CHypotijeeh Licht van Troost wordt gesloopt „IETS MEER DAN 2000 AANMELDINGEN VOOR AANSLUITING OP AARDGASNET" r Gasbedrijf De Liefde becijfert op dit moment: Tuinwal in brand ,Ew TENT OP „ZEEMANSDUIN" AFGEBRAND f Voor 7 gehoorapparatenservice ELECTROHUIS J Amateurensembles geven concert in Oudeschild Informeer nu naar de mogelijkheden voor gelden op gemakkelijk, een adres voor al uw geldzaken Schapenfokdag op 1 september Auto reed van helling en beschadigde twee wagens ERNSTIG OOGLETSEL Bil AANRIJDING Duitser ernstig gewond bij vechtpartij DINSDAG 12 AUGUSTUS 1975 88e JAARGANG No. 8999 TEXELSEWCOURANT Uitgave: BV v/h Langeveld A De Roo(J Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ9,15 p. kw. Redektle: Herry de Graaf, Keesomlaen 43, Den /^eea ysae 7"' 7 ^2 I50 cent Incasso; los 40 cent Burg, tel. (02220) 2403, en Ron LodewIJks, Noord- l TlfirTl B /ii 1 P Y PI 177 PIP.! l/l lltT Bank: Amrobenk, Ned. Mldd. Bank. Rabobank waster 21, Den Burg, tel. (02220) 3986 W lrP/7 tv W I V V> V J 7/7 TVl/V FV 77 LaJ Advert 35 ct p. mm excl. 4% BTW Nil JO/"*" ii&l: Zondagmiddag raakte aan de Schans- weg nabij .Panorama" een stuk tuinwal door onbekende oorzaak in brand. Op stil alarm kwam de brandweer in aktie die de brandende begroeiing snel had geblust De 14-jarige Rob Lexmond uit Den Burg hielp ook mee blussen en leg de daartoe zijn fiets tegen de tuinwal. Met het gevolg dat het op dat moment nog oprukkende vuur even later brand schade aan zijn rijwiel veroorzaakte. neer Tegen twee uur in de nacht van zon- sep dag op maandag vloog op de camping i.Zeemansduin" nabij de veerhaven een der tenten van de Evangelische Jugend- 09 gruppe in brand. De tent ging geheel verloren alsmede een groot deel van wat er in lag, voornamelijk kleding. Toen de brand ontstond sliepen in de tent twee jongens. Zij konden het vege lijf redden. Aangenomen wordt dat de brand is ont staan doordat de jongens bij kaarslicht Ben boek hebben gelezen en in slaap zijn gevallen. 'Dl OUDESCHILD In de Hervormde kerk van Oudeschild geven Texelse ka- mermuziekensembles donderdagavond aanvang 20.15 uur, een concert. Meege werkt wordt door twee kopergroepen, een saxofoonkwartet, de muziekkring „Fluitekruid", een quintet van strijkers en blazers en de groep „Hace". Er wordt een gevarieerd programma gebracht, bestaande uit werken van Purcell, Han del, Mozart, Tsjaikowski, Jurr. Andries- sen en Telemann. De toegang is gratis. De Texelse schapenfokdag wordt dit jaar gehouden op maan dag 1 september. Het aantal in zendingen voor deze schapenfok dag is groter dan vorig jaar; 414 in '74 en 424 nu. De inzendingen worden als volgt onderverdeeld: oudere rammen (21); tweejarige rammen (27); éénjarige rammen (57); ramlammeren: 2-tal (41) en 3-tal (64); schapen met twee of meer ramlammeren (28); schapen met twee ooilammeren (14); scha pen met één ooi- en één ramlam (76); schapen met één ramlam (50); vier oudere ooien (7); vier één jarige ooien (21); vier ooilamme ren (18). Welke verzekering dekt de schade? DE KOOG Een merkwaardig onge luk, dat de betrokken verzekeringsmaat schappijen alle aanleiding kan geven tot getwist, deed zich vrijdagmiddag even na vier uur voor bij De Kaaps-nol op de camping „Kogerstrand". Personeel van een levensmiddelen groothandel uit Den Burg wilde met een vrachtauto de helling naar het ge bouw oprijden. Er moesten wat fris dranken worden overgeladen, maar een Renault R6 personenauto stond in de weg. Het -ersoneel wilde de barrière op ruimen door het ruitje van de Renault open te maken en de wagen een stukje weg te rijden. Dat mislukte; de Renault reed met toenemende snlheid de vrij sterke helling af en botste tegen een op