Prolongatie „FILMGANGER" VVV-begroting aan Wees niet bevreesd Programma met 12 films uit 10 verschillende landen Clübwedstrijden TX '71 Schietoefeningen Interkerkelijk vredesberaad Tien regels voor vredestichters Een gelijkenis Uit de leefregel van Taizé Lunteren 1974 Derde blad Texelse Courant, vrijdag 26 september 1975 De vorig jaar als een experiment ge organiseerde reeks voorstellingen van „kleine", maar belangrijke films, is een vruchtbaar initiatief gebleken. Met 250 leden als een vaste kern, kwamen |er per voorstelling voldoende bezoe kers, om nu aan een tweede seizoen te kunnen beginnen. Uit de aan het eind van de eerste reeks vertoningen gehouden enquete, sprak een groot enthousiasme, ter wijl eveneens een aantal praktische tips en programma-wensen bruikbare houvast waren, bij de plannen voor de komende winter. De dinsdag blijft gehandhaafd als vaste vertoningsavond, omdat een meer derheid daar toch de voorkeur voor uit sprak. Een nogal eens gehoorde klacht, dat de VPRO diezelfde avond vaak een even interessante film uitzond, hoeft geen bezwaar meer te zijn, omdat die omroep naar de donderdag (soms ook woensdag) verhuist. Nieuw is het ver vallen van rangen of speciale plaatsen voor de leden. Iedereen mag zitten waar hij of zij wil (waarbij wel op inschik kelijkheid wordt gerekend bij grote toe loop). Het programma is zeer gevarieerd en bevat komedies, thrillers, speelfilms, maatschappijkritische- en andere, soms in meerdere genres thuishorende films. Hieronder valt het volledige program ma, \vaar wij later per film uitgebreider op terugkomen. Op 27 oktober wordt gestart met de drie uur durende Franse klassieker van Marcel Carné; „Les enfants du Paradis". Met een tussenruimte van steeds 14 da gen volgen dan: „Everything you always INKOMSTEN Naam van de rekening A. Bijdragen leden: 1. Lidmaatschappen 2. Advert. Voor Vrienden van Texel 3. Provisie Hotel-arrangem. 4. Provisie LID-boekingen 5. Provisie reserveringsdienst 6 Bijdrage propaganda drukwerken B. Subsidies 1. Gemeente Texel 2. Kamer van Koophandel C. Drukwerken 1. Kaarten, gidsen, etc. D. Provisies 1. Rondritten 2. LID-vergoeding gast 3. Verzekeringen 4. Div. provisies (reisbureaus) E. Diversen 1. Stencil werk 2. Porto, adm. verg. en koerswinsten 3. Vergoeding adm. Waddenfed. en steunp. verg. Cedoc 4. Diverse opbrengsten F. Verhuur kantoor 1. Kantoor De Cocksdorp UITGAVEN Naam van de rekening A. Personeelskosten 1. Salarissen 2. Sociale lasten 3. Pensioenpremies 4. Div. personeelskosten B. Propaganda 1. Waddenfederatie 2. Fed. van VVV's in Noordholland 3. Advertenties 4. Diversen 5. „Voor Vrienden van Texel" 6 Aanmaak prop. materiaal 7 Reserve aanmaak prop. mat. 8. Foto-materiaal C. Algemene kosten 1. Contributies-abonnementen 2. Incassokosten 3. Autovergoeding directeur 4. Vergaderkosten 5 Reis-verbl. en repr. kosten 6. Kantoorbeh.-Stencilwerk 7 Porto 8. Telefoon 9. Adm. en controle 10. Verlichting, verwarming en water 11. Archief 12. Assuranties 13. Schoonmaak kantoor 14 Div. onvoorzien D. Huisvestingskosten 1. Afschr. kantoren en inventaris 2. Onderh. en lasten gebouwen 3. Aankoop inventaris 4. Onderhoud inventaris 5. Interest E. Nadelig saldo vorig boekjaar 26.000,- le herz. begroting 1974-'75 2e herz. begroting 1974-75 ontwerp begroting 1975-76 165.000,— 54.000,— 30.000,— 4.000,— 4.000,— 3.500,— 175.000,— 54.000,— 40.000,— 4.000,— 5.000,— 3.500,— 200.000,— 60.000,— 40.000,— 4.000,— 10.000 10.000,— 260.500,— 281.500,— 324.000 56.000,— 300,— 108.800,— 300,— 136.100, 300, 56.300,— 109 100, 136.400, 40.000,— 40.000, 45.000,— 250,— 10.000,— 1.250,— 2.000,— 250, 10.000,— 1.250, 2.000, 250,— 11.000,— 1.750, 2.500, 13.500,— 13.500, 15.500, 1.000,— 5.000,— 1.000,— 5.000 1.000,— 7.500,— 2.000,— PM 8.000.