Cjrom 1jmrtsjexelsin het harL, Zilveren gemeentepenning voor Teso-commissaris C.J. de Lugt Monument onthuld voor omgekomen vissers C. Vonk opvolger Meegewerkt aan belangrijke basisvoorzieningen uit handen van TEXELSE Uitgave: BV v/h Langeveld De Roo(J Postbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaktle: Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den Burg, tel. (02220) 2403, en Ron LodewIJks, Noord wester 21, Den Burg, tel. (02220) 3986. COURANT Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f8,65 p. kw. 50 cent Incasso; los 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert. 35 ct p. mm excl. 4% BTW DINSDAG 17 JUNI 1975 zakelijk verslag ook een sociaal ver slag. De TESO-vergadering werd bezocht door 179 aandeelhouders. In zijn ope ningswoord herdacht de heer De Lugt drie oud-personeelsleden die in het af gelopen jaar zijn overleden. Uitvoerig stond hij stil bij het recentelijk overlij den van de heer Jacob Jan van der Vlies die 24 jaar lang, van 1937 tot 1961 di recteur van TESO is geweest. De heer Van der Vlies heeft de ook in deze pe riode al snel eroeiende onderneming met ijver, toewijding en plichtsbetrach ting geleid, aldus de heer De Lugt die de verbouwing van de „Dokter Wage- maker", de bouw van „De Dageraad" en de aankoop van de „Koningin Wil- helmina" belangrijke feiten uit de pe riode Van der Vlies noemde De twee andere medewerkers waren de op 2 mei overleden heer J Pool die van 1945 - 1965 als stuurman aan TESO verbonden is geweest en de heer P. Bruin die van 1963 tot 1975 de fuikbrug in Den Helder bediende (Zie vervolg pagina 2) 88e JAARGANG No. 8983 In de rondvraag maakte de heer Jurr. Beumkes van de gelegenheid gebruik om namens de aandeelhouders de heer De Lugt te danken voor de wijze waar op hij TESO heeft geleid Naar aanlei ding daarvan merkte De Lugt op dat ook de personeelsbelangen bij hem al tijd zwaar hebben gewogen en hij dank te voor het vertrouwen dat het perso neel in hem had gesteld Sinds een jaar beschikt TESO over een ondernemings raad; in de toekomst komt er naast het hij acht jaar lang in Amstelveen had gewoond was uitsluitend om zijn zoon de gelegenheid te geven het overgeno men bedrijf onafhankelijk te runnen. De directeurskwestie van 1963 had des tijds en ook later nog aan hem gevreten. Het toen gerezen wantrouwen jegens hem had zijn vrouw echter nog meer verdriet gedaan. Die had het nooit meer kunnen vergeten, zodat de heer De Lugt het betreurde dat zij dit moment van huldiging niet heeft kunnen meemaken. De Lugt had lof voor de energie en vechtlust van de huidige directeur, al gaf hij zelf de voorkeur aan een andere weg om hetzelfde doel te bereiken. De heer C. J. de Lugt is vrijdag- ovond onderscheiden met de gemeen telijke erepenning in zilver als blijk van erkentelijkheid voor de belangrij ke rol die de heer De Lugt heeft ge speeld bij het tot stand brengen van diverse Texelse basisvoorzieningen. De heer De Lugt heeft afscheid geno men als commissaris van de N.V. TESO na deze funktie 35 jaar lang te hebben bekleed; 21 jaar daarvan was hij president commissaris. Burgemeester W. H. Sprenger die de zilveren penning overhandigde herin nerde eraan dat de "heer De Lugt van 1935 - 1941 bovendien zitting had in de gemeenteraad, dat hij van 1936 - 1973 commissaris was van de N.V. TEM en jarenlang aktief was op agrarisch ter rein. Hij was voorzitter van de Holland- sche Maatschappij van Landbouw afde ling Eierland, voorzitter van district Texel van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst en bestuurslid van de hereniging voor bedrijfsvoorlichting. De burgemeester stelde vast dat de heer De Lugt vooral als dienaar van TESO- belangen naam heeft gemaakt. „Een ontmoeting met TESO betekende meest al een ontmoeting met de heer De Lugt. Wij zien op deze ontmoetingen met voldoening en waardering terug", aldus de burgemeester die zei dat de heer De Lugt niet alleen een weloverwo gen oordeel had, maar bestuurskracht paarde aan beminnelijkheid en daardoor in staat was mensen samen te brengen m tegenstellingen te overbruggen. „Der gelijke mensen zijn zeldzaam". De heer De Lugt is de achtste Texe- aar die de erepenning krijgt. Het ere- ilijk werd eerder uitgereikt aan mevr. 1-uberti-van Bergen en de heren Jak. Bruin, Noordijk, v d. Vlis, Th. R. Hin, Veldstra en C. van Groningen. Opvolger De heer De Lugt wordt als commissa- ts in het TESO-bestuur opgevolgd door Voor g«hoorapparatens«rvice ELECTROHUIS CJ de heer C Vonk. Hoewel hij als tweede op de voordracht stond (nummer één was de heer J. J. de Beurs) kreeg hij 230 van de 269 stemmen. De commissarissen zullen onderling uitmaken wie voorzit ter wordt. Vice-voorzitter C. J. van der Kooi bracht namens TESO uitvoerig dank aan de scheidende commissaris. Om aan te geven aan welke ontwikkelingen hij leiding heeft gegeven, gaf de heer v. d. Kooi een overzicht van hetgeen in de bestuursperiode van De Lugt bij TESO is gepasseerd In 1939 toen in de winter vier en in de zomer vijf diensten per dag werden gevaren, werden totaal 156.000 betalende passagiers en 26.000 niet betalenden (scholieren e.d.) overge zet.Elf jaar later, toen voor het eerst werd gesproken over de moge