(froen fjwartsjexeh het harL, Rehabilitatie en bedrijfsvestiging bij Oudeschild College wil werkgelegenheid stabiliseren en uitbreiden Plannen wijk- en woningherstel vergevorderd Rabobank koopt gebouw om uit te kunnen breiden cHypotijeek^ t/paart» 500 woningen in aanmerking Versnelde subsidieregeling Den Burg dit najaar aan bod Hoorzitting in september Oudeschild kan tweede dorp van Texel worden .ORANJEBOOM' WORDT GESLOOPT Kampioenschappen Semhere vooruitzichten ringsteken op 6 angnstus ï00r Weer veel kijkers bij Concours Informeer nu naar demogelijkheden voor gelden op gemakkelijk, e'eii adres voor al uw geldzaken wcfs wed nedadond DINSDAG 29 JULI 1975 88e JAARGANG No. 8995 Ultgavo: BV v/h Langeveld De RooU Postbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redsktle: Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den Burg, tel. (02220) 2403, en Ron LodewIJks, Noord wester 21, Den Burg, tel. (02220) 3986. r Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f9,15 p. kw. 50 cent Incasso; los 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert. 35 ct. p. mm excl. 4% BTW De plannen voor wijk- en woningherstel (rehabilitatie) op Texel zijn in een vergevorderd stadium. B. en W. hebben de inventari satie van de voor rehabilitatie in aanmerking komende gebieden gemaakt en een doelstellingennota samengesteld. Den Burg zal het eerst aan de beurt zijn. In september wordt over de rehabili tatie een hoorzitting in Texels hoofdplaats gehouden. In oktober wordt de raad om een uitspraak over het rehabilitatieplan van het college gevraagd. Mocht de raad positief beslissen, dan kunnen de plannen meteen ten uitvoer worden gelegd. Voor het uitkeren van de subsidie is een versnelde regeling met de Hoofd-ingenieur-direkteur in Haarlem getroffen, naar het voorbeeld van Den Helder, dat hiermee de spits afbeet. Binnen een week kan de subsidie worden toegekend, hetgeen een slagvaardig beleid mo gelijk maakt. De begroting voor het woningherstel wordt gemaakt waar de bewoner bijzit. Dit in tegenstelling tot de gebruikelijke procedure, waarbij het wel twee tot drie jaar kan duren voordat goedkeuring wordt verleend. De subsidie bedraagt 35% van de verbouwkosten, die gemiddeld zo'n 20 mille per woning bedragen en tot maximaal 40 mille mogen oplopen. Voorwaarde hierbij is wel dat de levensduur van de woningen met 25 jaar moet worden verlengd. Wethouder Zuidewind schat dat er zo'n 500 Texelse woningen voor reha bilitatie in aanmerking komen. Na Den Burg is Oudeschild aan de beurt, terwijl rehabilitatie van Den Hoorn en Oosterend in samenhang met de werkzaamheden in het kader van het beschermd dorpsgezicht zal worden uitgevoerd. Wijkherstel Naast woningherstel omvat de rehabilitatie de wij!k als geheel. Voor iedere woning die in een rehabilitatie wijk staat, 'krijgt de gemeente van. het rijk 2250 'gulden om de wijk te verfraaien en te moderniseren. Het college is druk doende het aanzien van Den Burg op papier te verbeteren en te ver- fraaien; Zuidewind spreekt over opnieuw aanikleden. Voor het woning- en wijkherstel zal een projectleider worden benoemd. „Wij weten nog niet J of wij daarbij een beroep op particulieren zullen doen of iemand apart aanstellen", zegt Zuiddwinjd, die de hoop uitspreekt, dat Den Burg in 3 jaar tijd gerehabiliteerd zal zijn. Woonfunctie De VVD-wetihouder wijs er op, dat wijk- en woningherstel belangrijk is om de woonfunctie van de oude dorpscentra te handhaven. „De mensen moeten niet uit de kernen wegvluchten omdat de woningen niet meer vol doen aan de levenswijze. Tevens uitgangspunt van de rehabilitatie is het continueren van de werkgelegenheid in de bouw". Aangezien de bouw van nieuwe woningen langzaam aan het afnemen is, wordt rehabilitatie voor het continueren van de werkgelegenheid van eminent belang geadht. Zuidewind belooft dat de bevolking van Den Burg ruimschoots voor de hoorzitting wordt ingelicht, zodat een ieder weet waar hij aan toe is en er op de zitting meteen zaken kunnen worden gedaan. st tin olie &J Me oed Ne ling war )713 Op de Groeneplaats wordt woensdag avond 6 augustus een ringsteekwed strijd gelhouden om ihet kampioenschap van Texel. Het door de Vereniging voor Vrienden van het Paard georganiseerde evenement is