Cjrorn kwartsJexels in het harL, Veerverbinding ruim voldoende om verkeer te verwerken Zwemverbod bij paai 31 Weer verzoek om naaktstrand CJ buitenlands geld Nota RWS: Wachttijden terugdringen door reservering mi Levensgevaarlijke stroming Reischeques Reis- en bagageverzekeringen (SS Liever geen afgebakend strandgedeelte Schoolboeken bestellen gemakkelijk, een adres voor al uw geldzaken DINSDAG 10 JUNI 1975 88e JAARGANG No. 8981 TEXE LS E^COU RANT IlltflAVA' RV w/h I nnnAU*IH A Da Rnnll Uitgave: BV v/h Langeveld De RooU Postbue 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaktlo: Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den Burg, tel. (02220) 2403, en Ren Lodew(Jks, Noord- weeter 21, Den Burg, tel. (02220) 3986. Verschijnt dinsdags an vr(Jdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f8,65 p. kw. 50 cent Incasso; los 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert. 36 ct. p. mm excl. 4% BTW „De bestaande veerverbinding heeft ruim voldoende capaciteit om het verkeer naar en van Texel te verwerken. Alleen op topdagen in het recreatieseizoen komen lange wachttijden voor. Door invoe ring van een reserveringssysteem kunnen deze wachttijden aanmer kelijk worden teruggebracht. De verdere groei van het autovervoer is afhankelijk van het beleid dat de gemeente gaat voeren ten aan zien van de recreatieontwikkeling op Texel". Aldus Rijkswaterstaat directie Noordholland in een vertrouwelijke nota. In deze nota vraagt RWS zich af of de gehanteerde vervoersprognose in het rapport „Veerverbinding Texel- Den Helder" moet worden herzien of aangepast. „In deze voorspelling van het autovervoer tussen Den Helder en Texel in 1985 is geen rekening gehou den met de invloed van een reserve ringssysteem voor de veerverbinding, noch met de invloed van spreiding in wisseldagen op de recreatieverblijf plaatsen. Dit laatste is een reeële mo gelijkheid in het voordeel van de re creanten zelf. Verder trad na het ge reedkomen van het rapport de olie crisis op en is nu ook sprake van een economische recessie. Het een en an der heeft reeds geleid tot een minder sterke toename van het verkeer, zowel landelijk als voor de veerverbinding Den Helder-Texel", zo zegt RWS. Het ingenieursbureau Hajema in Assen laat in haar commentaar op het rapport, dat samengesteld werd door Provinciale Waterstaat, De Econo misch Technologische Dienst en de Dienst Verkeerskunde van RWS en dat door ons op 22 april in de openbaar heid werd gebracht, weten: „De bere kende wachttijden zijn vermoedelijk aanzienlijk hoger dan in feite het ge val zal zijn". Verder vindt Hajema dat in het rapport te hoge schattingen zijn gemaakt van de omvang en groei van het niet-recreatieve verkeer en van de ontwikkeling van de dagrecreatie (in het rapport werd over verdubbeling of verdrievoudiging tot 1985 gespro ken). Deze conclusies van RWS en Hajema hebben ertoe geleid dat B. en W. het verwijzen van TESO naar het rapport „Veerverbinding Den Helder-Texel" dubieus noemen. „Aangezien ook TESO van de RWS-nota op de hoogte is ma ken wij ernstig bezwaar tegen de manier waarop zij de argumenten in haar be zwaarschrift naar voren brengt. Kenne lijk worden alleen rapporten die het standpunt van TESO inhouden geci teerd of aangehaald", aldus het college in haar pre-advies aan de raad waarin zij voorstelt de bezwaren van TESO ongegrond te verklaren alsmede alle verdere ingediende bezwaren (behalve dat van de heer J. S. van Leeuwen in 't Horntje). B. en W. vragen de raad het tér visie gelegde ontwerp-be- stemmingsplan 't Horntje vanavond ftoed te keuren. Daarin is nog geen con crete bestemming van de veerhaven op genomen. Het college zegt daarvoor nog niet over voldoende gegevens te be schikken. TESO is het met deze visie niet eens en heeft een plan voor een dubbeldeksveerhaven ontwikkeld. Terug naar het veerverbindingrapport en de nota van RWS Kort samengevat werd in het rapport voorspeld dat als TESO de vervoerscapaciteit niet ver groot, in 1985 40 dagen zullen voorko men waarop auto's meer dan elf uur moeten wachten alvorens te kunnen worden