(jrom kwartsJexels in het harL, Jook Nauta propageert verblijfsrecreatie Toerist moet auto laten staan Kampeerprobleem opgelost 2000 Taxicentrale DE KOOG nms KAMPEERSECTOR AANPAKKEN TAXI (02220) ft* 10.090 AUTO'S NIET ALARMEREND „QUOTERING" Tel. (02228) FA. KIKKERT VRIJDAG 25 JULI 1875 TEXELSE 88e JAARGANG No. 8994 Uitgave: BV v/h Langeveld De RooU Postbus 11 Den Burg, Texel Telefoon 2741 Redaktle: Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den Burg, tel. (02220) 2403, en Ron LodewIJks, Noord wester 21, Den Burg, tel. (02220) 3986. COURANT Verschijnt dinsdags en vr(Jdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ9,15 p. kw. 50 cent Incasso; los 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert. 35 et p. mm excl. 4% BTW „De piek blijft toch. Die moet je voor lief nemen. Dat er meer dan 10.000 auto's op het eiland zijn is niet alarmerend, hoewel zo'n record velen wel aan zal spreken. Niettemin ligt deze stijging in de lijn der verwachtingen; het zal nog wel eens meer gebeuren. De kunst is echter om te zorgen dat de toerist zo min mogelijk van zijn auto gebruik maakt, zodat de overlast zo klein mogelijk is. Het beleid van de gemeente zal daarom gericht moeten zijn op een structuurverbetering, waardoor het autorijden minder noodzake lijk wordt. Als je voorzieningen treft in de recreatiegebieden zelf zorg je ervoor dat de toerist zich daar kan vermaken en daar dus blijft". Aan het woord is Jook Nauta die als wethouder onder meer met het re- creatiebeleid belast is. Bovenstaande woorden drukken een groot deel van de visie uit die Nauta op de recreatie heeft. Hij heeft zich van meet af aan opgeworpen als een stimulant van de verblijfsrecreatie. De Krim is in dit ka der een testcase voor hem. Hij hoopt vurig dat dit plan doorgang zal kun nen vinden. Eenvoudig is het echter niet, aldus de KVP-wethouder. VASTZETTEN Centraal in dit vraaggesprek staat het recreatiebasisplan waarmee de gemeen teraad april vorig jaar akkoord ging. In dit plan is het maximum aantal toeris tische slaapplaatsen in 1985 op 47 dui zend gesteld. Ten overvloede zegt Nau ta: „Dit is geen streefgetal maar een ab soluut maximum. Ik ben er stellig van overtuigd dat wij het toerisme op deze 47 duizend vast kunnen zetten en er niet bovenuit zullen komen". Nauta is duidelijk blij met het recreatiebasisplan. „Het is belangrijk omdat er effectief mee gewerkt kan worden", zegt hij. Dit plan is opgesteld in samenwerking met Rijk en provincie en maakt onderdeel uit van de projectieontwikkeling in het kader van de openluchtrecreatie. De subsidies zijn dan ook gebaseerd op het recrcatiebasisplan. SUBSIDIE Over de vooruitzichten op de rijks- :ubsidieregelingen is de wethouder bij zonder te spreken. „De overheid laat 3ns beslist niet in de kou staan. Voor mm verbetering van de infrastructuur zijn heel goede financiële mogelijkheden ge- reëerd". Nauta noemt in dit verband twee onderdelen met name: k het inrichten van nieuwe recreatie ve uitloopgebieden k het aanleggen van fietspaden. Zo is het voor de gemeente Texel mo- ;elijk de komende tijd ieder jaar 250 luizend gulden voor grondaankopen en behoeve van bosaanplant te beste len. Vooral voor de noordkop is deze lanplant van zeer groot belang juist n verband met het verblijf srecreatie- )lan De Krim „De voor nieuwe recrea- iegebieden benodigde grondaankopen vorden volledig door het Rijk betaald, erwijl voor de inrichting ten minste 5°/o subsidie wordt gegeven", deelt de vethouder mee. Laat verder weten: „De iemeente moet haar financieel aandeel n het aanbrengen van kwalitatieve ver beteringen betrekken van de toeristi- che reserve. Een groter deel van deze >ot zal bestemd worden om het toeris- ne op een beter niveau te brengen". FIETSPADENPLAN Ook de subsidieregeling voor het aan eggen van fietspaden