(jroen 'wartsjexehin het harL, VVV wil tekort 73/74 met gemeentesubsidie wegwerken Proefcompetitie zaalvoetbal 12000 Taxicentrale DE KOOG Vereniging boekte dit jaar gunstige resultaten Geen andere mogelijkheid van 21 mille af te komen" Voorlopig compromis KOTELARRANGEMENTEN FLINK GESTEGEN Tel. (02228) FA. KIKKERT NIEUWE START BEJAARDENOMROEP EXPOSITIE „200 JAAR VISSERSVLOOT" IN RAADHUIS t Asiel vergadert LEDEN BRACHTEN 281 MILLE BIJEEN TAXI (02220) VRIJDAG 26 SEPTEMBER 1975 ITEXELSE -2 89e JAARGANG No. 9012 Uitgave: BV v/h Langeveld De RooU Postbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaktle: Harry de Graaf, Keeaomlaan 43, Den Burg. tel. (02220) 2403, en Ron Lodew(Jks, Noord wester 21. Den Burg. tel. (02220) 3986. COURANT Versch(Jnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ9,15 p. kw. 50 cent Incasso; los 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert. 35 ct. p. mm excl. 4% BTW De VVV wil haar begrotingstekort van '73/74 van bijna 21 mille in drie jaar wegwerken. Zij heeft daartoe de gemeente verzocht ieder jaar 7000 gulden meer dan het werkelijke tekort van dat jaar bij te passen. De vereniging ziet geen andere mogelijkheid van dit tekort af te komen, omdat zij door het subsidiesysteem niet de kans krijgt reservekapitaal te kweken. Een voorstel van het VVV-bestuur de koppeling van de subsidie aan het nadelig saldo te laten vallen, werd juni dit jaar niet door het gemeentebestuur gehonoreerd. Als gunstige factor bij dit verzoek wijst de VW er op dat zij in 1974-75 en in voorgaande jaren minder dan de maximaal uitkeerbare subidie no- heeft gehad en volgend jaar ook niet nodig zal hebben. Kijkend naar de inhoud van het ge meenteraadsbesluit van 8 juli kan dit verzoek niet worden ingewilligd om dat daar in gesteld wordt dat de WV het tekort over het boekjaar 1973-74 zelf zal moeten dekken. In afwachting van mogelijk nieuwe ontwikkelingen heeft de vereniging met ingang van 1974-75 al vast 7.000 op de begroting bijgeschreven. Tijdens een woensdag 1 oktober te houden „buitengewone" vergadering (er zijn geen jaarstukken) zal de leden om goedkeuring van de tweede herziene begroting 1974-75 worden gevraagd. Nadat de leden de ze begroting hebben vastgesteld moet de gemeente er nog zijn fiat aan ge ven voordat van definitieve goedkeu ring kan worden gesproken In de eerste herziene begroting 1974- '75 was nog met een tekort van bijna 115.000 rekening gehouden. Deels door de verhoogde gemeentelijke subsidie (van 56 mille naar 108.800 gulden) en door de hogere bijdrage van de leden (van 260.500 naar 281.500 gulden), als mede door enkele besparingen (2.000 gulden op administratie en 41 mille op personeelskosten) kon de exploitatie van dit boekjaar sluitend worden gemaakt. Fictief De daling van de personeelskosten is voor het grootste gedeelte fictief omdat het hierbij voornamelijk gaat om het aantrekken van een directie-assistent; een figuur die er dit jaar niet is geko men en waarvoor het grootste bedrag derhalve gemakkelijk weer van de be groting kan worden afgevoerd omdat het boekjaar bijna ten einde is. De VVV blijft echter van mening dat een direc tie-assistent noodzakelijk is en heeft in de begroting voor volgend jaar met zo'n figuur, die de VVV zo'n 33 mille gaat kosten, al weer rekening gehouden. Bakkenist Het bureau Bakkenist, Spits en Co., dat dit jaar het apparaat op zijn deug delijkheid heeft doorgelicht is van me ning dat assistentie voor directeur Jaap Dekker noodzakelijk is. „Hierin zal in eerste instantie vanuit de bestaande or- Dag en naaht. Badweg 1. Ook voor ziekenfonds. ganisatiestructuur moeten worden voor zien", voegt onderzoeker Kroes daaraan toe. Hij concludeert echter meteen dat de voor directie-assistent in aanmerking komende mensen binnen de huidige per soneelsbezetting om