Cjrom ZwartsJexels in het harL, „Herindeling ten koste gemeenten" „Wij krijgen veel positieve reacties" Hoedenmaker uit Uden op folklore Taxicentrale DE KOOG Texel bij Noordholland-Noord Recreatieteam aktief voor vakantiegangers Deelname is groot Tel. (02228) 555 Sarasani houdt Miss-verkiezing FA. KIKKERT VLIELAND CONTRA TWEEDE WONINGEN VRIJDAG 18 JULI 1975 88e JAARGANG No. 8992 T E X E LS EWCOU RANT Uitgave: BV v/h Langeveld De RooU Postbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaktle: Harry de Graaf, Kee9omlaan 43, Den Burg, tel. (02220) 2403, en Ron LodewIJks, Noord wester 21, Den Burg, tel. (02220) 3966. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ9,15 p. kw. 50 cent incasso; los 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Midd. Bank, Rabobank Advert. 35 ct. p. mm excl. 4% BTW „Het loopt goed. De deelname is groot en we krijgen veel positiev'. re- akties", zegt coördinator Jaap Oirk- sen van het Recreatieteam Texel dat al weer een maand lang allerlei ak- tiviteiten voor vakantiegangers orga niseert. We zitten tegen een badhokje op het strand bij het Hoornderslag waar drie leden van het team de jeugd bezig houden met spelletjes. De bouw vakvakantie is net begonnen en het is behoorlijk druk op het strand. In de verte zien we de gele borden van de gemeente die de badgast op de aan wezigheid van een naaktstrand atten deren. Het is daar niet zo druk. Hier en daar schitteren bleke billen in de zon. Op de vraag of het recreatieteam nu ook voor de nudisten in aktie gaat komen haalt Jaap Dirksen als ant woord zijn schouders op terwijl hij grinnikt. Geen commentaar dus. Wel wijdt Dirksen uit over het recreatie- werk zoals dat tot dusver verlopen is. Hij vindt het vervelend dat de samen stelling van het team niet constant is. Zijn medewerkers van de eerste drie In pop-boerderij Sarasani wordt vrij dagavond (heden) een miss-verkiezing gehouden. Een deskundige jury, waarin sich verschillende Texelaars bevinden sal uitmaken wie van de deelnemende neisjes de titel Miss Texel 1975 mag voeren. Voor de verkiezing heeft zich inmid- iels reeds een tiental candidaten opge geven. Om het evenement tot een suc- :es te maken zijn er echter meer nodig. Vie mée wil doen (zowel meisjes van Texel als van elders zijn welkom) moet ich uiterlijk vrijdagavond 20.00 uur lebben opgegeven in Sarasani bij Aad Versteeg. De deelnemende meisjes moeten één eer gekleed en een keer in badpak oor de jury verschijnen. Het meisje at de titel verovert krijgt een 3-daagse eis naar Londen (met Britain Tours en tritish Air Ferries) aangeboden. Twee- e prijs is een transistorradio en de win- ares van de derde prijs heeft geduren- e de rest van het seizoen gratis entree i Sasarani. Verder zijn er nog enkele ttenties voor degenen die de vierde en ijfde plaats bezetten. De verkiezing begint omstreeks half en. De rest van de avond is er vanaf 0 00 uur rock 'n roll discobal. Het pu- liek heeft gratis entree. weken zijn inmiddels al weer vertrok ken en vervangen door een team van 5 ClOS-studenten, dat over drie we ken weer vertrekt. De studenten doen dit werk als stage en moeten voldoen aan een voorgeschreven leerproces. „Ze hebben de mogelijkheid om zelf standig aktiviteiten te organiseren", zegt Dirksen. Wijst erop dat vlekkeloos teamwork moeilijk is door de aanwe zigheid van verschillende soorten ka rakters in de groep. Niettemin loopt het erg goed. Per week en soms per dag worden de aktiviteiten geëvalu eerd. Vlaggen en t-shirts Om het team herkenbaar te maken zijn groene vlaggen en T-shirts met het opschrift „Recreatieteam Texel" ver vaardigd. Wat zijn zoal de aktiviteiten van deze ploeg? Dirksen: „We zijn pjak- tisch elke dag in touw. Strandspelen bij De Koog en het Hoornderslag worden veel gehouden. Je organiseert wat spel letjes en de kinderen stromen toe. Dat geeft geen enkel probleem. De ochtend gymnastiek trekt woensdag en zaterdag een deelnemersaantal dat varieert van 12 tot 40". Verder organiseert de ploeg spelcircuits op de Boodtlaan in De Koog en bij het Eierlandsche Huis in De Cocksdorp. Knaller De avondprogramma's van het recre atieteam zijn zeer goed aangeslagen en hebben vele deelnemers getrokken. Een knaller was de dropping waaraan maar liefst 220 kinderen in de leeftijd varië rend van 14 tot 18 jaar deelnamen: „Dat is nou juist precies de leeftijdsgroep die wij willen bereiken", merkt Jaap Dirk sen op. Op het verzamelpunt in de Dennen werden de deelnemers in een bus ge stopt en in groepen op diverse plaatsen om de 5 minuten gedropt. Met gebruik van licht moesten ze weer terug naar Bos en Duin zien te komen Onderweg hadden de organisatoren opdrachten sa mengesteld. Dirksen: „De eersten waren een uur of half twaalf binnen, terwijl de laatsten na één uur 's nachts arri veerden". Barbecue De barbecue-avond op het terrein aan de Randweg in de Dennen trok voorna melijk gezinnen, maar het succes was er niet minder om. Zo'n 80 mensen lieten zich het vlees best smaken en hadden