Cjroen fjmrL-Jexels in het karL, Onbekendheid met regels is groot 2000 Koning boos op Roeper Conclusie commissie over sporthalconflict Centraal bestuur CW bezorgd over versnippering van jeugd- en jongerenwerk Taxicentrale DE KOOG BURGEMEESTER EN ONDERWIJSDIRECTEUR HEIDEN SAMEN EERSTE PAAL R.S.G. Informeer nu naar de mogelijkheden voor gelden op gemakkelijk, één adres voor al uw geldzaken Tel. (02228) FA. KIKKERT Nieuwe kandidate vacature leerkracht dwars- en blokfluit TAXI (02220) flinke representatieve jongeman VRIJDAG 20 JUNI 1975 TEXELSE 88e JAARGANG No. 8984 Uitgave: BV v/h Langeveld De RooU Postbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaktle: Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den Burg, tel. (02220) 2403, en Ron LodewIJks, Noord wester 21, Den Burg, tel. (02220) 3986. COURANT tti Versch(Jnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f8,65 p. kw. 50 cent Incasso; los 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert. 35 cL p. mm exd. 4% BTW 'erf itiei irop be- la ster eer, een- zou d is :am- niet exel, igen id ;pra- mo- Cultureel Werk-bcstuurslid J. X D. Koning maakte zich dinsdag- X avond bijzonder kwaad op Joh. C. Roeper toen deze, net als tijdens de vorige vergadering van het centraal bectuur, opnieuw vraag tekens plaatste bij de structuur van CW die hij als ,,'n democrati sche dictatuur" bestempelde. Hoe. wel Roeper daaraan nog toevoeg- de dat er wel een lichte verbete- ring te bespeuren valt beet Ko- ning hem toe: „Ik ben dit gezeur beu. U moet uw grieven maar in X de dorpscommissie van Oosterend X bespreken en dan een motie van X wantrouwen tegen het bestuur in- dienen, in plaats van er iedere keer weer op terug te komen". „Het schenden van de duidelijk gemaakte afspraak dat slechts één per soon zou worden voorgedragen, zonder dat hierover met de benoemings commissie werd overlegd, is het breekpunt geweest", zo concludeert de commissie van goede diensten van het Centraal Bestuur van Cultureel Werk na een gesprek dat zij had met de heren H. Witte, J. Kiljan, C. A de Grave, F. Schellinger en A. Keizer, over het conflict rond de benoeming van een concierge-beheerder voor de sporthal. Burgemeester Sprenger trekt aan het touw van het heiblok; rechts Air A. van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Luik/nga Burgemeester Sprenger en Mr. A. W. Luikinga (directeur van de afdeling Rijksonderwijs van het ministerie van O. en W.) hebben dinsdag broederlijk de eerste paal geslagen voor het ge bouw van de Rijksscholengemeenschap aan de Emmalaan. Geheel volgens plan werd het een feestelijke gebeurtenis waarin de leerlingen belangrijk bijdroe gen. Zij hielden een estafette vanuit al le Texelse dorpen en hadden op het bouwterrein een soort fancy fair inge richt, waar de belangstellenden zich op allerlei manieren konden vermaken. De regen was wel spelbreker, maar toen het moment van de plechtighied was aan gebroken werd het gelukkig droog. Beide autoriteiten symboliseerden de nauwe samenwerking tussen rijk en gemeente. Om beurten mochten zij aan 't touw trekken van de heistelling die de 11 meter lange en ruim 3200 kg zware betonnen oaal de bodem indreef. In wer kelijkheid was het niet de eerste maar de 42e van de totaal 167 palen die het hoogste gedeelte van het toekomstige complex zullen ondersteunen Het lage re deel van het gebouw komt op een ge wone fundering, „op staal", te staan. De bouw zal twee jaar vergen. Touwtrekken Burgemeester Sprenger memoreerde dat aan het officiële touwtrekken heel wat ander touwtrekken is vooraf ge gaan. Maar nu het eindelijk zover was, was er alle reden voor een applaus voor de aannemer en alle anderen die bij de bouw zijn betrokken Mr. Luikinga sprak van een belang rijke dag voor de Rijksscholengemeen schap en de gemeente Texel. De gebou wen waarmee de leerlingen het nu nog moeten doen zijn bijzonder slecht; de noodkreten van de laatste jaren zijn te recht. Mr. Luikinga prees de voortva