uiteenlopende re denen minder geschikt zijn om deze functie te vervullen. De VVV conclu deert hieruit dat er voor haar niets an ders opzit dan een figuur van buiten voor assistentie van de directeur aan te trekken. Het bureau Bakkenist geeft aan dat dit probleem via de administra teursfunctie moet worden opgelost. „Binnen het bestaande budget voor ad ministratiekosten moet het mogelijk zijn een functionaris aan te stellen die de administratie verzorgt en daarnaast assistentie aan de directeur verleend. De alternatieven waarbinnen een oplossing kan worden gezocht zijn vrij groot en voor een belangrijk deel persoonsgebon den", aldus Kroes. Zelfstandiger Deze mening van Kroes moet gezien worden tegen de achtergrond van zijn conclusie dat de 56 mille die voor het administratieve apparaat uitgegeven wordt in geen verhouding tot de te ver richten werkzaamheden staat. Kroes komt tot dit bedrag door de loonkosten van de administratice (36 mille) bij de kosten te tellen van het aandeel in de administratie van de Nederlandse Boek- houdcentrale .De VVV maakt voor ver werking, verslaggeving en controle ge bruik van de NBC Zij wil echter door reorganisatie een groter gedeelte van de administratie zelf gaan doen zodat minder een beroep op de NBC hoeft te worden gedaan. In de ontwerpbegroting 1975-'76 wordt voor de administratie 20 mille uitge trokken (exclusief het salaris van de ad ministratice dat onder personeelskosten valt), hetgeen zo'n 1500 gulden minder is dan dit jaar. Waarbij aangetekend moet worden dat in de eerste herziene begroting 1974-'75 nog 23.500 gulden voor de administratie was begroot. Fei- De „illegale" Texelse bejaar- denomroep bestaat niet meer. Onder de naam „De Lichtboei" maakt zij haar legale rentree als ziekenomroep. Na langdurige onderhandelingen was de PTT uiteindelijk bereid de omroep eigen muzieklijnen ter beschik king te stellen. De kerken in Den Burg hebben toestemming gege ven hun kerktelefoonlijnen voor dit doel te laten gebruiken; een groot deel van de kosten wordt tevens door hen vergoed. De Lichtboei mocht van de PTT vrijdag, bij wijze van proef, een rechtstreekse uitzending ver zorgen van de sporthalopening. Vanaf 's middags half drie en 's avonds half zeven was de om roep in de lucht. Het voortbestaan van de bejaar- denomrocp heeft begin van dit jaar aan een zijden draadje gehan gen. De PTT ging niet langer ak koord met de illegale uitzendin gen van de omroep. Samenwerking „De Lichtboei" werkt nauw sa men met de kerken in Den Burg. In ruil voor toestemming de kerk telefoonlijnen te mogen gebruiken heeft de omroep zich verplicht kerkdiensten rechtstreeks uit te zenden. Zaterdagavond wordt een korte dienst uitgezonden vanuit de RK-kerk, zondagmorgen vanuit de Doopsgezinde, Gereformeerde of Hervormde kerk, terwijl zondag avond een bandopname van een ochtenddienst of rechtstreekse uit zending van een avonddienst te beluisteren valt. De eigen pro gramma's blijven bestaan. Moge lijk zal er in de toekomst wijziging in komen. Het telefoonnummer van de studio wordt: 3430 telijk is dus binnen een jaar 2 mille op deze post bespaard. Hotelarrangementen De VVV heeft dit jaar meer hotel arrangementen geboekt dan in janu ari voorzien werd. Dat bracht 10 mille meer in het laatje (stijging naar 40 mille). „Wij hebben weken gehad waarin tussen de 75 en 100 arrange menten werden geboekt", zegt Jaap Dekker, „terwijl de periode waarin de arrangementen plaatshebben (in het voor- en naseizoen - red.) steeds bre der wordt. We zijn dit jaar tot 1 juni doorgegaan en een groot aantal be drijven is 1 september al weer begon nen. We zijn hiermee op de goede weg", aldus de WV-directeur. Ook de contributies hebben dit jaar meer geld in het laatje gebracht dan werd verwacht- 175 mille, een stijging van 10 mille. Oorzaken- ledengroei, ho