Cjroen ZwartsJexels in het harL, Vier nieuwe raadscommissies in principe openbaar Zware explosie sloeg krater RUSTIGE START HERSTRUCTURERING MEER AUTO'S MAAR GELIJK AANTAL MENSEN NAAR TEXEL Fikse geldboete voor ex-eigenaar AmstelXV Taxicentrale DE KOOG Accoord college en fractievoorzitters 21 september weer uurdienst NIEUWE AMBULANCE AGRARISCH MUSEUM KRIJGT DORPSHUIS ALS WERKPLAATS :i <i IN OVERTREDING MET ANDER SCHIP De VVV-TEXEL Tel. (02228) FA. KIKKERT VRIJDAG 12 SEPTEMBER 1975 88e JAARGANG No. 9008 Uitgave: BV v/h Langeveld De Roo(J >ostbu3 11 - Den Burg, Texel Telefoon 2741 ledaktle: Harry de Graaf, Keeeomlaan 43, Den lurg, tel. (02220) 2403, en Ron LodewIJks, Noord wester 21, Den Burg, tel. (02220) 3986. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f9,15 p. kw. 50 cent Incasso; los 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert. 35 ct. p. mm excl. 4% BTW De gemeente Texel krijgt er vier commissies voor advies en bijstand bij, die alleen uit raadsleden zullen bestaan en in principe in het openbaar ver gaderen. Dat zijn de commissies voor algemene zaken, financiën, welzijnsza ken en openbare werken. Aldus werd overeengekomen tussen de voorzitters van de raadsfracties en het college van B. en W., en staat uitvoerig beschre ven in een pré-advies van het college waarover de gehele raad dinsdag zal beslissen. Het college spreekt van een rustige start. Zij wil eerst ervaring opdoen met Je vier nieuwe commissies en na ver loop van tijd bekijken of wijziging en uitbreiding gewenst is. „In praktijk zal wel blijken of ook niet-raadsleden in geschakeld moeten worden, wanneer openbaar vergaderd kan worden en of de taakverdeling juist is", zo zeg gen B. en W. Voorlopig wordt het aantal commis sies uitgebreid van zeven naar elf. De mogelijkheid bestaat dat dit aantal te zijner tijd weer naar zeven wordt te ruggebracht. B. en W. spelen met de ge dachte de commissies „beroepschriften bouwverordening" en „straatnaamge- ving" op te heffen en onder te brengen bij de commissie algemene zaken, en datzelfde te doen met de commissies „Huize Irene" (naar welzijnszaken) er „vestiging bedrijven" (naar ruimtelijke ordening). Advies Een gemeentelijke commissie voor ad vies en bijstand heeft geen beslissings- of beheersbevoegdheid en mag slechts worden ingesteld voor bepaalde takken Ook voor TESO zit het zomerseizoen er op. Mede dank zij het nog steeds goede weer is sprake van een goede na- zomerse belanstelling voor Texel, maar de twee schepen kunnen het weer mak kelijk af. Op 21 september vervalt de halfuursdienst en wordt de winter- dienstregeling van kracht, dus elk uur een boot. Het vervoer van auto's heeft dit sei zoen weer een aanmerkelijke stijging te zien gegeven Naar eenheden gere kend nam het personenautovervoer toe met 6,2% in vergelijking met de zomer 1974 en naar aantallen gerekend met 6,5%. Het vervoer van vrachtauto's en opleggers steeg 6°/o. Opmerkelijk is dat het vervoer van personen deze stijging niet vertoont. Hier was sprake van onbetekenende groei 0,04%. Tot dusver liepen de groei van het auto- en personenvervoer vrij wel parallel. Waarom het aantal perso nen per auto plotseling minder is ge worden, is niet te verklaren Uit deze ontwikeling moet wel de lering worden getrokken dat voortaan bij het beoor delen van de drukteontwikkeling op Texel niet meer uitsluitend kan worden afgegaan op de ontwikkeling van het autovervoer. VERONICA DE KOOG Zaterdag a.s. houden wij onze traditionele seizoenafsluiting met medewerking van een zeer bekend duo. VERONICA - DE KOOG van de gemeentelijke huishouding, zo staat in de gemeentewet. Ondersteunen Het primaire doel van zo'n commissie, waarvan volgens de wet zowel raadsle den als niet-raadsleden lid