Cjrocn 2rwartsjexels in het harL> Clubs in verzet tegen zaalvoetbal op vrijdag 1 Eilandschutters derde in nationale titelstrijd (A cWintervak§ntie /paarbank KNVB-kompetitie in sporthal op losse schroeven Pech voor Taxi2000 Mdi °Ski Boek nu uw Informeer op onze kantoren naar de vele aantrekkelijke mogelijkheden VERENIGINGEN EISEN MAANDAGAVOND OP BUITENLANDSE 10NGENS OVER GRENS GEZET k HENK WITTE BESTE HANDBOOGSCHUTTER ZESTAL HALVERWEGE NOG AAN DE LEIDING Binnen week werkschema ..HENOVATIE VERLOOPT VOLGENS PLAN" Autolampen gestolen Radio en fototoestel uit woning gestolen Wagenpark uitgedund gemakkelijk, een adres voor al uw geldzaken uoe/t necteriand DINSDAG 16 SEPTEMBER 1975 TEXELSE 88e JAARGANG No. 9009 Ultgavo: BV v/h Langeveld De RooU 'ostbua tl - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 edaktie: Harry de Graaf, Keeaomlaan 43, Den urg, tel. (02220) 2403, en Ron LodewIJks, Noord wester 21, Den Burg, tel. (02220) 3986. COURANT 4*4 Onder het motto „Zaalvoetbal? ;raag, maar dan op maandagavond" aat een ogenschijnlijk eensgezind exels voetbalfront nadrukkelijk po- ingen in het werk stellen alsnog de laandagavond voor het zaalvoetbal „redden". De verenigingen wensen zich niet eer te leggen bij de beslissing van de lichting Cultureel Werk om de sport- al vrijdagavond voor het voetbal en laandag voor het badminton te re- ïrveren. Dat doorkruist de belangen an de veldvoetbalclubs, vinden zij, en aoral van Texelse Boys en Oosterend ie op vrijdag hun trainingsavond ebben. Als Cultureel Werk niet aan de eisen an de clubs tegemoet komt is een boy- >t van het zaalvoetbal niet denkbcel- Er hoeven zich slechts enkele van e 14 ingeschreven ploegen terug te ekken om een competitie in KNVB- erbnnd onmogelijk te maken. „Voor i'n competitie zijn minimaal 10 ploegen ödig", zei de heer Duinker van de con- ictcommissie Texel van de KNVB don- ;rdagavond tijdens een aktievergade- ng in hotel „De Zwaan". Deze verga ring was door SVO en de Boys be- gd om de meningen van andere voet- al renigingen te peilen en zo mogelijk n aaneengesloten front te vormen, anwezig waren De Koog, SVC, S.V. exel (veldvoetbal), het NIOZ en Boc- ek 22 en Cors Dubbeldik (bedrijfsvoet- il) die zich allen achter de aktievoer- srs schaarden. De heer Van der Gracht van dezelf- contactcommissie had al eens eer- Br gezegd dat als er vereniginqen af- jllen de kosten voor de overblijven- sn te hoog worden waardoor zaal- >etbal wel eens niet van start zou innen gaan. In afwachtinq van de >mende ontwikkelingen treft de com- issie voorlopig nog geen competitie- borbereidingen, „hoewel dat eigen- Ik al gebeurd had moeten zijn", zo Belde men van deze zijde mee. Veronderstellingen De direkte oorzaak van de moeilijkhc- ■n is niet meer te achterhalen, te meer bar deze affaire zich afspeelt in de piotionele sfeer, waarbij niet de naakte titen maar, op incidentele, onduidelijke itlatingen van hogerhand gebaseerde, ^onderstellingen de boventoon voeren, b zou ambtenaar Ger Praamstra tegen juinker gezegd hebben „Jullie zijn de listen". Het ontbreken van ♦♦♦lioraf vaststaande normen bij het jewijzingsbeleid van Cultureel Werk een welkome bron voor allerlei spo liaties. De één zegt dat er volgens de elregel: „wie het eerst komt, het eerst aalt", te werk is gegaan, terwijl de ider weet te vertellen dat het grootste ntal uren per sport per avond door- iggevend is geweest. Praamstra zegt hter niet te zien hoe je vaste criteria int hanteren bij de toewijzing van imte in een nieuw gebouw als de g| forthal, waar iedere zaalsporter