gere bijdragen van de Texelse midden standers. Dekker: „Er zijn hier bedrij ven die dit jaar zelfs meer dan 1500 gul den hebben bijgedragen. Waar vindt je dat nog?" Koploper De totale bijdrage van de leden aan de VW beliep dit jaar 281.000 gulden. Het zaalvoetbalconflict is uitgemond in een voorlopig compromis. De contactcommissie Texel van de KNVB gaat tot 1 januari 1976 een proefcompetitie met demonstratieteams organiseren waarvoor ook de veldvoetbolclubs zullen inschrijven. De wedstrijden zullen pas na 15 ok tober van start kunnen gaan. Tot 1 januari wordt op de vrijdagavond gespeeld. Met het vaststellen van de aanvangstijden van de wedstrij den die de veldvoetbalteams zullen spelen zal zoveel mogelijk reke ning worden gehouden met de tijden van de veldvoetbaltraining die Texelse Boys en Oosterend vrijdagavond hebben. Een en ander werd overeengekomen na een gesprek van de heren Hopman (Texelse Boys) en Verseput (SVO) met de KNVB-confactcom- missie en de heer G. Oskam van Cultureel Werk. Gehoopt wordt dat na 1 januari de vrijdagavond voor een andere avond ingeruild zal kunnen worden, aldus het communiqué. Bijeenkomst Over de organisatie van de proefcompetitie wordt dinsdagavond 8 uur in hotel De Zwaan door de contactcommissie een bijeenkomst belegd. Ver tegenwoordigers van de veldvoetbalverenigingen en overige geïnteresseer de groepen worden uitgenodigd deze vergadering bij te wonen. Zoals bekend ontstonden de problemen nadat de clubs hadden besloten niet met de vrijdagavond akkoord te gaan maar de maandag voor het zaalvoetbal op te eisen. Van die eis zijn de verenigingen, althans voorlopig, afgestapt. Daarmee behoort Texel bij de koplo pers in Nederland. Dekker: „Er zijn slechts een viertal VVV's in Nederland die meer dan twee ton aan inkomsten van het bedrijfsleven (de leden) ont vangen". Uit een rapport van de Fede raties van VVV's in Noordholland bo ven het Noordzeekanaal blijkt dat het Texelse bedrijfsleven in de totale bij drage van het bedrijfsleven in de plaatselijke VVV's in het Federatiege- bied (1 miljoen gulden) een aandeel van 28,7% heeft. Dat is een bedrag van 287.000 gulden. Voordat de ge meente de subsidie drastisch verhoog de was 67% van de verenigingsinkom sten van het bedrijfsleven, 15% van De schilder A. van de Plas uit Den Helder exposeert tot en met vrijdag 10 oktober in het raadhuis met werken die praktisch allemaal betrekking heb ben op de binding die Van de Plas zijn hele leven met de zee heeft gehad. De expositie heeft de titel: „200 jaar vis sersvloot". Dat de Nieuwedieper jarenlang vis ser is geweest komt tot uitdrukking in vele schilderijen waarop verschillende typen vissersschepen zijn afgebeeld, zoals schokkers, botters, loggers en trawlers. Ook zijn periode bij het Loodswezen heeft Van de Plas tot di verse schilderijen geïnspireerd. Schil derijen van reddingsakties, strandin gen en vuurtorens treft men in het raadhuis aan, alsmede een schilderij met de titel „loods aan boord". Ook de historische ontwikkeling van de scheepvaart heeft hem niet koud ge laten, getuige de schilderingen van clippers en stoomschepen. Een bijzon- r fraai schilderij is het droomschip. Naast de zee heeft Van de Plas ook oog voor het landschap en de archi tectuur. Schilderingen van kerken, mo lens, raadhuizen en landschappen tref je ook onder zijn werken aan. In de expositieruimte van het raad huis hangen 104 schilderijen van Van de Plas, die pas na zijn pensionering met schilderen begon en dus met recht een laatbloeier genoemd mag worden. eigen aktiviteiten en 8% van de ge meente. In het rapport Bakkenist staat: „De WV-leden leveren relatief een belangrijke bijdrage aan de inkom sten. Verdere verhoging hiervan is in het algemeen niet mogelijk. De WV Texel is qua omvang een hoogvlieger in het Nederlandse VW-wezen. Het