::r-- Cjroen iwartsjexels tn het harL, BenW:VVV krijgt extra subsidie Bowlingcentrum „De Koogel" feestelijk geopend Taxicentrale DE KOOG x Meer dan voorstel bureau Bakkenist x Minder dan wensen van VW-bestuur l Tel. (02228) FA. KIKKERT Den Hoorn organiseert strandlopen paal 9 ..Hace" werkt mee aan zangdienst Onderzoek overdekt zwembad B en W willen nieuw straatverlichtingsplan Concert in Oosterend Meerderheid B en W „KALKARBIJDRAGE DOORBETALEN ZOLANG ER GEEN ONTHEFFING VOOR GEMEENTEN IS" Concert Engels blaasensemble Optreden The Messengers VRIJDAG 4 JULI 1975 88e JAARGANG No. 8988 T E X E LS EWCOURANT p UI,»»";BV,^Ung.v<,ld&D.RooU Verschijn, dln.dsg. vrljd.gV" Postbus 11 - Don Burg, T.x.1 - T.l.foon 2741 Postgiro 652. Abonnementsprijs f9,15 p. kw. Redaktle: Harry do Graaf, Keasomlaan 43, Dan f f 4 V 1 1 M 1 +50 cont Incasso; los 40 cant B en W stellen de gemeenteraad voor de VVV dit jaar een extra subsidie van 83,5 mille te geven. Bijna de helft van dit bedrag (40 mille) werd, als tussenmaatregel, reeds in januari van dit jaar uitgekeerd, zodat de WV nu nog 43.500 gulden krijgt. De totale gemeentelijke subsidie wordt daarmee verhoogd van 57 mille naar 140.500 gulden, hetgeen een hoger bedrag is dan het bureau Bakkenist in haar rapport over het functioneren van de VVV had geadviseerd. Dit bureau kwam uit op een totale gemeentesubsidie van 133.500 gulden. Het Voorstel van het college komt daaren tegen niet geheel tegemoet aan de wensen v^n het VVV bestuur. Zo willen B en W geen achterstallige bijdrage in de tekorten van '73/'74 geven. De extra-subsidie wordt dit jaar nog betrokken van de toeristische reserve. Volgend jaar staat het college, ter dekking van dit bedrag, een verho ging van de toeristenbelasting met 5 cent voor ogen waardoor de toerist in 1976 50 cent per nacht aan de ge meente moet betalen. Ook gaat de woonforensenbelasting volgend jaar omhoog. B. en W. beloven dat de 83 mille die dit jaar uit de toeristische re serve wordt gehaald de volgende ja ren daar weer aan zal worden toege voegd. Verantwoord De extra-subsidie van 83 mille zal worden aangewend om de helft van de loonkosten van de informatrices te betalen en de bijdrage in de loonkos ten van de directeur te verhogen van 40 naar 50%. „Gezien het verzwaar de aandeel van de directeur in de me ningsvorming op het gebied van re creatie en toerisme vinden wij deze verhoging verantwoord", zo motive ren B. en W. laatstgenoemde verho ging- De bijdrage in de loonkosten van de informatrices is overgenomen van het rapport Bakkenist. „Hieraan willen wij duidelijk de voorwaarde verbinden dat bij de subsidiëring wordt uitgegaan van het huidige aantal informatrices. Uit breiding van het aantal informatrices zal niet automatisch in de subsidiëring worden opgenomen", aldus B. en VV. die verder duidelijk maken dat deze rege ling inhoudt dat de kosten van een di rectie-assistent en van de administratie niet subsidiabel zijn. „De oplossing van van deze problemen moeten geheel bin nen de eigen mogelijkheden van de VVV worden gevonden", vinden zij, in tcgen- steling tot het VVV-bestuur. Niet inwilligen Dit bestuur heeft het college verzocht naast de 50°/o van de informatrices ook nog eens de helft van de loonkosten van de directie-asistent en de administratie alsmede 20°/o van de door het bedrijfs leven afgestane bedragen voor reke ning van de gemeente te laten komen. „Daarmee kan