Crvocn /wurts lexers tn toet tociTL^ „Amstel XV" stootte lek en strandde bij Westerslag Oranjeboom blijft staan cHypotijeek^ Eerste tocht van VSieland naar Texel Sportvissersschip in slechte staat Mijlpaal in wadloperij utt/t nadariand DUITSE KAMPEERDER MAAKTE BROKKEN TESO OP TV Vlet gestolen Doorgereden na aanrijding Informeer nu naar de mogelijkheden voor gelden op gemakkelijke'e'n adres voor al uw geldzaken DE SCHAKEL m 0ESRUSK DINSDAG 19 AUGUSTUS 1975 88e JAARGANG No. 9001 wv^ I' W OOtf Jrt/\I\Vjr/\lNVjr iNO. »UUI TEXELSE® COURANT Uitgave: BV v/h Langeveld De RoolJ Ver.chljnt dlnsdsge en vrijdag». Postbus 11 Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Poetgiro 652. Abonnementsprijs f9,15 p. kw. Redaktle: Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den 7* 7 7 J 50 cent Incasso; los 40 cent Cor van den Arend maakt echter wel duidelijk dat overvloeden in een rubber boot niet tot de spelregels van het wad lopen behoort „Als een wadloper van de boot gebruik moet maken is hij „ver dronken". De ongeschreven wet van het wadlopen schrijft voor dat je altijd con tact met de grond moet houden. Lukt dan niet dan is de tocht mislukt. De 36- jarige Peizenaar vertelt van een geschil in wadloperskringen tussen Mr. D. H Schortinghuis uit Groningen en de Am sterdamse studenten Abrahamse en Bu- walda. „Schortinghuis had het plan op gevat samen met een aantal Groningse studenten van Texel naar Vlieland te lopen. Voordat Schortinghuis met zijn ploeg aan de tocht kon beginnen beslo ten de Amsterdammers Buwalda en Abrahamse hetzelfde te doen. Zij gingen eerder van start en volbrachten de tocht in twee fasen, hetgeen betekent dat zij moesten overvloeden. Dat gebeurde in een rubberboot. Daarmee verbraken Buwalda en Abrahamse het contact met (rle grond. Schortinghuis en zijn studen ten bedwongen het traject daarentegen zonder verboden hulpmiddelen. Welis waar moesten ook zij overvloeden maar dat werd gedaan in overvloedingsstoe- len die bestonden uit drie bamboe stok ken met een zitvlak. Beide partijen be twisten elkaar de eer wie nou het eerst van Texel naar Vlieland heeft gelopen". De Amstel XV" trok zaterdag en zondag veel belangstellenden naar het Westerslag. Zodra het laag ivater was, sloegen velen hun slag Bij paal 14 strandde zaterdagmiddag het ca 170 ton metende scheepje „Am stel XV" uit Den Helder. Aan boord be vonden zich 65 sportvissers (werkne- De drie wadlopers. Van links naar rechts: Cor van den Arend, fan Laan en Cees Baarveld Legende De historische waarde van de tocht van Jan Laan, Cees Baarveld en Cor van den Arend is minder discutabel. Het is zeer wel aannemelijk dat zij als eersten zonder onderbreking van Vlieland naar Texel liepen. Zij bewezen daarmee dat (Zie vervolg pagina 2) De Duitse kampeerder B.P. reed vrij dag zo woest over de Krimweg dat hij van de weg raakte, een elektriciteitskast ramde, diverse borden deed sneuvelen, over een duin reed, een zweefvlucht maakte en uiteindelijk tegen een post zegelautomaat tot stilstand kwam. Het ongeluk gebeurde bij camping De Sluftervallei. De man verklaarde tegen over de politie niet harder dan 70 kilo meter te hebben geredenDe politie trof in de auto een ploertendoder aan, wat aanleiding was om de tent van de kampeerder te onderzoeken. Daarbij werd een gaspistool met patronen ge vonden, wat aanleiding was voor het opmaken van proces verbaal wegens overtreding van