(jroen 2warL-jpxels in het harL, GS willen niet meebetalen aan restauratie en onderhoud van tuinwallen fes. fefeJ Twee Duitsers straat beroofd 4A3END4 Zal RWS Amstel XV opruimen CJ /paarbank cPetèooqlijke leningeti 1 NETTEN Aantrekkelijk door onze concurrerende voorwaarden er ,41 ,9! ,31 ,41 Hoornder feest op 13 september Onder invloed I Heren Landbouwers U i en agramrs w KOOI' 1 C&MQUFUGE- Palingvisser (54) op zee overleden Hersenschudding bij botsing tegen boom Zwembad verwacht 100.000e Auto opengebroken Auto opengebroken (II) Advertentie was grap Duitsers stalen in groepsverband Bromfietser met voetwond naar ziekenhuis Eigenaar aangespoelde vlet bekend gemakkelijk, een adres voor al uw geldzaken urc/t naderland K DINSDAG 26 AUGUSTUS 1975 TEXELSE 88e JAARGANG No. 9003 Uitgave: BV v/h Langeveld De Roo(J Postbu# 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaktle: Harry de Graaf, Keesomiaan 43, Den Burg, tel. (02220) 2403, en Ron Lodew(Jks, Noord wester 21, Den Burg, tel. (02220) 3986. COURANT Versch(|nt dinsdags en vr(Jdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f9,15 p. kw. 50 cent Incasso; los 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert. 35 ct. p. mm excl. 4% BTW d Gedeputeerde Staten van Noord holland zijn niet van plan een bij drage te verlenen in de restau ratiekosten van 29 kilometer tuinwal op Texel nu Staatssecre taris W. Meijer al heeft verklaard, bij een weigerachtige houding van de provincie, het provinciale aan deel wel voor zijn rekening te willen nemen. Aldus een brief van het college aan de gemeente. In de onderhoudskosten van de ge restaureerde tuinwallen willen GS slechts een éénmalige bijdrage geven in 1976. Het gaat hierbij om éénderde van de, op 35 mille per jaar geraamde onderhoudskosten tot een maximum van 11.700 gulden. Het provinciaal college vindt 't onderhoud verder een laak van de gemeente Texel en CRM, en zal dan ook geen subsidies hier voor meer geven. Het negatieve standpunt van GS in- zake de restauratie heeft verder geen konsekwenties voor de gemeente, om- tdat al vaststond dat Texel 25% van de herstelkosten voor zijn rekening zou nemen. De houding van GS ten op- zichte van het onderhoud wekt meer verontrusting. Afgesproken was dat Rijk, provincie en gemeente ieder één derde van de onderhoudskosten voor hun rekening zouden nemen. Nu de provincie afvalt komt een groter be drag op de schouders van CRM en de gemeente te rusten. Of de Staatssec retaris bereid is ook bij het onderhoud het provinciale aandeel over te nemen is de vraag. Zoals bekend zal met de restaura tie van 29 kilometer tuinwal 77 duizend gulden gemoeid zijn. Staatsbosbeheer heeft toegezegd de helft van dit bedrag voor zijn rekening te nemen, CRM en de gemeente ieder 25°/o. Het Hoomder feest wordt dit jaar op zaterdag 13 september gehouden. Nadat de dag is ingeluid met muziek van de toren is het eerste programmapunt een allegorische optocht die om 9.15 uur be gint. Om 10.30 uur zijn er wedstrijden in de Dorpsstraat voor jongens en meis jes van 12 - 16 jaar, om 11.30 uur wed strijden voor mensen van 30 jaar en ou der. Half twee begint het tobbesteken voor de leeftijdsklasse 16 - 30 jaar. Om streeks 15.00 uur qevolgd door wedstrij den voor de lagere schooljeugd. 's Avonds om 20.00 uur begint een competitie in „denken en doen" in groe pen die, nadat de deelnemers zich in het dorpshuis hebben aangemeld, worden samengesteld. Een Volkswagenbestuurder uit Den Haag demonstreerde in de nacht van zondag op maandag op de Pontweg een zo merkwaardige rijstijl, dat de sur- veilllerende politie hem maar eens in het bekende pijpje liet blazen. Het ver moeden dat hij teveel drank op had werd bevestigd, zodat een bloedproef volgde. Urn Vïw cmav.