Voor het weekend SPORT programma Artsen Groene Kruis: Tandartsen: Dierenartsen Noodsiachtingen Kerkdiensten Nieuw elektrotechnisch bedrijf Tevoko 4 start goed Schaakclub „En Passant" Damclub Texel Koersen vreemde valuta Zon. maan en hoog water Tweede blad Texelse Courant, vrijdag 26 september 1975 Uitsluitend voor spoedgevallen van vrijdagavond 8 uur tot maandagmorgen 8 uur Dokter A. VAN LOON, Den Burg, tel. (02220) 2016. Ambulance (in geval van onge lukken met betekenend lichame lijk letsel) (02220) 2011. van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagmorgen 13.00 uur Zr. BOON, Stuifweg 68, 't Noor den, tel. (02223) 354. Voor zeer spoedeisende tandheel kundige hulp kan men zaterdag en zondag om 18.00 uur precies te- j reoht in het tandheelkundig cen trum in het Groene Kruisgebouw, Witte Kruislaan 19. Alleen voor spoedgevallen: tele foon 2527 Voor noodsiachtingen bellen de heer A. van Heerwaarden, tel. (02220) 2182 (slachtplaats) of 2663 (Wilhelminal. 94), b.g.g. 3541. Zondag 28 september 1975: HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg 10 uur ds. Hoekstra De Cooksdorp 10 uur ds. De Roest Maandcollecte Den Hoorn 9 30 uur ds. De Gier De Koog 11 00 uur ds. De Gier De Waal 10.00 uur dhr Veldhuis Oosterend 11.00 uur Gemeen schappelijke dienst in Oude schild. Oudeschild 11.00 uur ds. Kuitse Gemeenschappelijke dienst. Maandcollecte Kerkvoogdij. GEREFORMEERDE KERKEN Den Burg 10.00 uur ds. Douwes (Tijdens de dienst is er kinder crèche achter de kerk). 19.00 uur Kand. Boer uit Am sterdam. Oosterend 9.45 uui Kand. Boer, uit Amsterdam 17.00 uur ds. Douwes: Jeugd dienst m.m.v. jongerenkoor „The Messengers" GEREFORMEERDE GEMEENTE Oosterend 10.00 en 16.00 uur Dienst in kerkgebouw School straat. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Den Burg 10 00 uur ds Loerakker JEHOVAH'S GETUIGEN 18.30 uur Lezing. 19.30 uur Wachttoren-studie ROOMS-KATHOL1EKE KERK Weekend 27 en 28 september 1975 Den Burg: zaterdag 19.30 uur zondag 10.45 uur De Koog: zondag 9.30 uur De Cocksdorp: zondag 9.15 uur Oosterend: zaterdag 19.30 uur Den Hoorn: zondag 10.45 uur Oudeschild: zondag 19.00 uur. SATERDAG 27 SEPTEMBER 1975: Afdeling Noordholland: W.Frisia-Oosterend (Z), 14.15 uur (vertrek boot 12.05 uur) O'end (Z) 2-SVAP '74, 14.30 uur 'unioren: Oosterend Al-W.vogels A2, 14.45 u. HCSC A3-ZDH Al, 14.15 uur JVC Bl-Tex. Boys BI, 14.30 uur (vertrek boot 13.05 uur) Vesdo Bl-Oosterend BI, 14 30 uur (vertrek boot 13.05 uur) VZV Bl-C'dorp BI, 14.30 uur (vertrek boot 13.05 uur) Winkel BI-De Koog BI, 13.15 uur (vertrek boot 12.05 uur) Oosterend B2-HRC B4, 13.30 uur Tex. Boys B2-WGW B5, 14.45 uur Texel Cl-W.Meer Cl, 14.45 uur Tex. Boys Cl-Call.oog Cl, 14.45 uur Winkel Cl-Oosterend Cl, 14.30 uur (vertrek boot 13.05 uur) ZDH Cl-VZV Cl, 13.30 uur Texel C2-Geelzwart C2, 13.15 uur Tex. Boys C2-Zeemacht C3, 13.30 u. HCSC C5-Texel C3, 13.00 uur tapiilen: Afdeling A: Texel b-De Koog a, 15.00 uur ZDH a-Texel a, 15.00 uur Cocksdorp a-Texel c, 14.00 uur Tex. Boys b-Oosterend a, 13.30 uur Afdeling B: Texel d-Tex. Boys d, 12.00 uur Texel g-Cocksdorp b, 14.00 uur Texel h-Tex. Boys c, 12.00 uur Oosterend b-Texel f, 12.00 uur Oosterend c-Texel e, 12.00 uur 10NDAG 28 SEPTEMBER 1975: tfdeling Noordholland: Watervogels-Texel, 14.30 uur ZDH-Apollo '68, 14.30 uur Hauwert-Oosterend, 14.30 uur (vertrek boot 12.05 uur) Tex. Boys-Zaanse Boys, 14.30 uur Sporting S.