Cfroen 2rwarL-JexeU in het harL, Dinsdag groot feest rond eerste paal Ifypotiied Plan 't Horntje vastgesteld met vier Paktstemmen tegen „Juttersaktie" op strand De Koog en Westerslag Taxicentrale DE KOOG Bouw Rijksscholengemeenschap van start uxz/t nederiond |f bar PR0KLAMATIE! Kunstmarkt Oudeschild Voorzitter Vissersbond onthult monument Tel. (02228) FA. KIKKERT Informeer nu naar de mogelijkheden voor gelden op gemakkelijk, een adres voor al uw geldzaken l'RIJDAG 13 JUNI 1975 TEXELSE Ultgav*: BV v/h Langeveld De RooU Postbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaktle: Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den Burg, tel. (02220) 2403, en Ron Lodew|Jks, Noord wester 21, Den Burg, tel. (02220) 3986. 88e JAARGANG No. 8082 COURANT Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f8,65 p. kw. -f 50 cent Incasso; los 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert. 35 ct. p. mm excl. 4% BTW Ook een motie van Texels Belang, die aan het begin van de discussie werd ingediend en beoogde het be stemmingsplan niet in behandeling te nemen omdat er te weinig tijd zou zijn geweest om tot een verantwoorde be- iluitvorming te komen, haalde geen neerderheid: 5 stemmen voor en 10 tegen. Inspraakprocedure De derde motie die dinsdagavond op tafel kwam was van de Samenwerken de Christelijke Fracties (SCF). Hierin werd het college gevraagd voor 1 sep tember dit jaar een voorstel te doen om het ontwerp structuurplan vast te stel- ,,dan wel het onderdeel verkeer en vervoer uit dit plan te lichten en hier over een uitspraak van de raad te vra gen. Deze beslissing is dringend ge wenst om het door B. en W voorgestel de overleg over de mogelijke uitbreiding van de veerhaven goed tot zijn recht te laten komen" De SCF trok deze motie weer in na dat burgemeester Sprenger had toege zegd dat B. en W. voor 1 oktober met een oriënterende nota over de veerha- enproblematiek zullen komen en dat voor 1 januari volgend jaar de raad er een deel van het ontwerp struc tuurplan om een uitspraak zal worden gevraagd. Het zal daarbij voornamelijk gaan om het vervoer. Dit najaar, zo liet de heer Sprenger weten, zal een in- jspraakprocedure worden gehouden over de uitgangspunten van het structuur plan. „Dit zou je de tweede ronde van de inspraak kunnen noemen". Geen uitbreiding De vierde motie die werd ingediend kwam van het Pakt-raadslid Daal Wei- boren. Deze motie werd echter door nie mand ondersteund en kon derhalve niet in stemming worden gebracht. Welbo- ren is van mening dat de continuïteit van de veerdienst binnen de huidige be grenzing van de veerhaven gewaar borgd moet worden Hij verwierp dan ook het collegevoorstel om een gebied voor mogelijke uitbreiding vast te stel len. Welboren zei helemaal geen uitbrei ding te willen. „Ik kan principieel moei lijk meewerken aan het scheppen van een vergrote vervoerscapaciteit en pleit voor andere minder rigoreuze midde len". Welborens fraktievoorzitter Fried Blanken legde de relatie tussen dit be stemmingsplan en de recreatie. „De veerverbinding is een middel om de toe- ristenstroom in te dammen. Het kan voor toeristen onaantrekkelijk gemaakt worden om per auto naar Texel te ko men. Beperking van het autovervoer kan opgevangen worden door een uit stekend openbaar vervoer en door het stimuleren van het fietsen. Experimen ten in die richting zullen wij dan ook krachtig stimuleren. Blanken verweet de raad door het vaststellen van het recreatiebasisplan met een limiet van 47 duizend slaapplaatsen in 1985 een vergrote logiescapaciteit te veroorzaken „Het Pakt wilde niet en ook nu nog niet verder dan 40 duizend slaapplaatsen". Monument Blanken pleitte zeer nadrukkelijk voor behoud van het oostelijk duinge bied (tussen Noorder- en Zuiderhaaks) „Dit duingebied is voor ons een monu ment. Opofferen is onverantwoorde lijk". Blanken bleef bij zijn mening om de raad over het Pakt-standpunt een uitspraak te laten doen, ook nadat bur gemeester Sprenger