Cjroen ZwartsJexels in het harL, Teso kon drukte goed verwerken Clandestien deel camping Dennenoord ontruimd Ci ^uiterjjands geld b'^t Jongen (17) door bliksem dodelijk getroffen Zwemfeest groot succes Wachttijden tot 7 uur Reischeques Reis- en bagageverzekeringen LELIE MET 43 BLOEMEN Onder invloed Politietelefoon liet het afweten gemakkelijk, een adres voor al uw geldzaken uue/t nederiond TEXELSE COURANT Uitgave: BV v/h Langeveld De Roo(J Postbue 11 Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaktle: Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den Burg, tel. (02220) 2403, en Ron LodewIJks, Noord- weeter 21, Den Burg, tel. (02220) 3986. Verschijnt dinsdags en vr(Jdage. Postgiro 652. Abonnementsprijs f9,15 p. kw. 50 cent Incasso; los 40 cent. Bank: Amrobank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert. 35 et p. mm excl. 4% BTW DINSDAG 15 JULI 1975 88e JAARGANG No. 8991 DEN HOORN Harry Bakker van „Martha's Hoeve" in Den Hoorn toonde ons met trots zijn lelie van het soort Enchantment omdat deze niet minder dan 43 knoppen had. Zijn mening dat dit toch wel iets heel bijzonder is werd bevestigd door leliekweker Wim Trap die zoiets nog nooit heeft meegemaakt De lelie bestaat uit twee stammen die resp. 21 en 22 knoppen dragen. Het bij zonder rijk bloeiende geheel (waarvan de zwart-witte foto slechts een zeer ma tige weergave is) is in het tuintje achter „Martha's Hoeve" een opvallende ver schijning. Leliekweker J Dijt uit Westergeest zei ons dat een dergelijke rijkbloeiende lelie toch wel meer wordt gesignaleerd Het is een gevolg van een goede bolkeus (in dit geval was het een zg. dubbelneus, een zeer forse bol), goede groeiomstan- digheden en goede verzorging. In de nacht van vrijdag op zaterdag constateerde de surveillerende politie dat een Ford Escort zigzaggend door Den Hoorn reed en bijna tegen de huizen botste. Getracht werd de man voorbij te komen om hem tot stoppen te dwin gen, maar voordat het zover was had de Escort-bestuurder al een aanrijding ver oorzaakt. Op de Witteweg botste hij te gen een auto Het vermoeden dat de man (H.W.J. uit Bochum) stomdronken was werd al spoedig bevestigd Hij moest zich na de blaasproef aan een bloedproef onderwerpen. Hij had bo vendien geen rijbewijs. Zaterdagavond maakten wij deze foto van de noodcamping aan de Hollewalsweg bij Den Burg. DE KOOG In het afgelopen week end is het politiebureau in De Koog ge ruime tijd telefonisch onbereikbaar ge weest. Wie trachtte te bellen kreeg de bezet-toon. Het bureau in De Koog is voor de communicatie van grote bete kenis omdat alleen dit bureau ook 's nachts wordt bemand. Volgens de technici die erbij werden geroepen was de storing veroorzaakt door overbelasting van het plaatselijke telefoonnet. Het is niet uitgesloten dat het verschijnsel zich opnieuw zal voor doen. Wie dringend politie nodig heeft kan zich in zo'n geval wenden tot de meldkamer in Alkmaar, telefoon (072) 16444. Verder wordt erop gewezen dat men op het bureau in De Koog beschikt over een rechtstreekse mobilofoonverbinding met Den Burg waarvan in zeer dringen de gevallen en bij het uitvallen van de gewone telefoon gebruik kan worden gemaakt. TESO heeft de bouwvakdrukte in het afgelopen weekend goed kunnen verwerken. De wachttijden waren vrij aanzienlijk (voor sommige automobi listen zeven uren) maar de auto's kon den toch allemaal zonder extra avond boten naar Texel worden gebracht. Vrijdag werden 1676 auto's naar het eiland vervoerd en zaterdag 2574. Dit druktebeeld is ongeveer gelijk aan dat van de vorige twee weekenden. Vrijdag hoefde slechts gedurende korte tijd gependeld te worden. Zater dag was dat gedurende de hele dag nodig. De boten waren bovendien ex tra vroeg (5 uur) begonnen te varen. Het aantal vreemde auto's op Texel bedroeg zaterdagavond 9.301. Het ko mend weekend zal dit aantal nog ver der oplopen. Het record aantal vreem de auto's is 9.530 (juli 1973). Op Texel zijn de diverse akkommoda- tievormen praktisch of helemaal bezet. Alleen in de logies en ontbijtsector is H 1% nog enige ruimte. De VVV had de han den vol met het onderbrengen van gas ten die naar Texel waren gekomen zon der tevoren slaapplaatsen te reserveren. Het meest massaal kwamen de kam peerders opzetten. Spoedig waren alle campings mudvol en was het noodzake lijk de gemeentelijke noodcamping (het voormalige terrein van Texelse Boys aan de Hollewalsweg) open te stellen. Zaterdagavond vonden hier 205 perso nen een plaatsje (76 tenten); zondag liep dit aantal op tot 251 personen. De nood camping dreigde toen vol te raken want verschillende stukken van het terrein waren door de hevige regenval blank komen te staan en waren daardoor on geschikt voor het plaatsen van tenten. De noodcamping wordt beheerd door de Recreatiestichting. Maximaal mag men hier 3 nachten blijven tegen ƒ5,50 per nacht. Traditiegetrouw kwam met het begin van de bouwvakvakanties een eind aan het standvastige, zomerse weer van de afgelopen weken. Het was zondag be paald geen strandweer. Maandag echter kon men met volle teugen van zon en zee