Cjroen Tjmrtsjexels in het harL, Strand al 16 zomers lang door Utrechtse studenten bewaakt f «I f Mobiele Eenheid was op Texel Taxicentrale DE KOOG Duitsers komen vaak met diploma's aan om te laten zien hoe goed ze wel kunnen zwemmen typiste Tel. (02226) FA. KIKKERT wmwm 9SÊÊi# 1|^i2llSRf x Abcnitementsprijs hoger VRIJDAG 27 JUNI 1975 TEXELSE 88e JAARGANG No. Uitgave: BV v/h Lange veld De Roo(| Postbus 11 Den Burg, Texel Telefoon 2741 Redaktie: Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den Burg, tel. (02220) 2403, en Ron LodewIJks, Noord wester 21, Den Burg, tel. (02220) 3966. COURANT Verschijnt dlnsdegs en vr(Jdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ8,65 p. kw. 50 cent Incasso; los 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert 35 ct. p. mm excl. 4% BTW VW' 5&. - 'Lï'Ijèsi? „Het belangrijkste is dat de zee niet wordt onderschat. Je kunt namelijk niet voorzichtig genoeg zijn. De badgasten moeten niet denken dat ze alles kunnen", zegt badmeester Wiet van Utenhove, rustig een shaggie rokend in de hoofdpost bij paal 20 in De Koog. Van Utenhove is samen met opper hoofd Rob Marijnen het meest ervaren lid van het badmeestersteam dat dit jaar weer voor de veiligheid van de strandbezoekers moet zorgen. De leden van het team zijn hoofd zakelijk gerecruteerd uit het Utrechtse studentenmetier. De Utrechters vormen samen de harde kern van de ploeg. De combinatie student-badmeester be gint op Texel zo langzamerhand uit te groeien tot een traditioneel verschijn sel. Het is dit jaar al weer de zestien de keer dat studenten zich op Texel in hun vakantie dienstbaar maken aan het toerisme. Voor het geld hoeven ze het niet te doen: 15 gulden per per soon per dag is niet bepaald een vet pot. Maar het leven op Texel vergoedt veel. De heren lopen met een gebruin de tors over het strand te patrouille ren, onderhouden goede betrekkingen met de strandpaviljoenhouders, lusten 's avonds na werktijd graag een bor reltje en houden het vrouwelijk schoon goed in de peiling. Negen posten Wie hieruit mocht concluderen dat de heren studenten hun verantwoordelijke taak als badmeester niet zo nauw nemen heeft het falikant mis. Naast de lol en de genoegelijkheid in en buiten werk tijd staat hun primaire taak, het bewa ken van de veiligheid, voorop. Intensief houden ze de handel en wandel van de strandbezoekers van 's morgens 9.00 uur tot 's avonds 6.00 uur in de gaten. Dat gebeurt bij de strandpalen 9 (Hoornder- slag), 15 (Westerslag), 17, 19, 20 en 21. Paal 12 (Jan Ayeslag) wordt bemand door de Texelaar Hans Boks en de be waking van de palen 28 (De Krim) en 31 (de vuurtoren waar vanwege de levens gevaarlijke stroming niet gezwommen mag worden) wordt uitgevoerd door studenten uit andere delen van Neder land (o.m. Eindhoven). Tijdens de hoog seizoenmaanden juli en augustus is de bewaking optimaal. Dat wil zeggen dat de bemanning van de negen posten op volle sterkte is, en dat het gehele Texelse strand van het Hoornderslag tot en met de vuurtoren in de gaten wordt gehouden. Voor hun werk krijgen de badmees ters een vergoeding van de gemeente Niek Spaans, in zijn gele landrover, zorgt voor het contact en de coördinatie tussen gemeente en badmeesters en houdt tevens de toestand van het mate riaal, dat door de gemeente is geleverd, in de gaten. „De contacten zijn uiter mate goed", zegt Wiet van Utenhove; deelt verder mee dat de .6 posten van de Utrechters ieder door 4 studenten be mand worden, waarbij minimaal één ervaren kracht zit. Gevaarlijk Hoewel het al weer twee jaar geleden is dat de laatste badgast verdronk moet het gevaar van de zee rond Texel niet onderschat worden. Wiet: „De stro mingen zijn hier heel anders dan aan de rest van de Nederlandse kust. Het klinkt lullig, maar wij begrijpen zelf vaak niet hoe de stromingen langs de Texelse kust lopen. Daarom is het zaak dat de zwemmers persé dicht bij het strand worden gehouden. Weliswaar verdronk vorig jaar niemand maar we moesten regelmatig kerels uit het wa ter halen die op het punt stonden te ver zuipen". Dag en nacht. Badweg 1. Odk voor ziekenfonds. Adviezen Het is voor de strandbezoeker dan ook van zeer groot belang de volgen de adviezen van de badmeesters strikt op te volgen: lees de borden op het strand luister goed naar hetgeen de bad meesters omroepen ga niet verder dan tot de heupen de zee