in ELImcipe evenveel recht op heeft. Vcr- |lt van een onder de clubs gehouden quete, waarna een voorlopig rooster brd samengesteld. „Toen bleek dat er (eer dan één gegadigde voor de maan- gavond was, is uitvoerig en in alle enheid over een oplossing gesproken". Ongelukig Bij het ontleden van de voorgeschie- öis wordt wèl duidelijk dat de con- ïtcommissie Texel van de KNVB een gelukkige rol in de affaire heeft ge- eeld Toen Cultureel Werk met het orstel kwam de vrijdagavond aan het alvoetbal te geven bleef verzet van de mmissie uit omdat zij er niet van op 1 hoogte was dat zowel de Boys als |0 vrijdagavond trainen. Dat maakte t voor Culturee.l Werk, dat de sport- l beheert, zeer eenvoudig de maan- ■gavond aan de Badmintonclub toe te wijzen. Overheersend argument hierbij was dat de Badmintonclub alleen voor de maanda? over een trainer kan be schikken. Voordat vaststond dat zij de maandagavond ter beschikking zou krij gen werden al afspraken met deze man gemaakt. Uit uitlatingen van Praamstra had de badmintonclub de konklusie ge trokken dat zij de enige gegadigde voor de maandag was. Ook lijkt bij de beoor deling te hebben meegespeeld dat deze club altijd in het verdomhoekje heeft ge zeten. Zo moest de, momenteel uit 75 le den bestaande, vereniging door het ge brek aan voldoende akkommodatie al direkt na de oprichting een ledenstop afkondigen Nadat de clubs van deze regeling op de hoogte waren gebracht kwamen de protesten los. „Had ik geweten dat de Boys en Oosterend op vrijdagavond trainen dan was ik tot het uiterste in verzet gegaan tegen de verdeling", liet Duinker donderdagavond weten. Cultureel Werk werd op de hoogte ge bracht van de bezwaren en op 12 augus tus kwamen de partijen in vergadering bijeen. Een oplossing werd niet gevon den. Wel zou de badmintonclub bekij ken of de Helderse trainer ook op een andere avond naar Texel zou kunnen komen. Een week later liet de club, tij dens een vergadering met de sporthal commissie, weten toch aan de maandag ge vervolg pagina 2) De politie trof donderdag in de Dennen twee Hongaarse jongens, een Oostenrijkse en een Duitse jon gen van 16 en 17 jaar aan die daar clandestien kampeerden. Zij had den geen middelen van bestaan en waren van de camping afgezet Bo vendien bleek dat de Oostenrijker en een Hongaar niet over de ver eiste papieren beschikten. De jon gens zijn afkomstig uit het Duitse Krefeld waar zij door hun ouders als vermist waren opgegeven. De politie nam de vier mee naar het bureau waar ze de nacht door brachten. De volgende dag werden zij naar de grensovergang nabij Venlo gebract en door de Konink lijke Marechaussee overgedragen aan de Duitse politie Het zestal van Eilandschutters dat derde werd in de klasse B Staand rechtsHenk Witte, die van de 180 schutters de meeste pun ten bijeen schoot. Staand in het midden zijn broer Gerard en rechts Kees van Heerwaarden Zittend van links naar rechts: Theo Dijt, Hennie van Heerwaarden en Klaas Kikkert. Eilandschutters hebben in het tweede jaar van hun be staan een zeer opmerkelijke prestatie geleverd. I n Stein (Zuid-Limburg) werden zij za terdag derde bij de nationale korpskampioenschappen hand- boogschieten in de klasse B terwijl Henk Witte in de per soonlijke rangschikking de eer ste plaats voor zich opeiste. Lange tijd hebben de Eilandschut ters uitzicht gehad op de nationale titel. De uit zes schutters bestaande ploeg had op de helft van de wed strijd nog de leiding van het, uit 30 ploegen bestaande deelnemersveld. De voorsprong van 23 punten ging echter in