opgenomen in het folk- loreprogramma. Deelname staat open voor ieder, die beschikt over een paard en 2-wielig rijtuig. Opgave vóór 3 augustus bij mevrouw S. M. de Lugt- ParievMet, Wdlhelminalaan, Den Burg, telefoon (02220) 2072. Voor gehoorapparatenservice ELECTROHUIS CJ Het college van B en W stelt pogingen in het werk de werkge legenheid op Texel te stabiliseren en zelfs uit te breiden. Door het uitvoeren van wijk- en woningherstel (rehabilitatie) in verscheidene dorpen zal het aan tal arbeidsplaatsen in de bouw, dat bedreigd wordt door de terug loop van nieuwbouw, voor de ko mende 5 a 6 jaar veiliggesteld dienen te worden. De plannen hiervoor zijn in een vergevorderd stadium en zullen binnen enkele maanden hun beslag krijgen. Bovendien zal, als alles meezit, in september een voorlopig eer ste aanzet worden gegeven in de richting van verruiming van de arbeidsmarkt. Het gaat hierbij om de vestiging van een milieuvrien delijk in het landschap passend bedrijf nabij Oudeschild, dat in eerste instantie zonder gro te investeringen op poten gezet kan worden en een jaar op proef zal draaien, aldus wethouder Zuidewind, die geen mededelin gen over de aard van het bedrijf wilde doen, omdat de besprekin gen niet zijn afgerond en nog niets vaststaat. Wel zei de wethouder, dat, mits de besprekingen (over een week of zes) kunnen worden afgerond, uitvoerig bekeken zal worden of dit bedrijf in 't proefjaar voldoet aan de verwachtin gen. Mocht dat het geval zijn, dan vormt het de basis voor een totaal nieuwe ontwikkeling in de werkgele genheid. Een groot gedeelte van de seizoenwerkeloosheid zowel bij man nen als bij vrouwen zal worden terug gedrongen en het mogelijk verlies van arbeidsplaatsen in de visserij en de agrarische sector kan worden gecom penseerd. Er ontstaat een behoorlijke overloop in de werkgelegenheid, waardoor ook jonge mensen op Texel aan het werk kunnen en niet naar de vaste wal hoeven te gaan. Tweede dorp De vestiging moet in de visie van het college uitgroeien tot een combi natie van bedrijven waarmee een in vestering van miljoenen gemoeid zal zijn en die enkele honderden arbeids plaatsen op zal leveren. Als deze ont wikkeling dooraaat wordt Oudeschild Het tweede dorp van Texel, dat mis schien nog wel een belangrijkere plaats in het economisch verkeer dan De Koog in zal nemen, aldus Zuide wind. Of de plannen doorgaan hangt af van vele met elkaar samenhangende facto ren, zo laat de wethouder weten. In ieder geval willen B en W met uitge breide industrievestiging rekening hou den. Zij bestuderen de mogelijkheid de voor industrie beschikbare grond in het ontwerp-bestemmingsplan Oudeschild uit te breiden. Dat kan zonder veel problemen gebeuren, omdat het hier een ontwerpplan betreft, dat nog niet door de raad is vastgesteld. Dubbeldeksboot Volgens Zuidewind is een onbelem merd economisch verkeer voorwaarde voor een goede economische ontwikke ling van Texel. ,,Ik ben er van over tuigd dat er een dubbeldeksveerverbin- dings moet komen en zal mijn uiterste best doen een ieder van die noodzaak te overtuigen". De wethouder vertelt dat bij een dergelijke veerverbinding naar zijn mening ingrijpende wijzigingen van de Pont weg achterwege kunnen blijven. Vrachtverkeer Zuidewind vindt verder dat 'het vrachtverkeer over Den Burg en De Waal naar Oudeschild moet worden geleid en niet over de Waddenzeedijk, Hij is niet blij met de vier meter brede dijikweg die straks op de verzwaarde dijk tussen Oudeschild en Ceres zal worden aangelegd. Het gedeelte van de weg tussen Ceres en de Pontweg zal door de gemeente moeten worden be taald en Zuidewind wil dat geld liever voor betrekkelijk kleine veranderingen van het wegdek tussen Den Burg-De Waal en Oudeschild besteden. „Het is veel beter Oudeschild via deze route te benaderen omdat het vrachtverkeer dan meteen dn het noorden van dit vissers dorp zit, waar de belangrijkste bedrij ven liggen", zegt 'hij. Zuidewind vindt echter dat dit alleen door kan gaan als la ngs de Oosterenderweg een fietspad wordt aangelegd. „Zo'n pad is absoluut noodzakelijk voor de veiligheid van de fietsers. Voor een dergelijk project moeten we proberen uitkeringen in ééns van het rij k los te krijgen. Nieuwe kapitaals!asten moet vermeden worden. De