Cjroen 'TwartsJexels in het harL, GEEN RIJKSGELD VOOR JEUGDWERK OP TEXEL Sleepboot „Wilma" trok „Amstel XV" van strand Gezelligheidsrit goed geslaagd CJ ara cHypottjeekL /paarbank Va enkele weken van voorbereiding „OLYMPIC" jfeif -ÉF*"* Gestolen auto vernield teruggevonden Gevaarlijke sabotage Expositie raadhuis ook 's avonds open N GOED IDEE Informeer nu naar de mogelijkheden voor gelden op gemakkelijk, een adres voor al uw geldzaken wkzJ uuc/t nedarlond DINSDAG 9 SEPTEMBER 1975 88e JAARGANG No. 9007 Uitgave: BV v/h Langeveld De Roo(J postbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Wdaktie: Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den Jurg, tel. (02220) 2403, en Ron LodewIJks, Noord wester 21, Den Burg, tel. (02220) 3966. Verschijnt dinsdags en vrfjdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f9,15 p. kw. 50 cent Incasso; los 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert. 35 ct. p. mm excl. 4% BTW )e sleep ontmoette de veerboot bij de oversteek van het Marsdiep Schipper Johan Hutjes van de „Wil- a" kreeg zondag bij toeval contact met e mannen van Treffers. Tijdens een randwandeling bood hij aan het schip volgende dag naar Den Helder te renden. Ook Kees Boersen van de kot- T „Avontuur" werd bij de berging be- okken. Hij zou met zijn sterke schip de Vmstel" over de zandbank trekken, aarna de sleep door de „Wilma" zou orden overgenomen. Ter plaatse bleek evenwel dat dit plan et uitvoerbaar was. De vier meter diep ekende „Avontuur" kon het strand et dicht genoeg benaderen Han Hut- s probeerde het toen op eigen kracht dat lukte wonderwel. Vooral dank zij ït extra hoge water (springvloed) trok j de „Amstel" snel zeewaarts en arri- serde dank zij mooi weer en gunstige room al na twee uur in Den Helder, reffers zal de „Amstel" (schrootwaarde eer dan ƒ5.000,slopen of het vaar- ïg na het wegbranden van het boven- ïk in gebruik nemen voor transport >rd »n oud ijzer. die De sportvissersboot „Amstel XV" is gisterochtend om half tien van het strand getrokken en naar Den Helder gebracht. Het werk werd geklaard door de sleepboot (tevens sportvissersboot) „Wilma" van Betsema uit Oude- schild in opdracht van het sloopbedrijf G. J. Treffers uit Haarlem. Treffers had het wrak overgenomen van R.B. uit Den Helder die door het tekenen van het contract waarmee hij afstand deed, het vermoeden bevestigde dat hij wel degelijk de verantwoordelijke eigenaar was. Zoals bekend had de po litie dat tot dusver nog steeds niet kunnen vaststellen. Niettemin moet B. een dezer dagen voor de kantonrechter in Den Helder verschijnen wegens over treding van de artikelen 17 en 3 van de schepenwet. Bij Rijkswaterstaat is men blij dat de „Amstel XV" is opgeruimd. Rijkswater staat had er anders voor moeten op draaien en het was zeer de vraag of het zou lukken de kosten van die operatie op de eigenaar te verhalen. Voordat de voormalige sportvissers- boot zeewaarts kon worden gesleept moest hij worden dwarsgetrokken om te voorkomen dat hij opnieuw in onzachte aanraking met het strandhoofd zou ko men. Dat gebeurde met een lier en een anker, dat reeds zondag was uitge bracht. Het fraaie besluit van de bergings- aktie vertoonde maar één schoonheids foutje. De vlet van Hannes van der Meer waarmee de lijn was overgebracht, raakte als gevolg van het uitvallen van de buitenboordmotor dwars op de gol ven en sloeg om. De inzittenden, Han nes van der Meer zelf en Kees Boersen raakten te water maar konden onge deerd naar het strand waden Het zal waarschijnlijk niet lukken binnen afzienbare tijd op Texel jeugd werk in rijkssubsidieverband van de grond te krijgen. De Rijksinspecteur jeugdzaken, waarmee de Stichting Cul tureel Werk onlangs een gesprek had, wil wel meewerken maar de minister en de staatssecretaris