-De Koog, 14.00 uur (vertrek boot 12.05 uur) Cocksdorp-Westzaan, 14.00 uur Texel 2-ZAP 3, 14.30 uur Geelzwart 3-Tex. Boys 2, 14.30 uur (vertrek boot 13.05 uur) Texel 3-ZAP 4, 12.15 uur Oosterend 2-Zeemacht 2, 14 30 uur Call.oog 2-ZDH 2, 14 00 uur (vertrek boot 13.05 uur) Oosterend 3-Cocksdorp 2, 12.00 uur Tex. Boys 3-W.Vogels 4, 12.15 uur ZDH 3-HRC 6, 12.15 uur De Koog 2-WGW 8, 14 30 uur DWOW 7-Texel 4, 14.30 uur (vertrek boot 13.05 uur) unioren: Hollandia T. Al-Texel Al, 12.00 u. (vertrek boot 11.05 uur) ZAP A2-Tex. Boys Al, 14.30 uur (vertrek boot 13.05 uur) Texel BI-ZAP BI, 12 15 uur >®mes: Tex. Boys-WSW, 12.15 uur Tex. Bovs 2-Winkel 2, 14.30 uur AMEN REIZEN: IATERDAG 27 SEPTEMBER 1975: Vertrek boot 12.05 uur van Texel: Donderdag, vrijdag en zaterdag ver toont het City theater (alweer) een Ne derlandse film- „Mariken van Nieumc- ghen". Géén echte speelfilm met een duidelijk verhaal. Dat heeft Jos Stelling, de regisseur, er bewust niet van willen maken. „Mariken" is meer een reporta ge uit de middeleeuwen. Ruige, primi tieve tonelen tonen ons momenten van het leven in die tijd. De mensen met hun angsten, bijgeloof, ziektes en bras partijen. Mariken is een argeloos meisje, dat in handen valt van de duivelse Moe- nen, een éénogige, rondtrekkende to neelspeler. Zij wordt gezien als de oor zaak van de heersende pest-epidemie en moet op de brandstapel Stelling heeft met weinig geld en een berg zelfvertrouwen een droom kunnen realiseren, die hij jaren in z'n hoofd had Door het uitgeven van kleine aan delen aan de 800 medewerkers, kreeg hij een ton aan produktiekosten bij el kaar. Zijn vrouw ontwierp en vervaar digde alle kostuums en de opnamen konden bijna uitsluitend in de week enden worden gemaakt, omdat iedereen door de week moest werken Zo werd het een slepende produktie, waarin ve len op den duur niets meer zagen Een groot succes werd het vooral in de gro te steden, waardoor Stelling onmiddel lijk geld vrij kreeg voor een tweede (ge lijksoortige) film „Elckerlyck", waaraan op dit moment de laatste hand wordt gelegd. Een eigenaardige film, deze „Man ken", met prachtige Pasolini-achtige beelden, vooral aanbevolen voor hen die zich interesseren voor de middeleeuwse gebruiken en manieren van leven. Want je krijgt wel het gevoel dat het zo ge weest moet zijn. Zeer belangrijk is het aandeel van Jan Bosdriesz, die uit de. overvloedige hoeveelheid materiaal aan beelden, door een eigenzinnige montage, de film bijna maakte. (18 jaar). Zondagmiddag om 3 uur „Pietje Bell" de Rotterdamse kwajongen, met zijn fa milie en vrienden, in een Nederlandse jeugdfilm, gemaakt in het Limburgse. Tante Cato is, compleet met pukel, ook van de partij. Zondag, maandag en dinsdag een voortreffelijke Joegoslavische oorlogs film. „De slag om de Neretva" is het verhaal dat is te vergelijken met onze slag om Arnhem. In Joegoslavië een soort nationale zaak Vandaar ook dat erg veel geld en materieel ter beschik king van de regisseur werd gesteld. In 1943 gaf Hilter opdracht om het lastige en omvangrijke partisanenleger van Tito in te sluiten en in het dal van de rivier de Neretva te vernietigen. Dat was operatie „plan Weiss'. Door de enorme inzet en opofferingen van Tito's Nationale Bevrijdingsleger, werd het plan een reusachtige mislukking. Uniek is in deze film het gebruik van veel ori ginele wapens en voertuigen uit die tijd Ziet men in de Amerikaanse oorlogs films meestal de