het parkeerterrein staande auto. Deze op zijn beurt werd tegen een andere wagen gedrukt, zodat totaal drie auto's aanmerkelijke schade opliepen. Voorlichting De directeur deelt mee dat de voor lichtingscampagne waarschijnlijk pas in Het Licht van Troost, ook wel Schilbolsnol genoemd, zal zeer waar schijnlijk begin volgend jaar worden gesloopt en vervangen door een moderne constructie, die minder in onderhoud kost. Aldus het Loods wezen in IJmuiden. Gedacht wordt hierbij aan een holle buis van een meter dik met een platform. Het nieuwe lichtbaken zal dezelfde hoogte krijgen als de huidige constructie, die van ijzer is, in slechte staat verkeert en teveel öan onderhoud kost. Behouden De Werkgroep Landschapszorg, die de plannen ontdekte, wil dat het Loodswezen het Licht van Troost vervangt door een bouwwerk van pre cies dezelfde constructie. Zij heeft daartoe schriftelijk een verzoek inge diend. Landschapszorg vindt een buisconstructie duidelijk een achter uitgang. „Niet dat het huidige type van 1910 zo typisch is voor Texel, maar we zouden het toch jammer vinden als het fragiele torenje aan de Mok zou verdwijnen", aldus de werkgroep. Mensen, die het daar mee eens zijn, worden verzocht telefonisch hun bijval te betuigen. Landschaps zorg zal deze reakties inzamelen en aan het Loodswezen doorgeven. Wie wil reageren belt (02220) 2702, 2303 of 2199. Economisch Woordvoerder Govers van het Loodswezen verklaarde desgevraagd, dait hij ziich een dergelijke reaiktie wel kan voorstellen. „Men raaikt gehecht aan iets wat lang staat. Primair voor ons eahter is een zakelijke opstel ling ten aanzien van de navigatie. Met andere woorden: Wij moeten de meest economische manier er uit pikken. En dat is duidelijk niet het herbouwen van het huidige lichtbaken volgens een verouderd systeem. Natuurlijk kunnen wij een dergelijke constructie nog .wel laten maken. Daarmee gaan echter zeer veel problemen gepaard. Zo moet het ding in onderdelen worden vervaardigd en verzinkt om het tegen de atmosfe rische invloeden van de zee te beschermen. Vervolgens moeten de afzon derlijke delen aan elkaar worden gelast. De buisconstructie kan daaren tegen compleet worden vervaardigd en in één keer worden verzinkt" Veel belangrijker is, volgens de heer Govers, dat het onderhoud van het huidige type baken kaptialen kost. „U moet zich eens voorstellen hoeveel kosten een schilderbeurt met zich meebrengt. Enkele mensen zijn daar een paar dagen mee bezig, terwijl een buis met de verfspuit in één dag van een nieuwe kleur kan worden voorzien", aldus Govers. Het Licht van Troost, getekend door Niek Welboten. De 700 woningwetwoningen van de woningbouwvereniging en de gemeen tegebouwen (raadhuis, scholen etc.) niet meegerekend heeft het gasbedrijf De Liefde uit Culemborg tot dusver 1.300 aanmeldingen gehad van Texe laars die interesse hebben zich op het aardgasnet aan te laten sluiten. Voor- al in de recreatiegebieden (bungalow parken) bestaat veel belangstelling voor het aardgas. Incluis w.b.v.-woningen en gemeentegebouwen Hoewel deze aanmeldingen niet automatisch als aansluitingen moeten worden beschouwd (omdat men dan nog niet „getekend" heeft) kan gesteld worden dat het aantal potentiële aan sluitingen is gestegen tot boven de 2.000. Dit aantal benadert de door de gemeente aan De Liefde gegarandeer de 2.820 aansluitingen en maakt de kans kleiner dat de gemeente ook wer- kelijk aan zijn (financiële) garantiever- plichting (180 gulden voor elke woning beneden de 2.820) zal moeten vol doen. Zeker als in aanmerking wordt genomen dat de 2.820 woningen pas op 31 december 1976 moeten zijn aan gesloten. Bovenstaande blijkt uit mededelingen van