lijkheid om een veerhaven aan 't Horn- tje te maken, was het aantal betalende passagiers opgelopen tot 304.000. Op 21 februari werd de heer De Lugt commis saris als opvolger van de heer Keesom. In 1954 werd hij president-commissaris; in hetzelfde jaar werd opdracht gegeven voor de bouw van „De Dageraad" ten koste van 1.238.000,De financierng van dit schip was een groot probleem, want het was niet makkelijk het ver trouwen van een bank te winnen voor een onderneming die qua structuur aan een sociale instelling deed denken. Dank zij de overredingskracht van De Lugt kwam het voor elkaar. In 1955 kwam „De Dageraad" in de vaart, maar het vervoersaanbod groeide versneld en in 1958 begonnen de eerste besprekingen met Rijkswaterstaat om de veerdienst te verplaatsen naar Het Horntje. Als noodmaatregel werd van de Provincia le Zeeuwse Stoomvaart Dienst de „Ko ningin Wilhelmina" overgenomen, maar in 1961 was het zover dat aan de Zaan- landsche Scheepsbouw Maatschappij de opdracht kon worden gegeven voor de eerste „pont", de „Marsdiep", ten koste van 5,8 miljoen. Zwarte bladzijde In 1963 ontstond een zwarte bladzijde in de TESO-geschiedenis door het con flict rond directeur Siebinga Mulder die als gevolg van de wijze waarop hij zijn taak vervulde moest worden geschorst. Er ontstond een conflict in emotionele en persoonlijke sfeer, waarbij de naam van de heer De Lugt in het geding werd gebracht Dat was voor hem bijzonder pijnlijk. Des te verheugender was het toen de aandeelhouders tenslotte in overgrote meerderheid het vertrouwen in het TESO-bestuur uitspraken, zodat de wonden goeddeels werden geheeld Oud-directeur M. C. de Gorter, 25 jaar lang in verschillende functies onder De Lugt gediend, maakte gewag van de zeer goede verhouding tussen bestuur en directie. „We hebben nooit woorden gehad. De vriendschap was bepalend voor de totale verstandhouding in het bedrijf". Wijzend op de uitstekend func tionerende veerdienst van dit ogenblik (32 afvaarten per dag) zei De Gorter: „We profiteren op Texel dagelijks van wat door uw inzet tot stand is gebracht. Omdat ik dit alles van nabij heb mee gemaakt, weet ik hoeveel durf, visie en tijd u aan uw levenswerk heeft be steed". Oud-commissaris G Bakker dankte ook voor de fijne samenwerking. „We hebben samen enorm veel meegemaakt. Het was fantastisch; ik zie er met dankbaarheid op terug". Indruk De heer De Lugt toonde zich zeer on der de indruk van de hem toegezwaaide lof. Het was voor hem een volslagen verrassing. De lof noemde hij overtrok ken. „Ik heb altijd getracht mijn plicht zo goed mogelijk te vervullen; dat is ie ders plicht". De heer De Lugjt maakte er bezwaar tegen dat TESO vak is ge- personificeerd met hem. „TÊSO was geen éénmanszaak. Alles is altijd via de volledige raad van commissarissen ge gaan". De Lugt verklaarde Texelaar in hart en nieren te zijn en te blijven. Dat De heer K. Hoekstra onthult het vissersmonument dat een fraaie plaats heeft gekregen langs de binnendijk bij de overgang van oude naar nieuwe haven. OUDESCHILD - De heer K. Hoek stra, voorzitter van de Nederlandse Vissersbond heeft zaterdagmiddag op het havenplein van Oudeschild een monument onthuld dat is opgericht ter nagedachtenis van de Texelse vissers die in de loop der jaren bij de uitoefe ning van hun beroep op zee zijn om gekomen. Het monument, een gestileerde uit eenspattende golf, werd ontworpen door Harry Tielemans uit De Koog en vervaardigd door Smederij Boom Rijks waterstaat zorgde (gratis) voor het uit bazaltblokken vervaardigde voetstuk alsmede de overige entourage waardoor het beeld fraai tot zijn recht komt. De plechtigheid op de haven werd bijge woond door vrijwel alle vissers, enkele nabestaanden van omgekomen opvaren den, vertegenwoordigers van Rijks waterstaat, het gemeentebestuur en an dere autoriteiten. Initiatief Het monument is er gekomen op ini tiatief van de Vissersvereniging DETV Texel. Voorzitter K. Hoekstra sprak daarover zijn waardering uit. Hij be lichtte de twee gezichten die de zee laat zien. het land waarop de visser zijn brood verdient en dat hem goede vang sten en hoge besommingen oplevert en de onberekenbare zee met slechte vang sten, storm en ongelukken. Vakkennis van de visser kan de gevaren niet volle dig bezweren, er blijven risico's. De heer Hoekstra zei overigens van mening te zijn dat de vakkennis van de Texelse vissers bijzonder groot is. Hij noemde het een goede gedachte van het DETV- bestuur om een monument op te richten ter nagedachtenis aan degenen die hun leven als tol hebben betaald bij de uit oefening van hun beroep. „En dat er aan herinnert dat de zee onberekenbaar is, al zijn onze bedrijven nóg zo goed". Stilte De heer Hoekstra trok daarop de groen-zwarte vlag weg van het opschrift op de sokkel van het beeld: „Voor de vissers die het leven op zee lieten". Vervolgens werden enkele ogenblik ken stilte in acht genomen. Voorzitter Ben Daalder van de Texelse vissersver eniging dankte degenen die waren be trokken geweest bij voorbereiding, ont werp en uitvoering van het monument. Enkele nabestaanden legden bloemen. C. VONK: opvolger van De Lugt als commissaris

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1