had voorgesteld aan te tekenen in de notulen dat de progres sieven tegen eventuele opoffering van het duingebied voor veerhavenuitbrei ding zijn. „Dan kunt u er later op terug komen als u weet wat er precies aan de hand is. Door nu een wijziging in het plan aan te brengen ontneemt de raad zichzelf keuzevrijheid, en dwingt zij de technische uitvoering van verdere plan nen in een bepaalde richting. Het is on verstandig zich zo absoluut uit te spre ken zonder voor ogen te hebben wat voor beslag op het duingebied zou moe ten worden gelegd". „Bovendien is het vaststellen van een uitbreidingsgrens geen vrijbrief voor aantasting van het duingebied. B. en W. vinden opofferen alleen aanvaardbaar als het strikt noodzakelijk is", aldus de heer Sprenger. Fraktievoorzitter Weijdt van Texels Belang liet weten dat het duingebied opgeofferd moet worden als de veer dienst blijft zoals hij is (geen dubbeldek kers, wel derde boot en tweede fuik red.) Van belang is nog te vermelden dat de raad akkoord ging met dusdanige wijziging van het uitbreidingsgebied dat het door TESO ontwikkelde veerha venplan voor dubbeldekkers er in past. Het gaat hier om vrij kleine stukken grond en een wat groter deel van het Marsdiep. Rijkswaterstaat liet weten te gen deze wijziging geen bezwaar te heb ben. De bouwput op het terrein aan de Emm al aan waarin de fietsenberging en ruimte voor leerlingenaktiviteiten zal worden gebouwd Dinsdagmiddag 3 uur zal de eerste van de 167 palen worden geslagen voor het nieuwe gebouw van de Rijks scholengemeenschap aan de Emma- laan in Den Burg. Dat zal gebeuren met veel feestelijk vertoon, want het is een moment waarnaar vele jaren smachtend is uitgezien. Het feest begint met het door esta fetteploegen (leerlingen) overbrengen van vlaggen vanuit alle dorpen naar de Groeneplaats in Den Burg om aldus heel Texel bij het gebeuren te betrekken. Jan Plezier Om kwart over twee gaan twee Jan Pleziers (via Beatrixlaan, De Zes en Ko- gerstraat) naar het raadhuis om daar of ficiële genodigden af te halen waaron der het college van B. en W„ architect Ir. J. C M Franken van de Rijksgebou wendienst. directeur Mr. A W. Luikin- Seven Up en Levi's jeans organiseren op het Texelse strand weer enkele „jut- tersakties" voor kinderen, zowel Texe laars als toeristen van 6-12 jaar. Op woensdag 25 juni wordt zo'n aktie ge houden op het strand Westerslag, en donderdag 26 juni op het strand van De Koog, aanvang 14.00 uur. Op de 16e juni 1975 ligt 't Steigertje als een balken achter Skals dijkje weer twee jaar verankerd. Gedurende deze tijd trotseerde zij stormen van oeroude Texelse gezelligheid. Onder bevel van de bekwame schipper raakte ze in de „analen" bekend als een veilige haven om even aan te leggen. Dit gebeuren willen we als een mijlpaal in ons bestek de historie in zenden. Daarvoor is nodig uw aanwezigheid en al uw goede humeur op zaterdag- en zondagavond vanaf acht uur. Als saluutschot voor de boeg hebben wij een speciale verrassing in petto. Nou, tabé dan. JARING MOLL. De gang van zaken is als volgt: Om trent het tijdstip van aanvang worden zoveel mogelijk kinderen bij elkaar ge bracht die opdracht krijgen het strand over IV2 tot 2 kilometer schoon te ma ken door allerlei aangespoelde rommel in zakken te doen. Na afloop mogen ze bij wijze van beloning deelnemen aan een schatgraafwedstrijd. Daarbij zijn zeer veel prijzen uitgeloofd: tent, sjoel bak, jeu de boule-spel, plastic boot, 100 ballen, etc. Na afloop krijgen alle deel- nemertjes een bekertje Seven Up. Als aandachttrekker wordt weer een voor malig amfibisch voertuig, de „Seven Up-duckw" ingeschakeld. Camping party Voor het eerst zal dit jaar ook voor ouderen (15 - 35 jaar) iets worden geor ganiseerd. Er komen twee „Camping Party's", gepresenteerd door Will Lui- kinga. De voorstelling omvat onder meer een rock and roll-show, een mu zikale bingo, het „Will wil wel"-spel. Muzikale medewerking wordt gegeven door „Toni Macaroni and the swinging