in ga ook niet met drijvende voorwer pen (ballen, boten, zwemvesten, luchtbedden) het water in laat het strand schoon achter. Laat zeker geen glas in het zand slin geren. Dat voorkomt voetverwon dingen. ga niet de duinen in, dan vertrapt u ook geen helmgras, dat tot taak heeft het zand vast te houden als de rode vlag uithangt is het verboden te zwemmen. Meestal is dat het geval bij zwaar weer en mist als de blauwe vlag uithangt (voor namelijk bii slecht weer) is het ge vaarlijk om te zwemmen. Eigenwijs In dit verband maken Wiet en Rob melding van het gedrag van Duitsers dat zij als „eigenwijs" bestempelen. „Ze beseffen vaak niet dat de zee hier zo ge vaarlijk kan zijn", vertelt Wiet, „als je ze berispt maken ze vaak duidelijk dat het voor hun niet zo'n vaart zal lopen. Dan komen ze met diploma's aan om te laten zien hoe goed ze wel kunnen zwemmen. Het komt wel voor dat Duit sers laten weten dat je ze niets hoeft te vertellen omdat ze zelf ook bad meester zijn geweest. Verder is het ken merkend voor de Duitser dat hij onder alle omstandigheden iedere dag de zee ingaat. Het zijn fanatieke zwemmers". Met nadruk wijzen de badmeesters er op dat de zee vooral bij de palen 15 en 17 uiterst gevaarlijk is door de aan wezigheid van strekdammen. Wiet van Utenhove: „Het water kolkt om deze dammen heen en de mensen moeten daar uit de buurt blijven. Dat Voorkomt schaafwonden". Leuke voorvallen Wiet van Utenhove en Rob Marijnen hebben in de loop van hun respectieve lijk 5 en 4-jarige badmeester-loopbaan al heel wat leuke voorvallen meege maakt. Hoewel de meeste verhalen voornamelijk onder het genot van de nodige alcoholica loskomen schudden de heren toch enige leuke anekdotes uit de mouw, zoals bijvoorbeeld van een Duits jongetje dat spoorloos verdween. „Half zes was het kereltje nog niet bo ven water. De ouders waren de rade loosheid nabij Zo tegen zessen werd hun zoontje tot grote opluchting terug gebracht. Het ventje was weggelopen, had zich tussen twee families ingenes teld en had daar heerlijk liggen maf fen. De ene familie dacht dat het kind van de andere familie was, en omge keerd. Ze ontdekten pas dat het bij geen van beiden behoorde toen ze aanstalten maakten op te breken". Advies Wiet van Utenhove knoopt aan dit verhaal meteen maar een advies vast: „Mocht een kind weglopen dan zal het nooit de zee ingaan. Het loopt dan te kuieren over het strand, meestal met de zon en de wind in de rug. U hoeft dan ook niet bang te zijn dat uw zoontje of dochtertje nooit meer terugkomt. Vroeg of laat ontdekt een badmeesterspost het ril ""WMaSi' Het is volgens de politieverordening verboden met drijvende voorwerpen zoals banden, bedden, bootjes, speelgoedbeesten e.d. de zee in te gaan. Niettemin moeten de studenten heel wat keren ingrijpen om te voorkomen dat het toch gebeurt. kind wel". Ierse setter Het grootste deel van de dag vertoe ven de badmeesters op het strand waar zij lopen te patrouilleren of in hun mo- torvletten waarmee zij langs de vloed lijn heen en weer varen, 's Morgens voor de grootste drukte wordt wat ge oefend in het redden met de lijn of met de boot. Eén badmeester blijft op de post en speurt met de verrekijker de zee af. Dat daarbij niet altijd mensen voor het oog van de lens komen wordt wel duidelijk uit de volgende anekdote van Wiet: „Vorige week zaken wij een bruin puntje boven de golven uitsteken dat na intensief speuren een Ierse setter bleek te zijn die zich rustig met de stroom liet meedrijven. Wij zijn er met de boot achteraan gegaan en hebben het beest zonder al te veel problemen in de boot gehesen Toen ook na omroe pen geen eigenaar kwam opdagen ging Fa. Spanjer's Groothandel vraagt ingaande zo spoedig mogélijk (eventueel parttime) Sollicitaties na telefonische afspraak (02220) 2545. Mannen van de mobiele enheid en de rijkspolitie Texel poseren broederlijk voor de camera na afloop van de voetbalwedstrijd in De Koog. Derde van links, staande, is Paul Romer, regisseur van NOS-sport (broer van Piet Romerdie hier op vakantie is. Rob Marijnen een wandelingetje met het beest maken. De hond vond zijn eigen spoor terug dat naar hotel Opduin voerde. Daar ver telde de eigenaar, die tot het hotelper soneel hoort, dat de setter gewoon was elke dag een flink stuk te gaan zwemmen". Naast het patrouillewerk houden de badmeesters zich ook met EHBO bezig. Wiet