rendheid die B. en W. hadden betracht bij het streven naar de nieuwbouw. „Op wonderlijke wijze zijn B. en W. erin ge slaagd alle door het rijk opgeworpen hindernissen te nemen. Hulde voor deze vasthoudendheid en hardnekkigheid". De heer N. J. Heijkoop, inspecteur van het voortgezet onderwijs, zei waar dering te hebben voor de speelse akti- viteiten die rond het slaan van de eerste paal zijn georganiseerd. Hij hoopte dat ook het onderwijs aan deze school speel se elementen zou hebben, zodat het een genoegen zal zijn het te volgen. Sfeer Architect Ir. J. C. M. Franken vertel de dat hij ernaar heeft gestreefd een ge bouw te ontwerpen dat in de kleine schaal van Texel past en dat een pretti ge sfeer zal bevorderen zowel voor on derwijskrachten als leerlingen. De heer F. Blanken, voorzitter van de oudercommissie memoreerde dat al 5V2 jaar in elke vergadering wordt gepraat over de miserabele toestand waarin de school zich thans nog bevindt. Het bleef niet bij praten. Er werden brieven aan de minister geschreven, er werd een rapport opgesteld, kamerleden brachten een bezoek aan Texel, er werd met de inspectie gesproken en er werd een be zoek aan Den Haag gebracht. Fonds De heer Blanken maakte bekend dat die ochtend de Stichting Schoolfonds Rijksscholengemeenschap Texel in het leven was geroepen. De stichting heeft onder meer tot doel de popularisering van de Rijksscholengemeenschap op Texel. De school moet voor ieder toe gankelijk worden gemaakt. De RSG moet niet alleen een school zijn in de engere zin van leerinstituut maar ook aktief doen en denken bevorderen. Laatste spreker was directeur J. Jor- ritsma die verklaarde dat hij blij was de school te mogen bouwen. Deze mensen hadden hun functie in sportraad, sporthalcommissie en in CW neergelegd omdat zij verbolgen waren over de gevolgde procedure Het rap port van de commissie van goede dien sten, bestaand uit de heren Joh. C. Roe per, F. Zegel en G. Westerlaken, is voor het grootste deel niet voor publiciteit vrijgegeven zodat weinig kan worden gezegd of de pogingen van de commis sie om de partijen te verzoenen en de uitgetredenen weer in hun functies te rug te halen zijn geslaagd. Conclusies De conclusies van de commissie zijn wel openbaar. De commissie consta teer» dat in dit conflict duidelijk bleek da» de onbekendheid met voorschrif ten en regels zeer groot is. „De be voegdheid en werkwijze van diverse commissies dient duidelijk omschreven te zijn. Er moet een regeling komen waarvan betrokkenen op de hoogte zijn of aan bestaande regels dient meer bekendheid te worden gegeven. Een en ander moet duidelijk doorwer ken in een statutenwijziging van Cultu- reed Werk", aldus de commissie. Verdere conclusies: Er moet op gelet worden dat de de mocratische spelregels strikt gehan teerd worden; Er dient vroegtijdig meer informatie te worden verstrekt; Overleg mag niet de mist in gaan door tijdgebrek etc. De commissie: „De meeste weer standen worden nu eenmaal gewekt wanneer iemand het gevoel krijgt dat op zijn werk en inbreng onvoldoende acht wordt geslagen en dat er allerlei dingen gebeuren waar hij geen vat op kan krijgen". Door het opvolgen van deze adviezen wordt gehoopt dat der- Verschillende leden van het Cen traal Bestuur van de Stichting Cultu reel Werk Texel toonden zich dinsdag avond bezorgd over de versnippering van akkommodaties in Den Burg voor het jeugd- en jongerenwerk. Er zijn in middels al vijf akkommodaties en het wordt steeds moeilijker om het jeugd- en jongerenwerk te concentreren in één centrum. Naast de bestaande gebouwen De Witte Burcht, het Asiel en de Zwalkers burcht zijn ook de Hen/ormde kerk (in het pakhuis aan de Burgwal) en de Ge- Architect Ir. J. C. Al. Franken overhandigde a.w rector C. van der Etjk (links) een ma quette, schaal 1 200, van het toekomstige schoolgebouw. Rechts inspecteur Heijkoop. Dag «n nacht. Badweg 1. Oök voor ziekenfonds. reformeerde kerk (een „noodakkom- modatie" achter de kerk) bezig