devils". Begonnen wordt om 20 00 uur. Toegang gratis. De avond wordt gegeven op woens dag 25 juni in Het Eierlandsche Huis in De Cocksdorp en op donderdag 26 juni in „De Kaaps-nol" op de RST-camping Kogerstrand in De Koog. Toegangsbe wijzen kunen vanaf heden worden af gehaald in het raadhuis (afd. culturele zaken) te Den Burg, Het Eierlandsche Huis in De Cocksdorp en „De Kaaps nol" in De Koog. ga van de afdeling Rijksonderwijs van het ministerie van Onderwijs en Weten schappen, de burgemeester, de school- inspecteur, vertegenwoordigers van de leerlingenraad, schoolleiding en ouder commissie. De stoet gaat (met de esta fetteploegen) langs de Parkstraat en het Schilderend naar de bouwplaats aan de Emmalaan. Er lopen ponyruiters mee en het Kon. Texels Fanfarekorps-DEK zorgt voor de muziek. Op het bouwter rein zullen de nodige toespraken wor den afgestoken en burgemeester Spren ger en Mr. A. W. Luikinga zullen voor zien van veiligheidshelmen het heiblok bedienen, aldus de hechte samenwer king tot uitdrukking brengend tussen rijk en gemeente. Feestmarkt De belangstellenden die de plechtig heid bijwonen (iedereen is welkom, in het bijzonder de ouders) kunnen zich op 't terrein nog geruime tijd vermaken want de leerlingen hebben allerlei kraampjes ingericht en van het terrein een soort feestmarkt gemaakt. Zoals bekend wordt het gebouw van de Rijksscholengemeenschap gebouwd door het bouwbedrijf Jorritsma B V. uit Bolsward De kosten belopen bijna vijf miljoen gulden. De bouwtijd vergt twee jaar. Op dit moment is de bouwput ge reed, waarin de fietsenberging en de ruimte voor leerlingenaktiviteiten komt Door deze ondergrondse ruimte kon de totale hoogte van het naar Texelse be grippen kolossale gebouw aanvaardbaar worden gehouden. Van de oorspronke lijk geprojecteerde twee gymnastieklo kalen is er één geschrapt (in verband met de sporthal); het overige lokaal is iets anders gesitueerd. Overigens zijn in het ontwerp geen veranderingen van betekenis aangebracht. Nieuwe inzichten De nieuwe school biedt plaats aan 525 leerlingen en ongeveer 40 docenten die beschikken over 18 theorielokalen, een lokaal voor audio-visuele leerme thoden, 3 theorievaklokalen en vijf vak lokalen. Verder is er een overblijflo kaal, een bibliotheek en ruimten voor staf en administratie In het ontwerp dat in nauw overleg met de onderwijsinspectie en de school leiding tot stand is gekomen, wordt ge- (zie vervolg pagmna 2) Voor de kunstmarkten die vanaf 5 juli elke zaterdag in het Ankerpark te Ou deschild zullen worden gehouden be staat van de zijde van deelnemers-ex- posanten bemoedigende belangstelling De Gemeenschap Oudeschild is doende met de laatste voorbereidingen. Wie nog mee wil doen moet zich met spoed op geven bij Niek Welboren, De Ruijter- straat 135, telefoon 2702. Ieder die iets heeft te laten zien of te verkopen op het gebied van kunst, antiek en kunstnij verheid is welkom. OUDESCHILD Op het haventer rein te Oudeschild is een monument ge plaatst ter nagedachtenis aan de op zee omgekomen vissers. Het stelt een bre kende golf voor; het beeld werd ver vaardigd door Harry Tielemans uit De Koog. Tijdens een sobere plechtigheid za terdagmiddag a.s. om 17.15 uur zal het monument worden onthuld door de heer K. Hoekstra uit Urk, voorzitter van de Nederlandse Vissersbond. Dag en nacht. Badweg 1. Ook voor ziekenfond*. De gemeenteraad heeft dinsdagavond met 11 stemmen voor en vier tegen het bestemmingsplan 't Horntje vastgesteld. Alleen de complete Pakt fraktie stemde tegen. De progressieven vinden dat het duingebied ten oosten van de verhaven niet door andere bestemmingen mag worden aangetast en vroegen de raad in een motie het grensgebied v/aarbinnen uitbreiding van le- de veerhaven mogelijk is, te verleggen zodat dit duingebied in ieder geval de van voortbestaan verzekert blijft. Deze motie vond geen gehoor en werd dan ook met 4 tegen 11 stemmen verworpen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1