veel plezier in het maken van dieren geluiden tijdens het gelijknamige spel. Ook de bosspelen van het team voorzien in een behoefte. Zo namen aan het le vend stratego zo'n 60 kinderen van 11 tot 15 jaar deel. Volleybal Iedere dinsdag wordt onder auspiciën van het recreatieteam een volleybaltour- nooi op de speelweide aan de Boodtlaan in De Koog gehouden. Vorige week namen 18 ploegen hier aan deel, terwijl zo'n 3 tot 400 toeschou wers dit evenement gadesloegen. „Vol gende week", zegt Jaap Dirksen, „wil len we een volleybaltournooi van cam ping tegen camping houden. De winnaar krijgt een plaquette als wisselprijs, die volgend jaar weer verdedigd moet wor den. In verband met de intredende duis ternis om een uur of tien zullen de fina les van dit tournooi een dag later bij het Eierlandsche Huis in De Cocksdorp worden gehouden. Ik verwacht dat zo'n 25 tot 30 teams zullen meedoen", aldus Jaap Dirksen. Hij laat weten dat de ge noemde succesvolle programma's wor den geprolongeerd. „Publiciteit is voor ons zeer belang rijk. Dat kan je maken of breken. Iede re maandag staan wij daarom met een stand op de markt en geven informatie over onze aktiviteiten", aldus Dirksen. Zoals bekend staat het programma van het recreatieteam van dag tot dag in de Texeltoerist en ook in de Texelse Cou rant. Als slotopmerking zegt coördinator Jaap Dirksen het opmerkelijk te vinden dat mensen van heinde en verre komen om aan aktiviteiten deel te nemen. „Als we in De Koog iets organiseren komen er mensen uit Den Hoorn om mee te doen". De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft deze week afwijzend gereageerd op het concept wetsvoorstel van minister W. F. de Gaay-Fortman van Binnenlandse Za ken en zijn Staatssecretaris W. Polak waarin een bestuurlijke herindeling van Nederland wordt aangegeven. Volgens het plan De Gaay-Fortman wordt Nederland in 26 provincies in gedeeld. Texel gaat dan behoren bij de provincie Noordholland Noord. De huidige provincie Noordholland zal globaal gezien in vier aparte provin cies worden opgedeeld: Amsterdam, Haarlem-IJmond, Gooiland en Noord holland-Noord. Het hoofdbezwaar van de VNG is dat de eenzijdige versterking van de Dag en nacht. Badweg 1. Ook voor ziekenfonds. Op de Groeneplaats was woensdag tijdens de folkloristische festiviteiten iets nieuws te zien: Nederlands enige hoedenmaker Boy de Winter (26) uit het Noordbrabantse Uden demonstreerde zijn beroep. Het publiek kon het fabri cageproces van het begin tot het eind volgen. Boy de Winter had zijn hele heb ben en houwen meegenomen, waaronder een speciaal gasfornuis dat dient om de vele soorten strijkboutjes die bij het ma ken van hoeden onmisbaar zijn, warm te houden. Hoedenmaker De Winter maakt voor namelijk hoge hoeden en wel in zes soorten, van de laagste (het amazone model) tot de hoogste (de Biedemeier). Het maken van een hoed begint met het opbouwen van de galet van flanel en provincies ten koste van de gemeen ten zal gaan. Zij vindt dat de lokale democratie nodeloos gebreideld wordt en vreest dat de gemeenteraden nauwelijks nog een eigen beleid zul- (Zie vervolg pagina 2) De gemeenteraad van Vlieland heeft begin deze week met een krappe 4-3 meerderheid besloten het tweede woningbezit tegen te gaan. Zij nam een verordening aan waarin het een gebruiker van woonruimte in of buiten Vlieland verboden wordt er op het eiland een tweede woning op na te houden. Door het tweede woningbezit dreigt ontvolking van de Dorpsstraat terwijl voor de huisvesting van Vlielanders nieuwbouw in natuurgebieden ge pleegd moet worden. Goochem Burgemeester G. Rombout liet de raad weten dat met het aannemen van deze verordening niet alleen een eind aan het tweede woningbezit in de dorpskern kan worden gemaakt maar dat ook de voorbereidingen tot vaststelling van de structuurschets voor de bebouwde kom doorgang kunnen vinden. Rombout merkte op dat het publiek vaak goo chem is in het uitvinden van ontdui kingsmogelijkheden van verordeningen. „Maar", zei hij, „de overheid moet in het dichten van de mazen nog goochemer zijn". Niettemin zegde hij een soepele toepassing van de ontheffingsbepalingen toe. molton op een houten mal. De tweede laag die wordt aangebracht is van lin nen; de lagen worden geïmpregneerd met schellak waardoor het geheel hard en stijf wordt. Tenslotte volgt bekleding met natuurzijde of vilt. Boy de Winter demonstreert zijn be roep overal in het land, meestal op markten. Verkopen doet hij niet; hij heeft een vast team van afnemers. De belangstelling is altijd erg groot. Ook op Texel dromden de mensen in dichte rijen rond de stand om het oude hand werk te volgen. Boy de Winter zou graag zien dat de mensen nog wat meer vragen stelden, want hij vertelt graag over zijn werk. „Kijken is zilver, maar vragen is goud", zegt hij. De hoedenmaker komt 30 juli op nieuw naar Texel. Een lid van het recreatieteam Texel geeft een aantal kinderen instructie voor het balspel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1