Cjroen 2'wartrjexeh in het karL, Drie Christelijke stemmen tegen naaktstrand HELFT VOOR FINANCIERING EXTRA-SUBSIDIE VVV T oeristenbelasting in '7 6 met 10 cent omhoog Dijkverzwaring kost 10,1 miljoen gulden anderen als „Aanwezigheid van naakte mensen wordt door belemmering van hun vrijheid gezien" Stijging van 45 naar 55 ct. Taxicentrale DE KOOG Oudeschild-Ceres aanbesteed Drie zeehondjes in NRC Tel. (02228) 555 Kind op nippertje van verdrinkingsdood gered FA. KIKKERT Sêéké'ëeü VRIJDAG 11 JULI 1975 JAARGANG No. 8990 TEXELSE^COURANT Uitgave: BV v/h Langeveld De RooU Postbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 RedaktJe: Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den Burg, tel. (02220) 2403, en Ron Lodew(Jks, Noord wester 21, Den Burg, tel. (02220) 3966. Verschijnt dinsdags en vr(Jdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ9,15 p. kw. 50 cent Incasso; los 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert. 35 ct. p. mm excl. 4% BTW Drie raadsleden van de Samenwer kende Christelijke Fracties (C. Koorn, A. Rienstra en J. Witte) hebben dins dagavond in de raadsvergadering ge stemd tegen het voorstel van B. en W. om op Texel twee naaktstranden te le galiseren. Ze namen daarbij stelling tegen hun „eigen" wethouder J. Nauta die de bezwaren uit de christelijke hoek zei te respecteren maar zijn ge voel voor realiteit toch wilde laten overwegen. Nauta vond zelfs dat het voor tegen standers een prettige gedachte moet zijn dat door de aanwijzing van de afgeba kende naaktstranden, optreden tegen naaktlopers buiten deze gebieden Veel beter mogelijk is. Overigens vond hij dat de kwestie letterlijk en figuurlijk weinig om het lijf had en eigenlijk nau welijks publiciteit waard was. De christelijke raadsleden brachten dit weer geen principiële bezwaren naar voren. De heer C. Koorn, sprekend na mens de hele fractie, zei dat het college veel te makkelijk heenstapt over de be zwaren die toch nog in brede kringen leven tegen de naaktrecreatie. De aan wezigheid van de naakte mensen op het strand wordt door anderen als belem mering van hun vrijheid ervaren. Dat de naaktloperij niet zo normaal is als B. en W. doen voorkomen, blijkt wel uit de publiciteit die ook deze aanvraag in de landelijke pers heeft gekregen. Het is nog altijd voorpaginanieuws. Koorn was het niet eens met het argument van B. en W. dat op de strandgedeelten bij Hoornderslag en Slufter "weinig wande laars zijn, waardoor deze stukken zich bij uitstek voor aanwijzing lenen. Ver der vreesde hij dat straks ook andere groeperingen op bepaalde strandgedeel ten om faciliteiten zullen vragen, waar bij hij als voorbeeld motor- of autolief hebbers noemde die op het strand zou den willen. Bedreiging voor duinen Koorn verwachtte verder dat de naaktstranden ernstige beschadiging van de duinen tot gevolg zullen hebben en wel als gevolg van de gluurders die zich hier zullen gaan ophouden. Koorn had een artikel in de Telegraaf gelezen waarin melding werd gemaakt van dit probleem. Met name bij Zandvoort zou den massa's alles vertrappende belang stellenden zijn gesignaleerd en zijn de duinbeheerders gedwongen maatregelen te treffen. Koorn verwachtte dat dit verschijnsel zich ook op Texel zou voor doen, zodat men straks gedwongen is de duinen bij de naaktstranden met prik keldraad en borden af te zetten, hetgeen ook niet in het belang is van een vrije leefgemeenschap waarin de ene groepe ring de andere niet moet beknotten. Koorn verzocht het punt van de agenda te schrappen. Begrip Daan Schilling van Texels Belang had zelf geen bezwaren tegen de naaktre creatie, maar zei zich te realiseren dat veel mensen zoiets wèl oneerbaar vin den. Wie is opgevoed met het idee dat naaktheid in het openbaar slecht is weet niet welke kant hij zal uitkijken als hij een naakte man of vrouw tegenkomt. Om die reden vond Schilling dat het naaktstrand bij Den Hoorn veel te dicht bij het textielstrand ligt. Hij stelde voor het naaktstrand niet op 100 maar op 500 meter ten zuiden van paal 9 te laten beginnen. Om toch een behoorlijk stuk over te houden zou dan ook de zuidelij ke grens opgeschoven moeten worden (zie vervoeg 'bifninenkant /tweede blad) De gemeenteraad is dinsdag avond zonder hoofdelijke stem ming akkoord gegaan met het voorstel van B en W de VVV een