„Eüandschutters" nu cp Texel bekend pas L«R Vereniging op zoek naar eigen accommodatie „Handboogschieten is geen krachtsport" 4?^ Burgerlijke stand Texelaars competitieleiders volleybalcentrum Den Helder Mitra won eerste wedstrijd GESPONSORD TEAM IN NEV0B0 COMPETITIE Plattelandsvrouwen Bejaardensoos Den Hoorn begint weer Voorstelling Ilonoloeloe verschoven Bouwvergunningen 1 1 Zuigelingenbureau f—> W .Voor 3 a 400 gulden heb je al een leuke boog" „Wie kende ons nou eigenlijk op Texel voordat we derde bij de natio nale kampioenschappen werden. Toch praktisch niemand zeker", zeggen Ge rard (27) en Henk (25) Witte, doelend op de uitstekende resultaten van Ei- landschutters in Stein (Limburg), waar Henk in de persoonlijke rangschikking met 406 punten de eerste prijs voor zich opeiste en Gerard als tweede clubschutter eindigde. De beide boogschutters wijzen in dit verband op de openingsmanifes tatie van de sporthal waarbij kenne lijk niemand van de organisatoren op de gedachte gekomen is de hand boogschietvereniging Eüandschutters ook te betrekken. Het handboogschie- ten is dan wel geen echte zaalsport omdat de wedstrijden buiten worden verschoten maar Eüandschutters maakt 's winters wel degelijk gebruik van de zaal. Iedere dinsdag treft men ze aan in de Burgemeester De Koninghal waar vanaf 8 uur getraind wordt. Met deze akkommodatie is de vereni ging echter niet zo gelukkig. „Je kunt geen pilsje drinken, roken mag daar niet. Even ontspannen na het schieten is dan moeilijk", vindt Henk. „Maar ja, de lengte van ue zaal hebben wij wel nodig". Laat weten dat Eüandschutters vanaf de oprichting, maart vorig jaar, oudste handboogschietverenigingen van Nedrland .heeft dit over de honderd le den. Gerard: ,,Die lui hebben een gran dioze akkommodatie in Halfweg Con cordia valt bijna overal in de prijzen. De club heeft diverse topschutters en een prijzenkast van wel twintig meter". Ook in Noorden Het handboogschieten is een sport die de laatste jaren ook boven de Moerdijk in zwang is gekomen. Vooral in Noord- holland zijn de laatste jaren nogal wat verenigingen bijgekomen Deze sport bloeit nergens zo als in het zuiden des lands Hoewel de noordelingen ook niet vies zijn van een pilsje is het daar toch meer een gezelligheidssport. Henk: ,,Er zijn daar heel wat clubs die hun schiet baan in het café hebben Vaak wordt daar van achter de bar op de schijven gemikt In het zuiden is het handboog- schieten veel meer een volkssport" Geen elitesport I)at het handboogschieten een elite- sport zou zijn wordt door Henk en Ge rard Witte ontkend. „Het materiaal kan inderdaad, maar hoeft helemaal niet duur te zijn. Wij schieten met Grccn- hornbogcn die om en nabij de 1.000 gul den per stuk kosten. Maar voor zo'n 3 a 400 gulden heb je al een knappe tweede hands boog. Iemand die nog niet zo lang in deze sport meeloopt heeft ook echt niet meer 2,50 gulden per week bedraagt Wie lid wil worden van Elandschutters weet dat hem dat 120 gulden per jaar kost. Fanatiek Een liefhebber van de handboog schietsport telt dat bedrag zonder blik ken of blozen neer. Henk en Gerard Witte moeten tot de grote liefhebbers gerekend worden. Zij zijn beiden vrij fanatiek en willen het liefst zoveel mo gelijk oefenen. „Helaas kunnen wij slechts één keer per week trainen, waarbij nog een hoop tijd afgaat voor het begeleiden van nieu welingen. Ook 's zomers, als wij op de ijsbaan in Den Burg schieten is het voor ons vaak moeilijk frequenter te trai nen", zeggen ze, er direkt op wijzend dat drie keer in de week eigenlijk nood zakelijk is om met de beste schutters Henk Witte: beste schutter bij clnbkampioenschappen met hun bogen zwaarder moeten trek ken dan gebruikelijk is. „Dat blijkt wel uit het feit dat veel invaliden de hand boogschietsport beoefenen. Het is meer een kwestie van techniek en mentale in stelling. Handboogschieten is voor 70 a 80°/o een mentale sport. Mensen met moeilijkheden thuis of na een zware ze nuwachtige werkdag schieten niet best. Ook de conditie is wel van belang. Tij dens de nationale