kunnen zijn, is de raad in zijn besluitvorming te on dersteunen en beter te laten functione ren. „Noodgedwongen komt het accent van de raadswerkzaamheden vaak te liggen in de controlesfeer. Op het mo ment dat de raad ergens bij betrokken wordt staat vaak al te veel vast om nog maneouvreerruimte over te laten. Zij komt dan in een te late fase aan bod in het besluitvormingsproces", aldus B. en W en de fractievoorzitters die het op grond van deze overwegingen beter vin den een commissie van advies en bij stand in het algemeen, samen te stellen uit raadsleden. Voorts wordt nog gewe zen op een complicatie die samenhangt met de omstandigheid dat niet-raads leden geen geheimhouding door strafop legging kan worden afgedwongen. Het pré-advies verder: „Een commissie van advies en bijstand kan, omdat meestal slechts één beleidssector behandeld wordt, vrij diep op de materie ingaan en invloed uitoefenen op de voorberei ding door B. en W Het samenspel tus sen raad en het college kan hierdoor worden vergemakkelijkt, mits althans het contact in de fractie goed is. Het commissielid moet uiteraard wel steeds de informatie doorgeven aan zijn frac tiegenoten. Een bijkomend voordeel kan zijn, dat ook een beter overleg tussen raadsleden en ambtenaren tot stand kan komen. Veel zal echter afhangen van de sfeer waarin gewerkt wordt", zo zijn frac tievoorzitters en B. en W. van mening. Nastreven In de gemeentewet staat niets over het openbaar vergaderen van deze commissies. Het college en de fractie voorzitters willen openbaarheid in de ze wel nastreven maar laten meteen weten dat dit bij sommige commissies niet mogelijk zal zijn. Zo blijven de commissies „beroepsschriften bouw verordeningen" (wegens zeer persoon lijke zaken), „vestiging bedrijven" (B. en W.: „openbaarheid niet mogelijk") en „bijstandsverlening" besloten ver gaderen. De commissies ruimtelijke ordening en recreatie en toerisme zul len echter, net als de vier nieuwe com missies, in principe wel openbaar ver gaderen. „De mogelijkheid moet echter be staan", aldus het pré-advies, „dat de voorzitter aan de hand van de agenda vooraf bepaalt of de gehele vergadering of een deel daarvan met gesloten deu- den zal worden gehouden. Ook de com missie moet hiertoe kunnen besluiten". Voor en tegen Als voordelen van openbaarheid noemt het pré-advies onder meer dat het beleid zich duidelijker naar buiten presenteert en het afwijken van eerdere besluiten een duidelijke motivering vraagt. Daar staan enkele nadelen te genover, zo vinden B. en W. Zij noemen onder meer: Bij-openbare vergaderingen zullen gedachten, suggesties en informa ties minder vrijmoedig worden uitge wisseld De ambtenaar heeft ook in commissies een adviserende taak. In openbare vergaderingen zal hij zich ech ter met meer reserve moeten opstellen. Een raadslid spreekt zich al uit in de commissievergadering, maar het is niet uitgesloten dat hij, bijvoorbeeld na frac- tieberaad, zijn aanvankelijke standpunt zal wijzigen. Niet te hoog Overigens vinden de samenstellers dat (Zie vervolg pagina 2) De gemeente zal een half miljoen gul den lenen van de Levensverzekerings maatschappij Concordia uit Utrecht. Voor dit geld wordt onder meer een nieuwe ambulance gekocht (67 mille), de ambtswoning Keesomlaan 14 ver bouwd (70 mille) en het restant van de bouwkosten der bibliotheek gesubsi- dieert (112 mille). B. en W. stellen de raad voor zo spoedig mogelijk na de ingebruikne ming van het nieuwe gemeenschaps centrum in De Waal (op 3 oktober) het oude dorpshuis over te dragen aan de Stichting Agrarisch Museum. Daarmee komt het college tegemoet aan het verzoek van de stichting die het dorpshuis dit najaar in wil richten als werkplaats voor het museum. Het is de bedoeling