een sluitende begroting worden bereikt", zegt zij. B. en W. mer ken op dat het niet de bedoeling van de gemeentelijke subsidie is de VW-be- groting sluitend te maken. Ook verwer pen zij de suggestie van het bestuur om de koppeling van de maximum-subsidie aan de VW-tekorten te laten vallen. Het verzoek aan de gemeente om een subsidie in het tekort over 1973-'74 wordt evenmin ingewilligd. „In feite wordt hier verzocht een subsidierege ling met terugwerkende kracht te wij- Dag en nacht. Badweg 1. Ook voor ziekenfonds. zigen. Dit is in strijd met de algemene regels waarvan alleen in geval van overmacht mag worden afgeweken. In dit geval is hiervan echter geen spra ke", zo laten B. en W. weten, hetgeen inhoudt dat de VVV zelf het tekort over 1973-'74 zal moeten dekken. Minder gunstig Het college gaat in het pre-advies nog wat dieper in op het rapport Bakkenist. Minder gunstige punten over de VW in het rapport zijn naar haar mening: de bestuurlijke kracht van het dagelijks bestuur, de organisatorische en psycho logische eigenschappen van de directeur en de kosten van de administratie. Op lossing van de laatste 2 problemen vih- den B. en W. een zaak voor de VW, „voorzover dit geen konsekwenties voor de subsidiëring heeft". Wat het rapport Bakkenist over het bestuur vindt is volgens hen niet rele vant voor de subsidie. „Een in dit ver band belangrijke konklusie in het rap port is dat de manier waarop de WV haar taken vervult in het algemeen ef ficiënt en kwalitatief goed kan worden genoemd". Rijksbijdrage Met de konklusie van Bakkenist dat de bijdrage van de gemeente in de kos ten van de WV te laag is kunnen B. en W. zich niet verenigen. Zij vinden een rijksbijdrage in het VW-apparaat ge rechtvaardigd omdat het rijk in „aan zienlijke mate baat heeft bij het toeris me (deviezen en BTW). Zolang echter een rijksbijdrage niet reëel is kan de gemeente extra-subsidie geven". Helft algemeen belang „Voor zover er geen sprake is van wervende of commerciële taken dient de VW het algemeen belang", is een stelling van Bakkenist die door het col lege wordt onderschreven met de toe voeging dat het algemeen belang vooral bij de informatieve taken betrokken is. Informatie is echter ook dienstbaar aan bijzondere belangen, vinden B. en W. Op basis van de praktijk blijkt volgens hen dat 50°/o van de werkzaamheden der informatrices het algemeen belang dient en dat dan ook dit percentage voor rekening van de gemeenschap mag komen. Deze zomer worden er bij het Hoorn- derslag drie strandlopen georganiseerd; op de zondagavonden 6 en 20 juli en 5 augustus aanvang 19.30 uur. Inschrijven kan vanaf 19.00 uur in het strandpavil joen „Paal 9" Er worden twee afstan den gelopen; één van 4 km voor de jugd tot 14 jaar en 8 km voor de ouderen. Zowel de wandelaars als de hardlopers komen aan hun trekken. Voor de snel ste loper en loopster van beide afstan den is een prijs beschikbaar gesteld door strandpaviljoen Paal 9 van P. Vlaming. Het inschrijfgeld is 2 gulden. Iedereen die voor 21.00 uur binnen is krijgt een originele herinering. Aanstaande zondag zal burgemeester W. H. Sprenger het startsein voor de eer ste strandloop geven. OOSTEREND In de zangdienst op 6 juli, die om 19.30 uur in de N.H. kerk te Oosterend begint, een optreden van de Texelse muziekgroep „Hace", die zich in de korte tijd van haar bestaan al een zekere faam heeft verworven. Medewerking van gasten (muziek, de clamatie e.dwordt op prijs gesteld. Aanmeldingen bij de Hervormde pasto rie. B. en W. vinden dat een nieuw alge meen straatverlichtingsplan moet wor den opgesteld. Eerst dient echter te worden beslist of de straatverlichting al dan niet aan de gemeente zal worden overgedragen. Het college heeft verder de Vereni ging van Nederlandse Gemeenten ver zocht advies uit te brengen over de be hoefte aan en de realisatie van een overdekt zwembad op Texel. Verder wordt bekeken of de bunkers bij het vliegveld en aan de Kogerweg kunnen worden verwijderd. OOSTEREND In de N.H. kerk te Oosterend wordt op zaterdag 5 juli een concert gegeven door een tweetal koren, de Chr. zangvereniging Excelsior uit Eemnes en de Chr. zangvereniging Zang en Vriendschap uit Breukelen. Beide koren staan onder leiding van Theo van Dijk. Jos van der Kooy bespeelt het or gel. Op het programma staan werken van o.a. Schütz, Bach, Mozart, Von Gluck, Schubert en De Klerk. Het con cert begint om 19.15 uur. „Zolang gemeenten geen gebruik kunnen maken van de ontheffingsrege ling die nu voor individuen geldt zal de 3% kalkarbijdrage worden betaald. Zodra de ontheffingsmogelijkheid wordt uitgebreid tot overheidslicha men willen wij hiervan zo spoedig mo- Kinderen van de families Koorn en Rienks trokken het doek weg van het vignet op de voorgevel van bowlingcentru)n „De Koogel". DE KOOG - Precies op de geplan de datum, dinsdag j.l., heeft de fami lie Koorn uit Den Burg het bowling centrum „De Koogel" in gebruik ge steld. De feestelijke opening werd bij gewoond door een grote schare vrienden, relaties en genodigden. Die waren er om drie uur 's middags ge tuige van hoe de kinderen Martin en Menno Koorn en Arjen Rienks het kleed wegtrokken van de naamletters op de voorgevel van het modern ge lijnde gebouw aan de Dorpsstraat. Tijdens de daarop volgende receptie kwamen verscheidene sprekers officieel hun gelukwensen aanbieden. Namens de Jonge Ondernemersorganisatie Texel juichte de heer Ruud Hamer deze nieu we vestiging toe en stelde dat deze in een geweldige behoefte voorziet. Het bowlingcentrum beantwoordt aan de eisen met betrekking tot seizoenver breding en verbetering van de kwaliteit. „Het beoefenen van het bowlingspel breekt de sleur van het dagelijks leven en is goed voor het hart". Wijzende op de stop van de recreatie ve groei en de bestemmingsplannen die straks nog maar weinig bouwmogelijk heden zullen bieden op Texel consta teerde Hamer dat heel wat aannemers zullen moeten verdwijnen. De familie Koorn gaat niet geblinddoekt door, maar zoekt blijkens dit initiatief nieuwe mogelijkheden. Namens de Rotaryclub Texel (wijlen Maarten Koorn was rotarian) sprak de heer Jan C. Bruin, die in het verleden blikte en de levensvisie naar voren bracht dat je beter iets nieuws kan be ginnen dan bezuinigen en dat elke tijd zijn eigen problemen kent. Hij overhan digde bloemen aan mevrouw I. Koorn- Ruis en schonk een foto in lijst voor de wand van het bowlingcentrum. Burgemeester Sprenger herinnerde aan de moeilijkheden die met de stich ting van het centrum gepaard zijn ge gaan. Het verlenen van de artikel 19 vergunning leverde bezwaarschriften op en daardoor vertraging. De burgemees ter verzekerde dat de gemeente in ieder geval blij is dat het centrum er, nu staat. VVV-directeur J. W. Dekker stelde dat een van zijn wensen op het gebied van slechtweervoorzieningen met dit bowlingcentrum