stellen dit jaar en misschien evenmin volgend jaar geld beschikbaar. Zoals bekend zouden bij het beoogde jeugdwerk zowel de Stich ting Open Jeugdwerk als de Stichting Witte Burcht zijn betrokken. Deze stich tingen zullen zich nu beraden over een tussentijdse oplossing. De heer Jaap Dirksen die de afgelopen zomer het re- creatiewerk op Texel leidde, is even tueel de helft van de weck als jeugdlei der beschikbaar. Cultureel Werk gaat intussen niet bij de pakken neerzitten. Zo spoedig moge lijk zal een gesprek met de staatssecre taris worden gevoerd om er achter te komen wanneer wèl op rijksgeld voor het Texelse project kan worden gere kend. In deze is de steun van de Salco welkom Het Centraal Bestuur besloot lid te worden van deze overkoepelende organisatie die inzake het Texelse jeugd- werkprojekt reeds adviezen heeft gege ven. De bestuursleden van De Witte Burcht zijn erg boos dat hun verzoek om in het Centraal Bestuur van Cultureel Werk te worden afgevaardigd is afgewezen. Ze zien het als discriminatie. Het geval zal nog eens bekeken worden. Educatief werk Ook het educatieve werk dat men op Texel bezig is van de grond te brengen zal het voorlopig nog zonder rijksgeld moeten doen. Niettemin worden ook dit seizoen diverse cursussen gegeven (zie artikel elders in dit blad). Het centraal bestuur ging akoord met de doelstelling nota voor dit werk. Het educatief werk beoogt: het waarborgen van mogelijkhe den voor iedere mens zijn leven lang tot Voorbereiding Aan de berging zijn enkele weken in voorbereiding vooraf gegaan. Al irt na de stranding werd het lek dat j het stoten op het strandhoofd was itstaan, gedicht en werd het water eggepompt. De eerste pogingen om het hip weg te slepen mislukten, Het niet jzonder sterke sleepbootje van Tref- rs slaagde er niet in de zandbankbar- re te nemen. De „Amstel XV" heeft drie weken bij ial 14 op het strand gezeten. In die tijd )k het schip niet alleen veel kijkers aar ook souvenir jagers die reeds bin- n 'n dat? alles verwijderden wat maar eegenomen kon worden. Hi tóajwwwwfiS zelfontplooiing en bewustwording van de menselijke situatie dus tot ver meerdering van kennis, vrije ontwikke ling van vermogens en talenten, oefe ning in sociale vaardigheid Zo breed mogelijk zal daartoe worden samenge werkt met alle in aanmerking komende instellingen op dit terrein om doublures te voorkomen. Verder zal worden ge streefd naar vergroting van het aanbod op het terrein van het cursuswerk voor volwassenen. In het bijzonder zal men zich richten tot degenen die niet in de gelegenheid zijn geweest voldoende vor ming te genieten. In verband met de geïsoleerde ligging van Texel is ook het geven van applicatiecursussen en kader cursussen voor onderwijskrachten wen selijk. De cursusgelden zullen zodanig zijn dat deze voor niemand een belem mering kunnen vormen om deel te ne men. De Simca personenauto van de heer J. Th. Plaatsman uit Oost die in de nacht van zaterdag op zondag in Den Burg werd gestolen is zondagochtend vernield teruggevonden in de Dennen. De wagen was zaterdagavond afgeslo ten achtergelaten op het parkeerterrein aan de Warmoesstraat. Toen Plaatsman even na 02.00 uur wilde wegrijden, bleek de auto te zijn verdwenen. Direkt werd aangifte gedaan bij de politie. Zondagochtend even na tien uur kwam het bericht dat de wagen was aangetrof fen op de Randweg in de Dennen. Hij was tegen een boom gereden en moet als total loss worden beschouwd. De da der, waarvan nog elk spoor ontbreekt, moet de wagen met een sleutel hebben geopend en de draden van het contact hebben doorverbonden. Gezien het ge weld waarmee de botsing heeft plaats gehad wordt het waarschijnlijk geacht dat de onbekende joyrider verwondin gen heeft opgelopen. DE COCKSDORP Toen botenver huurder Th. Eilander