— PM 8.000,— PM 8.000 14.000,— 16.500 2.500 2.500,— 2.500,— le herz. begroting 1974-75 2e herz. begroting 1974-75 ontwerp begroting 1975-76 218.000,— 44.000,— 11.500,— 1.500,— 185.000,— 36.000,— 12.500,— 1.500,— 236.500,— 47.500,— 13.250,— 750,— 275.000 235.000,— 298.000,— 5.000,— 3.500 35.000,— 3.000,— 48.000,— 5.000,— 10.000,— 500,— 5.000,— 3.500,— 35.000,— 3.000,— 48.000,— 5.000,— 10.000,— 500,— 5.000,— 3.500,— 40.000,— 3.000,— 52.000,— 7.500,— 10.000,— 500,— 110.000,— 110.000,— 121.500,— 1.200, 500, 5.000, 500,— 3.000 9.000,— 22 000,— 8.500,— 23.500,— 4.500 150,— 1.500 750,— 4.500 1.200,— 500,— 5.000,— 500,— 3.000 9.000,— 22.000,— 8.500,— 21.500,— 4.500,— 150, 1.500, 750, 4.500,— 1.000,— 500,— 5.500 500,— 3.000,— 12.000,— 22.000,— 10.000,— 20 000,— 4.500,— 150, 1.500, 750, 5.000,— 84.600 82.600,— 86.400 10.000,— 1.500 3.500,— 2.500,— 8.500 10.000,— 1.500,— 3.500,— 2.500,— 8.500,— 10.000,— 1.500, 3.500, 3.000, 9.000,— het boekjaar 1973-74 ad ƒ20.544,59 7.000,— 7.000,— le herz 2e herz. ontwerp RECAPITULATIE begroting begroting begroting INKOMSTEN 1974-75 1974-75 1975-76 A. Bijdrage leden 260.500,— 281.500,— 324.000,— B. Subsidies 56.300,— 109.100,— 136.400,— C Drukwefken 40 000,— 40.000 45.000,— D. Provisies 13.500,— 13.500,— 15 500, E. Diversen 8.000,— 14.000,— 16.500, F. Verhuur kantoor 2.500,— 2.500,— 2.500, 380.800 460 600,— 539.900,— UITGAVEN A. Personeelskosten 275.000,— 235.000,— 298.000 B Propaganda 110.000,— 110.000,— 121.500,— C. Algemene kosten 84.600,— 82.600 86 400,— D. Huisvestingskosten 26.000,— 26.000,— 27.000,— E Nadelig saldo 1973-74 7.000,— 7.000,— 495.600,— 460 600,— 539.900,— UITGAVEN 495.600,— 460.600,— 539.900,— inkomsten 380.800,— 460.600,— 539.900,— nadelig saldo 114.800,— wanted to know about sex" van Woody Allen, „Rebellion" van de Japanner Kobayashi, een programma van korte films van Pim Wim (Pirn de la Parra heeft toegezegd naar Texel te komen en de films met een kort woord in te lei den), dan Chaplins „The dictator", „The conversation" van Francis Ford Coppo la, uit Zwitserland „l'Invitation" van Claude Goretta, vervolgens een pro gramma van poppenfilms gemaakt door de Tsechische kunstenaar Jiri Trnka, dan is er „The beguiled" een thriller van Don Siegel, uit de Bondsrepubliek" „Jeder für sich, und Gott gegen allen" van het jonge talent Werner Herzog. Na Bergmans „Scenes uit een huwelijk" wordt het programma besloten met „I clowns" van de Italiaanse meester Fel- lini. Over een eventuele gratis extra voorstelling wordt pas beslist als er vol doende lidmaatschapskaarten zijn ver kocht. Het lidmaatschap is net als vorig jaar ƒ7,50, waarvoor de leden per voorstel ling ƒ2,rcduktie genieten. Verder ont vangen zij vooraf een inhoudsbeschrij ving. Nieujw is de extra korting voor houders van een Cultureel jeugdpas- poort èn bezitters van een „Pas 65" of andere bejaarden-kaart. Zij zijn (op ver toon) reeds voor ƒ4,lid. De toegang per voorstelling is voor leden ƒ3,en voor niet-leden ƒ5,Nogmaals wordt door „Filmganger" met nadruk gesteld, dat de voorstellingen niet besloten zijn. Lidmaatschapskaarten zijn vanaf he den verkrijgbaar bij de volgende adres sen: Douwe Bakker, Kogerstraat 110, Den Burg; Cor van Heerwaarden, Bar „De Spyker", Den Hoorn; Lex Kaper, Vermaningspad 2, De Waal; Wop Rienks, Wilhelminalaan 21, Den Burg, Tom Poppink, City theater, Graven straat 21, Den Burg; Culturele Zaken (kamer 304) op het raadhuis. De uitslagen van de onderlinge wed strijden die de zwem- en poloclub TX '71 in zwembad „Molenkoog" heeft gehou den zien er als volgt uit: 100 meter vrije slag jongens 15 jaar en ouder: 1. Johan Timmer; 2 Wouter Timmer. 