extra-subsidie van 83.500 gulden (waarvan 40 mille al in januari werd uitbetaald) te geven. Tege lijkertijd besloot de raad de toe ristenbelasting met ingang van volgend jaar met 5,5 cent te ver hogen om deze extra-subsidie te financieren. Voorlopig zijn de 83,5 mille betrokken van de toeristi sche reserve, maar de commissie recreatie en toerisme had geëist dat dit bedrag zo spoedig moge lijk weer aan de reserve wordt toe gevoegd. De enige mogelijkheid om hieraan tegemoet te komen is, volgens B. en W. het verhogen van de toeristenbe lasting met 5,5 cent. Samen met de op stapel staande trendverhoging van 4,5 cent gaat de toerist volgend jaar 10 cent meer per overnachting betalen. De toeristenbelasting stijgt dus van 45 naar 55 cent. De enige die zich niet met deze verhoging kon verenigen was T. v. d. Heerik (Texels Belang). Gezien de koppeling van VW-subsidie aan verhoging van de toeristenbelasting keerde hij zich ook tegen extra-subsi- dieverlening. Kritiek De raad leverde dinsdagavond nog al wat kritiek op de reaktie van het VW-bestuur op het rapport Bakkenist. Verder was iedereen van mening dat de gemeenteraad met het geven van extra subsidie ook een vinger in de pap bij de VVV moet krijgen Het bleef echter bij suggesties. Duidelijk werd het wel dat het college van plan is de bestuursfunktie van ge meentesecretaris P. Beemsterboer bij de VVV in te ruilen voor een gemeentelij ke waarnemer bij de algemene VVV- vergadering. Dit gebeurt echter pas als Beemsterboer aan de beurt is periodiek af te treden. Het is niet bekend wan neer dat zal zijn. Over de achtergrond van de waarnemer verschilt het college van mening. De wethouders Nauta en Zuidewind zijn van mening dat deze fi guur een politiek gekozen bestuurder moet zijn, terwijl wethouder Westdorp en burgemeester W. H. Sprenger aan een ambtenaar als waarnemer de voor keur geven. Wegwerken Raadslid T. v d. Heerik opende de rij van sprekers en sprak zijn tevredenheid uit over het rapport-Bakkenist. Alle an deren volgden hem daarin. Van den Heerik: „Het rapport heeft uitgewezen dat de VVV een efficiënt werkend ap paraat is met veel inzet en goede wil. Toch is het niet allemaal rozegeur en maneschijn". Het Texels Belang-raads- lid zei de extra subsidie voldoende te vinden, en gaf de VW de raad voorlo pig geen directie-assistent aan te trek ken zolang de financiële positie dat niet toelaat. Om de tekorten weg te werken moet de WV volgens het raadslid de administratiekosten drukken en de com merciële aktiviteiten uitbreiden. De ou de tekorten (van 1973-'74) kunnen weer op de begroting geactiveerd en over een geleidelijk aantal jaren afgelost worden, vond hij. Tegengevallen „De houding van het bestuur is mij tegengevallen", zei hij. „Het VVV-appa- raat is ziek, de gemeente betaalt de doktersrekening en de medicijnen en nog stelt het bestuur zich niet positief op. Dankbaarheid omdat de gemeente de helpende hand biedt is niet nodig maar ik had wel een andere positievere houding verwacht". Van den Heerik zei het onjuist te vinden dat er geen ge meentelijke vertegenwoordiger in het VW-bestuur zit die in het openbaar verantwoording schuldig is. Zoals be kend is de heer Beemsterboer (secreta ris van de VVV) alleen verantwoording schuldig aan B en W. die hem jaren ge leden op deze post neerzetten „Het is in het openbaar belang", zei Van den Heerik dat tenminste één be stuurlijke vertegenwoordiger van de ge meente in het bestuur zitting heeft". Hij wilde dit als een subsidievoorwaarde reaktie min of meer teniet gedaan". Koorn pleitte voor ten minste een ge meentelijke waarnemer in de VVV. Het liefst ziet ook hij echter een bestuurder die verantwoordelijkheid aan de raad moet afleggen. Koorn verder: „De VVV vraagt een enorme subsidie. Blijkbaar kan de toeristische sector dat niet zelf opbrengen. De uit de toeristische reser ve betrokken extra-subsidie moet in de huidige zittingsperiode van de raad weer in deze pot terugvloeien". Mevrouw Vlas sprak zich ook uit voor een politiek gekozen bestuurder in het VW-bestuur, en dan „het liefst een por tefeuillehouder" (Zie vervolg pagina 2) In het Natuurrecreatiecentrum zijn drie zeehondjes geboren. We maakten al melding van de komst van Eva (dochter van Jan Wolkers' zeehond Karina); nu hebben Betsy en Pinnj' een jong ter wereld gebracht. Ook de