van de stichting het dorpshuis uiteindelijk geheel bij het museum te betrekken. Dat kan volgens haar alleen als ook over de beheerders woning, waarin de familie Sweere zit, kan worden beschikt. De ingang tot mu seum kan dan via de behcerderswoning lopen, waarbij het woongedeelte dan voornamelijk tot de bovenverdieping beperkt zou blijven. De kosten van dit project worden geraamd op 105.000 gul den; het is door het gemeentebestuur bij het rijk aangemeld als werkgelegen heidsproject. B en W zijn in principe bereid de be heerderswoning aan de Stichting Agra- huurcontract met de familie Sweere is de hurcontract met de familie Sweere is de voorwaarde opgenomen dat de gemeen te het recht heeft de huur met een op zegtermijn van enkele maanden te be ëindigen wanneer het pand als beheer derswoning nodig is Verkoop Door deze uitbreidingsmogelijkheden vinden B en W het niet meer nodig de mogelijkheid open te houden de woning Vermaningspad 2 een functie ten behoe ve van het wagenmuseum te geven. Zij stellen de raad voor nu wel akkoord te gaan met de verkoop van deze woning aan de huidige bewoner A Kaper voor een bedrag van ruim 26 mille. In de koopakte wordt Kaper verplicht de wo ning te restaureren volgens het in juli van dit jaar door B. en W. goedgekeurde restauratieplan. Het pand komt name lijk voor op de lhst van onroerende mo numenten. De restauratie zal uiterlijk binnen twee jaar voltooid moeten zijn. Aldus artikel 10 van de koopakte. De mijnopruimingsdienst van de marine heeft dinsdagochtend een aan tal raketachtige oefenprejcctielen onschadelijk gemaakt door ze tot ont ploffing te brengen. De projectielen waren door enkele badmeesters van paal 31 (dus niet van 28, sorry jongens! red.) van de Vliehors gehaald. Ze meenden dat ze ongevaarlijk waren. De mijnopruimingsdienst dacht daar anders over. De raketjes werden op de kwelder dicht bij het redding boothuis tesamen met wat springstof in een ondiepe kuil gestopt en elek trisch tot ontsteking gebracht. Er ontstond een onverwacht zware explosie die een krater in de grond sloeg met een doorsnee van bijna vier meter en een diepte van een meter. Zo hoog vlogen zand en scherven in de lucht dat acht seconden na de explosie nog stukjes naar beneden kwamen Op foto I de wachtmeesters A. Blom en P. Nieuwenburg en een specialist van de mijnopruimingsdienst met de in beslag genomen projectielen. Foto II toont de explosie. wil graag van haar leden WEKELIJKS de beschikbare akkommodatie voor de HERFST- en KERSTVAKAN TIE vernemen. De ex-eigenaar van de maan dagochtend nabij het Westerslag vlotgetrokken sportvissersboot „Amstel XV" R.B. uit Den Helder werd dinsdagochtend door de Hel- derse kantonrechter Mr. C. W. F. Pot veroordeeld tot flinke geldboe tes omdat B. zich met een ander schip („De Walvis") niet gehouden had aan de hem door de scheep vaartinspectie opgelegde vaarbe- perking. B. mocht met de „Walvis" niet de haven uit omdat dit schip geen gel dig certificaat van deugdelijkheid had. De „Walvis" werd daartoe door de inspectie „aangehouden". Twee maal, op 24 mei en op 26 juli, overtrad B. dit verbod. De eer ste overtreding kwam hem op een boete van 500 gulden of 20 dagen hechtenis te staan; de tweede werd door het kantongerecht aanzienlijk zwaarder bestraft- 5.000 gulden boete waarvan 2.000 voorwaarde lijk met een proeftijd van 1 jaar. De zaak met de „Amstel XV", welk schip ook niet over een certificaat van deugdelijkheid beschikte, is nog in gerechtelijk vooronderzoek. Moge lijk dat B. zich in deze zaak wel zal wensen te verantwoorden tegenover de rechtbank; tot dusver heeft de man zijn gezicht nog niet laten zien. Dag en nacht. Badweg 1. Ook voor ziekenfonds.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1