-ms 1 OUDESCHILD De 54-jarige A. do Puijsselaar uit Oudeschild is vrijdag tij- dens het palingvisscn op zee overleden. Ongerustheid ontstond toen hij vrij- agavond om zes uur met zijn TX 81 nog gJniet was teruggekeerd; gewoonlijk was ^hij omstreeks drie uur 's middags al huis. Collega J Betsema voer uit en zond de TX 81 met het volgbootje in de 3uurt van het Scheurrak waar De Puijs- ielaar kubben had gelicht. De visser lag lood op het achterdek. Hij moet al ge- •uime tijd daarvoor zijn overleden, waarschijnlijk als gevolg van een hart- lanval. De heer Betsema nam de TX uiiop sleeptouw; de sleep werd nader- 1 ïand overgenomen door de eveneens litgevaren Helderse reddingboot Su sanna Deze bracht het kottertje met iet stoffelijk overschot van de heer De n j ^ijsselaar de haven van Oudeschild )innen. Door slaap overmand botste de 20- arige automobilist M.B. uit Den Burg n de nacht van donderdag op vrijdag >m kwart over twee tegen een boom angs de Grensweg in de Dennen. B. liep :en hersenschudding en schaafwonden >p; zijn auto is zo goed als zeker total oss. Twee Duitse toeristen werd zaterdag avond door een drietal jongelui op bru tale wijze beroofd. De militair G. C. W. van F. (21) werd daarbij zijn vlieger horloge en een gouden zegelring afhan dig gemaakt. Zijn vriend M. K. (19) uit Essen werd ƒ425,in Duitse en Neder landse valuta armer. Dit voor Texelse zeer opmerkelijke misdrijf deed zich tegen elf uur 's avonds voor op de parkeerplaats aan de Warmoesstraat, vlak bij het voetpad naar de Groeneplaats. De twee van de Groeneplaats naar hun auto wandelende Duitsers kwamen op het tamelijk don kere terrein de drie naar schatting 20- tot 25-jarige mannen tegen. Een hunner vroeg Van F. om een vuurtje. Toen hij daaraan gevolg gaf werd hem de lin kerhand op pijnlijke wijze op de rug gedraaid waarbij ring en horloge eraf werden getrokken. Van F. zag daarbij PIJNLIJK MISVERSTAND „Kom hier, apekop. Dan zal ik je neus snuiten!", zei een mevrouw uit Den Burg tegen haar dochter tje terwijl zij zaterdag op het ha venterrein van 't Horntje op de boot stonden te wachten. Een Su rinaams echtpaar met kinderen, wachtend op de bus, voelde zich aangesproken en ontstak in hevige woede. Noch mevrouw, noch haar echtgenoot slaagden erin de boze woordenstroom te onderbreken om uit te leggen dat de uitroep uit sluitend voor het eigen blanke dochtertje was bestemd. Er vast van overtuigd dat ook Texelaars rassenhaters zijn stapte de Suri naamse familie in de inmiddels ge arriveerde AOT-bus. dat zijn overvaller 'n volle zwarte baard had maar kon de politie geen nader sig nalement verschaffen. M. K. werd in middels door de twee anderen te grazen genomen waarbij met geweld geld uit zijn overhemd werd gehaald. De rovers verdwenen snel in de richting van de Groeneplaats. De gedupeerde Duitsers stapten direkt naar de politie, waarmee ze een tocht langs de verschillende café's maakten in de hoop het drietal terug te vinden. Deze en andere na speuringen waren vergeefs. Het zwembad Molenkoog in Den Burg verwacht dit seizoen de 100.000 bezoe- kert te ontvangen. Het ziet ernaar uit dat deze mijlpaal in de loop van za terdag a.s. zal worden bereikt. Het is de bedoeling de 100.000e een passende hul de te bezorgen. DE KOOG Vrijdagavond tegen 19.00 uur ontdekte de Duitse toerist D.B. dat zijn op het parkeerterrein „Koger- strand" achtergelaten auto was open gebroken. Het achterraampje was met geweld naar beneden gedrukt. Vermist werden een cassetterecorder en twee leren jasjes: waarde ca 600, DE KOOG Zondagavond ontdekte een Duitser dat zijn op het parkeerter rein van camping „Kogerstrand" gepar keerde auto was opengemaakt door ver nieling van het tochtraampje. Een auto radio, cassetterecorder en twee luid sprekerboxen werden vermist. Totale waarde ƒ1.200, Vorige week verscheen in onze krant bovenstaande advertentie die veel ge- gniffel heeft veroorzaakt. Aanleiding was