overgezet. Een derde boot van hetzelfde type helpt slechts weinig en voor korte tijd. Dubbeldeksveerboten daarentegen leveren een capaciteitsver groting van 90°/o op, aldus het rapport Drie plannen RWS stelt in haar nota: „Als het ge meentebestuur kiest voor uitbreiding van de recreatie zonder beperkingen van het autoverkeer moet met een ver dere groei van het autovervoer reke ning worden gehouden. Dan komen drie plannen voor uitvoering in aanmerking: 1. Aanschaf van derde boot van het huidige type. 2. Aanschaf van één dubbeldeksboot waardoor de bestaande aanlegin- richtingen geheel moeten worden gewijziad. 3. Aanschaf van één of meer dubbel dekkers en de aanleg van een nieu we veerhaven ten oosten van Den Helder (Balgzand). Over mogelijkheid 1 merkt RWS op: „Dit is in feite een eindplan. Verdere uitbreiding met gebruik van enkeldeks- schepen is niet mogelijk. De capaciteit stijgt met 40°/o. Het derde schip kost 19,5 miljoen gulden" Plan 2: „Wijziging van de aanlegplaatsen geeft vooral in Den Helder grote stagnatie. Bovendien zal Den Helder overlast ondervinden van de groeiende stroom doorgaand ver keer". Verkeersplannen In de nota spreekt RWS over ver keersplannen waarbij behalve de veer havens ook de aan- en afvoerwegen, de parkeerplaatsen en de gewone wegen moeten worden betrokken. „Pas als ver keer en recreatie op elkaar zijn afge stemd kunnen deze plannen nader wor den uitgewerkt. Uitgaven zijn pas ver antwoord als alle betrokkenen met de plannen kunnen instemmen". De nota spreekt over een door Texel cn de provincie in samenwerking met diensten van CRM en VRO, te ontwik kelen visie over de recreatieve moge lijkheden op Texel cn de manier waar op daarvan gebruik wordt gemaakt. B. en W. pleiten in hun pre-advies voor de vorming van een werkgroep waarin (in ieder geval) de gemeenten Den Helder en Texel, TESO, Rijks en Het strand bij de vuurtoren in vogelvlucht. De dam van kunstmatig zeewierongeveer 100 meter ten zuiden van de strand toe gang, is inge tekend. provinciale Waterstaat en de provincie zitting moeten hebben. RWS: „De op de recreatieve visie gebaseerde plannen moeten in publieke discussie worden gebracht. Met behulp van deze plannen kan berekend worden hoe de toekom stige vraag naar overzetcapaciteit zal verlopen". B. en W. contra TESO B. en W. nemen op vele punten stel ling tegen TESO. Het argument van de vervoersonderneming dat uitbreiding van het NIOZ uitbreiding van de veer haven in oostelijke richting onmogelijk maakt wordt door het college bezijden de waarheid genoemd. „In het oostelijk duingebied kan de veerhaven nog wor den uitgebreid", is de mening van B. en W Het direkte verband dat TESO legt tussen seizoenspreiding en capaciteits vergroting (Hoogerheide: „Wij kunnen niet continu met twee schepen varen") wordt niet door het college onderschre ven. Voor de derde keer in vijf jaar doet de Nederlandse Federatie van Na- turistenverenigingen (NFN) een poging om op Texel een legaal naaktstrand te krijgen. In tegenstelling tot de vorige keren vraagt het NFN-bestuur nu niet om een of meerdere afgebakende stukken maar heeft de gemeenteraad verzocht het verbodsartikel in de Algemene Politieverordening te schrappen en strandgedeelten aan te wijzen waar blootloperij verboden blijft. Het komt er op neer dat men de „ongeklede dagrecreatie" toegestaan wil hebben op alle stille strandgedeelten van Texel. Argumentatie is dat dit in feite lega liseren van de bestaande toestand is „zodat nauwelijks moeilijkheden te ver wachten zijn". De NFN vindt het niet nodig de stukken naaktstrand als zoda nig met bordjes of andere waarschu wingen aan de duinen en acht een al gemene bekendmaking in de krant ge noeg. „Op deze wijze worden de natu- ristischc strandgebruikers op de meest voor de hand liggende wijze geïnte greerd, zonder accenten die doen den ken aan discriminatie, apartheid en waardoor bovendien de nieuwsgierig heid van anderen wordt opgewekt". Tweede mogelijkheid De NFN houdt er blijkbaar rekening mee dat de Texelse gemeenteraad deze voor Nederland nieuwe stap niet zal durven nemen, want in