met het inrichten van jeugdcentra. Onmogelijk Inmiddels is gebleken dat het ULO- gebouw, dat leegkomt als de nieuwe RSG klaar is, onmogelijk in alle behoef ten kan voorzien. Het gebouw op zich is voor verscheidene functies bruikbaar te maken hetgeen nog altijd goedkoper dan nieuwbouw is. Aldus het advies van een consulent aan de commissie die zich met de bestemming van de ULO bezig houdt. „De discussie over de ULO is nog niet afgerond en het is noodzakelijk dat dit streven levend blijft en niet in de doofpot wordt gestopt", aldus W. Al- bers, lid van hef dagelijks CW-bestuur. Relatie met kerk De praktijk is echter dat vooal de di recte relatie met de kerk erg zwaar telt. Niettemin zijn ook de kerkelijke jeugd organisaties in de ULO-commissie ver tegenwoordigd. Administrateur Oskam merkte op dat een deel zoekt naar een plaats die voor de eigen groep het meest functioneel is. Oskam constateerde ver der dat de situatie in Den Burg achter ligt bij die in de buitendorpen. Inmiddels heeft de beheerscommis sie van de Gereformeerde kerk in Ooster end contact gehad met de gemeente over de bouw van een jeugdgebouw achter het Gebouw voor Christelijke Belangen. Een bouwvergunning is ech ter nog niet aangevraagd. gelijke conflicten in de toekomst ver meden kunnen worden. Scheve schaats Het opereren van de driemanscom missie was mogelijk nadat CW-voorr- zitter C. J. Witte tijdens een centraal be- stuurvergadering toegaf dat het dage lijks bestuur 'n scheve schaats had ge reden. Het bestuur heeft verzuimd de leden van de sporthalcommissie in kennis te stellen van haar beslissing het cen traal bestuur niet de keuze uit één maar uit vijf kandidaten te laten maken. Die beslissing werd genomen nadat met de sporthalcommissie was overeengekomen slechts één man als kandidaat concierge- beheerder voor te dragen. Na stemming, waarbij ook leden van het dagelijks be stuur aanwezig waren, werd dat de heer C. A. de Grave. Het dagelijks bestuur steunde de kandidatuur van De Grave wel maar gaf het centraal bestuur daar naast de keuze uit vier alternatieven. Niet De Grave maar D. van Heerwaar den werd toen concierge-beheerder. De heren Witte, Kiljan en De Grave stapten toen op evenals Schellinger en Keizer. De drie eerstgenoemden vorm den het dagelijks bestuur van de Texel se sportraad. Hoewel het centraal be stuur besloot in afwachting van het ge sprek met de uitgetredenen de openge vallen plaatsen niet in te nemen moest noodgedwongen toch een beroep worden gedaan op de heren J. J. Westdorp, Hooijberg en Huisman om als interim sportraadbestuur op te treden. Voor de vacature leerkracht dwars- en blokfluit aan de muzieksohcol is een kandidate gevonden: mejuffrouw Star- kenburg uit Amsterdam. Zij is werk zaam aan de muziekschool „Buitenpost" en maakt deel uit van het orkest van de hoofdstadoperette. Het centraal bestuur is akkoord gegaan met haar benoeming. Het is echter nog niet zeker of mejuf frouw Starkenburg deze benoeming zal aanvaarden. Zij zal maar 20 uur les ge ven, hetgeen een te wankele basis is. Daarom heeft zij ook bij de muziek school in Alkmaar gesolliciteerd. Als ook dat doorgaat zal mejuffrouw Star kenburg zich op Texel vestigen. Zoals bekend had Cultureel Werk al eerder een geschikte kandidate gevon den maar deze trok zich terug. Aan de huidige leerkracht dwars- en blokfluit, mevrouw J. Cadée-Coenen kon toen geen eervol ontslag worden verleend. Het centraal bestuur heeft dat nu wel gedaan. Mocht ook mejuffrouw Star kenburg, die als enige reageerde op een hernieuwde sollicitatie-advertentie, niet naar Texel komen, dan nemen enkele huidige leerkrachten de taak van me vrouw Cadée zolang over. MARTIEN VAN DE WETERING Ook voor rek. van Ziekenfonds Gevraagd in bezit van rijbewijs B-E, voor bestelwcrk op de zaterdagen. Verhuurbedrijf BRUINING voor rijwielen, tandems, bolder wagens en TV-toestellen. Brink 6. De Koog - Tel. (02228) 333 of 482.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1