het laatste deel van het ti telgevecht verloren. Eilandschutters werd tenslotte ingehaald door Ro- zenjagers uit Eerde en Soranus uit Bouskoul. Deze zestallen werden respectievelijk eerste en tweede. Ei landschutters moest zich met de derde plaats tevreden stellen. Zij schoten 2305 punten bij elkaar. Koningschutter Henk Witte nam als aanvoerder van het team de trofee in ontvangst uit handen van de burgemeester van het Limburgse dorp, terwijl alle team-leden een bronzen medaille kregen. De huldi ging van de drie beste ploegen kreeg een plechtig slot toen het Wil helmus werd gespeeld. Voor Eilandschutters betekent dit kampioenschap een onstuitbare opmars naar de vaderlandse top. Vo rig jaar stonden de Texelse hand boogschutters nog op de 29e plaats in het nationale klassement van de B-klassc. Bij de bondswedstrijden werd dit jaar al duidelijk dat deze positie veel te laag was voor een der gelijke kwalitcitsploeg. De grote vorm werd ook gedemonstreerd bij de districtskampioenschappen in Am- sterdam waar Eilandschutters met een eerste plaats afvaardiging naar de nationele kampioenschappen af dwong. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f9,15 p. kw. 50 cent Incasso; los 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert. 35 ct p. mm excl. 4% BTW De voorbereiding op de renovatie van de 80 houtrijke woningen aan de Bea- trixlaan in Den Burg is bijna rond. „De mensen krijgen binnen een week het werkschema thuisgestuurd waarop staat wanneer zij aan de beurt zijn", al dus aannemer Duin in reaktie op enkele uitlatingen van bewoners die zich onge rust afvragen of er nog wel wat van de renovatie terecht komt. Duin stelt dat als het weer meewerkt en de werkbare dagen benut kunnen worden hij op de geplande datum (1 december) klaar zal zijn. J.M.N. uit Duitsland deed bij de poli tie aangifte van de diefstal van lampen van zijn auto, die hij in De Koog had geparkeerd. Hij miste twee grote schijn werpers, 'n mistachterlicht en vier sier- ringen met een totale waarde van 250 gulden. De Amsterdammer W.F.Z. meldde za terdagochtend de diefstal van een radio met transformator en een fototoestel uit zijn tweede woning nabij Ceres. De die ven verschaften zich ingang tot de wo ning na het stukslaan van een slaapka- merruit. De inbraak heeft vermoedelijk in de voorafgaande week plaatsgehad. IJHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllHI 1 Het taxibedrijf van Martien van de Wetering in Den Burg wordt jj| H de laatste weken getroffen door M de ene tegenslag na de andere. M Binnen 14 dagen waren zijn taxi's, 1 |j buiten schuld, betrokken bij twee 1 j| aanrijdingen, waardoor het wa- M genpark van dit bedrijf al behoor- 1 H lijk werd uitgedund. H Zondagochtend in alle vroegte M 1 (0.30 uur) was het opnieuw raak. M H Een van de Keesomlaan, in de richting van de Pontweg rijdende j§ 1 Fiat, bestuurd door de Texelaar H L.A.M. verleende op de kruising j§ Keesomlaan-Elemert geen voor- H rang aan de uit de Elemert komen- 1 j§ de taxi, bestuurd door J.F.H. De §j §f Mercedes werd van achteren ge- 1 M raakt en sloeg tegen de afraste- M 1 ring. Beide wagens werden be- jjj H hoorlijk beschadigd. M Van de Wetering heeft nu nog jf H maar twee taxi's in bedrijf: een M Mercedes en een busje. Taxibedrijf 1 H Kikkert was zo vriendelijk een au- |j M to ter beschiking te stellen zodat 1 M Taxi 2000 nog redelijk in bedrijf 1 kan blijven. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Voor gehoorapparatenservice ELECTROHUIS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1