100 meter vrije slag meisjes 15 jaar en ouder: 1. Jeanette Smit; 2. Yolanda Smit; 3. Marion de Wit. 25 meter vrije slag meisjes onder 10 jaar: 1. Anita Boersen; 2. Annet van Beek; 3. Esther Krijnen. 25 meter vrije slag jongens onder 10 jaar: 1 Jaco van Trigt; 2. Erwin Klein- veld; 3. Ferdinand Keijser. 50 mter vrije slag meisjes onder 12 jaar: 1. Anke van Trigt; 2. Petra van der Vis; 3. Yvone Bruining. 50 meter vrije slag meisjes onder 12 jaar: 1. Arjen Huisman; 2. Ralph Gra- boKvski; 3. Eric van Etten. 100 meter vrije slag jongens onder 14 jaar: 1. Jan Wiering; 2. Jan Hopman; 3. John Kleinveld. 100 meter schoolslag jongens 15 jaar en ouder: 1. Johan Timmer; 2. Wouter Timmer. 100 meter schoolslag meisjes 15 jaar en ouder: 1. Marion de Wit; 2. Joke Zijm; 3. Yolanda Smit. 25 meter schoolslag jongens onder 10 jaar: 1. Ferdinand Keijser; 2. Jaco van Trigt; 3. Erwin Kleinveld 25 meter schoolslag meisjes onder 10 jaar: 1. Anita Boersen; 2. Lia Hopman; 3. Esther Krijnen. 50 meter schoolslag meisjes onder 12 jaar: 1 Anke van Trigt; 2. Carien Ma- nuels; 3. Yvonne Bruining. 50 meter schoolslag jongens onder 12 jaar: 1. Arjen Huisman; 2. Ralph Gra- bowski; 3. Eric van Etten. 100 meter schoolslag jongens onder 14 jaar: 1. Jan Hopman; 2. Jan Wiering; 3. Paul van Etten. 100 meter schoolslag meisjes onder 14 jaar: 1. Erna Tuinema; 2. Yolanda van Tunen; 3. Angeline Smit. 100 meter rugslag jongens 15 jaar en ouder: 1. Wouter Timmer; 2. Johan Tim mer. 25 meter rugslag jongens onder 10 jaar 1. Jaco van Trigt; 2. Erwin Kleinveld; 3. Ferdinand Keijser. 100 mter rugslag meisjes 15 jaar en ouder: 1. Marion de Wit; 2. Jeanette Smit; 3. Yolanda Smit. 25 meter rugslag meisjes onder 10 jaar- 1. Monique Vlas; 2. Esther Krij nen; 3. Lia Hopman. 50 meter rugslag meisjes onder 12 jaar: 1. Anke van Trigt; 2, Yvonne Brui ning; 3. Petra van der Vis. 50 meter rugslag jongens onder 12 jaar: 1. Arjen Huisman; 2. Ralph Gra- bowski, 3. Eric van Etten. 100 meter rugslag jongens onder 14 jaar: 1. Jan Hopman; 2. John Kleinveld; 3. Jan Wiering. 100 meter rugslag meisjes onder 14 jaar: 1. Erna Tuinema; 2. Yolanda van Tunen; 3 Angeline Smit. 100 meter vrije slag meisjes onder 14 jaar: 1. Erna Tuinema; 2. Angeline Smit; 3. Yolanda van Tunen. De wisselbeker voor de jeugd ging naar Anke van Trigt. De wisselbeker voor de leeftijd van 12 jaar en ouder ging naar Erna Tuinema. Op 6 oktober uitwijkdatum 7 oktober van 8 00 tot 17.00 uur gaat H.M. Over ijssel schieten in sector 045 tot 075 gra den rechtwijzend met een straal van 9 mijl, vanuit hethoge geleidelicht Nieu we Haven. Veiligheidsschip aanwezig. Op 13 oktober uitwijkdatum 14 okto ber van 8.00 tot 17.00 uur gaat H.M Van Nes schieten in sector 045 tot 075 gra den rechtwijzend met een straal van 9 mijl, vanuit het hoge geleidelicht Nieu we Haven. Veiligheidsschip aanwezig. -6od Er bestaat een filmpje van twee mi nuten. In de eerste minuut zie je een kuiken uit zijn ei kruipen en om zich heen kijken. Wat het kuikentje ziet, zie je in de tweede minuut. Een aaneen schakeling van de meest afgrijselijke beelden van honger, armoede, oorlog en geweld. Het kuikentje draait zich om, loopt terug naar zijn ei, stapt er weer in, doet hetkapje van het ei weer op zijn