Cjroen ZmrL-Jexels in het harL, Taxicentrale DE KOOG Duo Lap-Witte won ringsteken Protest Landschapszorg tegen werkzaamheden RWS in broedtijd Vogelnesten ondergeschoven Tel. (02223) 555 FA. KIKKERT Zwarte ooievaar gesignaleerd HILVERSUM III RECHTSTREEKS VANAF TEXEL REG0RDDRUKTE IN ZWEMBAD Water volgend jaar 16% duurder Ongelukkige duik |Second Hand Junk geeft afscheidsconcert Fotowedstrijd voor toeristen Dag nacht. Badweg 1. Ook voor ziekenfonds. TEXELSE Uitgave: BV v/h Langeveld De RoolJ Postbus 11 Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaktle: Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den Burg, tel. (02220) 2403, en Ron Lodewljks, Noord wester 21, Den Burg, tel. (02220) 3986. COURANT Versch(Jnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f9,15 p. kw. 50 cent Incasso; los 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert. 35 ct. p. mm excl. 4% BTW verantwoord is dat RWS in de broedtijd daar duinen gaat verplaatsen. „Land- schapszorg heeft gelijk als zij zegt dat dit niet had moeten gebeuren. Ik ben blij met de brief van de werkgroep. Zij zet de puntjes op de i en wijst ons ambtenaren op onjuistheden en zwakke punten. Landschapszorg heeft zijn nut hiermee weer bewezen". Zowel boven het Woutershok als bo ven Dijksmanshuizen is begin deze week een zwarte ooievaar in de lucht gesignaleerd. Deze zeer zeldzame vogel werd 4 jaar geleden voor het laatst aangetroffen in de Slufter waar hij toen enige tijd verbleef. Maandag 18 augustus zal het Hilver sum III-programma van de AVRO (met o.m. „Drie tussen de middag", „Pop- konfcaikt" en „De Hitmeesters") recht streeks worden uitgezonden vanuit bar- dancing „J'elleboog" in Den Burg. Het programma (van 12.00-18.00 uur) zal worden gelardeerd met interviews, toe ristische tips en een prijsvraag. De medewerkenden (w.o. Meta de Vries, Ad Visser, Krijn Torringa en Cees van Zijtveld) komen voor deze gelegenheid naar Texel. He* kampioenschap ringsteken 1975 is woensdagavond gewonnen door het duo Jacob Lap uit Den Hoorn en Maria Witte van „Dordrecht". Vlot sturen van de heer Lap, welgemikt prikken door mevrouw Witte en (niet te verge ten!) rustig draven van het paard Su- zanna zorgden ervoor dat het grootste aantal ringen van de lijn werd ge haald. Tweede werd het echtpaar D. Keijser met het paard Bea en derde de heer Willy Zijm en mevr. J. v.d. Zwaag-Zijm met het paard Noordster. De organisatie van het evenement was weer in handen van de vereniging voor vrienden van het paard ?de ring- rijderij was opgenomen in het woens dagse folikloreprogramma. De belang stelling van het publiek was (wat min der dan in vorige jaren, waarschijnlijk een gevolg van het hete weer. Elf deelnemers Aan de ringrijderij werd door 11 koppels deelgenomen. De kampioen kreeg een beker en bloemen. Ook de andere deelnemers werden met een boeket bloemen verblijd. Na afloop van de kampioenswedstrijd mochten dames uit het publiek instappen om het in een speciaal wedstrijdje ook eens te probe ren. Er bleek heel wat talent onder te zitten, want de resultaten waren weinig slechter dan die van de Texelse kam- pioenscandidaten. De winnaars van de eerste drie prijzen kregen een aardige attentie, waaronder een Texels scha penkaasje. De wedstrijd werd van com mentaar voorzien door de heer Joh. C. Roeper, die daarbij een groot aantal op paarden betrekking hebben spreek woorden en gezegden ten beste gaf. Op de foto ziet U het kampioensduo Lap-Witte in aktde. De hitte van de afgelopen dagen ver oorzaakte een recorddrukte in zwem bad Molenkoog. Dinsdag trok het bad maar liefst 2093 bezoekers; woensdag