ledental schommelt rond de 1.000. Daarmee is de vereniging koploper in Noordholland boven het Noordzee kanaal. Aanpassen Aan een reeële contributieverhoging wordt in bestuurskringen niet meer ge dacht. Wel wil men op basis van het prijsindexcijfer de contributie jaarlijks aanpassen aan de stijging van de kosten van levensonderhoud om hun waarde vastheid te behouden. Reserveringsdienst De reserveringsdienst zal vooral in de bungalowsector worden uitgebreid, deelt Dekker mee. Een commissie, be staand uit bestuursleden en enkele ex ploitanten, buigt zich hierover. De reserveringsdienst heeft praktisch alleen betrekking op het voor en na seizoen („schouderseizoen", zegt Jaap Dekker). In de ontwerp-begroting 1975- '76 wordt de VVV door provisies hier van een inkomstenbron van 10 mille toegedacht. De WV komt met de ge plande uitbreiding tegemoet aan de me ning in het rapport Bakkenist waarin de huidige werkwiize van de dienst zowel voor gasten, leden als apparaat onbevre digend werd genoemd „Duizenden aan vragers worden voorzien van kostbaar en moeizaam bijgewerkt materiaal aan de hand waarvan zij zelf contact met de leden moeten zoeken. Op deze wijze is het effect van het werk moeilijk meet baar, zowel voor de VW als voor de leden die zeker bij de hoogte van de huidige contributies waar voor hun geld wensen. Indien de WV hier een duide- Het jeugdcentrum 't Asiel (voorheen Stichting Open Jeugdwerk houdt zowel vrijdag als zondag bijeenkomsten in 't Asiel. Vrijdagavond 7.30 uur komt de tech nische werkgroep bijeen terwijl om 8 uur, in navolging van de eerder gehou den jazz- en bluesavonden, folkmuziek te horen zal zijn Zondagmiddag 2 uur worden de defi nitieve bestuurs- en werkgroep-verkie zingen gehouden. lijk bemiddelende rol speelt en alleen in geval van verhuur een vergoeding vraagt, kan veel van de onvrede rond het functioneren van de WV worden weggenomen", aldus het rapport. Jaap Dekker meent dat uitbreiding van de reserveringsdienst past in het kader van de meerjarenaktie van het Nationaal Bureau voor Toerisme (NBT). Deze aktie is gericht op het bevorderen van spreiding in tijd en ruimte, en wordt regionaal aangepakt. Het Wad dengebied is samen met Groningen, Friesland en Drente na Limburg aan de beurt. „Het is belangrijk dat wij dan met ons materiaal op deze aktie zijn af gestemd", aldus de VVV-directeur. Gemeentesubsidie De gemeentesubsidie is volgend jaar op 136.100 begroot. Dit bedrag omvat het nadelig saldo alsmede de in het be gin van dit verhaal reeds omschreven 7 mille. De gemeente subsidieert nu 20°/o vaq de lidmaatschappen, 50% van de kapitaalslasten van het kantoor in Den Burg. 25% van de overige kanto- ren, 50% van de directeurskosten en 50% van de loonkosten der administra tes De VW had de gemeente eerder dit jaar gevraagd de subsidieregeling ook nog uit te breiden met 50% van de loonkosten van de directieassistent en de administratice en 20% van de door het bedrijfsleven in de vorm van provi sies afgestane bedragen. Het gemeente bestuur ging niet op deze wensen in. De maximale subsidie voor volgend jaar is 160 mille. Maar: de VVV krijgt niet meer geld dan om het nadelig saldo ongedaan te maken, zodat de vereniging op papier volgend jaar 24.000 gulden speling heeft alvorens zij het volledige subsidiebedrag opsoupeert. Dit jaar heeft de VW recht op 139.000 gulden gemeentesubsidie waar bijna 30 mille onder wordt geble ven. De exploitatie beloopt volgend jaar een bedrag van 539.000 gulden. Dat is 79 mille meer dan dit jaar. De stij ging van de propagandakosten is in vergelijking met dit jaar beraamd op 11 mille. „Deze stijging zal volledig door het bedrijfsleven worden opge bracht", zegt Jaap Dekker. MARTIEN VAN DE WETERING Ook voor rek. van Ziekenfonds

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1