titelstrijd moesten 50 pijlen worden geschoten en in het per soonlijk kampioenschap van Noordhol land (waar Henk vijfde werd) zelfs 72. Een slecht getrainde schutter brengt er in de tweede helft van de wedstrijd niets meer van terecht. Goed geoefende schutters met een goede techniek hou den het de hele wedstrijd vol. Zo schiet Henk in de tweede helft van de wed strijd het best. Hij is dan pas warmge- draaid". Handicap Ook voor Eüandschutters is het een handicap een eilandvereniging te zijn. ,.Dat is een belemmering om aan meer wedstrijden mee te doen. Nu blijft het beperkt tot een aantal districtswedstrij den, districts- en nationale kampioen schappen". Niettemin gaat het de Texel se handboogschictveremging wel voor de wind. Henk Witte: „We hopen vol gend jaar met twee zestallen aan de wedstrijden te kunnen deelnemen". Eüandschutters is een vereniging met vrij veel jonge leden. Henny van Heer waarden is de hulpinstructeur Hij maakt ook deel uit van het eerste zes tal De vereniging telt twee vrpuwelijke leden: Lida van Wijk en Marijke van Schoonhoven. Gerard' „Als er nog vier vrouwen bijkomen kan een zestal wor den gevormd dat aan aparte dameswed strijden kan deelnemen". Eüandschutters heeft ook deelgeno men aan de sportuitwisseling naar Win terswijk en oogste daar veel succes. „Het was jammer dat we daar niet langer dan een uur konden schieten", zegt Henk Witte. Nieuwe leden zijn natuurlijk welkom, maar een spectaculaire groei is voorlo pig, in verband met de akkommodatie, niet op te vangen. „Als wij over een ei- al drie akkommodaties heeft versleten: gen gebouw zouden kunnen beschikken De Oranjeboom, Cebeco en het Skiltje. Ook de De Koninghal bevalt niet en de club is op zoek naar een andere akkom modatie. Henk: „Het hoeft niet meer dan een schuur van zo'n 25 meter lengte te zijn". Vrij veel Henk en Gerard Witte zijn vanaf de oprichting bij Eüandschutters De ver eniging heeft nu 24 leden, in het hand- boogschietwereldje is dat vrij veel „Wij zijn groter dan Noordkop en Zeemacht bij elkaar" Ter vergelijking: Concordia uit Amsterdam, een van de grootste en van 10 tot en met 23 september 1975 Geboren: Louise, dv Jan van Benne- kom en Hendrika M. Boeijen; Esther, dv. Peter G. B. Klippe enl Wilhelmina R. Kikkert. Ondertrouwd: Amandus J. M. de Valk en Christina M Betsema; Adrianus P. C de Porto en Rennetje P. Roeper; Ja cobus C. Witte en Mary Eelman; Ber nard G. Beuving en Martje van der Meer. Overleden: Dieuwertje Keijser, oud 68 jaar, wonende te Den Burg; Johann.a L. F Bonke, ev. Knol, oud 63 jaar, wo nende te Oudeschild; Peter Haak, oud 17 jaar, wonende te Den Burp- Jacob Bakker, oud 79 jaar, wonende te Den Burg; Marretje C. Schaatsenberg, ev. Hilverda, oud 38 jaa, wonende te De Koog. Theo van Asperen en Wim Mets fun geren dit seizoen als competitieleiders van het speelcentrum Den Helder in het district sectie wedstrijdwezen van de Nederlandse Volleybalbond. Vorig jaar vervulden zij die functie bij de ei landcompetitie. Beide spelers van het nieuwe Mitra- team kwamen in deze functie als te genprestatie voor de geste van het speelcentrum om Mitra, dat te laat voor de competitie inschreef, toch toe te laten. Van Asperen en Mets stellen het competitieprogramma samen van de ploegen die in dit speelcentrum hun wedstrijden spelen. Aangezien ook de meeste Tevoko- ploegen in deze competitie uitkomen worden ook hun wedstrijden door de beide Texelaars vastgesteld. Zij kennen de problemen waarmee de Texelse sportbeoefenaars te kampen hebben als zij naar de overkant moeten en zullen daar dan ook zo veel mogelijk rekening mee houden. In de districtsvergadering, waarbij alle wedstrijdleiders in de kop van Noordholland aanwezig zijn, zetten Van Asperen en Mets de Texelse pro blemen uiteen, stuiten daarbij op veel onwetendheid, maar vinden wel gehoor. nodig. Hij kan beter eerst eens uit zien te vissen welk type boog het meest ge schikt voor hem is. Het is doodzonde om als beginneling een klasseboog te kopen en dan tot de conclusie te komen dat hel ding niet geschikt