is aanzienlijk ver- eterd. Texel mag van CRM komende ijd 1 ton per jaar aan de aanleg hiervan •esteden. Het ministerie neemt 75 mille 'oor haar rekening; net als bij de bos aanleg is dit bedrag voor Texel gere serveerd De gemeente hoeft alleen maar een bestemming voor het geld aan te ge ven. Nauta: „Binnenkort zullen wij een compleet fietspadenplan indienen. In dit plan heeft de aanleg van een recreatief fietspad bij de Ruijslaan de hoogste prio riteit". Vertelt dat het de bedoeling is het fietspad dat uit het bos op de Ruijs laan uitkomt langs de bebouwde kom van De Koog door te trekken tot de Postweg en later tot de Hoofdweg. „Nou moet je niet denken dat we dit pad voor 100.000 gulden kunen aanleggen. Daar is wel 1 miljoen mee gemoeid. Met 1 ton doe je tegenwoordig niet zo veel meer". „Van de fietspaden die niet geheel als ten dienste van de recrea tie kunnen worden beschouwd heeft dat langs de Oosterenderweg de hoogste prioriteit". Nauta: „Hiervoor moet een andere financieringsmoge- Jook Nauta: ,,Vol is vol, en daar geloof ik in" lijkheid worden gevonden. Het is niet denkbeeldig dat de aanleg van dit fietspad als werkgelegenheidsproject kan worden aangemerkt. Het Rijk neemt dan een zeer groot deel van de financiering op zch". B. en W. zien af van wegverbreding op Texel. Het geld dat hiervoor uitge trokken was wordt overgeheveld naar de fietspaden. GEMIDDELDE Terug naar de relatie tussen de huidi ge situatie op het eiland en de inhoud van het recreatiebasisplan. Belangrijk Op zeer rigoureuze wijze hebben de weergoden de gemeente Texel van zijn kampeerprobleem verlost. Door storm en regen pakten velen voortijdig hun biezen en gingen naar huis waardoor op alle campings weer ruimte kwam. Een prettige oplossing was het niet; op de diverse campings is vooral woens dagmiddag heel wat leed en schade ge leden. Tientallen tenten werden aan flarden gescheurd. TESO moest pende len om de stroom huiswaarts kerende toeristen te kunnen bijhouden. De rij wachtenden reikte al spoedig tot het pompstation Witvliet. Op camping „Loodsmanduin" vertrok ken woensdagmiddag 900 kampeerders voortijdig. Op het kantoor had men druk werk met het terugbetalen van het kampgeld. „Zo erg hebben we het nog nooit beleefd", vertelde ons mevrouw Welboren-Schreuder. „Er zijn wel eens ergere stormen geweest, maar dat was nooit aanleiding voor een zo massale uit tocht" Wie over de camping wandelde kon getuige zijn van ellendige tafereel tjes. Vooral de eigenaars van bunga lowtenten die zo onverstandig waren geweest deze op een windgevoelige hoge plaats (mooi uitzicht!) te zetten, waren slachtoffer van de elementen. Het tentzeil ging aan flarden en de kam peerders hadden druk werk met het redden van hun eigendommen die ook dreigden nat te regenen en weg te waaien. Sommige tenten werden zo ge havend dat de eigenaars niet meer de moeite namen om ze mee te nemen. Ze gooiden de resten bij de vuilnisbak en vertrokken. Optimisten Kampeerders heb je in soorten. On danks de regen en wind-ellende lieten zich woensdagmiddag ook nog 76 nieu we kampeerders op „Loodsmansduin" inschrijven. De meesten slaagden er zelfs in hun tent overeind te krijgen. Beheerder A. Welboren: „Er zijn massa's mensen die in een tent wonen maar ech te kampeerders zijn er maar weinig". Op camping „Kogerstrand" was spra ke van ongeveer dezelfde situatie. Hier vertrokken er 800, gingen 20 tenten verloren maar kwamen enkele honder den nieuwelingen, zo werd ons ver teld. Vooral de tenten van jongelui moesten het ontgelden. Die maakten de fout om ondanks het slechte weer hun vertier elders te zoeken. Bij, terugkomst was het kwaad geschied en keken ze tegen de gescheurde lappen aan. Niet de nacht in Op camping „De Krim" vertrokken 150 kampeerders, waarvan de meesten lichte tot zeer ernstige schade