genieten, al was 's middags een kort maar hevig onweersbuitje op zuidelijk Texel spelbreker. Gistermiddag is de 17-jarige Eduard G. Th. Deelen uit Veldhoven (N-Br.) nabij de veerhaven van 't Horntje door de bliksem dodelijk getroffen. De jongen zocht samen met zijn neef alikruiken langs de steenglooiing van het zuidelijke havenhoofd aan de kant van de Mokbaai Tijdens het kortdurend onweer dat zich op dat moment boven zuidelijk Texel ontlaadde werd hij door het hemelvuur getroffen. De in het wa ter staande Eduard Deelen viel voor over op de losse stortstenen van de dijk teen en moet op slag dood zijn geweest. Omstanders die een oranje vuurbol had den zien neerslaan op de plaats waar Eduard stond trokken hem op het droge en sloegen alarm. Zijn neef die ongeveer twintig meter verder had gestaan had het ongeluk niet zien gebeuren maar wel de klap gehoord en de luchtdruk ge voeld. Nog nader zal met zekerheid wor den vastgesteld of Eduard Deelen door de elektriciteit van de bliksem of door bijkomende effekten (schrik, de schok golf of de val die hij maakte) om het leven is gekomen. De foto toont hoe het slachtoffer over de dijk naar de ambu lance wordt gedragen. Op last van de gemeente is gisteroch tend een deel van de camping „Dennen- oord" ontruimd. Het betrof een stuk land (gelegen tussen Rozendijk en het bestaande jongensterrein) waarvoor de familie Van den Berg nog geeif kam- peerexploitatievergunning heeft gekre gen. Wegens de gTote drukte hadden zij hier vrijdag toch 13 tenten en een caravan toegelaten, hoofdzakelijk kam peerders die slechts voor een weekend waren gekomen. De heren Van den Berg kregen on middellijk mondeling en later ook Voor gehoorapparatenservice ELECTROHUIS schriftelijk de sommatie dat de tenten zaterdag om 12 uur verwijderd moesten zijn. Toen de volgende dag bleek dat de tenten er nog stonden, volgde spoedbe raad van B. en W waarbij werd beslo ten een nieuw ultimatum te stellen: zon dagavond om zes uur moest alles weg zijn. Dit besluit werd in een brief aan de heren Van den Berg ter kennis ge bracht. Ook de kampeerders op het ter rein kregen een schrijven waarin werd uitgelegd dat zij op een illegaal terrein stonden en zij moesten vertrekken. De meesten gaven gevolg aan deze somma tie, maar zes tenten bleven staan. Maan dagochtend verschenen mensen van ge meente en de politie op het terrein om aan deze situatie een eind te maken. Voor zover ze geen vervoer hadden werden de kampeerders en hun uitrus ting door de gemeentelijke vrachtauto naar de noodcamping aan de Hollewals weg gebracht. Van één tent waren de bewoners niet aanwezig; de politie nam deze tent mee naar het bureau. Teleurstellend De heren Van den Berg zijn over de gang van zaken slecht te spreken. De kampeerders die maandagochtend nog op het .terrein stonden zouden die dag uit zichzelf zijn vertrokken. De heren Van den Berg wijzen erop dat dit zeer snelle optreden van het gemeentebe stuur in het weekend in schrille tegen stelling staat tot de uiterst trage gang van zaken bij de voorbereiding van het bestemmingsplan voor dit gebied. Al ja ren streeft de familie Van den Berg naar uitbreiding van het vakantiecen trum maar zolang het bestemmingsplan (afgeleid van het recreatiebasisplan) niet klaar is, kan daarvan niets komen. De Dennenoord-exploitanten bestrijden niet dat deze gang van zaken formeel juist is, maar menen dat hier om prak tische redenen toch een mouw aan moet worden gepast. Het is voor hen onver teerbaar dat zij ondanks dat zij be schikken over alle vereiste voorzienin gen hun camping niet mogen uitbrei den terwijl de gemeente wel een nood camping inricht die er volgens het be- stemmingsolan evenmin mag zijn. Op de afdeling Ruimtelijke Ordening en planning van de gemeente vernamen wij nog dat onlangs is besloten dat de gemeente voor het gebied Gerritsland zelf een totaalplan zal ontwerpen dat in de gebruikelijke procedure zal worden gebracht. Het is niet uitgesloten dat er binnen afzienbare tijd door middel van een artikel 19 procedure op kan worden vooruitgelopen zodat ook ten aanzien van Dennenoord beslissingen kunnen worden genomen. Het 24-uurs zwemfeest in zwembad Molenkoog in Den Burg is afgelopen weekend zeer succesvol verlopen, ondanks dat enkele onderdelen moesten worden geschrapt wegens het slechte weer. De belangstelling, zowel van deelnemers als toeschouwers (1700 was voortdurend zeer groot. Voor de 24-uurs zwemmarafhon wa ren meer deelnemers dan er konden worden toegelaten. De marathon zwemmers trokken gemiddeld ieder 24 baantjes en legden samen zo'n 170 kilometer af. De meeste baantjes maakten bij de jongsten Mariette Smit en Raymond Huisman en bij de deel nemers ouder dan 12 jaar zorgde Charles Bos van de zwemclub De Roersoppers uit Limburg voor de hoog ste score. Groentehandel J. van der Vis had een platenbon uitgeloofd. Oudste deelnemer was de neer C. Merkx (73) en de jongste Esther Smit (7). De luchtbeddenrace trok 65 deelne mers. De uitslag (meisjes 6-7 jaar): 1. (Zie vervolg pagina 2)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1