van Utenhove memoreert dat er nogal wat tijd in het verzorgen van - snij- en andere wonden gaat zitten. „Zo kregen we een Duitser in de post met een schotwond in zijn hand. Bij het schoonmaken van zijn pistool was het wapen afgegaan De man durfde niet naar de dokter te gaan, omdat hij geen wapenvergunning bezat Een geflipte vogel dorst ook niet naar de dokter omdat hij bang was wegens druggebruik gepakt te worden. Volko men stoned kwam hij de post binnen en stond erop dat wij zijn fikse voetver wonding behandelden". Het EHBO-werk is voor de badmees ters niet zo'n probleem omdat er nogal wat medische studenten tot de ploeg be horen. Tot dusver zijn de badmeesters nog niet voor reddingspogingen in aktie geweest. Ze hopen dat zo te houden en geven mensen van vooral middel bare leeftijd het advies na lange tijd zonnebaden niet direkt het water in te gaan omdat de afkoeling dan in één keer te snel plaatsheeft, het geen krampverschijnselen en hartaanvallen in de hand werkt, Het is namelijk zeer aannemelijk dat een hartaanval de meest voorkomende oorzaak van „ver drinking" is. Een uit 46 man bestaand peleton van de Mobiele Eenheid uit Amster dam heeft maandag en dinsdag een bezoek aan Texel gebracht. Er wer den wat oefeningen gehouden en een deel van de M.E. speelde een voetbal wedstrijd tegen een team van het Texelse Rijkspolitiekorps. Hoewel er volgens peletoncommandant A. J. A. Steen niet zo veel goede voetballers tussen zijn manschappen rondlopen wist de M.E. toch een 5-3 overwinning op het eilandteam te behalen. Het bezoek van dit peleton had tot doel het nuttige met het aangename te verenigen. Dat juist Texel hiervoor uit werd gekozen komt door de contacten van sectiecommandant H. P. Eloud (een peleton bestaat uit twee secties) die ge trouwd is met Anneke Holtewis, doch ter van dg eigenaar van camping „De Shelter" aan de Boodtlaan in De Koog En zo kon het gebeuren dat in de nacht van maandag op dinsdag twee grote le gertenten op dit kampeerterrein waren opgeslagen. Van slapen kwam echter niet veel want de peletonleiding had een uur of elf een dropping georganiseerd. De manschappen werden in groepen van 4 in auto's van Texelaars naar diverse punten van het eiland gebracht van waar zij moesten proberen één van de dorpen zo snel mogelijk te bereiken. Volgens commandant Steen lukte dat de meeste vrij snel. Na de dropping werd in Den Hoorn tot diep in de nacht ge zellig doorgezakt. Dit M.E. peleton, dat met 6 overval wagens naar Texel was gekomen be staat uit pas afgestudeerden die nog weinig ervaring hebben. Zoals bekend wordt de Mobiele Eenheid ingezet bij rellen en ongeregeldheden die zij moet proberen onder controle te krijgen. In gesloten formatie en zeer geordend rukt de M E. op om aan de ongeregeldheden een eind te maken. De M.E., die in deze vorm sinds 1968 bestaat en na de provo- rellen in Amsterdam in 1966 werd op gericht, werd onlangs ingezet bij de rel len in de Nieuwmarktbuurt in Amster dam. Ook voor Texel is de M.E. geen onbe kend verschijnsel. Toen de Hells Angels twee jaar geleden een bezoek aan het eiland brachten kwam een peleton van het district Alkmaar in aktie en binnen een mum van tijd was de groep motor- duivels vertrokken. De leden van de M.E. maken normaal deel uit van een politiekorps waar zij gewoon politie werk verrichten. Te slim Maandagmiddag hield het peleton een oefening in het bosrijke gebied aan de Ruysweg tussen de palen 17 en 19 Een aantal leerling-rechercheurs, net als de M.E., afkomstig van de regionale poli tieschool in Amsterdam-Slotervaart, vormden een bende die moest proberen verdovende middelen het land in te smokkelen. De rechercheurs hadden hun strijdplan zo vernuftig opgesteld dat zij met de verdovende middelen uit handen van het M.E,-peleton wisten te blijven In het kader van een kollektieve verhoging zal met ingang van 1 juli 1975 de abonnementsprijs van ons nieuwsblad met 2 cent per nummer of ƒ0,50 per kwartaal worden verhoogd. Dit betekent dat de abonnements prijs vam onze krant wordt ge steld op ƒ9,15 per kwartaal bij vooruitbetaling. Deze verhoging is het gevolg van de opgetreden kostenstijgingen. De abonnees, die automatisch be talen delen wij mede, dat de be dragen door de Postcheque en Girodienst en de banken zullen worden aangepast. De Directie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1