de vuurwapenwet. In een vijf minuten durende re portage besteedt het NOS-pro- gramma „Van gewest tot gewest" woensdagavond aandacht aan TESO. Deze flits wordt uitgezon den in het programma dat om vijf over zeven op Nederland II begint. De filmploeg van de NOS is hier voor vorige week op Texel ge weest. De reportage gaat over de geschiedenis van TESO, over de drukte en over de problemen waarmee de vervoersorganisatie kampt. mers van Igloo en van een sociale werk plaats in Steenwijk) die door het water naar het strand konden waden. Omdat geen bewaking aan boord bleef was het schip al gauw een prooi van plunde raars. 's Avonds bij laag water klommen tientallen mensen aan boord en al spoe dig waren de zwemvesten, zeekaarten, lichten, kratten bier en zelfs het stuurwiel verdwenen. Bij het ter perse gaan van de krant was nog niets inzake eventuele bergingspogingen bekend. Oorzaak van de stranding was een simpele fout: de schipper was te dicht onder de kant gaan zitten. Een defekt aan het roer, en een straffe zuidwesten wind waren daardoor fataal: omstreeks twee uur stootte de „Amstel" op een der stenen strandhoofden en bleef daarop wel een half uur rijen. Er ontstond daar bij een flink lek waardoor het schip al gauw een halve meter water in het ruim had. Schipper H de Beus zag aankomen dat de „Amstel" zou zinken en zette het schip daarom op het strand. Op een mel ding van de kustwacht van Huisduinen voer de Helderse reddingboot Suzanna uit maar toen duidelijk was dat er geen levens in gevaar waren, werd rechtsom keert gemaakt. Om dezelfde reden kwam de naar het strand geroepen wip- perploeg uit De Koog niet in aktie. Verantwoord De 65 sportvissers zien met gemengde gevoelens op het avontuur terug. Ze zijn blij dat het allemaal goed is afgelopen, maar twijfelen er sterk aan of het wel verantwoord is geweest met de 'Amstel' de zee op te gaan Een der opvarenden vertelde ons de indruk te hebben dat het tamelijk oude schip in slechte staat verkeerde. Een der relingen was zo ver roest dat deze makkelijk kon worden losgewrikt. Ook de motor haperde. De sportvissers die 's morgens om half acht waren vertrokken uit Den Helder, had den de „Amstel" tevoren nooit gezien. Ze hadden besloten in groepsverband te gaan vissen naar aanleiding van een ad vertentie in „Hengelsport". Alvorens werd afgevaren moest per man ƒ20, worden betaald. De Rijkspolitie te water bevestigde dat de „Amstel XV" niet aan redelijke veiligheidseisen voldeed. Het beschikte dan ook niet over de vereiste certificaten. DE COCKSDORP Botenverhuur der Th. Eilander miste vrijdag een van zijn bootjes. Het was een bruine houten vlet die bij het reddingboothuis lag. Hij neemt aan dat de vlet is gestolen Hotel „De Oranjeboom" aan de Groeneplaats in Den Burg zal niet worden gesloopt om plaats te maken voor uitbreiding van het aangrenzen de Rabobankgebouw. B. en W. heb ben de bank laten weten niet aan haar plannen mee te willen werken. Het college voelt er niets voor vooruit te lopen op het nieuwe bestemmingsplan voor het centrum van Den Burg. Het is welhaast zeker dat de Rabobank af zal zien van de koop van het hotel en zich gaat concentreren op uitbreiding aan de achterkant van haar gebouw. Voorztter De Lugt was niet voor com mentaar bereikbaar. Voor gehoorapparatenservice ELECTROHUIS Ci DEN HOORN Marinier E.J.E. van het amfibisch oefenkamp reed donder dagavond met zijn brommer een