overgeschilderde Sher- mantanks, van Duitse kleuren voorziene GMC-trucs enzovoort, hier is alles ge daan om de werkelijkheid te benaderen. Echte Duitse Tigers, Russische T 34- tanks, (of zorgvuldig nagebouwde) rij den er volop in rond. Evenveel geld als er werd besteed aan de uitgebreide ge vechtsopnamen, moet de kostbare rolbe zetting hebben opgeslokt. Yul Brunner, Franco Nero, Curd Jürgens, Orson Wel les, Sergï Bondarchuk en Hardy Krüger spelen belangrijke rollen. Dat ook de Joegoslaven hun collaborateurs hadden, blijkt uit het optreden van de Chetniks, die heulden met de Duitsers en Tito's troepen in de rug proberen aan te val len. Yul Brunner zei over deze film: „De mensen en karakters in het verhaal zijn echt en eerlijk, het gruwelijke mengsel van oorlog en persoonlijke heldendom, dringt door tot op het bot". Deze onbe kende, lange oorlogsfilm van het betere soort, is de laatste vertoning, voordat het theater wegens vakantie twee we ken gesloten is. GOEDE OPBRENGST ANJERKOLLEKTE De opbrengst van de Anjerkollekte is hoger dan in voorgaande jaren. Per dorp was de opbrengst: Den Burg ƒ680,32; De Cocksdorp ƒ39,24; Eierland ƒ87,73; Den Hoorn ƒ152,14; De Koog 238,23; Oosterend ƒ271,54; Oude schild ƒ205,37; De Waal ƒ59,08. Totaal ƒ1733,65. 20% van dit bedrag (ƒ346,73) zal door het Anjerfonds aan een door de burge meester aan te wijzen Texelse vereni ging worden uitgekeerd. -^jfondernemers-aktiviteiten Texel heeft er een elektrotechnisch in- stalatiebedrijf bij. Het luistert naar de naam „VEM Elektrotechniek" en de eer ste drie letters zyn een afkorting van „Verenigde Elektro Monteurs". De on derneming is gesticht door de Texelaars Aad Smit, Ton Veeger, Toon van Beek, Adrie Westerlaken en Marcel Bakker die gemiddeld een jaar of zeven in deze branche werkzaam zijn. Ze hebben een vennootschap onder firma gevormd en hun bedrijf tijdelijk in de voormalige schuur van Jongedijk, Wilhelminalaan 14. VEM elektrotech niek heeft een erkenning van de N.V. Texelstroom; de firmanten beschikken allen over de nodige papieren. Het laatstverworven diploma was „Middel baar Installatie Technicus". De cursus werd gezamenlijk in één inplaats van de gebruikelijke twee jaar gevolgd. Twee avonden per week gingen ze erheen in een gezamenlijk aangekochte Volkswa genbus. In een caravan in Burgerbrug werd overnacht. De elektrotechnische bedrijvigheid hangt nauw samen met de bouwaktivi- teit Te verwachten is dat op Texel steeds minder zal worden gebouwd. Niettemin hebben de jonge firmanten alle vertrouwen in de toekomst. Ze me nen dat er voor vaklui stellig een be hoorlijk portie werk zal blijven, alleen al bijvoorbeeld in de vorm van het ver vangen van afgekeurde elektrische in stallaties. Verder zijn ze niet van plan om rustig af te wachten maar zullen ak- tief wervend bezig zijn. Ze realiseren zich dat met hun onderneming belang rijke risico's en zorgen zijn gemoeid, maar dat trekt hen meer dan de oude si tuatie waarin zij weinig invloed hadden op hun lot als werknemer TRAININGSTIJDEN SMASH '68 De trainingstijden van de volleybal vereniging Smash '68 in De Bijenkorf zijn gewijzigd. Zij zien er nu als volgt uit: maandagavond 9.30 uur: gevorderden dinsdagavond 7-8 uur: jeugd dinsdagavond 8-9 uur: beginners Oosterend (Z) en De Koog BI Vertrek boot 13.05 uur van Texel: Tex. Boys BI, Oosterend BI, Cocks dorp BI en Oosterend Cl. ZONDAG 28 SEPTEMBER 1975: Vertrek boot 