C jroen <2jmrtsjexels in het harL, Gedeputeerde wijzigt standpunt na bezoek aan Texel Vertrouwen in bouwbeleid gemeente Strenge eisen aan premiebouw Texelstroom: 4,3 milj. tekort in '74 AANZIENLIJK MINDER VRAAG NAAR ELEKTRICITEIT Taxicentrale DE KOOG 'f j' 3, gr Duin mag premiewoninger» in Noord-West bouwen 1976 wordt uiterst moeilijk jaar voor gemeenten Tel. (02228) FA. KIKKERT VRIJDAG 1 AUGUSTUS 1975 TEXELSE 88e JAARGANG No 8996 Uitgave: BV v/h Langeveld De Roo(J Postbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaktle: Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den Burg, tel. (02220) 2403, en Ron LodewIJks, Noord wester 21, Den Burg, tel. (02220) 3986. COURANT Versch(Jnt dinsdags en vr(Jdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f9,15 p. kw. 50 cent Incasso; los 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert. 35 et p. mm excl. 4% BTW Gedeputeerde v.d. Knoop heeft er vertrouwen in dat het gemeentebestuur een verantwoord woningbouwbeleid voert en Texel niet klakkeloos laat volbouwen. Dat is naar de mening van wethouder Jan Zuidewind het uiterst positieve resultaat van het bezoek dat v.d. Knoop vorige week donderdag aan Texel bracht. Tijdens dit bezoek zijn een aantal misverstanden uit de weg geruimd. Niettemin heeft de Ge deputeerde aangekondigd de ontwik kelingen in de premiebouwsecior zeer kritisch te zullen blijven volgen. Een aanvraag voor de bouw van premie woningen zal alleen in behandeling worden genomen als een zogenaamde harde lijst kan worden overlegd. Als uitvloeisel van dit gesprek heb ben GS toegestemd in de bouw van 20 premiekoopwoningen aan de Gast- huisstraat-Schoorwal (bij hoeve Astrid) in het plan Noord-West in Den Burg. Eerder hadden zij al toestemming ge geven voor de bouw van 16 woning wetwoningen aan de Golfslag, ook in het plan Noord-West. Aangezien dit bestemmingsplan nog niet door GS is goedgekeurd was voor beide bouw projecten een gecombineerde artikel 19-aanvraag ingediend. (Elke bebou wing die op de goedkeuring vooruit loopt moet via een artikel 19-proce- dure gerealiseerd worden). Zowel de 16 woningwet- als de 20 premiekoop woningen zullen door aannemer Duin worden gebouwd. Met deze beslissing van GS is het woningbouwprogramma van de gemeente weer uit de ijskast gehaald. Reactie Vijf woningen aan de Gasthuisstraat zijn geclaimd door de Stichting Eigen YVoningbezit. De vijf gegadigden heb ben begin juni een brandbrief aan v.d. Knoop geschreven, waarin zij met klem aandrongen op (gen duidelijke uitspraak. Do'or het uitblijven van goedkeuring waren zij in een zeer moeilijke positie komen te verkeren. Voordat de Gede puteerde naar Texel kwam, kregen de vijf antwoord. V.d. Knoop schreef on der meer: „Het provinciaal bestuur heeft de grootste twijfels over de posi tieve bijdrage van de stichting aan de woningsterkte. Uit de ons ter beschik king staande gegevens blijkt namelijk dat de bouwstromen, die op het ogen blik aan de gang zijn of in gang worden gezet, ver uitgaan boven de behoefte van de gemeente Texel. Wellicht zijn vraag en aanbod niet geheel op elkaar afgestemd. Met andere woorden: niet die woningen worden gebouwd, die voor de' bevolking nodig zijn", aldus v.d. Knoop. Heengestapt Uit het gesprek met de Gedeputeerde bleek deze opmerking vooral te slaan op de 25 Widuna bungalows aan de Bernhardlaan in Den Burg, waarvan er slechts 4 verkocht zijn. In de overige leegstaande huizen heeft de gemeente als noodmaatregel een aantal woning zoekenden geplaatst. Niettemin worden de nog niet verkochte woningen van Weel wel bij het 'woningaanbod van de gemeente geteld In vergelijking met de 112 urgente gevallen onder de woning- zodkenden, die gezamenlijk als de totale vraag naar een woning 'kunnen wor den beschouwd, heeft de gemeente een overschot van 11 woningen. GS blijven dat te veel vinden. B. en W. vinden een reserve van 11 huizen een 'heel nor male zaak", aldus Zuidewind, die laat weten dat v.d Knoop over het vraaig- en aanbodprobleem is heengestapt. Harde lijst Zoals al eerder gezegd zal bij de pre- mieikoopwonmgen een harde lijst moe ten worden getoond. Deze lijst bevat een voorlopig contract tussen de kandi- daat-Jkoper en de aannemer, waarin onder meer wordt bepaald dat de pre- mdewoning niet binnen 10 jaar mag - c* De Wïduna-bungalows aan de Bernhardlaan in Den Burg, gefotografeerd vanuit de PTT straalzendmast worden doorverkocht, tenzij daarvoor door GS toestemming wordt verleend. Als de aannemer met de contracten kan aantonen, dat hij voor het aantal te bouwen woningen evenveel kandidaat- kopers heeft, moet de gemeente aan GS duidelijk maken wat voor woning de koper achterlaat en of er voor deze iwoning kandidaten beschikbaar zijn Mensen die geen woning achterlaten, maiken natuurlijk de meeste kans. Zuidewind: „De aannemer mag niet bouwen zonder dat er gegadigden voor de woningen zijn. De beschikking wordt afgegeven voordat de bouw begint. Wanneer daar door de koper