(fro en kwartsJexels in het harL, NESTEN DWERGSTERNEN VERTRAPT Gerichte uitroeiing zeldzame vogel ^Hypotiieek^ BenW: NAAKTSTRANDEN BIJ DE KRIM EN HOORNDERSLAG TESO-personeel kreeg les van brandweer SSSi "N Informeer nu naar de mogelijkheden voor gelden op gen lakkei ijk, een adres voor al uw geldzaken uie/t nedcriand DINSDAG 1 JULI 1975 TEXELSE 88e JAARGANG No. 8987 Uitgave: BV v/h Langeveld De Roo(J Postbus 11 Den Burg, Texel Telefoon 2741 Redaktle: Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den Burg, tel. (02220) 2403, en Ron LodewIJks, Noord wester 21, Den Burg, tel. (02220) 3986. COURANT Verschijnt dinsdags en vr(Jdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f8,65 p. kw. 50 cent Incasso; los 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert 35 ct p. mm excl. 4% BTW Burgemeester en wethouders heb ben de gemeenteraad voorgesteld op Texel twee naaktstranden aan te wij zen: een kilometer bij De Krim en een halve kilometer bij het Hoornderslag. Als de raad ermee akkoord gaat (het geen te verwachten is) wordt gunstig beslist op het desbetreffende verzoek van de Nederlandse Federatie van Naturistenverenigingen, het derde in zes jaar tijd. Het zich ongekleed op genoemde strandgedeelten bevinden wordt met ingang van donderdag 10 juli legaal. Reden om het verzoek van de NFN in behandeling te nemen was voor B. en W. het feit, dat in de afgelopen jaren de opvattingen over het naakt recreë ren zijn veranderd, hoewel de verbods bepalingen er nog altijd zijn. Artikel 239 van het wetboek van strafrecht ver biedt (op straffe van max. twee jaar ge vangenisstraf of ƒ600,boete) „open bare schennis der eerbaarheid" en „schennis van de eerbaarheid waarbij een ander zijns ondanks tegenwoordig is". Verder is er het bekende artikel 68 bis in de Algemene Politieverordening van de gemeente Texel dat het naakt- zijn verbiedt op plaatsen die voor an deren toegankelijk zijn. Wetsartikel Over de uitleg van artikel 239 is de laatste jaren nogal wat te doen ge weest. Naakt zijn op het strand is over het algemeen schennis van de eerbaar heid. Dat werd in 1971 nog eens beves tigd door een arrest van de Hoge Raad: het zich op voor het publiek waarneem bare wijze met ontblote geslachtsdelen op het voor een ieder toegankelijke zee strand ophouden temidden van de al daar aanwezige badgasten kan worden aangemerkt als oneerbaar in de zin van genoemd wetsartikel. Maar uit twee arresten van het ge rechtshof van Amsterdam (1972) blijkt dat er situaties zijn (de plaats, de wijze en de omstandigheden) waarin naaktlo- pen op het strand voor een normaal ont wikkeld schaamtegevoel geen kwestbare handeling meer is. Minister Van Agt heeft de Tweede Kamber daar onlangs op gewezen en bepaald dat het de ge meentebesturen vrij staat terreinen aan te wijzen die aan de criteria in de arres ten voldoen. De gemeenteraad mag daarom het ar tikel in de Algemene Politieverordening zodanig wijzigen dat een bepaald afge legen, afgebakend en gemarkeerd strandgedeelte mag worden gebruikt voor naaktrecreatie. Zoals bekend heeft de NFN de ge meenteraad twee mogelijkheden voorge legd: a. schrappen van artikel 68 bis waardoor het naakt vertoeven aan het westelijke strand niet langer strafbaar meer is, eventueel met uitzonderingsbe palingen waardoor het verbod gehand haafd blijft op de drukkere strandge deelten; b. als verzoek a niet kan wor den ingewilligd, één of twee strandge deelten aan te wijzen waarop naaktre creatie zal zijn toegestaan. B. en W. schrijven de raad dat gezien de richtlijnen van de minister en de in houd van de arresten niet aan het eer ste verzoek kan worden voldaan. Het moeten immers bepaalde, afgelegen, af gebakende en gemarkeerde terreinen zijn. Een dergelijk vrijgeven van de naaktrecreatie acht het college boven dien ongewenst en onevenredig aan de vraag naar de