is". Ondanks deze woorden moeten Henk en Gerard er kennen dat het handboogschieten meer kosten met zich meebrengt dan een ge middelde sport. De pijlen waarmee ge schoten wordt bestaan uit een alumi- niumlegering en kosten een tientje per stuk. De schietschijven zijn bevestigd op balen geperst stro waarvoor 80 gulden per stuk moet worden neergeteld en een pijlenvangnet van 2 bij 5 meter kost 500 gulden. Deze hoge kosten komen dan ook onvermijdelijk tot uitdrukking in de contributie van de vereniging die Texel heeft er een nieuw in de NeVo- Bo-competitic uitkomend volleybalteam bij dat dezelfde naam draagt als de sponsor Mitra en het eerste Texelse vol leybalteam is dat door een bedrijf ge- sponserd wordt. Het Mitrateam werd eind augustus in allerijl opgericht omdat een aantal spelers NeVoBo-competitiewedstrijden wilde gaan spelen maar geen mede werking kreeg van de bestaande vol leybalverenigingen. Het team bestaat uit negen wat ou dere spelers die al eens eerder in de bondscompetitie hebben meegespeeld. De nieuwe vereniging start in de laagste klasse (de tweede) van het speelcentrum Den Helder en moet in staat worden ge acht in één jaar door te dringen tot de eerste klasse. De spelers van' dit team zijn- Wim Mets, Theo van Asperen, An- dré van Vliet, Pim Decnop, Charles van Velthuysen, Beint Koopstra, Barend Staal, Adrie Mantje en Dirk Eelman Het is de bedoeling dat alleen deze spelers dit seizoen het Mitra-team vormen. Een echte vereniging, metmeerdere elftallen wordt het dus niet. De eerste wedstrijd van Mitra verliep gunstig. Tegen WSOV 1 werd in Den Helder een 31 overwinning behaald. De eerste twee sets gingen probleemloos naar Mitra, dat echter de derde set door onderschatting van de tegenstander aan WSOV moest laten. De vierde set werk te Mitra echter weer goed draaiend af met de cijfers 154. mee te kunnen komen. Hiermee reke ning houdend krijgt de eerste plaats van Henk tijdens de nationale kampioen schappen nog meer relief. Talent moet bij hem wel aanwezig zijn. Windvoordeel Niettemin wordt ook nog een andere verklaring gevonden voor de geweldige prestatie van Henk en van Eüandschut ters in zijn geheel. Gerard: „Wij schie ten met vrij zware bogen terwijl in het zuiden in het algemeen met lichter ma teriaal wordt gewerkt. Voor de pauze hadden wij wind mee en doordat onze pijlen vanwege de zware bogen een gro tere snelheid (wel zo'n 3 tot 400 kilome ter per uur) bereikten is de kans op af wijking geringer dan bij de lichtere bo gen. Vandaar dat wij dus op de helft van de wedstrijd bovenaan stonden. Na de pauze werd het windstil en kwamen de schutters met lichter materiaal in het voordeel Dan blijkt dat onze bogen voor de 25 meter wel ava tte zwaar zijn Voor de langste afstanden bij interna tionale wedstrijden (70 en 90 meter) is een zware boog daarentegen ideaal. Op internationaal niveau hebben wij ons echter nog niet begeven". Geen krachtsport Handboogschieten is geen krachtsport, zeggen Henk en Gerard hoewel beiden De plattelandsvrouwen afdeling Eier- land-De Cocksdorp organiseren maan dagavond vanaf 20.00 uur een bijeen komst in het Eierlandsche Huis waar mevrouw A. Govers-Kooman spreekt over de bond van plattelandsvrouwen. Dit is een open avond waarop ook niet- leden welkom zijn. Inwoners van Den Hoorn en omge ving van 60 jaar en ouder kunnen woensdag weer terecht in het dorpshuis De Waldhoorn voor de wekelijkse soos- middag, die om half drie begint. Nieuwe leden zijn van harte welkom Wegens het overlijden van Peter Haak is de voorstelling van het cabaret Honoloeloe verschoven van donderdag naar dinsdag 28 oktober. is het mogelijk op meerdere avonden te gaan schieten. Dan kunnen veel meer mensen aan bod komen". O O B. en W. hebben vergunning verleend aan: J. M Witte in Den Burg voor de ver bouw van een woonhuis aan het Hoger- eind in De Waal; J J. Dobber in De Koog voor de verbouw van een woning en de bouw van een zomerwoning aan de Bremstraat; Th. Kooiman in De Koog voor de bouw van een garage-berging aan de Epelaan; mej. G. Roeper in Oos