begroting laat dat niet toe". Het staat er bijzonder slecht voor met de provinciale begroting voor '76. Alleen al door loon- en prijsstijgingen zal het tekort voor '76 aanmerkelijk groter worden dan het geraamde tekort van 4,4 miljoen. Aldus GS in een brief aan de Provinciale Staen. JJeze bijzonder sombere situatie moet nadrukkelijk betrokken worden bij de behandeling van de subsidievoor- stellen voor '76. Er moet rekening mee worden gehouden, dat voor toeneming van de subsidies in '76 slechts beperkte mogelijkheden bestaan, aldus GS. Vast staat dat de uitkering uit het Provinciefonds over '75 1,8 miljoen klager zal uitvallen dan oorspronkelijk ■het geval was. Dit komt door een her ziene raming van de belastingopbreng sten van het rijk. De Rabobank Texel koopt hotel „De Oranjeboom" aan de Groeneplaats in Den Burg. Het gebouw zal zijn horeca functie verliezen, want het wordt ge sloopt om plaats te maken voor een uitbreiding van het bestaande, belen dende bankgebouw. De Rabobank heeft het hotel door bemiddeling van Bureau Eelman ge kocht van de verzekeringsmaatschappij Venezo uit Zaandam, die in de loop van vorig jaar eigenaar werd. Er zijn meer dere onderhandelingen geweest met mensen, die „iDe Oranjeboom" als ho- recobedrijf wilden voortzetten, maar financieel kwamen de zaken in geen der gevallen rond. Zoals bekend is ex ploitant A. G. van den Berg enkele we ken geleden vertrokken naar het Noord brabantse Bladel, waar hij een ndeutw bedrijf, hotel „Benelux" is begonnen. Overigens is in de nu opgestelde koop- acte een .bepaling opgenomen, die de heer Van den Berg nog de mogelijkheid geeft tot 1 september a.s. De Oranje boom terug te kopen, maar het is niet waarschijnlijk, dat hij dat zal doen. De aankoop van De Oranjeboom is aan goedkeuring ondeilhevig van de Cen trale Rabobank. Blij Voorzitter H. de Lugt van de Rabo bank Texel zei blij te zijn met „De Oranjeboom". Al enkele jaren kampt de bank met rudmtetekort, zodat men een deel van het woonhuis op de boven verdieping aan de bedrijfsruimte moest toevoegen. Verder zag men zich ge dwongen te verbouwen om te voldoen aan de veiligheidseisen om een ingang te maken, die ook voor invaliden en moeilijk tor been zijnden kan worden gebruikt. Bij de op handen zijnde ver bouwing, waaraan men zo snel mogelijk wd beginnen, zal de ingangspartij dan ook worden gemaakt op de plaats, waar zich nu nog het oude gedeelte van De Oranjeboom bevindt. Het publiek ds er al aan gewend dat De Oranjeboom niet meer als horecabedrijf functioneert, want het bedrijf is al weken lang ge sloten. De functie van marktcafé is overgenomen door De Zwaan, De Lin deboom en De Karseboom. Jammer De Oranjeboom was een van Texels oudste horecabedrijven. Op ansicht kaarten uit 1880 komt het „logement" al voor. Het hotel werd in april 1946 overgenomen door de heer E. Breeu- wer van de familie Pen. Daarvoor was de familie Dalmeijer eigenaar. Sinds juli 1964 zwaaide de heer A. G. van den Berg er de scepter. De vehkoop van De Oranjeboom be tekent dat Den Burg zijn enige toneel zaal kwijt ds; dit wordt algemeen be treurd. De heer H. Spigt van „De Zwaan" heeft plannen om in die leem te te voorzien. Hij bekijkt momenteel de mogelijkheid om op eigen grond en grond, die van de gemeente zou moe iten worden overgenomen een nieuwe zaal te stichten. Het vijftiende Concours-Hippique van de Vereniging voor Vrienden van het Paard is weer een geslaagd festijn ge worden. De zeer slechte weersvoorspel ling kwam gelukkig niet uit. Dat zo veel mensen liever naar de paarden dan naar het strand gingen, toont eens te meer aan dat de belangstelling voor de paardensport stijgende is. Er waren maar weinig mensen minder dan in het topjaar 1974. Dat publiek is stellig niet teleurge steld naar huis gegaan, want het ge- 'bodene was van een goed peil1', al blijf je mensen houden, die op zo'n concours wat meer springende paarden (willen zien in plaats van in tuig gaande paar den. Adviserend bestuurslid L. W. Bies heuvel, tevens voorzitter van de jury, die 's morgens de keuringen uitvoerde, toonde zich laaiend enthousiast. Met name het feit, dat Texel voor het con cours van tweespannen landbouwtuig- (Zie vervolg pagina 2)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1