^tffssissssssr* trroen zwarts lexels tnfoet narL, Fietspadenplan gemeente beter alternatief voor autorijden Totale kosten 8,3 miljoen Taxicentrale DE KOOG Verschillende paden langs polderdijken 1 Oosterenderweg l 1 bovenaan Biist l I jaar aangelegd j Tel. (02228) 555 t FA. KIKKERT BOWLING DE K00GEL apu VRIJDAG 22 AUGUSTUS 1975 88e JAARGANG No. 9002 TEXELSEWCOURANT I llfnsuo. RU u/k I nnn^u.M na RxvaII Uitgave: BV ,/h Ungeveld i De RooU Verachljnt dinsdag, en vrUdeg.. Postbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ9.15 p. kw. Redaktle: Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den 1 4 1 1 1 +50 cent Incasso; los 40 cent Ruyslaan nog dit B en W hebben een integraal fietspadenplan ontwikkeld met als hoofddoel een beter alternatief voor het autorijden te bieden. Vol gens wethouder Nauta is dit structuurplan het eerste grote concrete project dat, als uitvloeisel van het recreatiebasisplan, een aanzien lijke kwaliteitsverbetering van de recreatie zal kunnen gaan bete kenen. 3. Vanaf de Ruigendijk bij „Pomona" langs de Westerweg, door Waalen burg, en de Nieuwlanderweg (Sara- sani, Texla) naar Den Burg. Wordt van asfalt gemaakt. 4 De Rozendijk, vanaf de Pont weg tot de Bakkenweg („Bos en Duin"). Wordt in asfalt uitgevoerd en sluit aan op andere fietspaden door de Dennen. rig overleg met de commissie recreatie en toerisme. De wethouder verkeers zaken hoopt het fietspadenplan in 5 jaar tijd te realiseren. AANSLUITING Van de 16 recreatieve fietspaden lo pen 9 niet langs een bestaande weg. De hoogste urgentie hebben de paden die aansluiten op de recreatieve verblijfsge- bieden tussen de Rozendijk en De Koog. Verscheidene fietstrajecten zijn korter en aantrekkelijker dan de route van de bestaande autowegen. Nauta: „Er is naar gestreefd ze zodanig te situeren dat er diverse aansluitmogelijkheden op andere paden zijn. Niet altijd zal echter een gesloten circuit kunnen ontstaan. Voor de realisering zal per traject heel 5. Grensweg (schelpen). 6. Tempeliersweg (schelpen). Pad loopt langs de Gortersmient en komt uit op de Randweg langs de Dennen. 7. Bosrandweg-Califormëweg-Ruys- laan (schelpen). 8. Langs de Westerweg vanaf de Pont- weg naar Den Hoorn (asfalt). Nauta: „Dit fietspad zie ik niet zo zitten. Dag en nacht. Badweg 1. Ook voor ziekenfonds. bedrag (25 mille) moet de gemeente zelf op tafel leggen. „Nou doe je tegenwoor dig met 100.000 gulden niet veel meer", zei Nauta toen. Vandaar dat de gemeen te pogingen in het werk gaat stellen an dere financiële overheidsbronnen aan te boren. Behalve het aanmelden van alle paden als werkgelegenheidsproject wil de gemeente in aanmerking komen voor een nieuwe subsidie (bestaat sinds 9 ju li) die wordt uitgekeerd bij verbetering van de toeristische infrastructuur. TOERISTENBELASTING In beide laatstgenoemde subsidiege- vallen neemt het rijk 75°/o van de aan- legkosten voor zijn rekening De overige 25% komt voor rekening van de ge meente. Het is de bedoeling dat dit geld betrokken wordt van de toeristische re serve die is opgebouwd met een deel van de geinde toeristenbelasting (het dubbeltje). Nauta: „Het is zeer belang rijk dat wij die reserve hebben. Per soonlijk ben ik genegen voorstellen te lanceren de toeristenbelasting te verho gen om het fietspadenplan van de grond te krijgen. Een verhoging van 20 cent is, met twee miljoen overnachtingen per jaar, al een goede basis", aldus de wet houder. OVERLEG genoteerd dan het recreatief fietspad langs de Ruyslaan dat in deze sector de hoogste prioriteit heeft. EERSTE FASE Het pad van de Ruys- naar de Boodt- laan langs de bebouwde kom van De Koog is de eerste fase van een traject dat via de Ruigendijk zal worden door getrokken naar de Postweg (fase 2) en later langs de Limietweg tot de Hoofd weg (fase 3). Het is de bedoeling dat fase 1 (langs de Ruyslaan) nog dit jaar zal worden aangelegd. Hiermee zal een bedrag van 330.000 gulden gemoeid zijn. Het pad wordt in tegels uitgevoerd. De plannen voor de aanleg van een fietspad langs de Oosterenderweg zijn, ondanks de hoogste urgentie, daarentegen nog niet zo vergevor derd. Voor dit traject, dat met 1,2 mil joen gulden het duurste van de reeks is, zijn nog geen financieringsmoge lijkheden gevonden. Het is bij de over heid wel aangemeld als werkgelegen heidsproject, net als de overige fiets paden in het totaalplan. BRONNEN AANBOREN Voor het fietspad langs de Ruyslaan kan de gemeente echter al beschikken over een bedrag van 75 mille dat door CRM voor Texel is gereserveerd. Nauta zei enige weken geleden in een inter view in de Texelse Courant dat Texel van CRM de komende tijd 1 ton per jaar aan de aanleg van recreatieve fietspa den mag besteden. 