de brief aan B. en W. en de raad is als tweede moge lijkheid genoemd de aanwijzing van een afgebakend stuk naaktstrand zoals ook elders langs de kust is gebeurd: Cal- lantsoog, Zandvoort, Den Haag en Rot terdam. NFN-voorzitter Bob Stolk: „Ik realiseer mij dat het de derde keer is dat onze federatie bij u een verzoek in dient. Inmiddels heeft de tijd haar werk gedaan zodat de bezwaren van destijds voorbij zijn. Uw gemeente kan de eerste in Nederland niet meer zijn en het al of niet aanvaardbaar zijn van zwemmen en zonnebaden zonder badcostuum staat nauwelijks meer ter discussie" De NFN-voorzitter wijst er op dat de mi nister van justitie onlangs nadrukkelijk heeft verklaard dat de gemeenten de bevoegdheid hebben tot het aanwijzen van naaktstranden en spreekt de hoop uit dat de raad nog voor het begin van het hoogseizoen een beslissing zal ne men. „Het is mijn overtuiging dat daar mee een grote rechtsonzekerheid zal zijn opgeruimd". Dit seizoen mogen Texelaars en toe risten niet in het water aan het strand bij de vuurtoren (paal 31). Zwemmen is er streng verboden wegens de bui tengewoon gevaarlijke stroming die onlangs is ontstaan door verplaatsing van een geul tot zeer dicht onder de kust. „Zelfs pootjebaden is er nu le vensgevaarlijk", aldus een woordvoer der van de dienstkring Texel van de Rijkswaterstaat. Dat is vervelend voor de badgasten maar ook erg naar voor de heer A. J. van 't Noordende uit De Cocksdorp die hier strandhuisjes verhuurt. Hij ver wacht dat de zaken flink zullen terug lopen als gevolg van het zwemverbod. Omdat op geen stukken na is te zeggen wanneer het sein weer op veilig wordt gezet, is hij begonnen de huisjes te ver kopen. Van de 30 stuks zijn er inmid dels al tien aan de man gebracht. Voor badgasten die in noordelijk Texel ver blijf houden is 't dichtstbijzijnde strand nu paal 28, De Krim. Gehandicapten Vooral mensen die moeilijk ter been zijn, betreuren het zwemverbod bij de vuurtoren Dit is nl. het makkelijkst toegankelijke strand van heel Texel De weg loopt haast tot het water door; je hoeft niet over de duinen te klauteren of lange stukken door mul zand te lo pen. De heer Van 't Noordende vertelde dat hij veel invaliden onder zijn huur ders had. Die zullen, als ze tenminste willen baden, nu naar het eveneens nog al makkelijk toegankelijke Jan Ayeslag- strand (paal 12) moeten, maar dat is wel een eind uit de buurt voor degenen die in een bungalowtje of camping in noor delijk Texel verblijven. Toch bewaking Bij de gemeente gaat men er vanuit dat er toch wel mensen zullen zijn die uit onwetendheid of onverschilligheid bij de vuurtoren het water in gaan. De ze week is daarom ook bij paal 31 een badmeestershut geplaatst. De strandbe- waking zal hier uitsluitend tot taak heb ben de mensen uit het water te houden; de rode vlag zal continu wapperen. Het ontstaan van de gevaarlijke geul is typerend voor de wijze waarop de zeebodem voor het vuurtorenstrand aan de meest onverwachte veranderingen onderhevig is. Bij Rijkswaterstaat had men juist maatregelen genomen om de stroom ver buiten de kust te houden door het aanleggen van een haaks op de kust staande dam van kunstmatig zeewier. Deze dam steekt thans 400 me ter in zee en is ongeveer 100 meter breed. Er zijn meerdere lagen kunstma tig wier (twee meter lange bundels plastic draden die met buidels grind zijn verankerd) op elkaar aangebracht. Om dat de plastic draden, net als helm in stuivend zand, het door de stroom opge jaagde zand vasthouden ontstaat een verheffing. Tussen het begin van de dam en het strand heeft zich nu toch de geul kunnen vormen. Daarom is ook kunst matig wier aangebracht vlak bij het strand, maar het effekt in de vorm van afsluiting van de geul zal nog wel even op zich laten wachten. Het tot op het strand liggende wier\vormt op zichzelf een gevaar. Baders kunnen er in ver ward raken en daarom zijn er rode vlaggen bij geplaatst. Dit jaar in Het Open Boek. Wacht er niet te lang mee, dan heb je ze straks op tijd. Voor gwhoorapparatenaervice ELECTROHUIS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1