twee laatste geboorten (vrijwel gelijktijdig) verlie pen voorspoedig. De drie zeehondenbabys zijn met hun moeders in een apart bassin onderge bracht en stelen daar dagelijks de show. Vele honderden toeristen zijn al een kijkje komen nemen. Directeur G. J. de Haan heeft er door het verplaatsen van hekken voor gezorgd dat moeders en kinderen langzamerhand konden wen nen aan de publieke belangstelling; thans is het zover dat de kijkers het ta fereeltje zeer dicht kunnen benaderen. Soms heeft een van de zeehonden moei te om het eigen jong te herkennen; dat leidt dan tot een kleine ruzie maar ge lukkig niet tot ernstige vechtpartijen. Op de foto de drie jonge robben met een van de moederdieren. De 13-jarige Bobby Tettelaar uit het Maartenhuis is De Koog is maandagoch tend aan de verdrinkingsdood ontsnapt dank zij snel optreden van de 16-jarige Frank Kooij uit Amsterdam. Bobby ver maakte zich met enkele andere kinderen van het Maartenhuis in het ondiepe wa ter van zwembad Molenkoog te Den Burg. Het kind wist aan de aandacht van de vijf begeleiders te ontsnappen en kwam in het diepere gedeelte van het bad in moeilijkheden. Frank Kooij zag dat het kind op ver dachte wijze in het water lag (met het gezicht naar de bodem) en sprong on middellijk te water. Dat was op het laatste nippertje want Bobby had het bewustzijn reeds verloren. Badmeester Pansier drukte het water uit de longen en paste beademing toe waardoor de jongen spoedig weer bij kennis was Hij maakt het thans goed. De begeleidsters van het Maartenhuis kwamen Frank Kooij dezelfde avond op zijn vakantie adres „Dennenoord" danken voor zijn snelle optreden en gaven hem een boe- kenbön Dag en nacht. Badweg 1. Oolk voor ziekenfonds. De firma De Vries en Van de Wiel uit St. Maartensvlotbrug gaat de ver zwaring van de Waddenzeedijk tussen Oudeschild en het Cerespoldertje uit voeren voor 10,1 miljoen gulden. Met dit bedrag was het bedrijf de laagste Inschrijver bij de aanbesteding van dit werk die woensdagochtend in Haarlem plaatshad. Op de tweede plaats kwam de firma De Jager uit Erika (Drente) met 10,8 miljoen, het geen maar liefst een verschil van 7 ton met de laagste inschrijver was. In de loop van augustus zal met de werk zaamheden worden begonnen. Overeenstemming Met de natuurbeschermers heeft Rijkswaterstaat een akkoord bereikt over de dijkweg. Het oorspronkelijke plan was deze weg 5 meter breed te maken, maar de hoofddirectie van RWS heeft de suggestie van de natuur beschermers overgênomen om de weg voor Oudeschild 6,25 meter breed en de weg van Oudeschild naar Ceres 4 meter breed te maken. De dijk, die nu 2600 meter lang en 4.50 meter hoog is, zal tot 7.65 meter worden verhoogd. Voor de verzwaring is 52 duizend ton aan asfaltprodukten nodig, 650 dui zend ton zeezand, 560 duizend ton klei en 10.000 m2 zetwerk. De buiten ste teen van de dijk in Oudeschild zal circa 65 meter naar buiten worden verlegd. De bestaande dijkweg aldaar, die nu circa tweeëneenhalve meter bo ven de dorpsstraat ligt, zal tot circa 1 meter boven de dorpsstraat van Ou deschild verlaagd worden. Slecht verwerken Paktwoordvoerder Daan Welboren (fraktievoorzitter F. Blanken was afwe zig) was het met Van den Heerik eens en meende dat de plaats van Beemster boer moet worden ingenomen door een bestuurder die een rechtstreekse verant woordelijkheid aan de raad heeft. Wel boren vond de verhoging van de toeris tenbelasting redelijk. Ook hij was niet te spreken over de reaktie van het VW- bestuur op het rapport. ,,In de brief aan B. en W. zegt het bestuur: Wij realiseren ons dat de heer Kroes wellicht voor een iets ingewikkelder situatie is komen te staan dan de kleine organisatie doet vermoeden. Dat vind ik een steek onder water die het rapport in twijfel trekt. Het bestuur kan de kritiek slecht ver werken, heeft het nauwelijks aanvaard", aldus Welboren die verder zei dat de algemeen openbare funktie van de VVV niet in tegenspraak met het beleid van de gemeente mag zijn. „Door haar aktiviteiten in het openbaar belang komt de scheiding tussen een reserve ringsdienst en de voorlichting op losse schroeven te staan". Politiek gekozen Ook Kees Koorn (SCF) is niet zo blij met de reaktie van 't bestuur. „De dege lijkheid van het rapport wordt met deze

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1