kop en verdwijnt. Het kuikentje heeft het wel gezien. Wij ook? Is dat alles wat er in de wereld te zien valt? Eén lange weg van honger en ge weld, een lijdensweg. Is er geen vooruit gang te zien, iets van een ontwikkeling: wèg van honger en geweld? Volken slagen erin hun honger te overwinnen en China is nu in staat zijn bevolking te voeden. Grote groepen van onze eigen bevolking hebben nu onver gelijkbaar meer kansen dan vroeger. Honger naar gerechtigheid, meer ken nis, meer vrijheid werd gestild. Maar het lijkt vaak of die vooruitgang alleen maar geboekt werd ten koste van méér geweld. Onze vooruitgang ging 26.000,— 27.000,— In het Interkerkelijk Vredesbe raad (IKV) werken officieel sa men: de Doopsgezinde Broederschap, de Evangelisch Lutherse kerk, de Evangelische Broedergemeen te, het Genootschap der Vrienden (Quakers), de Gereformeerde Kerken in Ne derland, de Nederlands Hervormdekerk, de Oud Katholieke kerk, de Remonstrantse Broederschap en de Rooms Katholieke kerk. De publikaties van het IKV heb ben tot doel om in brede kring, met name in de kerken, de discus sie en de bewustwording te bevor deren over de eigen verantwoor delijkheid bij de problemen van oorlog en vrede, arm en rijk en de rechten van de mens. hand in hand met de produktie van méér wapengeweld. Wij in de rijke wereld hebben de moderne produktie en consumptiemaatschappij opgezet om onze honger naar welvaart te stillen. Maar hebben we ook déarvoor niet erg veel geweld gebruikt? Geweld, dat duidelijk wordt uit een nieuwe, knagende honger, die overal aan het groeien is Honger naar zinvolle arbeid, gelijkheid, betrokkenheid, deel nemen en meebeslissen. Maar ook hon ger naar geborgenheid, gemeenschap en wat meer rust. Hoe stillen wij deze honger? Opnieuw met geweld? Of kunnen we weg-blijven van honger en geweld tegelijk? „Weest niet bevreesd", zegt de bijbel. We móéten op zoek naar een nieuwe weg- WEG VAN HONGER EN GE WELD. Maar niet op de manier van het kuikentje. 1. Echte vrede stoelt op Gods belofte om Zijn koninkrijk onder de mensen te stichten. Regel één is daarom: bijbelstudie en stille omgang met God. 2. Een vredestichter kan alleen wer ken waar geen vrede is. 3. Vrede stichten kan alleen door de oorzaken van het konflikt op te los sen. 4. Vrede stichten is een zeer persoon lijke bezigheid: de strijdende par tijen moeten persoonlijk bij elkaar gebracht worden. 5. Pas op voor schijnvrede! Wanneer strijdende partijen beloven elkaar niet meer aan te vallen, houdt de oorlog op; als ze elkaar inderdaad accepteren als factoren om de ver zoening uit te bouwen, begint de vrede 6. Vrede stichten begint thuis. 7. Een vredestichter is iemand die de argumenten en grieven van beide partijen heeft leren waarderen en ze beide overtuigend naar voren kan brengen. 8. Vrede zonder gerechtigheid is sma keloos geworden zout. 9 Vrede is geen toestand; het is een weg die verder gelopen moet wor den. 10. Een vredestichter die niet bereid is tot een offer, staat de vrede in de weg. Er was eens een man die een rijk landgoed had Hij gaf het aan zijn kin deren om het te beheren. Omdat hij voor lange tijd op reis ging gaf hij hen de vrijheid zijn landgoed naar eigen goed dunken te beheren. Nu was er een gedeelte van dat land goed ontgonnen, het andere gedeelte lag nog braak. De kinderen op het ontgon nen gebied, bouwden omheiningen er omheen, om hun gebied te beschermen tegen de andere kinderen die op het braakliggende stuk woonden. De kinderen die op het vruchtbare stuk leefden, leidden een goed leven, en soms