11 05 uur van Texel: Texel Al aparte bus Vertrek boot 12.05 uur van Texel: De Koog en Oosterend Vertrek boot 13.05 uur van Texel- ZDH 2 en Tex. Boys 2. Tex. Boys Al en Texel 4. Bij afkeuring terrein bus afberichten, telefoon (02240) 2421. MEDEDELINGEN S.V. Texel Allereerst gaan onze gedachten na het plotselinge heengaan van Peter Haak uit naar zijn ouders en verdere fa milieleden. Wij wensen hen veel sterkte toe en de naam van Peter zal bij de jon gens van zijn elftal nog lange tijd de herinnering oproepen aan een goede sportkameraad Hij ruste in vrede. Het eerste gaat zondag naar Water vogels dat afgelopen zondag uit van BKC won. Het zal ook nu wel weer moeilijk worden. We vertrouwen er op, dat trainer Jullens met de jongens zal praten over de te volgen speelwijze. Er moet meer rust komen in het elftal, sommige spelers kijken te weinig naar hun medespelers en daardoor hebben we veel balverlies door het slechte plaatsen. Het vele lopen en de kleine tikjes moeten plaats maken voor het opengooien over de vleugels We blijven optimistisch, dus de punten gaan mee naar Texel. Het tweede begon de competitie met een nederlaag De eerste thuiswedstrijd tegen ZAP 3 kan wel een keerpunt be tekenen, ook al omdat we nu weer vol ledig kunnen aantreden Ook het derde liet het lelijk liggen bij Vesdo 2. Thuis tegen ZAP 4 tippen we toch weer een overwinning. Het vierde, gestart met een grote overwinning, kan ook uit tegen DWOW 7 een overwinning meenemen. Junioren Al dat uit speelt tegen Hol landia T. Al geven we niet veel kans in Warmetuutje. Junioren BI speelt ook al thuis tegen een ZAP-team (BI), dat één van de sterkste elftallen in deze af deling is. We houden het op een gelijk spel. Zaterdag speelt junioren Cl thuis tegen Wieringermeer Cl; de kans om de eerste punten te pakken. Junioren C2, dat thuis Geelzwart C2 ontvangt, krijgt het zwaarder. Toch ook hier zit er een punt in. Junioren C3, het tot nog toe meest succesvolle juniorenelftal, ge ven we uit tegen HCSC C5 ook alle kans op een overwinning. Met de vraag waarom geven de aan voerders van het tweede en derde elftal, alleen een wedstrijdverslag, als ze ge wonnen hebben, besluiten we deze wed strijdprognose. t.C. Texelse Boys Het wordt dit weekend druk op de Boysvelden. Zaterdag spelen thuis: Boys junioren B2 en Cl, beiden om 14.45 uur, tegen resp. WGW B5 en Callantsoog Cl Junioren C2 ontvangt om 13 30 uur Zeemacht C3. Met de boot van 13.05 uur gaat BI naar JVC BI. De resultaten van vorige week waren goed tot zeer goed. Ga op de goede weg door. Allemaal pre sent s.v.p. Voor de opstelling der elftal len zie het kastje. Voor pupillenwedstrijden zie het wed strijdprogramma. Ook hier geldt; alle maal opkomen en niet om elke futiliteit afbericht doen. Zondag de eerste thuiswedstrijd van het eerste, het derde en de 2 dames elftallen. Om kwart over twaalf het derde tegen Watervogels 4 en het 1ste dameselftal tegen WSW. Om half drie het eerste tegen Zaanse Boys en het tweede dameselftal tegen Winkel 2. Zaanse Boys heeft in de eerste com petitiewedstrijd al aardig wat doelpun ten gescoord. De Boys hebben de minste tegendoelpunten. Het kan dus wel inte ressant worden. Het tweede herenelftalen en de Al junioren gaan naar de vaste wal. Het tweede moet z'n eerste winstpunt nog binnenhalen. Als de voorhoede de kan sen beter gaat benutten moet het moge lijk zijn 1 of 2 punten binnen te halen Dit geldt ook voor