te lang geen gebruik van wordt gemaakt, wordt stand. „Dat is niet onze taak". Over het doorstromingsbeleid zegt hij. „Wij kun nen mensen niet dwingen van goed kope naar duurdere woningen te ver huizen. Verplichte doorstroming is er niet. Er bestaat echter de mogelijkheid bij de grondoverdracht voor sociale wo ningbouw een clausule op te nemen met de eis dat als de huurder belangrijk meer gaat verdienen, hij naar een duurdere woning moet verhuizen. Als zo'n woning er is en hij wil niet, dan kan de huur worden opgezegd. Zo kan de gemeente regelend gaan optreden". Jan Zuidewind wijst er op dat deze clausuleregeling onderwerp van studie de premiebesöhikking ingetrokken en aan een ander contingent huizen worden toegevoegd. Ook als de gega digde afvalt, vervalt de premie en zal de aannemer op eigen risico verder moeten bouwen". Inkomen Bij het toewijzen van woningwetwo ningen zal het college ook het inkomen gaan betrekken. „Wij moeten proberen mensen in een huis te krijgen, dat zij zelf kunnen betalen", zegt de wethou der. Hij vindt het geven van huursub sidie de weg van de minste weer- Uit de weg geruimd Tijdens het bezoek van v.d. Knoop zijn zoals al eerder gezegd enkele mis verstanden uit de weg geruimd. „De Gedeputeerde was bang", zegt Zuide wind, „dat de handel in tweede wonin gen, vooral in het buitengebied, een vlucht zou nemen. Met de beleidsnota 'in de hand hebben wij v.d. Knoop kun nen overtuigen dat daar geen sprake van is. Het bleek, dat zijn informaties op andere dan de werkelijke feiten be rustten. Ook het uitgangspunt van de Gedeputeerde dat er op Texel nog wel 600 woningen gebouwd kunnen worden, bleek op oude feiten gebaseerd te zijn. Hij kwam tot dat aantal omdat hij de theoretisch te bouwen woningen in de vigerende bestemmingsplannen Ooster end en Midden-Eierland (170 èl80) bij het volume had opgeteld. In het voor- bereidingsbeSluit dat de raad begin juli voor het bestemmingsplan buitengebied heeft genomen, zijn nieuwe grenzen vastgesteld, waarmee de bouwontwik- keling in Midden-Eierland geheel teniet wordt gedaan. Verder heeft v.d. Knoop zich er van kunnen overtuigen, dat de toekomstige bouwterreinen in de bestemmingsplan nen in handen van de gemeente zijn", aldus de wethouder. De uitkeringen uit het gemeente fonds zullen in 1976 200 miljoen gulden achterblijven bij het advies van de raad voor de gemeentefinanciën. 1976 zal daardoor voor de gemeenten een uiterst moeilijk jaar worden. Aldus de Vereniging voor Neder landse Gemeenten (VNG), die met ge mengde gevoelens heeft kennis geno men van de circulaires van staatssecre taris Polak van Binnenlandse Zaken over de uitkeringen uit het gemeente fonds en de uitkeringen voor het lager onderwijs in '76. Geringe groei zal voor een groot deel moeten worden aangewend voor het ge meentelijk aandeel in de sterk stijgende uitgaven in de sociale sfeer. „Het is tevens frappant", aldus de VNG, „dat bij de onderwijsuitkeringen wordt uit gegaan van lagere percentages voor loon- en prijsstijgingen dan bij de ge- meentefondsuitikeringen. Dit maakt adequate loon- en prijscompensaties in de toekomst niet denkbaar. ■en deel van het bestemmingsplan Den Burg noord-u>èst met centraal het nog open terrein, waar aannemer Duin nu eindelijk de 20 'rem/ewoningen mag bouwen. Ter oriëntatie: 1 de Vaargeul, 2 Beatrix/aan, 5 de landbouwschool, 4 hoeve Astrid en 5 'e Gasthuisstraat. (Luchtfoto J Nauta/Tessel Air De vraag naar elektrische energie steeg in '74 op Texel aanzienlijk min der dan voorafgaapde jaren. Het stij gingspercentage van de afgeleverde kWh daalde van 8,4% in '71, '72 en '73 tot 3,72%De dalende toename is niet te danken aan de huishoudelijke sector, die een stijging van maar liefst 9% vertoonde, maar werd veroor zaakt door het gelijkgebleven verbruik van de sector openbare diensten en de geringe groei in het elektriciteits verbruik voor zakelijke doeleinden. Aldus het jaarverslag van N.V. Texelstroomdirectre over '74, dat ver der over de „daling" opmerkt: „Een bewuste energie-besparing ging ken nelijk samen met een afgezwakte groei in de economische activiteiten, terwijl het huishoudelijk verbruik het vaste groeipatroon bleef houden. Het nadelig saldo van de elektrici teitslevering bedroeg in '74 4,3 miljoen gulden, dat veroorzaakt werd door de hoge produktiekosten van elektriciteit en de overeengekomen binding van de Texelstroomtarieven aan die van 't PEN Dit tekort komt voor rekening van het PEN, terwijl de exploitatiekosten van de waterfabriek door het PWN worden betaald. Cijfers Enkele cijfers over '74. De totale energieproduiktie bedroeg 33.261 545 kWh; de totale waterproduktie: 703.668 m3 gedurende 7.858,5 produktie-uren de gemiddelde produktie van de water- fabriek: 89,5 m3 per uur tegen 83,65 m3 het gasolieverbruik steeg van 88.540 kg. in '73 naar maar liefst (Zie vervolg pagina 2) Dag en nacht. Badweg 1. Ook voor ziekenfonds.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1