wierpen ze wat voedsel over de omheining heen, om de andere kinderen te laten zien hoe goed ze het hadden. De kinderen die op het andere stuk woonden, stuurden een delegatie naar hun broers en zeiden: Leer ons hoe wij de grond moeten bewerken, en terwijl wij dat leren, deel jullie rijkdom met ons, zodat wij niet omkomen. Maar hun broers zeiden: Ga weg, er is niet genoeg voor ons allen: leer zelf de grond maar bewerken. De anderen zeiden: We zouden dat wel willen, maar we hebben er geen ge reedschap voor Maar de broers die op het vruchtbare stuk woonden, zeiden- Dat kunnen we niet doen, want alles wat wij bezitten, hebben we nodig om onze levensstandaard op peil te houden. We zullen jullie een paar stukken ge reedschap geven, die jullie kunnen na maken. De anderen die op het braakliggende stuk woonden, zeiden: Maar om gereed schap te maken, hebben we geld nodig. Koop wat wij op het land geoogst heb ben; dan kunnen we ons eigen gereed schap van jullie terugkopen. Hun broers op het vruchtbare land zeiden: Maar we hebben geen produkten nodig; als we jullie produkten kopen, zal onze economie verstoord worden. De anderen zeiden: Maar (wat moeten we dan doen? Onze vrouwen en kinderen liggen op sterven. Hun broers zeiden: Je moet er ook de tijd voor nemen. Toen de kinderen die op het ongecultiveerde stuk woonden, zagen dat hun broers niets deden om hen te helpen, bestormden ze de omhei ning, braken die af, namen het voedsel dat ze nodig hadden, en vermoorden al hun broers die tegenstand boden. Toen de vader van zijn reis terug- kwame was hij kwaad en bedroefd Tot grote verbazing van de kinderen die het goed hadden, vergaf hij de andere kin deren het geweld dat ze hadden ge pleegd, en vertrouwde aan hen zijn landgoed toe. Alle goederen worden zonder uitzon dering bijeengelegd. Het vereist moed alles wat op dit mo ment beschikbaar is zo goed mogelijk te gebruiken, en durf om, onbevreesd voor mogelijke armoede, geen kapitaal achter de hand te houden; dit te wagen verleent een niet te berekenen kracht. Armoede is op zichzelf nog geen deugd Wie in evangelische zin arm is, leeft leven zonder zekerheid voor de dag van morgen, in het blijven vertrouwen dat in alles voorzien zal worden. De geest van armoede bestaat er niet in zich armzalig voor te doen, doch daarin alles te schikken in overeenstem ming met de eenvoud en de schoonheid der schepping. De geest van armoede is: leven in blijdschap van deze dag. Als God vrijgevig het goede der aarde uitdeelt, is het genade voor de Wens te geven wat hij heeft ontvangen. IJ|[lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1IIUIIIIIIJIIIIJj| De Raad van Kerken moedigt i i alle pogingen aan om vorm te ge- 1 M ven aan een nieuwe levensstijl, j| H waarin de verantwoordelijkheid M 1 voor huidige en toekomstige gene- H raties tot uitdrukking komtm M De Raad van Kerken richt zich H tot de leden-kerken met de vraag i H of zij hun leden willen oproepen j| 1 tot het houden van een wekelijkse j 1 vastendag. Deze dag dient als |j H symbolische maar ook als prakti- 1 sche oefening in een meer omvat- |j tende nieuwe levensstijl, gericht M op een samenleving waarin het j| H recht der armen voorop zal staan M E in het persoonlijk en maatschap- pelijk leven. H De vrijgekomen energie en geld1- 1 1 bedragen dienen hun bestemming §j H te krijgen in duidelijke en door- 1 zichtige programma's voor ver- nieuwing van de samenleving, zo- M wel internationaal als in de on- 1 middelijke woonomgeving. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 9