werden ook meer dan 2000 zwemmers geteld. In de week (van donderdag tot donderdag) kwamen meer dan 9000 be zoekers in het bad, wat een record is. Deze enorme toeloop zal mede ver oorzaken dat dit zwemseizoen meer dan 100.000 bezoekers zullen worden geno teerd, hetgeen betekent, dat het record van 1973 zal worden gebroken. In ver band met de grote drukte zijn de zwem lessen in de ochtenduren voorlopig ge staakt. Met ingang van heden zal het zwembad 's morgens een uur eerder zijn poorten openen, dus om 9.00 uur. De sluitingstijd blijft ongewijzigd: 19 45 woensdags 18.30 uur. Bovenstaande foto werd woensdagmiddag gemaakt Niet alleen in ihet bad zelf, maar ook op de bijbehorende speelweide was de drukte groot. Het Provinciaal Bestuur van Noord holland bereidt een voorstel voor om het tarief van het Provinciaal Water leidingbedrijf (PWN) per 1 januari met 16°/o te verhogen. 10°/o dient om het te verwachten tekort te dekken, terwijl bij het ministerie van Economische Za ken verder nog een verhoging van 4% wordt gevraagd; daaraan wordt nog een verhoging van 2% toegevoegd om wijziging te brengen in de structuur van de tarieven. Een toerist meende woensdag te kun nen duiken in het slechts 2.10 meter diepe zwembad Molenkoog in Den Burg. Hij kwam met het hoofd op de bodem terecht en klaagde nadien over pijn in de nek. Dokter Coutinho liet hem per ziekenauto naar Den Helder vervoeren. De man mag van geluk spreken dat hij zijn nek niet heeft gebroken. VRIJDAG 8 AUGUSTUS 1975 88e JAARGANG No. 8998 DEN HOORN In dorpshuis „De bldhocrn" geeft de Texelse popband |ccnd Hand Junk zaterdagavond een ioheidsconcert, aanvang 21 30 uur De nd gaat in de huidige samenstelling £en. Ed Zirkzee, Ben Staring en Bart I Piet Heijnen gaan naar Amsterdam zullen daar mogelijk een nieuwe [immer zoeken, die daar de plaats in nemen van de op Texel achterge- ven Bram de Visser. De band is jchts een jaar actief geweest, maar pft in die periode een goede reputatie [gebouwd. Vooral de laatste tijd was peil bijzonder hoog Het afscheids lieden van zaterdag zal worden op- Jleurd met een lichtshow. Gehoopt Irdt dat vooral Texelaars naar de ildhoorn zullen komen, entree 2. De werkgroep Landschapszorg Texel protesteert in een brief aan Rijks waterstaat dienstkring Texel krachtig tegen werkzaamheden in de duinen bij paal 13 en 14, die in het broedseizoen werden uitgevoerd. Hierbij werd een aantal storm- en zilvermeeuwnesten ondergeschoven. IDc- inschrijving sluit op 15 septem- |r a s. De foto's zullen door een des- ndige jury worden beoordeeld; als |ijzen zullen enkele waardebonnen schikbaar worden gesteld. De inge- nden foto's worden eigendom van het Jcreatieteam. ■Wie mee wil doen, moet zijn foto Jiren naar: recreatieteam Texel, per |res Raadhuis Den Burg, Texel. De werkzaamheden van RWS begon- [nen eind mei; een bulldozer en een I shovel schoven zand naar binnen om [de bestaande stuifdijik in noordelijke I nChting te verlengen. „Hierbij", aldus Ide werkgroep, „werden enkele nesten Ivan sitorm- en zilvermeeuwen, een I gra9piepernest en een scholeksternest [ondergeschoven. Later werden, in zui delijke richting werkend, de duintjes [aan de zeezijde van de bestaande dijk Igeëgaliseerd. In deze duintjes bevond Izich een kleine kolonie van de storm- Imeeulw. Op 2 juni werden daar onge- Iveer 55 ne9ten geteld, terwijl 14 dagen llater 40 jonge stormmeeuwen geringd I werd en. Zij kregen een ring om van Ihet Vogeltrekstation Arnhem. Er vva- Iren toen nog verscheidene nesten met ■eieren. Inmiddels was RWS met de |werkzaamheden gevorderd tot aan de kolonie. Begin juli waren de duintjes, vaarin