de aankondiging van wethouder Nauta dat de aanwezigheid van illegale caravans en tenten op boerenerven zou worden vastgesteld door waarneming vanuit de lucht. De betreffende adver teerder heeft in werkelijkheid echter geen camouflagenetten te koop; de an nonce was slechts als grap bedoeld. Re acties van kooplustigen zijn er overi gens niet geweest. Een tiental Duitse kampeerders heeft zich schuldig gemaakt aan diverse dief stallen. In de nacht van donderdag op vrijdag tegen half drie konden ze wor den gesnapt dank zij de oplettendheid van een der gedupeerden. Laatstgenoemde (belast met graaf werkzaamheden voor het aardgas) miste vorige week enkele waarschuwingslam pen die op het fietspad van de Pontweg waren geplaatst. Nadat nieuwe lampen waren neergezet, betrok hij de wacht en constateerde dat jonge Duitsers de lam pen wegpakten, waardoor ze totaal ne gen lampen ontvreemdden. Verder haal den ze bij ,,'t Swarte Schaep" strengen wol weg en stalen schildjes met klompen en vlaggetjes waarmee de ge vels in de Witte Kruislaan zijn opge sierd. De politie heeft de kampeerders na verhoor weggestuurd. In de nacht van zaterdag op zondag, even na twaalf uur, verzuimde brom fietser J.v.d.M. uit Oudeschild voorrang te geven toen hij van de Elemert de Keesomiaan welde oprijden. Hij botste met vrij grote vaart tegen de vrijwel nieuwe taxi van M. van de Wetering en liep daarbij een ernstige verwonding aan een voet op. Per ambulance werd hij naar het ziekenhuis in Den Helder gebracht. De Mercedes werd over de ge hele rechterflank gedeukt. WOENSDAG 27 AUGUSTUS Vanfa 14.00 uur worden in het centrum van Den Burg folkloristische aktivi- teiten gehouden: demonstraties oude ambachten, wolweegschaal, schand- blok etc. Om 16.00 uur optreden kin derdansgroep, kinderboerenkapel en verloting van een schapenvacht. Om 19.30 uur begint een drumbandshow of een taptoe van de verschillende Texelse muziekkorpsen. Volleyballiefhebbers kunnen vanaf 20.30 uur spelen in De Bijenkorf in Ooster end In dorpshuis De Waldhoorn te Den Hoorn vertoont vogelwachter Anne Boon zijn dia's van de Geul en de Mokbaai; 20 00 uur. In City theater de western „Nevada Smith" (Henry Hathaway) met Steve McQueen. Vaste data Jehovahs Getuigen houden elke dins dagavond, acht uur, bijbelgesprekken op de adressen Bernhardlaan 112 te Den Burg en Ploosterstraat 4 te De Cocksdorp. Uitzendingen bejaardenomroep: maan dag (18.30 - 19.30 uur): verjaardagen, voorlezen en verzoekplaten en Texel? nieuws; woensdag (18.30 - 19.15 uur): Groot nieuws voor u met dagsluiting alsmede geestelijke en klassieke ver zoekplaten. Donderdag (18.30 - 19.15 uur): verjaardagen, voorlezen, ver zoekplaten. Iedere donderdagochtend, aanvang 9.30 uur bejaardengymnastiek in het Ro de Kruis-gebouw aan de Jonkerstraat. Iedere avond (behalve in het weekend) kaïn vam 18.00 - 20,30 uur oud papier bezorgd wonden in de paardenstal aan de Hollewal. Zaterdag kan het de hele dag. federe dinsdag van 10.00 - 11.00 uur spreekuur van het Open Bejaarden- werk in het Groene Kruis-gebouw, te lefoon 3241. Elke (tweede zaterdag van de maand wordt van 14.00 - 16.00 uur ruilbeurs gehouden in „De Zwalkersburcht' Iedere maandag is men tussen 20.00 - 21.00 uur welkom op NVSH-informa- ti «centrum en -bibliotheek ln het Groene Kruisgebouw; ook voor het kopen van voorbehoedsmiddelen. Iedere dinsdagmiddag trimmen. Varza- melen op het Turfveld; aanvang 14.00 De heer K Seelmeijer uit Amsterdam is de eigenaar van de vlet die vorige week aanspoelde bij Ceres. Zoals bekend veroorzaakte de vondst van het verla ten bootje (met een viskor er nog aan) grote ongerustheid. Een uitgebreide zoekaktie werd gehouden. Het afgelo pen weekend deed de heer Seelmeijer die alleen in de weekenden op Texel komt om te vissen, bij de politie aangif te van vermissing van zijn bootje dat