naaktrecreatie. Alleen het tweede verzoek is voor inwilliging vat baar. „De toenemende behoefte aan naaktrecreatie en de wijziging van de opvatting hierover, zowel van de over- (Zie vervolg pagina 2) presenteert de gehele maand juli de groep De Texelse brandweer heeft vrijdag instructie gegeven aan TESO-perso neel in het bestrijden van autobran- den. Daartoe waren op een terreintje bij de veerhaven 3 afgedankte auto's (afkomstig van sloper J. Kaan) gezet. Hierin werden allerlei soorten branden gesticht die dan met de poeder- of schuimblusser op zo snel mogelijke wijze moesten worden gedoofd. Bestreden werd een motorbrand (dieU gedoofd moest worden zonder de motor kap van de wagen open te maken), een door kortsluiting veroorzaakte brand achter het dashboard en een brand in het interieur van de wagen. Omdat de lessen aan de verschillende vaarploegen moesten worden gegeven was het groot ste deel van de ochtend ermee gemoeid. De instructie bleek bijzonder nuttig want hetdoven van een autobrand zon der de kans te lopen dat het blusmiddel voortijdig opraakt, is minder eenvoudig dan het lijkt. Mogelijk zal het TESO- personeel in de loop van het jaar ook nog in de gelegenheid worden gesteld gen. theorieleasen in brandblussen te volgen De oefening van vrijdag had een bijzon der realistisch karakter. Er waren zo compleet mogelijke auto's van verschil lende typen voor genomen, nog voorzien van ramen. Met benzine en dieselolie werden ze telkens in brand gestoken zo dat urenlang dikke rookwolken opste- De dwergstern is een bijzonder zeldzaam vogeltje dat, na 10 jaar te zijn verdwenen, een jaar of zeven geleden opnieuw op Texel gesignaleerd werd. Op de schelpenbank langs de Mokbaai op het AOK-terrein vonden de vo gelwachters toen twee nesten. Sindsdien is het aantal dwergsternen daar ge stadig toegenomen, ondanks dat hun broedterrein vlakbij de stormbaan van de mariniers is gesitueerd. Dit jaar had vogelwachter Anne Boon uit Den Hoorn 24 nesten geteld die tot grote ontsteltenis enige weken geleden op één na allemaal vertrapt zijn. Ook 4 nesten van de bontbekplevier en één nest van de strandplevier moesten het ontgelden. Anne Boon spreekt van een gerichte uitroeiing. ,De nesten waren 'gemerkt' met stokjes die ongeveer drie centime ter boven het zand uitsteken. Maar dat was ook gebeurd met de nesten van scholeksters die daar vlakbij broeden. De mariniers hebben daar veel grotere stokken bijgezet. Bovendien zijn de eieren van de scholeksters veel groter dan die van de dwergstern. Maar de scholeksters zijn ongemoeid gela ten". Waarom worden de nesten ge merkt? Boon: „Om het tellen te verge makkelijken". Dader(s) onbekend Van de dader(s) ontbreekt elk spoor. Beschuldigingen in de richting van de mariniers of de schietsportvereniging worden zowel door Anne Boon als door districtshoofd M. Mantje van Staatsbosbeheer van de hand gewe zen. Zoals bekend 'is de onlangs in ge bruik genomen baan van de schiet sportvereniging ook vlakbij de broed plaats waar de dwergstern gelegen. Waar deze vereniging was met Staats bosbeheer overeengekomen zich tij dens de broedtijd in mei en juni van schietaktiviteiten te onthouden. Uit de verklaring van Anne Boon is af ie leiden dat de dader gebruik heeft ?emaakt van de stokjes om de nesten stuk voor stuk te vernielen. „Je moet «el een zeer goede vogelkenner zijn om ten nest van de dwergstern te ontdek ken. Ze zijn namelijk zeer moeilijk te vinden", verklaart de vogelwachter. „Elke dwergstern legt drie eitjes die een bijzonder goede schutkleer hebben, dat wordt in schelpen gedaan. Het motief voor deze „wraakoefening op vogels" is een compleet raadsel. Staatsbosbeheer heeft voor het onderzoek naar de da- der(s) contact opgenomen met comman dant Nijholt van de Rijkspolitie. In ieder geval heeft deze daad van puur vanda lisme er voor gezorgd dat de 20 paar