de A junioren. Om half drie wordt gespeeld tegen resp Geelzwart 3 en ZAP A2. A.W. S.V. Oosterend Zaterdag speelt het eerste aan de overkant tegen West Frisia. Na twee ne derlagen moeten er nu toch eens punten behaald worden. Aanvang 14.15 uur Het tweede speelt om half drie thuis tegen SVAP '74 3 en dit kan de derde zege wórden, maar denk er niet te ge makkelijk over. De Al junioren krijgen het ook nu weer zwaar, want om 14 45 uur komt Watervogels A2 op bezoek. Probeer eens voor een verrassing te zorgen, door een punt te pakken. De BI junioren spelen om half drie in Schagerbrug, waar Vesdo BI als tegen stander fungeert. Voor vervoer naar de boot zorgen deze keer de heren K. Vla ming, A. Ellen en J. Waaijer. De B2 junioren spelen om half twee thuis en krijgen het sterke HRC B4 op bezoek. De Cl junioren spelen uit tegen Win kel Cl en zullen zich proberen te re vancheren Zij worden naar de boot ge bracht door de heren B. Bremer, Bakker Timmer en W. Veldhuijzen. Van de pupillen spelen alleen de a-tjes een uitwedstrijd op het veld van Texelse Boys. Zij worden om 1 uur van af het veld weggebracht door de heren KI Eelman (Noordwijk), KI. Eelman (Wiljo) en H. Witte (Eierland) De b- en c-tjes spelen thuis. Voor op stellingen en aanvangstijden, zie het kastje! Zondag speelt het eerste de lastige uitwedstrijd tegen Hauwert. Hopelijk zijn de blessures voor zondag weer ge nezen en als er dan volledig kan wor den aangetreden zit er toch wel een punt in. Het tweede krijgt om half drie het sterke Zeemacht 2 op bezoek. Er zal wel hard gewerkt moeten worden om een punt aan dit duel over te houden. Het derde ontvangt om 12.00 uur Cocksdorp 2 Op papier is Cocksdorp favoriet, maar met een derby weet je het nooit. P.K. Z.D.H. Zondagmiddag krijgt het eerste, na drie uitwedstrijden zijn eerste thuiswed strijd. Om half drie komt Apollo op be zoek. Een onbekende tegenstander dat eveneens al alle drie wedstrijden heeft verloren. Het wordt hoog tijd dat we eens gaan winnen, om de rust in de ploeg te krijgen, en het zelfvertrouwen terug te laten keren. Zondag j.l. werd ongelukkig verloren. We waren veel sterker als de tegenstander, maar het tikje geluk wat je nodig hebt liet ons in de steek. Laten we zondag ons allemaal volledig inzetten en ook opofferen voor medespelers. De jongens rekenen op de aanhang om te worden aangemoedigd Wees wel gewaarschuwd dat Apollo ook net als ZDH met drie nederlagen is ge start, er alles aan zal doen hier veran dering in te brengen. Zwak is deze ploeg niet; het kan dus een spannende strijd worden Scheidsrechter is de heer R. C. Kaars. Het tweede gaat een lastige uitwed strijd tegemoet bij Callantsoog 2, maar gezien het spel en de inzet van zondag j.l. verwachten we een zege En nu het derde elftal. Op dit moment is niet bekend of de wedstrijd ZDH 3- HRC 6, aanvang 12.15 uur, door gaat. We zitten met een tekort aan spelers om drie elftallen te formeren doordat ver schillende spelers zijn gestopt en er nog al wat blessures zijn. Er wordt overwo gen om het derde uit de competitie te rug te trekken. Het zou jammer zijn maar zo gaat het niet. We moeten ko mende winter immers nog zes keer naar de vaste wal. Junioren A gaat naar Den Helder op bezoek bij HCSC. Na de ongelukige ne derlaag verwachten we toch minstens een gelijk spel. Dit is een licht elftal dat wel kan voetballen. En dan junioren C, een bijzonder leuk elftal dat in de zware