zich de kolonie bevond volledig Igelijk geschoven. Op de stuifdijik zelf verden nog twee levende en vijf dode Jjonge stormmeeuwen gevonden. Men ■was toen weer bezig in noordelijke richting te schuiven. Aan het begin Ivan de bouwvakvakanitde was men (plaatselijk de borden, die hlöt matuur- eservaat Westerduinen aangeven tof bp enkele meters genaderd. Bij deze iverkzaamlheden werden verscheidene [jonge zilvermeeuwen ondergeschoven," pldus het relaas van de werkgroep pandsohapszorg Zinloos Het verplaatsen van nesten of jonge neeuwen, zoals door de machinisten pan beide machines is gedaan, is vol gens de werkgroep zinloos. „Meeuwen Rebben in hun broedkolonie kleine, paste territoria. Een tot buiten dat ge biedje verplaatst nest of jonge vogel pordt door de ouders niet meer als pun bezit herkend en door de andere neeuwen opgevreten of doodgepikt". Bevreemd Landschapszorg besluit haar relaas lis volgt „Wij realiseren ons dat het niet altijd hogelijk zal zijn bij werkzaamheden lan deze aard, planten en dieren ge- leel te ontzien. Wanneer, zoals in dit jeval, het gaat om werkzaamheden in Het recreatieteam Texel schrijft een btowedstrijd uit voor mensen, die ons liland tijdens hun vakantie hebben |ezocht. De foto moet weergeven, lelke indruk het eiland op hem of kar heeft qemaakt en moet zijn voor- |en van een passende tekst. een vogelkolonie, waarvan het grootste gedeelte bijna dag en nacht door Staats bosbeheer wordt bewaakt, zal men daar toch rekening mee moeten hou den. Het betrof hier in de eerste plaats wettelijk beschermde vogels. Afgezien daarvan vragen we ons af of hier ook niet gesproken moet worden van die renmishandeling. Het bevreemdt ons zeer dat vooraf geen contact met na tuurbeschermingsinstanties zoals Staatsbosbeheer werd opgenomen. Wij vertrouwen er op dat dit in de toekomst wel zal gebeuren en dat de werkzaam heden niet voor half augustus zullen worden hervat. Omstreeks die tijd zul len de meeste jonge vogels „vliegvlug" zijn", aldus de werkgroep. Leeg Hoofd van de dienstkring C. P. Har ting, dae wij om commentaar vroegen, weet te vertellen dat nagenoeg alle nes ten leeg waren toen de werkzaamheden begonnen. Ook verschilt hij met de werkgroep van mening als zou een vogel niét meer op een verplaatst nest terugkeren. ,,Dat doen ze wel degelijk", zegt hij. Harting verder: „We wisten wel dat er gebroed werd. Ik geloof echter niet dat er vogels doodgereden zijn. Onze bulldozermachinist is zeer ervaren in het werken in een natuur gebied". Contact Harting zegt, dat als door de werk zaamheden toch nesten ondergeschoven of vogels gedood zijn, er van opzet ab soluut geen sprake is geweest. Ook ge looft hij niet dat dit voorkomen zou kunnen worden „Wij doen ons best zo veel mogelijk aan alle belangen tege moet te komen". Harting maakt mel ding van contacten met de werkgroep .Over de op handen zijnde werkzaam heden m het waterwingebied bij Den Hoorn zijn ze volledig ingelicht. Ook met Staatsbosbeheer hebben wij regel matig contact". Onlogisch Districtshoofd M. Mantje van Staats bosbeheer zegt aan RWS gevraagd te hebben regelmatig contact met de vo gelwachters te houden. Mantje is van mening dat de werkzaamheden bij de palen 13 en 14 in een andere tijd had den moeten worden uitgevoerd („Het is onlogisch dit in deze tijd te doen"), maar hij voegt daaraan toe, dat RWS in verband met haar werkschema misschien niet anders kon. „Ik wil daar dan ook geen oordeel over uitspreken". Niettemin is Mantje van mening, dat het ethisch en uit oog punt van de dierenbescherming niet

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1