25 procent van dat 5e niet langs bestaande wegen geplande fietspaden, vooral die langs de dijken, loorsmjden veelal nog ongerepte natuurgebieden. Op de foto het Dovekoolsweeltje 'anuit de lucht, gelegen tegen de binnendijk van de Prins Hendrik polder. Zo ziet het fietspadenplan er visueel uit De zwarte lijnen geven de geplande paden aan. De nummering stemt overeen met die van de urgentielijst in de tekst. In het oog springt het netwerk van paden tussen de Rozenlijk en De Koog. Hoe kijkt Nauta aan tegen de kansen op rijkssubsidie? „We proberen er uit te halen wat er inzit Het is helemaal niet zo gek geweest om alle fietspaden als werkgelegenheidsprojecten aan te mel den. Vooral de aanleg van een schelpen pad is vrij arbeidsintensief. Het grote voordeel hierbij is dat de aanleg ge schiedt in een periode dat er veel sei zoenwerkeloosheid is" De wethouder steekt niet onder stoelen of banken dat Texel bij de realisering voor het over grote deel afhankelijk is van rijkssubsi die. Verder bestaat de mogelijkheid dat Staatsbosbeheer zelf enkele fietspaden van het plan gaat aanleggen en onder houden. „Daarom is het ook zo belang rijk dat binnenkort een overlegcommis sie in het leven wordt geroepen die de fietspadenprojecten gaat begeleiden", aldus Nauta. In deze commissie zullen CRM, Provincie, Staatsbosbeheer en ge meente zitting hebben. „Door overleg met deze partijen kunnen op de meest slagvaardige wijze verschillende bron nen worden aangeboord", meent hij. IN VIJF JAAR? Het fietspadenplan moet gezien worden als een structuurplan waaraan nog wel het een en ander veranderd kan worden. De paden zijn slechts globaal aangegeven. Exacte routering volgt later. Het geheel is gebaseerd op het recreatiebasisplan, dat in samen werking met rijk en provincie werd op gesteld, en kwam tot stand na uitvoe- nauwkeurig worden bekeken hoe dat op de meest verantwoorde wijze landschap pelijk kan worden ingepast". URGENTIELIJST De complete urgentielijst ziet er als volgt uit: 1. Den Burg-Oosterend (Oosteren derweg). Wordt van asfalt ge maakt en is 3 meter breed. Nauta: „Aanvankelijk bestonden plannen om de Oosterenderweg recht te trekken. Daarmee was rekening gehouden door een flink stuk grond aan weerszijden van de weg te reserveren. Deze plannen gaan echter met door. Bij de aan leg van een fietspad geeft die grond langs de weg ons nu de mo gelijkheid aantrekkelijke elemen ten in het landschap te behou den". 2a. Ruyslaan-Boodtlaan (De Koog, te gels). b. Ruigedijk (asfalt). c. Limietweg (schelpen). Het meeste fictsverkeer gaat toch door de Hemmer omdat die route aanzienlijk korter is". 9. Vanaf De Cocksdorp (Kikkertstraat) langs de Krimweg naar paal 28 (schelpen). Dit pad wordt tijdens de uitvoering van het Krimplan aange legd. 10. Schelpenpad vanaf de Watermolen- weg langs de binnenkant van de Prins Hendrikpolder naar Ceres; kruist de Pontweg. Loopt tot de Pontweg niet langs bestaande weg. 11 Bakkenweg van „Bos en Duin" (Ro zendijk) naar hoeve „Anja" (Wes terweg) Schelpenpad. 12. Schelpenpad langs de Eicrlandse dijk naar De Cocksdorp. (Loopt niet langs bestaande weg). (Zie vervolg pagina 2) Ook voor Uw zondagse kopje koffie. Dorpsstraat De Koog tel. 02228-672 Het totale plan omvat in hoofdzaak 19 fietstrajecten die in volgorde op een urgentielijst zijn gezet en waarvan Je gezamenlijke kosten worden ge- aamd op 8,3 miljoen gulden. B. en W. lebben in dit plan onderscheid ge naakt tussen twee soorten fietspaden: I paden die geen specifiek recreatie ve functie hebben maar meer voor de algemene verkeersvoorziening dienen omdat zij langs de eilande- lijke hoofdwegen zijn gepland en daarmee deel uit maken van de hoofdontsluitingsstructuur. In het plan zijn in totaal drie van deze fietspaden opgenomen. Zij zullen, net als het pad langs de Pontweg, Idrie meter breed worden en van asfaltbedekking worden voorzien. I Bromfietsers zijn op deze paden toegestaan. paden met een specifiek recrea tieve functie. Dit zijn er 16 in to taal. Zij zullen ieder 1.50 meter breed worden, in kleischelpen worden uitgevoerd, dienen voor fietsverkeer in beide richtingen en verboden zijn voor bromfietsers. ^an de groep fietspaden, die niet geheel ils ten dienste van de recreatie kunnen vorden beschouwd, heeft dat langs de losterenderweg naar de mening van het :ollege de hoogste urgentie. Dit pad ,89 itaat ook nog hoger op de urgentielijst

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1