grote dwergsternkolonie op Texel zich dit jaar niet kan uitbreiden. In weekend De vernielingen moeten in het week end van 31 mei en 1 juni hebben plaatsgehad. Anne Boon: „Zaterdag in de middag had ik de nesten nog geteld en maandag werd ik er op attent ge maakt dat ze vertrapt waren. Toen ik ging kijken trof ik op de plaats van de nesten een vaste koek van platgetrapte eieren en schelpen aan Ik heb nog lopen zoeken en vond uiteindelijk één nest terug. Verder telde ik enige tijd daarna nog 20 dwergsternen in de lucht. Ze hebben een gele snavel en een zwarte kop met wit voorhoofd Hoewel hun le vensritme door deze vernielingen wel verstoord is, verwacht ik dart; ze volgend jaar toch weer op Texel terugkomen", aldus Anne Boon. Landschapszorg In een schriftelijke reaktie op deze zaak legt de werkgroep Landschaps zorg de nadruk op de aanwezigheid van de kleiduivenschietbaan. „Het is voor ons van het begin af aan onbe grijpelijk dat Staatsbosbeheer hieraan zijn medewerking heeft kunnen verle nen. Nu kunnen we niet anders dan hopen dat de schietvereniging aange zegd zal worden zijn clandestiene baan op te heffen. Zoiets mag zich niet herhalen". Clandestien De werkgroep noemt de schietbaan clandestien omdat er nog geen hinder wetvergunning voor is afgegeven en derhalve functioneert „zonder aan een enkele regeling of beperking onderhe vig te zijn". Deze vergunning is inmid dels wel aangevraagd. Landschaps zorg vindt de baan een bedreiging voor de kolonie. „Geschoten wordt in de richting van de Mokbaai, waar zich het hele jaar door vogels bevinden. De ingang van de baai is vooral belangrijk als aan- en af- vliegroute voor diverse soorten vogels, die de droogvallende gebieden met ieder tij opzoeken". Bescherminq AOK Over de invloed van het Amfibisch oefenkamp op de vogelstand zegt de werkgroep: „Een groot deel van de toe name danken de dwergsternen aan de goede bescherming van hun broedplaats op het AOK-terrein. De commandant is zich, evenals zijn voorgangers, ten volle bewust van de zeldzaamheid van de dwergsterns en ziet er op toe dat de dieren niets overkomt. De vernieling van de nesten kan niet het gevolg zijn geweest van een militaire oefening. In het bewuste weekend werd namelijk niet geoefend. Maar zelfs al was er wel geoefend dan nog is het onvoorstelbaar dat daarbij zoveel nesten vertrapt zou den zijn. Aan vertrapping per ongeluk door een clandestiene wandelaar hoeft dan ook in het geheel niet worden ge dacht. Het lijkt onontkoombaar dat de nesten opzettelijk zijn opgezocht, hoe onnozel zoiets ook zou zijn". Daarmee deelt de werkgroep de mening van vo gelwachter Anne Boon. Zij vindt dat de politie hiervan op grond van de Vogel- wet zeker werk moet maken. „Op grond van deze wet is het opzettelijk verstoren van beschermde vogels verbo den, laat staan het vernielen van nes ten". Foto's Landschapszorg laat weten dat een lid van de schietsportvereniging de ver nieling heeft geconstateerd en gefoto grafeerd. Wie dat geweest is wordt door de werkgroep niet medegedeeld maar na enig speurwerk blijkt het Jaap van Lenten jr te zijn. Gevraagd om een re aktie deelde Van Lenten mee dat hij zich van elk commentaar onthoudt. Hij wil er niets mee te maken hebben. Wel geeft hij toe dat hij na de vernieling maandags foto's van de stukgetrapte nesten heeft gemaakt. Landschapszorg zegt over de aanwe- zighied van Van Lenten: „Dat hij de vernieling kon constateren betekent dat de kolonie door hem ter controle werd bezocht; een ongewenste verstoring, die in ieder geval niet zou hebben plaats gehad als de schietbaan zich niet op dit kwetsbare punt had bevonden". Van Lenten zegt dat hij zich bij de baan be vond om de schiettorens te controleren. „Er is daar namelijk onlangs ingebro ken". Voor gehoorapparatenservice ELECTROHUIS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1