terend voor de bouw van een zomerwo ning met garage aan het Schilderend in Den Burg; F. J Halsema in Den Burg voor de bouw van een kas aan het Ger- ritslanderdijkje; A. Rombout in Den Burg voor vergroting en verandering van een woning aan de Polderweg in De Waal; G. A. v. d. Hout ip Rotterdam voor verandering en uitbreiding van een zomerhuis aan de Californiëweg; R. Bakker in Oudeschild voor de bouw van een schuur aan de Heemkerckstraat; G. J. de Wit in Oosterend voor de bouw van een schuur aan de Stuifweg; C. L. Makelaar in Oosterend voor de bouw van een dakkapel op de woning aan de Blazerstraat; B Beuving in Oost voor de bouw van een zomerwoning aan de Oosterweg; J. Boon in Den Hoorn voor de bouw van een broeikas aan de He renstraat; de gemeente Texel voor uit breiding van een school aan de Naal- randin Den Hoorn; A Albers in Spang en F. de Haan in Den Burg voor de bouw van een dubel woonhuis aan de Zeebries in Den Burg; P. A. ter Steege voor de bouw van een bloembollenkas bij H 29 op Texel "A s a -O O H 11 1 1 TELEF00NBEANTW00RDERS met en zonder terugspreek- mogelijkheid eenvoudige bediening landelijke service lage prijzen, v.a. f460.- Ook voor U heid. Informeer maar bij de juiste mogelijk- vh Lange veld endeRooybv den Burg Texel Gerard Witte: „Wij kunnen niet meer dar, één keer per week trainen" VRIJDAG 26 SEPTEMBER De stereoclub vertrekt met de boot van 8 uur naar de Hi-Fi-show in Zuid- Laren. ZATERDAG 27 SEPTEMBER Van half 10 tot half 11 kan men 's mor gens weer gebonden vodden en oud papier brengen naar de voormalige srpederij van Kiljan. Dit t.b.v. dep* Werkwinkel. ZONDAG 28 SEPTEMBER De wielervereniging Texel houdt de- ochtends vanaf 10 uur een tijdrit het Turfveld. De eerste puzzelrit van de MAB-club gaat om 14.00 uur van start bij het Wezenland Inschrijven vanaf half 2. Bij de Kaap wordt 's morgens van 8 tot 10 uur gevist om het kampioenschap van Texel. DINSDAG 30 SEPTEMBER De contactcommissie KNVB belegt van af 20 00 uur in hotel „De Zwaan" een bijeenkomst over de komende zaal voetbalcompetitie. Vaste data Jehovahs Getuigen houden elke dins dagavond, acht uur, bijbelgesprekken op de adressen Bemhardlaan 112 t< Den Burg en Ploosterstraat 4 te De Cocksdorp. Uitzendingen bejaardenomroep: maan dag (18.30 - 19.30 uur): verjaardagen, voorlezen en verzoekplaten en Texel* nieuws; woensdag (18.30 - 19.15 uur): Groot nieuws voor u met dagsluiting alsmede geestelijke en klassieke ver zoekplaten. Donderdag (18.30 - 19 15 uur): verjaardagen, voorlezen, ver zoekplaten. Iedere donderdagochtend, aanvang 9.30 uur bejaardengymnastiek in het Ro de Kruis-gebouw aan de Jonkerstraat. Iedere avond (behalve in het weekend) kan van 18.00 - 20.30 uur oud papier bezorgd worden m de paardenstal aan de Holle wal. Zaterdag kan het de hele dag. Iedere dinsdag van 10.00 - 11.00 uur spreekuur van het Open Bejaarden- Iedere derde donderdag van de maand spreekuur NVV van 19.30 tot 21.30 uur in het zaaltje van de Doopsgezin de kerk. De zuigelingen, die aan de beurt zijn worden op het bureau verwacht op de tijden, waarop hun eigen huisarts zitting heeft. De tijden zijn als volgt Dokter Seegers, dinsdag 30 september om 14.00 uur Dokter Van Loon, woensdag 1 oktober om 13.30 uur. TEXELAARTJES Minimaal (3 regels) 2,70, elke regel meer ƒ0,90. Texelaartjes dienen bij vooruitbetaling te wor den voldaan. Onder adrei te bevragen (niet eerder dan 11 uur in de boek handel; en onder nummer ƒ1,50 meer. Alles inclu sief 4°/o BTW De Wieringer fotogra fen maken bruidsreporta ges kleur goedkoper dan in zwart-wit. Fa. foto Boersen en Zonen, Hippo- 1482 Verhuizingen en trans porten door geheel Ne derland. F. A. Kievit Zn Den Burg Reparatie van timmer werk, metselwerk en stuk werk. Alles in en om huis. Schoonmaakbedrijf Harm Spigt, Parnassia- straat 17, De Koog - Texel tel. 02228 -311 Lompen, metalen en oud ijzer. Auto's: loop en sloop Bruikbaar ijzer: balkijzer en pijpen. Balkijzer en pijpen op aanvraag, alle maten. J. W. Schagen, ft Ie

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 2