was verwezenlijkt. Al jaren geleden had hij een horecaexploi- tant aangeraden om iets derge lijks te beginnen. Dekker zei dat de toe ristische bezetting buiten het hoogsei zoen steeds beter wordt. De hotelarran gementen hebben in het afgeloDen half jaar 10.000 overnachtingen opgeleverd. Na het overdekte zwembad van „Op- duin" zei de heer Dekker ook voor deze (tweede) bowlingbaan diep zijn petje af te nemen. De heer J. C. van Heck van Bowling Nederland (leverancier van de bow lingbanen in De Koogel) en erevoorzit ter van de Nederlandse Bowling- en Kegelfederatie maakte architect J. Vis ser een compliment en zei jaloers te zijn op dit kleine maar perfect uitgevoerde bowlingcentrum. „De Koogel" is het 35e bowlingcen trum in Nederland. Bowling heeft de afgelopen tien jaar enorme opgang ge maakt. Het gezelligheidselement maakt (Zie vervolg pagina 2) gelijk gebruik maken en de bijdrage storten in een fonds voor studie van alternatieve energiebronnen", aldus het college, exclusief wethouder Zui- dewind, in een pre-advies aan de raad over de kalkarheffing. Zuidewind heeft een afwijkende mening die hij volgende week tijdens de raadsverga dering uiteen zal zetten. Met dit standpunt willen B. en W. niet het spoor volgen van de gemeenten Spijkernisse en Hulsberg die hebben besloten met meer de kalkarheffing te betalen. Zoals bekend wordt deze heffing bij het elektriciteitstarief van iedere Nederlander gerekend ten be hoeve van de ontwikkeling van een snelle kweekreactor bij het Duitse plaatsje Kalkar. Mensen die de kalkarheffing niet wil len betalen kunnen een eenmalige bij drage van 15 gulden overmaken aan het ministerie van economische zaken voor administratiekosten. Zij ontvangen dan een verklaring die ingevuld en onderte kend moet worden ingeleverd bij het elektriciteitsbedrijf. Dit bedrijf ver schaft het ministerie de noodzakelijke gegevens waarna de vervangende hef fing voor de studie van alternatievo energiebronen door economische zaken geïnd wordt. Spijkenisse heeft gevraagd om ook als gemeente van deze ontheffingsrege ling cebruik te mogen maken. Nadat het ministerie dit verzoek had afgewezen ging deze gemeente tegen deze uit spraak bij de kroon in beroep. Ook Texel zal minister Lubbers verzoeken om de ontheffing ook voor overheidsli chamen te laten gelden. DEN HOORN Maandag a.s. wordt in de N.H. kerk te Den Hoorn een con cert gegeven door „The Dorset Brass Quire". Aanvang 20.15 uur. Dit koper- blaasensemble uit Engeland werd in januari 1974 opgericht en bestaat uit: Roger Smith, trompet (en orgel); Chris topher Cull, trompet; Richard Stent, hoorn; Phillip Tarrant, bas trombone en Margaret Smith, fluit. Het gevarieerde repertoire omvat mu ziek uit vele tijden: van Venetiaanse kopermuziek (Gabriele, Frescobaldi) tot en met werken uit onze tijd (Hindemith, Bernstein) Gedurende 1974 gaf het en semble 32 concerten in kerken, univer siteiten en kastelen. Pikante bijzonder heid: tot twee keer toe werd een ge slaagde poging ondernomen een we reldrecord te vestigen voor een doorlo pende uitvoering (15 en 24 uur). Het Texelse jongerenkoor „The Mes sengers" treedt vrijdag 4 juli op in de Hervormde kerk van Den Burg. Deze zang- en muziekgroep brengt spirituals en gospelsongs ten gehote. Aanvang 20.00 uur. Na afloop is er in de Her vormde gemeentecentrum naast de kerk een nabespreking.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1