdienst aanbeveling verdient. De verenigingsstructuur moet worden ge handhaafd, maar verjonging van het dagelijks bestuur is noodzakelijk. Wat betreft de directeur wordt opgemerkt: „De organisatorische en psychologische eigenschappen van de directeur zijn minder sterk ontwikkeld. Gegeven zijn erkend vakmanschap zal hij met ge richte bestuurssteun zijn funktie goed kunnen vervullen". Assistentie voor de directeur wordt noodzakelijk geacht, maar hierin zal in eerste instantie vanuit de bestaande or ganisatiestructuur moeten worden voor zien, dus peen extra kracht erbij. De kosten die aan het administratieve apparaat zijn verbonden worden te hoog genoemd. Uitgaande van de her ziene begroting voor 1974-1975 mag niet worden verwacht dat de kosten meer dan ƒ25.000,tot ƒ30.000,kun nen worden teruggebracht. De laatste konklusie luidt dat de VVV een betere communicatie moet opbou wen met de belanghebbenden Kostenscheiding Getracht is na te gaan welke kosten ongeveer gepaard gaan met de verschil lende taken van de VVV: de informatie, de werving en de commerciële aktivi- teit. Dat bleek erg moeilijk te zijn. Per functionaris werd een opstelling ge maakt van de door hem of haar bestede tijd per aktiviteit, maar het aantal ta ken per persoon bleek zodanig uiteen te lopen en het aantal keren dat door de aard van het werk van taak moet wor den gewisseld zo groot, dat hier met schattingen moest worden volstaan. De helft van de VVV-uitgaven be staan uit personeelskosten, een bedrag van ƒ251.000,voor het lopende jaar. Vastgesteld werd dat de vaste informa- trices 36% van hun tijd besteden aan het verstrekken van telefonische en schriftelijke inlichtingen. 30% van de tijd is nodig voor baliewerkzaamheden, bijwerken van de documentatie, opma ken van de kas e.d.; 14% voor controle ren van de akkommodaties en het sa menstellen van de lijst van vrije akkom modaties, 10% voor de hotelarrange menten, 3% voor reisbemiddeling, l%°/o voor de reserveringsdienst In het rapport wordt de loftrompet gestoken over de wijze waarop het be trekkelijk kleine aantal informatrices erin slaagt de vooral in het begin van het jaar zeer grote stroom van aanvra gen te verwerken. In de eerste drie maanden van dit jaar moesten 15.000 schriftelijke en telefonische verzoeken om inlichtingen worden afgehandeld. Kantoren Wat de in de buitendorpen gevestigde kantoren betreft wordt vastgesteld dat het kantoor in De Koog, gezien de toe ristenconcentratie aldaar, in een duide lijke behoefte voorziet. De kantoren in Den Hoorn en De Cocksdorp worden minder noodzakelijk geacht en het ad vies wordt gegeven zich hierover te be raden. Lof hebben de onderzoekers voor het propagandamateriaal dat de VVV uit geeft, waarbij met name het blad Voor Vrienden van Texel wordt geroemd. Ook de advertentiecampagnes hebben wat planning en gerichtheid betreft de instemming van het organisatiebureau, al vindt men de tekst blijkbaar niet al tijd even geslaagd. Ook bij afremming van de toeristi sche groei is er voor de VVV een dui delijke taak. Al geruime tijd wordt uit sluitend voor de periode buiten het zo merseizoen reklame gemaakt. De VVV zou ook het kwalitatieve toerisme kun nen bevorderen, zowel in het zakelijke als het algemene belang, waarbij wordt gedacht aan opvoering van de bestedin gen per persoon per dag en het zich in (zie vervioQlg 'biirmenkaaift Dag en nacht. Badweg 1. Ooik voor ziekenfonds.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1