het Culemborgse gasbedrijf. Direc teur Metz zegt te geloven dat de bevol king zich pas massaal tot het aardgas zal bekeren als dit gas eenmaal door de pijpleiding vanuit Friesland door de Waddenzee vloeit, hetgeen hoogstwaar schijnlijk half oktober het geval zal zijn. De heer Van Doorn van het gasbedrijf wijst er in dit verband od dat het aard gas op dit moment nog altiid 30 tot 40°/n goedkoper dan de olie is. „Hoe dat in de toekomst zal zijn kan ik ook niet bekij ken". Van Doorn vertelt echter ook dat de aanlooptijd op Texel moeilijker is dan op Terschelling. ..Daar liep het van begin af aan als een trein", zegt hij. „Op Texel gaat het meer druppelsgewijs", voegt Metz daaraan toe. oktober en mogelijk zelfs in november van start zal gaan. „Deze campagne moet namelijk zoveel mogelijk Texe laars bereiken en daarom is het zaaks te wachten tot het overgrote deel van de bevolking, die vanwege het toeristensei zoen veelal in het najaar pas op vakan tie gaat, van vakantie terug is". De voor lichtingscampagne moet gezien worden als een zaak van de installateurs waar bij De Liefde wel aanwezig zal zijn. Vertraging Het werkschema van het gasbedrijf is een maand vertraagd door de overvloe dige regenval in het voorjaar die de aan leg van leidingen bemoeilijkte. Met de dienstaansluitingen (van de straatlei ding naar de meterkast in de woningen) kan dan ook pas over veertien dagen worden begonnen. De installateurs, die zorgen voor de aanleg binnenshuis en voor de ombouw van apparaten, hoeven echter niet te wachten totdat de meter kasten in de woningen geplaatst zijn. Zij kunnen ook voor de plaatsing aan de slag bij mensen die al definitief hebben besloten aardgas te nemen, zoals bij de woningwetwoningen het geval is. „Hoe eerder de installateurs met hun werk kunnen beginnen des te beter. Dat Een auto werd totaal vernield en een toerist kreeg oogletsel bij een aanrijding die zich zondagochtend even na half elf voordeed op de T-kruising Jan Ayeweg- Fonteinsweg nabij het Torenhuis. Van de Jan Aycweg kwam de Simca-be- stuurder F.W.J. uit Amsterdam. Voor hem van rechts kwam een Opel perso nenwagen, bestuurd door de Duitser A.R. Laatstgenoemde kreeg geen voor rang. De Opel werd licht beschadigd maar de Simca schoot in de sloot en moest als total loss worden beschouwd. Het ongeluk heeft nare gevolgen voor de Amsterdammer M.J.B., mede-inzit tende van de Simca, die vrij ernstig oog letsel opliep en naar zijn woonplaats moest worden gebracht. werkt de spreiding van werkzaamheden in de hand", aldus de heer Metz. De gemeenteraad zal dinsdag 9 sep tember beslissen over een voorstel van B. en W. oor een financieringsregeling van de aansluitkosten. Van deze rege ling kunnen mensen gebruik maken die deze kosten niet in één keer kunnen be talen. Deze spreiding van betaling is op Texel al eerder toegepast bij de aanleg van de waterleiding. DE KOOG De vakantieganger P.G. uit Essen liep in de nacht van zaterdag op zondag een zware hersenschudding op bij een vechtpartijtje in „Riche" in De Koog. Met twee Duitsers ontstonden moei lijkheden toen de barkeeper omstreeks half drie wilde sluiten. De Duitsers wil den echter niet vertrekken. Barkeeper H. begon de boel desondanks op te rui men en nam van de nog zittende Duit sers de glazen weg. Een hunner ontstak daarover in woede en gaf de barkeeper een klap in het gezicht. Zijn bril werd daarbij vernield en hij liep een verwon ding op. De barkeeper sloeg daarop de Duitser P.G. zo hard met een bezem op het hoofd, dat hij naar de dokter moest worden gebracht die hem per extra boot naar het ziekenhuis in Den Helder liet vervoeren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1