uit De Cocksdorp vrijdagmiddag met een groep sportvis sers de zee wilde opvaren, kreeg hij moeilijkheden met de motor. Oorzaak van de ^anne was dat verschillende slangen waren doorgesneden en dat een bout was afgebroken of afgezaagd Er is geen twijfel aan dat moedwil in het spel is. Van een andere boot van Eilander bleek het roer onklaar te zijn gemaakt. Als de boten onbewaakt zijn liggen ze aan ankers in het water. De dader moet dus van een boot gebruik hebben ge maakt om de vernielingen aan te rich ten. De politie heeft de zaak in onder zoek. JOYRIDING DE KOOG In de nacht van vrijdag op zaterdag verdween de groene Austin van H. van het parkeerterrein bij paal 17. De eigenaar vond de wagen 's mid dags zelf onbeschadigd terug in De Koog. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiHHHnNmHtiiNtnHaiiiimimHiHHimmfiHiiiiituiiiinfttiuuin Elk feest is geslaagd als het gehouden wordt in hotel-café-restaurant Ook voor uw bruiloft. Weverstraat 95, tel. (02220) 2204 Voor gehoorapparatenservice ELECTROHUIS Voor dc tweede keer in de geschiede nis van de Vereniging voor Vrienden van het Paard werd de traditionele ge zelligheidsrit niet in juni (vaderdag was de favoriete datum) maar in de nazomer gehouden. In juni moest ervan worden afgezien o.a. wegens het feit dat diverse paarden veulens hadden. De na-zomerse gezelligheidsrit trok veertien deelnemende rijtuigen en mag zeer geslaagd worden genoemd. Dat was voor een groot deel te dan ken aan de ideale weersomstandigheden. De traditie wil dat de route van de ge zelligheidsrit geheim was gehouden, ook voor de deelnemers Dit past in het stre ven om van het uitje een genoegelijk onderonsje van paardenvrienden te ma ken zonder al te veel bekijks langs de weg. Ook deze keer gingen stemmen op om hier toch maar van af te stappen en er een evenement van te maken waarbij de vereniging zich aan het publiek pre senteert. Het nadeel is duidelijk: de toe- Inloop van belangstellenden (vooral als ze met auto's komen) verstoort de roman tische illusie en geeft onrust in de stoet. Op het drukste deel van de route was dat zondag ook weer te merken. Met name op de Ruijslaan werd de lange reeks rij tuigen door tal van haastige automobi listen ingehaald. De meesten moestten zich in verband met tegenliggers af en toe tussen de rijtuigen voegen. Overi gens ging alles zeer naar wens. Gestart werd vanaf het parkeerterrein aan de Keesomlaan in Den Burg vanwaar het via Beatrixlaan, Kogerstraat en Koger- weg in noordelijke richting ging. De ver dere (ca 15 km lange) route: Meiert- boonsbosweg, Westerboersweg, Middel- landseweg, Pijpersdijk, Mienterglop, Boodtlaan, Badweg, Ruijslaan, Califor- niëweg, Pontweg. Aan het eind van de rit werden de rijtuigen geparkeerd op het daartoe geschikte land van „Flora", werd de maaltijd (met diverse toespra ken) gebruikt in „Tubantia", waarna ieder zijns weegs ging. De meeste koetsiers hadden gasten in de wagen. Onder andere was WPN-be- stuurder C. Blankendaal met zijn echt genote van de partij. Op de foto een ge deelte van de stoet op de Ruijslaan. De tentoonstelling van Corrie Gott- schal en Jan Bruin in het raadhuis te Den Burg is niet alleen overdag (op werkdagen) geopend van 9 00 - 12.00 uur en van 14.00 - 17.00 uur maar ook op de dinsdagavonden 9 en 16 septem ber en op de vrijdagavonden 12 en 19 september van 19.30 - 21.00 uur. Laatst genoemde tijden vallen samen met de avondopenstelling van de bibliotheek. i 'I voor LUXAFLEX ZONWERING even kijken bij interieuradviseurs 1 s Wilhelminalaan 30, Den Burg, telefoon 2575 iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiuiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiuiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiib

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1