aan hun tent hadden. Velen pakten de boel in voordat het zover was. Vooral gezinnen met jonge kinderen voelden er weinig voor de nacht in te gaan, ook al omdat de weerberichten bepaald niet gerust stellend waren. Mevrouw Noorlander (echtgenote van de beheerder) zei dat het opvallend is dat veel kampeerders ijzeren pennen gebruiken inplaats van houten haringen Bij kamperen op duin zand levert dat bij aanwakkerende wind gegarandeerd moeilijkheden op; de pen nen worden makkelijk uit de grond ge trokken. x>P ui MARTIEN VAN DE WETERING Ook voor rek. van Ziekenfonds i !t hierbij is hoe de gemeente het aantal toeristische slaapplaatsen berekent. Wij leggen deze vraag voor aan de wethou der. Antwoord: „De meest geëigende methode is die van de toeristenbelasting in samenhang met de vervoerscijfers van TESO. Op basis hiervan kunnen wij berekenen hoeveel mensen er gemiddeld in één auto op Texel met vakantie ko men. Dat gemiddelde ligt tussen de 3 en 3,5 per auto. Bij de becijfering is reke ning gehouden met circa 20°/o vakantie gangers die geen toeristenbelasting be talen". DALING Uitgaand van het genoemde gemid delde komt Nauta tot de konklusie dat er de afgelopen week nog geen 40 dui zend toeristen op Texel waren. „Exact is dat natuurlijk niet na te gaan. Dat kunnen we beter na afloop van het sei zoen uitrekenen". Met Nauta gaan wij wel na wat het aantal slaapplaatsen zal zijn als de recreatieplannen Gerritsland en De Krim gerealiseerd zijn. Het oude bestemmingsplan De Krim voorzag in maximaal 6.000 slaapplaatsen Het nieu we .plan, zoals dat nu onderwerp van bespreking is tussen de EMK, de Ne- womij en de gemeente, gaat uit van ma ximaal 5.000 recreanten. De voorkeur wordt nu duidelijk ge geven aan de kwaliteit van het recrea tieplan. Zo'n 1.500 van de 5.000 slaap plaatsen zijn inmiddels al gerealiseerd (kampeerterrein De Krim) zodat er 3.500 overblijven die bij het huidige aantal van ongeveer 36 duizend slaapplaatsen moeten worden opgeteld. Resultaat: 39.500. DRASTISCH Het is de bedoeling dat het overleg tussen de betrokkenen over de Krim dit. najaar wordt afgerond zodat de raad volgend jaar een oordeel kan vellen. Overstappend naar Gerritsland gelooft Nauta dat dit recreatieplan dit najaar in procedure kan worden gebracht. Bij de vaststelling van het Recreatiebasis plan door de raad is nog rekening ge houden met een opnamecapaciteit van 2.700 toeristen. Dat aantal wordt nu drastisch verminderd en teruggebracht naar/naximaal 1.500. Er zal in Gerritsland niet veel meer gebeuren dan uitbreiding van de be staande bedTyven. „Wij streven ernaar deze afbouw in samenhang mét de uitbreiding van het aantal voorzieningen te laten plaatsheb ben, zodat ook in dit plan een bijdrage aan het verminderen van de recreatie druk kan worden geleverd", zo meent de wethouder Uitgaande van de 1.500 slaapplaatsen in Gerritsland (Nauta: „Het maximum aantal wordt meestal wel gehaald") wordt het totaalaantal opgevoerd van 39.500 naar 41.000 slaapplaatsen. Dit aantal is nog 6.000 verwijderd van het absolute maximum dat het recreatieba sisplan aangeeft. Rekening houdend met de geruime tijd waarmee vooral het rea liseren van de Krim zal zijn gemoeid is de verwachting dat niet ver voor 1985 de 41.000 slaapplaatsen zullen zijn bereikt. Nauta: „Gerritsland zal wat (Zie vervolg pagina 2) BELANGRIJK Zaterdag 26 juli a.s. vergadering van de Texelse vissersvereniging D.E.T.V., om 14.30 uur in het Gebouw voor Christelijke Belangen te Ooster end. Onderwerp Kom nu eens allemaal Bestuur D.E.T.V. Êeï^jan de itd^dmm^^dt^zïchwoem dagmiddagopde^^xeïsekatnpee^erremet^ifspeeïdet^Kampeerder^^^J^oods mansduin'probe- ren vergeefs een ongelukkig geplaatste bungalowtent te redden. Dag en naeht. Badweg 1. Ook voor ziekenfonds.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1