afdeling met al lemaal SI teams zit. De ene week wint een club met grote cijfers om later met grote cijfers weer te verliezen. De ploeg won de eerste wedstrijd met 90 om za terdag met 80 te verliezen. Vesdo ver loor een wedstrijd met 140, maar won een week later met 50 van een andere ploeg. Een uitslag van 98 komt ook voor. Maar zaterdag thuis om 13.30 uur tegen het sterke VZV rekenen we weer op jullie. F.Z. S.V. De Koog De pupillen gaan zaterdag uit naar Texel b, aanvang 15.00 uur Vertrek bij Capri om 14.30 uur. De junioren spelen zaterdag uit tegen Winkel BI De wedstrijd begint om 13.15 uur. Vertrek met de boot van 12.05 uur. Het tweede, dat de twee eerste wed strijden nog niet volledig kon aantre den, speelt zondag thuis tegen WGW 8. Een kleine overwinning behoort tot de mogelijkheden. Aanvang 14.30 uur. Het eerste speelt zondag uit tegen Sporting S. in Schermerhorn. Na het re sultaat van j.l. zondag kan het eigenlijk alleen nog maar beter gaan. Met meer inzet valt er ook beslist meer te behalen. Aanvang 14 00 uur. Vertrek 12.05 uur vanaf Texel. J.v.B. In de maandagavond tegen het team van Noorderhaven gespeelde wedstrijd hebben de dames van Tevoko de volle winst behaald. Het team speelt voor het eerst mee in de Nevobo-competitie en kon de tegenstander gemakkelijk de baas. (uitslag 30). Verdere uitslagen: Braaf Seahawks veter.-Tevoko 2 h 13 Polisport 2-Tevoko 2 d 30 Polisport 3-Tevoko 3 d 32 Programma zaterdag 27 september in de sporthal „Ons Genoegen": 14.30 u.: Tevoko 4-Braaf Seahawks 2 (d) 14.30 u.:Tevoko 2-HCSC 3 (h) 15.30 u Tevoko 2-Set-Up (d) 15.30 u.: Tevoko 3-ZAP 1 (d) Uitslagen: A. Terpstra-F. Eijgenraam 01 W. de Bruin-H. Coutinho 10 K. J. Harting-H. Elzinga 01 J. Hoogerheide-B. de Goederen 10 Uitslagen van 23 september 1975: W. Bakker-C. Groenhof 11 J. Schoo-G. Dros 11 J. van Heerwaarden-J. Vinke 20 P. Kooiman-P. Bakelaar 11 C. Vinke-C. v. d. Werf 2—0 J Hooijberg-A. Vinke 02 P. Kooiman voerde nonchalant een damzet uit, die hem een schijf kostte. Met de hakken over de sloot wist hij nog remise te bereiken. J. Hooijberg haalde een dam met een schijf winst en daarmee had de zaak bekeken moeten zijn. Vervolgens knoeide hij erbarmelijk en verloor. Het wedstrijdprogramma luidt: 4 oktober: Schagen-Texel 11 oktober: Texel-Het Probleem* 18 oktober: Texel ZDC 1 november: EDC-Texel 8 november: Turnlust-Texel 22 november: Damlust-Texel 29 november: Texel-HDC 2 13 december: Texel-HDC 1 20 december: Vios-Texel Alle wedstrijden beginnen om 13 00 uur. Westduitse marken 100 ƒ100,75 Franse francs 100 58,75 Belgische francs 100 6,33 Zwitserse francs 100 98,50 Zweedse kronen 100 58,50 Amerikaanse dollar 1 2,69 Engelse pond 1 5,52 Oostenrijkse schilling 100 14,40 Italiaanse lires 10.000 34,25 De zon komt 28 september op om 6.35 uur en gaat onder om 18.27 uur; 1 okto ber op om 6.39 uur en onder om 18.19 UILT. Maan: 28 sept. L.K.; 5 okt. N.M. Hoog water ter rede van Oudeschild: Vrijdag 26 september 11.29 en 23.35 Zalberdag 27 september 12.00 en Zondag 28 september 0.08 en 12.40 Maandag 29 september 0.50 en 13.35 Dinsdag 30 september 1.55 en 14.59 Woensdag 1 oktober 3.26 en 16.41 Donderdag 2 oktober 5.10 en 18.22 Vrijdag 3 oktober 6.39 en 19.41 Zaterdag 4 oktober 7.50 en 20.41 Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoog water. Laag water valt gemiddeld 6.15 uur na hoog water.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 5