hij bij Dogger op de dijk van de PH- polder had gelegd. Het signalement klopte precies met dat van het gevonden bootje, zodat de heer Seelmeijer er di rekt weer over kon beschikken. Het zag er zondagmiddag naar uit Jat de vorige week zaterdag op het trand gezette sportvissersboot „Am- lel XV" spoedig weer vlot zou zijn. >rie mannen waren bezig water uit iet schip te pompen en waren er dus cennelijk in geslaagd het lek te dich- en. Ook werden andere provisorische eparatiewerkzaamheden uitgevoerd. Vie de mannen waren en namens wel- e instantie ze werkten werd niet dui- 'elijk. Rond het gestrande schip heerst 'cel geheimzinnigheid. He is bijvoor- eeld nog steeds niet bekend wie de igenaar is, ondanks intensieve na- euringen die met name de Rijkspo- itie te water heeft gedaan. Gisteren zat de „Amstel XV" echter iog hoog en droog op het strand bij 'aal 14. Zijn de reparatiewerkzaamhe- len klaar en wacht men op voldoende oog water om het ca 200 ton metende aartuig in zee te trekken? Of zijn de •ogingen opgegeven wegens te hoge tosten in verhouding tot de geringe waarde van het in zeer slechte staat verkerende schip? Wrakkenwet Als de eigenaars of hun gemachtigden de „Amstel XV" niet vlotbrengen, zal de wrakkenwet worden toegepast wat betekent dat Rijkswaterstaat het vaar tuig zal verwijderen. Dit is van belang voor de kustverdediging. Het schip zit vlak bij een der strandhoofden. Als Rijkswaterstaat tot berging of sloop overgaat, zal worden getracht de kosten te verhalen op de eigenaars of hun ge machtigden maar het ziet er niet naar uit dat deze pogingen kans van slagen zullen hebben. Proces verbaal De Rijkspolitie te water heeft inmid dels een 12 pagina's tellend proces ver baal opgemaakt tegen R Brandi in Den Helder (die niet toegeeft de (mede)eige- naar te zijn, en daarom als de verant woordelijke beheerder van het schip wordt beschouwd) en tegen schipper De B. Beiden zijn buiten hun boekje ge gaan. De „Amstel XV" beschikte niet over het certificaat van deugdelijkheid en mocht daarom niet buitengaats ko men. Verder beschikte de kapitein niet over de vereiste diploma's. Het verbaal gaat nog deze week naar de officier van justitie te Alkmaar, die zal beslissen inzake verdere stappen. Gevaarlijk Er bestaat geen twijfel over dat het varen met de „Amstel XV" steeds een levensgevaarlijke onderneming is ge weest. De Rijkspolitie te water spreekt van een drijvende doodskist en noemt het een schandaal dat het herhaaldelijk mogelijk was met 60 of meer sportvis sers de Noordzee op te gaan. Effectief optreden van de rijkspolitie te water is niet mogelijk geweest. De maximaal op te leggen boete stond in geen verhou ding tot de verdiensten (het tarief voor sportvissers was ƒ20,per persoon) en blijkbaar werd de situatie niet ernstig of urgent genoeg gevonden om de „Am stel XV" aan de ketting te leggen. Het is mogelijk dat de stranding van de „Amstel XV" aanleiding zal zijn voor stringenter optreden van de justitie te gen dergelijke praktijken. De gebroe ders R. en P. Brandi hebben ook nog „De Walvis". Volgens de Rijkspolitie te water voldoet ook dit vaartuig niet aan de eisen. Tot dusver hebben de heren Brandi een confrontatie met de politie kunnen vermijden. Ze zijn nog steeds niet verhoord inzake de stranding. „De gebroeders zetten de politie voor schut", aldus een woordvoerder van de Rijks politie te water, die verder verklaarde de indruk te hebben dat de vanuit Texel opererende sportvissersschepen wèl aan de eisen voldoen. Mensen die met vanuit Den Helder opererende sportvissers- schepen de zee opwillen en twijfelen aan de kwaliteit van de betreffende on derneming, wordt aangeraden contact op te nemen met de Rijkspolitie te wa ter te Harlingen of Leeuwarden. Voor gehoorapparatenservice ELECTROHUIS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1