gepar keerde auto aan. Hij vond het niet nodig de politie te verwittigen en reed door; naderhand kon hij echter worden aan gehouden. De wadloperij heeft er weer een nieuwe mijlpaal bij. Zaterdag vol brachten drie gelouterde wadlopers voor de eerste maal in de geschiede nis de uiterst moeilijke tocht van Vlie land naar Texel. Na exact 7 uur wa den bereikten Cor van den Arend (36, Feize), Cees Baarveld (36, Groningen) en Jan Laan (28, Groningen) zaterdag middag om 12 uur De Schorren waar zij werden opgewacht door radiover bindingsman Hans Bartels en Thijs van der Laan van hoeve Zeeburg. Vijf uur in de morgen waren de drie wadlopers aan de 27,5 kilometer lange tocht begonnen. Ten zuiden van het Posthuis op Vlieland stapten zij het wad op, 4 uur voor laagwater op het laagste gedeelte van het wad (ver lengde foksdiep). Er stonden hen nog al wat problemen te wachten. De weergoden voorzagen de drie van twee fikse onweersbuien, de eerste trof hen na twee en een half uur lopen. Cor van den Arend: „Was deze bui een uur eerder gevallen dan hadden wij verder van de tocht afgezien. Re gen trekt namelijk water aan. Nu moesten wij driekwart van de tocht door kniehoog water waden terwijl de waterstand normaal veel lager is Dat maakte de tocht, die toch al een hoge moeilijkheidsgraad heeft, er niet een voudiger op. Zowel van boven als van onderen waren wij drijfnat". In één keer Van den Arend legt uit waarom de tocht Vlieland-Texcl in wadloperskrin gen als de moeilijkste en zwaarste van alle wadlooptrajecten wordt beschouwd. „In de eerste plaats is dit de langste tocht die je zonder rusttijden en zonder tegenslagen in één keer moet kunnen volbrengen. Anders wordt je verrast door hoogwater". De man uit Peize voegt daaraan toe dat je lopend van Vlieland naar Texel een uur minder tiid hebt dan een tocht in omgekeerde rich ting, die al twee maal eerder werd af gelegd, omdat hoogwater een half uur eerder opkomt. „Als je niet snel genoeg ooschiet loop je de kans te verzuipen. Wij vinden wadlopen dc mooiste sport die er is. Onverantwoorde risico's willen wij echter niet nemen. Daarom behoor de een rubberboot tot dc vaste bagage". De Hervormde gemeente neemt morgenavond om 8 uur het nieuwe ge meentecentrum „De Schakel" aan de Burgwal in Den Burg in gebruik, dat in de plaats is gekomen van „Eben Haezer" in de Julianastraat. Eind juni van het vorig jaar besloot de kerkvoogdij tot aankoop van het leegstaande graanpakhuis van de Fa. Keijser Co. en gaf het bouwbedrijf Gebr. Bruin de opdracht tot restauratie en verbouwing van het geheel tot een doelmatig ingericht gemeentecentrum. De kerkvoogdij liet haar oog op dit pand vallen, omdat het zeer gunstig is gele gen t.o.v. het kerkgebouw en „Eben Haezer" aan herstel toe was. „Eben Haezer" is te koop, maar voor 2 jaar ver huurd aan de Rijksscholengemeenschap. Voor financiering van het nieuwe cen trum werd een bazaar en een geldinza meling gehouden, die tot dusver een bedrag van bijna 42 000 gulden hebben opgeleverd, terwijl ook verschillende gemeenteleden in de vorm van vooral schilderwerkzaamheden er voor gezorgd hebben, dat de kosten konden worden gedrukt. Het is de bedoeling, dat alle kerke- werk, behalve de kerkdiensten, van de Hervormde gemeente voortaan in „De Schakel" zal plaatsvinden, maar dat het gebouw tevens verhuurd zal kun nen worden aan derden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1